VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal valgstyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

15.03.2007

Tid:

10:00 – 10.15

Til stede:

9 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Leder

AP/SP

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

MEDL

AP/SP

Lennart Johansson

MEDL

UAV

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Lars Børre Hallem

Lennart Johansson

SV-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

001/07 
  
  


Delegasjon av valgstyrets myndighet - Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2007
Saksframlegg
  (PDF)


002/07
 


Orientering
 PS 001/07 Delegasjon av valgstyrets myndighet - Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2007

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 15.03.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også underinstansmyndighet.

Myndigheten kan videredelegeres.

Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

 

 

 

PS 2/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 15.03.2007

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om:

  • Det blir elektronisk opptelling av stemmesedlene. Dette betyr at kandidatoppgjøret skal være klart i løpet av kvelden.

  • Felles opptelling med Levanger kommune.

  • Delegasjon til valgstyret fra kommunestyret ble gjort i kommunestyrets møte 30.08.04.

  • Tiltak for å øke valgdeltakelsen.