VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Utvalg:

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtested:

Møterom 3. etasje, Rådhuset Verdal

Dato:

08.03.2007

Tid:

09:00

   

 

SaklisteTil behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
001/07
   

Søknad om motorferdsel i utmark til hytte 1721- 234/1/164
Saksframlegg   (pdf)
002/07
  

Søknad om motorferdsel i utmark - Seter Hytteforening
Saksframlegg   (pdf)
003/07
  

Leksdal Idrettslag - Søknad om motorferdsel i utmark
Saksframlegg   (pdf)
004/07
  

Rådyrvald på eiendommen Rosvold gnr 283 bnr 1 i Verdal kommune
Saksframlegg   (pdf)
005/07
   
  

Retningslinjer for motorferdsel i utmark, Innherred Samkommune - mindre justeringer etter høringsrunde
Saksframlegg   (pdf)
006/07
  

Utmarksstruktur i ISK
Saksframlegg   (pdf)
007/07
  

Søknad fra Verdal nord til lokalt viltfond
Saksframlegg   (pdf)
008/07
   
  

NINA: Søknad om økonomisk støtte til genetiske analyser av elg " Elgens genetiske struktur i Norge"
Saksframlegg   (pdf)
009/07
  

Hjorteviltjakta 2006
Saksframlegg   (pdf)
010/07
  

Bruk av snøscooter til jakt på jerv
Saksframlegg   (pdf)

 

 

PS 01/07 Søknad om motorferdsel i utmark til hytte 1721- 234/1/164

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Før saken ble behandlet ble det lagt fram e-post mottatt 7.3.07 med 2 vedlegg (kopi av brev) fra Severin Helset. Det ble også gitt en kartmessig orientering fra adm av hyttenes plassering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

I henhold til § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  innvilges Søren Skrove 15 turer t/r til hytta fra RV72 i perioden 1.mai 2007 – 31. desember 2009. Den best egnete trase skal benyttes. Kommunen er av den oppfatning at den til nå benyttede trase er best egnet til formålet.

Kommunen har i behandling av saken vurdert skriftlige innsigelser fra eiere av hytte gnr 234 bnr 1 festenr 146. Etter kommunens oppfatning, bl.a. basert på befaring, har ikke tidligere barmarkskjøring (inntil 5 turer i året) representert noen utilbørlig belastning for festenr 146. Framtidige transporter av innvilget omfang vurderes heller ikke å gjøre det.

Iht forvaltningsloven kan vedtak påklages innen tre uker etter at underretning av vedtaket har skjedd. Klagen sendes via kommunen.

 

 

 

PS 02/07 Søknad om motorferdsel i utmark - Seter Hytteforening

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Kjøringen tillates som omsøkt i 2007. Foreningen oppfordres til å foreta nye vannanalyser og evaluering av framtidig behov for kalkingen i samråd med kommunen. Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring.

                         

 

 

PS 03/07 Leksdal Idrettslag - Søknad om motorferdsel i utmark

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

På grunn av hensynet til andre interesser jfr høringsuttalelser så avslås søknaden om dispensasjon fra begrensning av motorstørrelse. Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler.

 

 

 

PS 04/07 Rådyrvald på eiendommen Rosvold gnr 283 bnr 1 i Verdal kommune

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Godkjenningen av rådyrvald nr 50 Kjæran–Berg i Verdal kommune oppheves med øyeblikkelig virkning. Dette skyldes redusert utmarksareal, samt at valdet framstår som sikkerhetsmessig uforsvarlig for utøvelse av jakt.

Det vises til § 8 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22.3.2002 samt Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av rådyr, Vikna, Nærøy, Fosnes, Leka, Namsos, Verdal, Stjørdal, Namsskogan og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 25. mai 1995.

Utmarksnemnda vil samtidig oppfordre til at grunneier på Kjæran snarest fjerner oppsatt saltstein vest for E6.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler.

 

 

 

PS 05/07 Retningslinjer for motorferdsel i utmark, Innherred Samkommune - mindre justeringer etter høringsrunde

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Utmarksnemnda tilrår at samkommunetsyret vedtar de reviderte kommunale retningslinjer for  motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

 

 

PS 06/07 Utmarksstruktur i ISK

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Kåre Norum foreslo følgende tillegg:
Nemnda vil tilføye at plankomiteen synes som en mer logisk komite for ny plassering av motorferdelssaker enn driftskomiteen.

Avstemning:

Enstemmig med Norums tilleggsforslag.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Nemnda vil tilføye at plankomiteen synes som en mer logisk komite for ny plassering av motorferdelssaker enn driftskomiteen.

 

 

 

PS 07/07 Søknad fra Verdal nord til lokalt viltfond

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknaden støttes med kr 4745 fra lokalt viltfond.

 

 

 

PS 08/07 NINA: Søknad om økonomisk støtte til genetiske analyser av elg " Elgens genetiske struktur i Norge"

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknaden støttes med kr 4745 fra lokalt viltfond.

 

 

 

PS 09/07 Hjorteviltjakta 2006

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 10/07 Bruk av snøscooter til jakt på jerv

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Etter fjernsaksbehandling (brev) ble innstillingen enstemmig vedtatt.