VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

08.05.2008

Tid:

10:00 11:05

Til stede

13 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

Gro Røkke

Medlem

UTD-V

Siv Engelin

Medlem

NSF-V

Lise Heggdal

Medlem

FAG-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tomas Iver Hallem

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Tomas Iver Hallem

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Saksnr Innhold
011/08 
  
Godkjenning av møteprotokoll
 

012/08
  
Regnskap og Årsrapport 2007 for Verdal kommune
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg : (PDF)
Årsrapport 2007
Årsregnskap 2007
Utskrift av Kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg, sak 20/08 og 21/08

013/08
 
Orienteringer
 

 

 


 

PS 11/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte den 3. april 2008 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Protokoll fra møte den 3. april 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

 

PS 12/08 Regnskap og Årsrapport 2007 for Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Rådmann orienterte om saken.

 

KomRev v/Terje Wist gjennomgikk revisors kommentarer til Regnskap 2007.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:

  1. Verdal kommunes årsregnskap for 2007 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 2 273 724,02.

  2. Rådmannens årsrapport for 2007 tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 13/08 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 08.05.2008

BEHANDLING:
 

Rådmann orienterte om:

  • Sykefraværet – stor utfordring.

  • Kommunestyret vedtok i siste møte å opprette kommunalsjef samfunnsutvikling. Rådmann skal gjennomgå kompetanseprofilen og fordele arbeidsoppgavene ut i fra det. Rådmann vil gå inn for at Inger Marie Bakken går inn i stillingen som kommunalsjef samfunnsutvikling og at kommunalsjef velferd blir utlyst eksternt.

  • Disponering av overskudd – bl.a. foreslått fordelt til uønsket deltid og kompetansetiltak