VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtested:

Møterom i 3 etg rådhuset, Verdal kommune

Dato:

20.09.2007

Tid:

13:00

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Berit Gustad Nessø

Medlem

AP/SP

Magnus Tiller

Nestleder

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

FRP/H/KRF

Signe Karin Myrmo

Medlem

AP/SP

Jostein Dahle

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

 

 


 

Sakliste

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
020/07
    
Søknad om dispensasjon for kjøring til hytte ved Drivsjøene i Sul - Jon Lykke
Saksframlegg   (pdf)

021/07
   
  
Sverre Kveldstad - søker om dispenasjon - motorferdsel i utmark til transport av utstyr for graving mm
Saksframlegg   (pdf)

022/07
   
  
Søknad om motorferdsel i utmark - Karl Johans klev -Stormoen , Ådalsvolden - Riksgrensen - Tilsyn og rydding med ATV - Statens vegvesen Region Midt ved Staal Elnan
Saksframlegg   (pdf)

02307
  
Klage på avslag om kommunale viltfondsmidler
Saksframlegg   (pdf)

 


 

PS 20/07 Søknad om dispensasjon for kjøring til  hytte ved Drivsjøene i Sul - Jon Lykke

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.09.2007

Forslag i møte:

Jostein Dahle fremmet forslag om at Jon Lykke skulle innvilges en årlig tur i 4 år med barmarkskjøretøy til hytta.

 

Avstemning:

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme. Dahle’s forslag fikk en stemme.

 

VEDTAK:

Søknaden er vurdert etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og en finner ikke at søknaden oppfyller lovverkets krav til særlige behov. Søknaden avslås.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Evt klage sendes kommunen.

 

 

 

PS 21/07 Sverre Kveldstad - søker  om dispensasjon - motorferdsel i utmark til transport av utstyr for graving mm

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.09.2007

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Saken er vurdert etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark. Det gis tillatelse til en transport på barmark til hytte eid av Sverre Kveldstad ved Grønningen. Det benyttes 8-hjuling og fører er Ottar Bratli. Tillatelsen gjelder forhold som er beskrevet i saken og gjelder for perioden 21.9 og ut oktober 2007. Det forutsettes at en ved gjennomføring av turen legger vekt på både vær og trasevalg slik at terrengskader kan reduseres til et minimum.

Eventuelle transportbehov knyttet til evt riving av hytta i høst forutsettes kombinert med denne tillatelsen. Det vil trolig oppstå flere transportbehov knyttet til hytta det kommende året, men disse bør løses på vinterstid.

 

 

PS 22/07 Søknad om motorferdsel i utmark - Karl Johans klev -Stormoen , Ådalsvolden - Riksgrensen - Tilsyn og rydding med ATV - Statens vegvesen Region Midt ved Staal Elnan

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.09.2007

Forslag i møte:

Jostein Dahle la fram forslag om at saken utsettes da han hevdet grunneier Værdalsbruket ikke var kontaktet av statens vegvesen. Forslaget fikk flertall med 3 mot 1 stemme. Mandag 24/9 ble grunneiers tillatelse gitt. Nemnda ble derfor kontaktet for å akseptere saken iht innstilling. Dette ble akseptert etter en kort frist.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Søknaden er vurdert etter § 6 i forskrift om bruk av kjøretøyer i utmark. Søknaden innvilges.

Tillatelsen gjelder kjøring knyttet til ryddearbeider på strekningen i perioden 21.9 -31.10.07 samt juni – oktober i 2008. Fører av ATV for statens vegvesen skal være Åsmund Karlgård.

 

 

PS 23/07 Klage på avslag om kommunale viltfondsmidler

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.09.2007

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Klagen avvises og sendes Fylkesmannen.

Dette begrunnes i følgende forhold:

Økonomi. På grunn av bl.a. store utlegg til henholdsvis hjorteprosjekt og elgprosjekt på samlet 150 000 kr (67 % av årlig lokalt viltfond) de siste år så foreligger ingen oppsamlet buffer for viltfondet i Verdal. Årets budsjett (1.6.07 -1.6.08) er vedtatt og der er hele den forventede årsinntekt på kr 75 000 kr disponert til ulike formål. For årets budsjett foreligger bl.a. betydelige utlegg innsats (30 000 kr) til kursing/opplæring av fellingslag rovvilt. Kun 10 000 kr er fristilt til tilfeldige søknader, av dette beløpet er 5000 kr avsatt til forventet søknad knyttet til elgbeiteregistreringer i et bestandsplanområde.

Om søknaden innfries gir dette iht budsjettet for 2007 et overforbruk av lokalt viltfond slik at inndekning må skje gjennom ordinære kommunale driftsmidler. Dersom klager gis medhold må derfor Fylkesmannen stå for et vedtak som pålegger bruk av kommunebudsjettet – eller gå inn å forandre prioriteringene i årets budsjett. En annen konsekvens er at kommunen ikke vil ha en kr å avsette til søknader fra lokalt hold i inneværende budsjettår.

2008/09. Manglende reserve vil også påvirke lokale prioriteringer videre framover. I Verdal er det ønskelig med oppgradering av lokal kompetanse/organisering innen viltforvaltningen blant rettighetshaverne. Dette vil fordre betydelige bidrag fra lokalt viltfond.  Videre foreligger planer om en beitetaksering av hele kommunen i 2008. Det siste prosjektet vil kunne koste ca 40 000 kr av viltfondet.  Slik rovviltsituasjonen forventes framover vil det også kunne være aktuelt med en viss årlig tilskudd inntil 10 000 kr. Minst tilsvarende årlige beløp forventes benyttet til rydding av viltoverganger. Dette innebærer at det heller ikke i 2008 er rom for å sette av ca 15 % av lokalt viltfond til rypetakseringsprosjektet.

Lokale prioriteringer. Dersom det ikke er mulig å møte slike søknader med ulike holdninger/prioriteringer i kommunene så faller mye av grunnlaget for lokal viltfond bort.

Utmarksnemnda ga 5000 kr som en engangsstøtte til prosjektet i 2006 og ga samtidig i vedtaket signal om at videre støtte til prosjektet ikke ville bli prioritert. Dette vedtaket ble ikke påklaget av HINT. Uten å ta hensyn til dette signalet/vedtaket er videre støtte forutsatt av HINT.