VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

 

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyesalen, Verdal Rådhus

Dato:

14.02.2008

Tid:

10:00-10:30

Til stede:

13 representanter

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

Gro Røkke

Medlem

UTD-V

Siv Engelin

Medlem

NSF-V

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tomas Iver Hallem

MEDL

AP/SP

Lise Heggdal

MEDL

FAG-V

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Tomas Iver Hallem

AP/SP

Alis Ambli Solberg

Lise Heggdal

FAG-V

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Saksnr Innhold
001/08 
  
Godkjenning av møteprotokoll
 

002/08
  
Etiske retningslinjer
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg : (PDF)
Forslag til etiske retningslinjer

003/08
  
Instruks for bruk av internett og e-post
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg : (PDF)
Forslag til instruks for bruk av internett og e-post

004/08
  
Revidering av personalpolitiske retningslinjer
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg : (PDF)

Forslag til revidert personalpolitisk handlingsplan


005/08
  
Revidering av permisjonsreglementet
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg : (PDF)

Forslag til revidert permisjonsreglement for Verdal og Levanger kommuner


006/08
 
Orienteringer
 

 

PS 1/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.02.2008

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 20.11.07 godkjennes.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 20.11.07 godkjennes.

 

 

 

PS 2/08 Etiske retningslinjer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.02.2008

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til etiske retningslinjer som det framgår i dokument utsendt til behandling i AMU Verdal 17.12.07 - med tillegg og endringer vedtatt av AMU i nevnte møte - vedtas.

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
 
Rådmannens forslag til etiske retningslinjer som det framgår i dokument utsendt til behandling i AMU Verdal 17.12.07 - med følgende tillegg og endringer - vedtas:

 • Pkt. 2.3, ny formulering: Kommuneansatte plikter å bruke å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte. For å nå de oppsatte målene på en god og effektiv måte, kreves det en avveining mellom
  • Effektivitet og ressursbruk
  • Grundighet
  • Kvalitet
  • God forvaltningsskikk
 • Pkt. 3.3, ny formulering: Kommuneansatte, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk og positivt om kommunens virksomhet.
 • Pkt. 3.3.1, kulepunkt 4, ny formulering: (...) kunne påpeke særlig kritikkverdige forhold eller utilsiktede virkninger.
 • Pkt. 3.4: Henvisning til aml § 2-4 inn her.
 • Pkt. 3.4: "Whistleblowing" strykes.
 • Pkt. 3.4.1, pkt. 3, endring av punkter:
  • Personlig frammøte
  • E-post
  • Telefon
  • Anonymt
  • Papirskjema
 • Pkt. 4.1 Habilitet: Utdyping av lovteksten i fvl § 6 inn her.
 • Pkt. 4.2: Tekst inn: "Det oppfordres til at bierverv for kommunalt ansatte registreres i den kommunale databasen."
 • Pkt. 5.1, under "Ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper": Teksten "som for eksempel læren om myndighetsbruk" tas ut.
 • Arbeidsmiljøutvalgene forutsetter at rådmannen sørger for at de etiske retningslinjer blir gjennomgått på alle nivå i våre organisasjoner.

 

 

 

PS 3/08 Instruks for bruk av internett og e-post

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.02.2008

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til instruks for bruk av internett og e-post som det framgår i dokument utsendt til behandling i AMU Verdal 17.12.07 - med tillegg vedtatt av AMU i nevnte møte – vedtas.

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

Rådmannens forslag til instruks for bruk av internett og e-post som det framgår i dokument utsendt til behandling i AMU Verdal 17.12.07 - følgende tillegg - vedtas:

 1. Inn på slutten av dokumentet, i eget avsnitt:

  "Instruks for lagring av dokumenter med personopplysninger og andre taushetsbelagte opplysninger

  Som hovedregel skal slike dokumenter behandles og lagres på fagsystemene og i Ephorte. Unntaksmessig kan slike dokumenter lagres under eget personlig dokumentlager (M:), og ikke under "Mine dokumenter" eller på andre fellesområder."

 2. Arbeidsmiljøutvalgene oppfordrer Administrasjonssjefen om å iverksette opplæringstilbud i praktisering av instruksen og saksbehandlingssystemet.

 

 

 

PS 4/08 Revidering av personalpolitiske retningslinjer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.02.2008

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til revidert personalpolitisk handlingsplan som det framgår i dokument utsendt til behandling i AMU Verdal 17.12.07 - med endringer vedtatt av AMU i nevnte møte - vedtas.

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Rådmannens forslag til revidert personalpolitisk handlingsplan som det framgår i dokument utsendt til behandling i AMU Verdal 17.12.07 - med følgende endringer – vedtas:

 • Under "Formålet med lederutvikling", kulepunkt 1: "God" strykes.
 • Felles lederplattform: Hele avsnittet tas bort.
 • Under "Personalplanlegging og rekruttering": Teksten "Ledelsen kan oppfordre aktuelle personer med relevant kompetanse til å søke ledige stillinger" strykes.
 • Under "I rekrutteringssammenheng...": "å" settes fremst i kulepunkt 4 og 5.
 • Ny formulering på overskrift: "HMS, IA, sykefravær og attføring"

 

 

 

PS 5/08 Revidering av permisjonsreglementet

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.02.2008

BEHANDLING:

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til revidert permisjonsreglement som det framgår i dokument utsendt til behandling i AMU Verdal 17.12.07 - med følgende endringer – vedtas:

 1. Pkt. 2.4: "1. klasse" erstattes med "1. trinn".
 2. Pkt. 2.6: "Finalen" tas bort i overskriften.
 3. Administrasjonsutvalget ber rådmannen legge fram økonomiske konsekvenser for at ansatte som arbeider natt kan få fri i tilknytning til pkt. 2.3 og 2.4.

Ved votering ble forslaget fra AP v/Svein Svensson enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

 1. Pkt. 2.4: "1. klasse" erstattes med "1. trinn".
 2. Pkt. 2.6: "Finalen" tas bort i overskriften.
 3. Administrasjonsutvalget ber rådmannen legge fram økonomiske konsekvenser for at ansatte som arbeider natt kan få fri i tilknytning til pkt. 2.3 og 2.4.

 

 

 

PS 6/08 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 14.02.2008

BEHANDLING:

Ingen orienteringer.