VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Utvalg:

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtested:

Møterom herredshuset 3 etg, Verdal kommune

Dato:

20.06.2007

Tid:

09:00

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Berit Gustad Nessø

Medlem

AP/SP

Magnus Tiller

Nestleder

AP/SP

Signe Karin Myrmo

Medlem

AP/SP

Jostein Dahle

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Knut Fortun

Kåre Norum

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Linn Aasnes sak 12, 13

 

Trond Rian

 


 

SaklisteUtskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
012/07
    
  

Dispensasjon fra motorferdselsforbud Blåfjell/Skjækerfjella nasjonalpark, hyttevedlikehold, Værdalsbruket
Saksframlegg   (pdf)
013/07
   
  

Dispensasjon fra motorferdselsforbud og inngrep i landskap (torvstikking) i Blåfjella/ Skjækerfjella nasjonalpark, Storbekkdalen og Lakevassbu - AS Værdalsbruket
Saksframlegg   (pdf)
014/07
  

Søknad om motorferdsel i utmark, Værdalsbruket 2007
Saksframlegg   (pdf)
015/07
  

Søknad om endret jakttid for elg og hjort i Verdal
Saksframlegg   (pdf)
016/07
  

Vald uten bestandsplaner for elg - tildelingsstrategi
Saksframlegg   (pdf)
017/07
  

Tildeling elg/hjort i 2007 til vald uten bestandsplan
Saksframlegg   (pdf)
018/07
  

Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal 2006-07
Saksframlegg   (pdf)
019/07
  

Søknad om utkjøring av sand på barmark
Saksframlegg   (pdf)

 


PS 12/07 Dispensasjon fra motorferdselsforbud Blåfjell/Skjækerfjella nasjonalpark, hyttevedlikehold, Værdalsbruket

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.06.2007

Forslag i møte:

Ingen. Jostein Dahle meldte seg inhabil før behandling av saken.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Det gjøres to separate vedtak i denne sammenheng:

1.      I henhold til § 3 punkt 6.3 bokstav g) i verneforskriften (forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skækhere nasjonalpark Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa, Lierne kommuner, Nord-Trøndelag) gis AS Værdalsbruket, dispensasjon til bruk av beltekjøretøy (Terri, firhjuling) til Dyrhaugstua og hengebrua over Skjækra. Tillatelsen gjelder 1 tur i juni måned for løypa: Vollavollen, via Skvempmyrene og til Dyrhaugstua langs fast trasée. Tur til hengebrua over Skjækra er inkludert.

2.      I henhold til § 3 punkt 6.3 bokstav c) i verneforskriften (”forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skækhere nasjonalpark Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa, Lierne kommuner, Nord-Trøndelag”) gis AS Værdalsbruket, dispensasjon til bruk av beltekjøretøy i forbindelse med utkjøring av storvilt fra 24.09.07 til elgjakta avsluttes samme år.

Det skal føres kjørehåndbok hvor det på forhånd noteres at turen gjennomføres, dato og klokkeslett. Denne skal returneres til Innherred samkommune, pb 130, 7601 Levanger innen 01.12.07. Vedlagt kjørehåndbok skal kart oppgi kjørerutene som har blitt benyttet.

Vedtakene er et enkeltvedtak som kan påklages fylkesmannen innen 3 uker etter forvaltningslovens § 28. Klagen sendes via kommunen.

 

 

 

PS 13/07 Dispensasjon fra motorferdselsforbud og inngrep i landskap (torvstikking) i Blåfjella/ Skjækerfjella nasjonalpark, Storbekkdalen og Lakevassbu - AS Værdalsbruket

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.06.2007

Forslag i møte:

Ingen. Jostein Dahle meldte seg inhabil før behandling av saken.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Det gjøres to separate vedtak i denne sammenheng:

1.      I henhold til §6 i ”forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” samt § 3 punkt 6.3 bokstav g) i verneforskriften (”forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skækhere nasjonalpark Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa, Lierne kommuner, Nord-Trøndelag”) gis AS Værdalsbruket, dispensasjon til bruk av beltekjøretøy (Terri, firhjuling) til Storbekkdalen og til Lakevassbu. Tillatelsen gjelder kjøring fram til de nevnte hyttene med verktøy samt transport av torv.  Det gis 1 tur/retur til Storbekkdalen i juni 2007 samt 1 tur til Lakevassbu i juni 2008.

Det skal føres kjørehåndbok hvor det på forhånd noteres at turen gjennomføres, dato og klokkeslett. Denne skal returneres til Innherred samkommune, pb 130, 7601 Levanger innen 01.12.08. Kart skal vedlegges kjørehåndbok. Kartet skal oppgi kjørerutene som har blitt benyttet.

 

2.      I henhold til § 4 om generelle dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften (”forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skækhere nasjonalpark Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa, Lierne kommuner, Nord-Trøndelag”) gis AS Værdalsbruket, dispensasjon til torvstikking nær hyttene Storbekkdalen og Lakevassbu i henholdsvis juni 2007 og juni 2008.

