VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

03.04.2008

Tid:

10:00 – 11:15

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Medlem

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

Lise Heggdal

Medlem

FAG-V

 

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

MEDL

AP/SP

Brita Kleven Thorsvik

MEDL

SV/V

Gro Røkke

MEDL

UTD-V

Siv Engelin

MEDL

NSF-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Lars Gunnar Marken

Brita Kleven Thorsvik

SV/V

Gro Søreng

Siv Engelin

NSF-V

Ove Morten Haugan

Trude Holm

AP/SP

Arnold Hjelde

Gro Røkke

UTD-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Saksnr Innhold
007/08 
  
Godkjenning av møteprotokoll
 

008/08
  
Organisering av kommunens næringsarbeid
Saksframlegg   (PDF)

009/08
  
Organisering av Verdalsøra ungdomsskole
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg : (PDF)
Rapport: Verdalsøra ungdomsskole – evaluering av ledelsesmodell H2007/V2008
Innstilling fra rektor/virksomhetsleder: Ny organisering Verdalsøra ungdomsskole
Uttalelse om rektors innstilling fra Skolenes landsforbund datert 04.03.08
Uttalelse om rektors innstilling fra Utdanningsforbundet datert 05.03.08
Uttalelse om rektors innstilling fra Fagforbundet og FO datert 12.03.08
Uttalelse om rektors innstilling fra Norsk lektorlag, udatert
Særutskrift fra rektors møte med tillitsvalgte 11.03.08: Sak 20/08 Ny organisering – ledelsesmodell fra høsten 08
Uttalelse om rektors innstilling fra FAU i møte 12.03.08
Særutskrift fra møte i samarbeidsutvalget 13.03.08
Felles uttalelse om rektors innstilling fra Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag datert 25.03.08
Uttalelse om rektors innstilling fra verneombud Bjørn Ivar Gomo datert 27.03.08

010/08
 
Orienteringer
 

 


 

PS 7/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte den 14. februar 2008 godkjennes”.

 

Ved votering ble ordføreren forslag enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

Protokoll fra møte den 14. februar 2008 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 8/08 Organisering av kommunens næringsarbeid

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

Arbeidsmiljøutvalgets behandling i saken ble utdelt.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 
VEDTAK:

  1. Verdal kommunestyre går inn for at det opprettes en stilling som kommunalsjef samfunnsutvikling.

  2. Stillingen finansieres av budsjetterte midler avsatt til næringsutvikling/tilskott Innherred Vekst.

 

 

 

 

 

PS 9/08 Organisering av Verdalsøra ungdomsskole

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

Arbeidsmiljøutvalgets behandling i saken ble utdelt.

 

Utdanningsforbundet v/Arnold Hjelde fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:

Administrasjonsutvalget vedtar at Verdalsøra ungdomsskole organiseres med rektor, assisterende rektor og tre avdelingsledere på ungdomstrinnet, og ingen av disse har flere funksjoner samtidig.

 

Det ble først votert alternativt mellom forslag til pkt. 1 fra Utdanningsforbundet og forslag til pkt. 1 fra rådmannen, der forslaget fra rådmannen ble vedtatt med 12 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra Utdanningsforbundet.

Det ble deretter votert samlet over pkt. 2, 3, 4, 5 og 6 som ble enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

  1. Administrasjonsutvalget vedtar ny organisering av Verdalsøra ungdomsskole slik det framgår av innstillingen fra virksomhetsleder/rektor. Ny organisering iverksettes 1. august 2008.

  2. Stillingene for avdelingsleder/assisterende rektor og to avdelingsledere utlyses eksternt. Stillingene som rådgiver/karriereveileder og sosiallærer samt spespedkoordinatorfunksjonene utlyses internt.

  3. Kombinasjonen avdelingsleder/kontaktlærer nyttes i begrenset grad.

  4. Skolen må opptre og utvikle seg som EN skole slik at elever og foreldre opplever at det er sammenheng mellom de tre årstrinnene når det gjelder opplæring og oppseding.

  5. En mer synlig overordnet ledelse må utvikles.

  6. Skolen må avsette tid til drøfting og utvikling av en omforent pedagogisk ideologi/klarere målsetting for hele skolen for hva de ønsker med skolen og opplæring og oppseding av elevene.

 

 

 

 

 

PS 10/08 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 03.04.2008

 
BEHANDLING:

 
Ordføreren orienterte om:

Det ble den 31.03.08 gjennomført møte med ansatte i ISK, der framtids- og handlingsbilde ble drøftet. Kommunestyrets vedtak i saken ble også lagt fram. Det ble diskutert ulike problemstillinger i forbindelse med videre samarbeidsformer. Ulike vurderinger i kommunene i forhold til ny søknad.