VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtested:

Møterom i 3 etg herredshuset

Dato:

19.12.2007

Tid:

09:00

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjetil Aarstad

Leder

Ap

Bjarne Haugan

Nestleder

Ap

Anne Eli Kjesbu

Medlem

Ap

Magnus Tiller

Medlem

SP

Charlotte F. Aakerhus

Medlem

H

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trond Rian

 


 

Sakliste

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
026/07
    
Orientering om arbeidsfelt for utmarksnemnda
Saksframlegg   (pdf)

027/07
   
Hjorteviltjakta 2007
Saksframlegg   (pdf)

028/07
   
Rutiner for uttak av hjortevilt som ikke belastes kvote
Saksframlegg   (pdf)

02907
  
Ettersøk etter skadet vilt og ivaretakelse av fallvilt
Saksframlegg   (pdf)

 


 

PS 26/07 Orientering om arbeidsfelt for utmarksnemnda

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 19.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 27/07 Hjorteviltjakta 2007

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 19.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 28/07 Rutiner for uttak av hjortevilt som ikke belastes kvote

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 19.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Hjortevilt som felles under jakt kan belastes viltfondet og ikke jaktkvoten i følgende tilfeller:

  1. Påviselige dyrevernshensyn (skade/sykdom) tilsier at dyret bør avlives.  Dyr med uvanlig lav slaktevekt uten påviselig skade/sykdom kommer ikke i denne kategorien.

  2. Det felles hjortevilt som kommunal viltmyndighet på forhånd har ønsket eller forsøkt å ta ut grunnet trafikkfare, f.eks morløse kalver i områder med høy trafikktetthet.

Det skal ikke ytes økonomisk kompensasjon for felling under normal jakt, da dette hører til det samfunnsansvar som påligger jegere, bl.a. nedfelt i § 28 i forskrift om utøvelse av jakt og fiske. Kun i spesielle tilfeller der dette er avtalt på forhånd kan økonomisk kompensasjon være aktuelt.

 

 

 

PS 29/07 Ettersøk etter skadet vilt og ivaretakelse av fallvilt

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 19.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Ettersøk av skadet hjortevilt ivaretaes på følgende måte:

Varslingsrutiner:

Ved påkjørsel av vilt varsler politiet leder Kjetil Aarstad eller nestleder Bjarne Haugan om hendelsen. Hendelsen vurderes og tiltak iverksettes som strakstiltak eller utsettes / annulleres avhengig av lysforhold og/ eller skadens omfang.

Iverksettelse:

Ved eventuell varsling av medlemmer av ettersøkeslag skal disse rykke ut å skaffe seg oversikt over skadeomfanget. Det vurderes om dyret er så skadet at det er nødvendig med ettersøk eller ikke. Ved ettersøk skal det vurderes om dyret er så skadet at det av dyrevernmessige hensyn bør avlives eller ikke. Ved eventuell felling, ta vare på dyret og anbringe det på nærmere avtalt sted.       

Ettersøkslag for skadet vilt:

Volhaugen/ Leksdal:   Brynjar Holmli, Tlf: 74077455 / 94788120 Sjøvold  7650 Verdal

Vinne / Ness: Stein Tore Nordtømme tlf:74040455 / 93254237, Elgfaret 14 Ness 7650 Verdal

Indalen / Sul:  Kjetil Helden Tlf: 74070975 / 91757875 , Kvernmov 415  7660 Vuku

Helgådalen:   Bjørnar Aksnes  Tlf:     99545710,  Helgådalen 7660 Vuku   

Vera  : Stig Gøran Jønsson  Tlf: 74070292 / 92483208, Vera  7660 Vuku

 

Ettersøkspersonellet lønnes inntil videre etter følgende satser:

Ettersøksjeger 100 kr pr time, 50 % tillegg 17.00 – 22.00, 100 % nattillegg 22.00 – 6.00. På lørdag og helligdag 50 % tillegg fra kl 6.00 -22.00.

Når det er behov for godkjent ettersøkshund godtgjøres denne med 50 kr/t.