Gjennomføringa av torvstikkinga vil skje så skånsomt som mulig, dvs:

·        Så nær hyttene som mulig. (Man må forsøke å holde inngrepene samlet på så små områder i parken som mulig ved å stikke torv så nær hytta som praktisk gjennomførbart).

·        Tar omsyn til botaniske verdier, landskapsmessige verdier og kulturminner ved valg av stikkpunkt.

·        Foretar stikkinga så skånsomt som mulig i forhold til restitusjon av stikkplass.

·        Legger den gamle torva oppå

Vedtakene er enkeltvedtak som kan påklages fylkesmannen innen 3 uker etter forvaltningslovens § 28. Klagen sendes via kommunen.

 

 

 

PS 14/07 Søknad om motorferdsel i utmark, Værdalsbruket 2007

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.06.2007

Forslag i møte:

Ingen. Jostein Dahle meldte seg inhabil før behandling av saken.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

I henhold til § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmarks og på islagte vassdrag gis A/S Værdalsbruket tillatelse til følgende turer til transport av proviant/utstyr i 2007 :

  1. Kråksjøen to turer, 9/9 og 16/9

  2. Nøktjernstua to turer 9/9 og 14/9

  3. Fiskløsningen fire turer i perioden 9/9 – 29/9

  4. Billingen inntil 4 turer til hytta nord for Billingen i perioden juni-august

  5. Billingen to turer til naustet sør for Billingen 9/9 og 14/9

  6. Grønningen to turer 9/9 og 14/9. Alternativt vil helikopter bli benyttet.

For 2008 og 2009 gis samme tillatelse med unntak av pkt 4 som kun er knyttet til torvstikking/bygging i 2007.

Det forutsettes at nærmere beskrivelse, inklusive kart, av traseen til naust/hytte ved Billingen foreligger hos kommunen før vedtaket fattes.

For tillatelser gitt for 2008 og 2009 tas det forbehold om at vedtaket kan bli trukket tilbake ved eventuelle endringer i lovverket eller forhold knyttet til utøvelsen av tillatelsen gitt for 2007 evt 2008.

 

 

 

 

PS 15/07 Søknad om endret jakttid for elg og hjort i Verdal

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.06.2007

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Verdal kommune søker Fylkesmannen om forlenget elg og hjortejakt til utgangen av november. Samtidig ønskes den tidligere friperioden fra 1- 10 oktober gjenetablert.  Dette begrunnes i godt dokumenterte bestands- og forvaltningsmessige hensyn beskrevet i saksframlegget. Dette samsvarer (med unntak av hjortejakt etter 15.11) med de jakttider som kommunen har hatt de siste 4 år og er godt innarbeidet og akseptert av alle parter. Dette er drøftet med sentrale aktører senest i mars i kommunens utmarksforum.

I tillegg ønskes rammen for hjortejakta forlenget til ut november. Dette av praktiske årsaker mhp på muligheten for omforent elg- og hjortejakt i denne perioden. Hjortejakta er f.o.m. 2006 95 % bestandsplansforvaltet, og vil nytte godt av et slikt grep.

 

 

 

PS 16/07 Vald uten bestandsplaner for elg - tildelingsstrategi

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.06.2007

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Vald uten bestandsplan for elg, som skal tildeles iht hjorteviltforskriftens § 15, gis tildeling etter følgende kjønns- og aldersgrupper :

Kalv (1/2 år), voksen hanndyr (1 ½ år og eldre), frie dyr. For hvert enkelt tildelingsår skal kalvekvoten utgjøre minst 50 % kalv.

 

 

 

 

PS 17/07 Tildeling elg/hjort i 2007 til vald uten bestandsplan

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.06.2007

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Vald uten bestandsplan for elg, som skal tildeles iht hjorteviltforskriftens § 15, gis tildeling etter følgende kjønns- og aldersgrupper :

Kalv (1/2 år), voksen hanndyr (1 ½ år og eldre), frie dyr. For hvert enkelt tildelingsår skal kalvekvoten utgjøre minst 50 % kalv.

 

 

 

 

PS 18/07 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal 2006-07-

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.06.2007

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Det tilrås at utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode:

Tilskudd til elgundersøkelsene i N-Trøndelag                        10 000 kr
Diverse /andre søknader iht forskrift om kommunale viltfond 10 000 kr *
(* herunder inntil 5000 kr til beiteundersøkelser elg)
Rydding av vegkanter                                                           10 000 kr
Kurs/møter/tidsskrift/fagmateriell                                           10 000 kr
Fellingslag bjørn : kurs, leie av skytebane, materiell mv,          30 000 kr
Vårtelling av hjort                                                                    5000 kr

Sum                                                                                  kr 75 000

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 2500 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Utgifter og inntekter til ettersøk/fallvilt forutsettes balansert.

Oversikt over inntekter/utgifter fra 1.6.2006 ettersendes nemnda.

Det signaliseres at tilskudd (5000 kr) til vårtelling av hjort (Øvre Verdal bestandsplanområde) også gis i samme størrelsesorden for 2008, men at en deretter forutsetter at bestandsplanområdet integrerer dette i sin ordinære forvaltning.

 

 

 

 

PS 19/07 Søknad om utkjøring av sand på barmark

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 20.06.2007

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Søknaden innvilges.