VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

14.11.2007

Tid:

09:00-14:15

Til stede:

9 representanter.
Tomas I. Hallem erklærte seg inhabil under behandling av sak 97/07.
Til stede 8 representanter.
Sverre Sundfær ble innvilget permisjon etter at sak 99/07 var behandlet.
Til stede 8 representanter.

 

Det var felles orientering for Plan- og utviklingskomiteen og Driftskomiteen på kommunestyresalen kl 0900 – 1000 om følgende saker:

Sak 92/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter, sak 93/07 Økonomiplan for 2008-2011 samt sak 94/07 Budsjett 2008 – Verdal kommune.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV/V

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

MEDL

FRP/H/KRF

Elin Tuseth

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ove Morten Haugan

Elin Tuseth

AP/SP

Sverre Sundfær

Knut Fortun

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trond Selseth

Kontroller


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
090/07
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

091/07
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

092/07 
  

Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)   

21 høringsuttalelser fra foreldre ved Verdalsøra barneskole, som ikke var vedlagt kommunestyresak 82/07, samlet i et pdf-dokument (av praktiske hensyn)

  

Se for øvrig også sak 82 i kommunestyrets møte 29.10.2007


093/07
 
  
  
  

Økonomiplan 2008-2011 Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Økonomiplan for perioden 2008 - 2011


094/07
  
  
  
  
  

Budsjett 2008 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Rådmannens forslag til budsjett 2008 med betalingssatser og gebyrer

Forslag til økonomireglement for 2008


095/07
  
  

1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Uttalelse fra fylkeskommunen

Bilder


096/07
  

1721/23/66 - Verdal kommune - Oppføring av barnehage - Reinsholm - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm
Saksframlegg
   (PDF)


097/07
  
   
  
  
 

Driftsplan for Kvelstad grustak
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Driftsplan 
Oversiktskart
Arealdisponering 
Lengdeprofil 1 - 3
Tverrprofil 1 - 6 
Ferdigkart etappe 1
Ferdigkart etappe 2

Plankart

Reguleringsbestemmelser


098/07
  

Finnvola Øst. Klagebehandling
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Samlet saksframlegg etter PUK-møte 27.6.07
Samlet saksframlegg etter PUK-møte 21.8.07
Fylkesmannens klagebehandling mottatt 3.10.06
Kartutsnitt


099/07
  

Reguleringsplan Ørin N. 2. gangs behandling.
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Samlet saksframstilling fra 1. gangs behandling, sak 77/07
Reguleringsplanforslag Ørin Nord sist rev. 05.11.07
Utsnitt av reguleringsplan Ørin Nord
Reguleringsbestemmelser Ørin Nord, sist rev. 05.11.07
Vedlegg til uttalelse fra Naturvernforbundet


100/07
  

B-sak: Verdal Bolystpris -07. Innstilling
 


101/07
  

Andre saker
 PS 90/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 24.10.07 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 24.10.07 godkjennes.

 

 

 

PS 91/07 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

PS 92/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

Åpent brev datert 9. november 2007 til ordfører Bjørn Iversen og Verdal kommunestyre fra Klubben i Utdanningsforbundet ved Vuku Oppvekstsenter.

På vegne av SP og H fremmet Tomas I. Hallem følgende forslag til innstilling:

1.      Vuku oppvekstsenter utbygges for 2 paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kr

2.      Ny Verdalsøra Ungdomskole bygges på sør side av Stiklestad alle, (østre løsning) for 5 paralleller (450 elever) innenfor en kostnadsramme på 148 mill. kr

3.      Eksisterende Verdalsøra Ungdomskole påbygges og renoveres til ny Verdalsøra Barneskole tilpasset 420 elever innenfor en kostnadsramme på 58 mill. kr

4.      Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kr.

5.      Ny flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdal Videregående skole med netto kostnadsramme på 22 mill.kr

6.      Organisering av byggeprosess legges frem som egen sak

7.      Rådmann bes innarbeide byggekostnader i budsjett og økonomiplaner. Finansiering som beskrevet i eget pkt 9 innarbeides i budsjett og økonomiplaner

8.      Rådmannen legger frem som egen sak justering av inntaksområder for ungdomskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelser ved skolene.

9.      Følgende reduksjoner og finansieringsmodeller legges til grunn  i budsjett og økonomiplan:

 

 

 

Finansiering av investering

 

 

 

 

 

 

 

 

Differanse mellom b-skole i u-skole 58 og ren u-skole 66

8,000,000

Salg av barneskoleareal + bygninger

 

13,000,000

Fylkeskommunal leie av hall 1000000 pr år

 

10,000,000

Utsettelse av undergang i sentrum til 2009

 

10,000,000

Reduksjon i størrelse barneskole tilpasset rådmanns forslag

0

Ikke behov for leie andre lokaler ved renovering b-skole

3,000,000

 

 

 

 

 

 

 

Total reduksjon i investeringsramme

 

44,000,000

Dette betyr at forslag til løsning er innenfor de økonomiske rammer som Rådmann legger opp til i sitt forslag til økonomi-plan og budsjett for 2008.

I dette forslaget er ny barneskole dimensjonert for 420 elever, som er det estimerte elevtall for Verdalsøra Barneskole

10. Kommunestyret foreslår å avsette opptil 10 mill kr. fra investeringsfondet til undergang i sentrum i 2009.

 

Frp v/ Sverre Sundfær fremmet følgende forslag:

1.      Vuku oppvekstsenter utbygges for 2 paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill kr.

2.      Ny Verdalsøra Ungdomsskole bygges på sør side av Stiklestad alle, (østre løsning) for 5 paralleller (450 elever).  Det legges videre til grunn at man lar private aktører foreta utbygging, samt eier ny ungdomsskole, og at kommunen går inn som leietager.

3.      Eksisterende Verdalsøra Ungdomsskole påbygges og renoveres til ny Verdalsøra Barneskole tilpasset 420 elever innenfor en kostnadsramme på 66 mill kr.

4.      Eksisterende barneskole ved Verdalsøra legges ut for salg.

5.      Organisering av bygeprosess legges frem som egen sak.

6.      Rådmannen bes innarbeide endringene i budsjett og økonomiplaner.

7.      Rådmannen legger frem som egen sak justering av inntaksområder for ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelser ved skolene.

På vegne av SV fremmet Adrian Wahlborg følgende utsettelsesforslag:

Driftskomiteen vedtar at saken utsettes til neste møte den 20.11.07, pga for kort tid til å sette seg godt nok inn i konsekvensene av det nye alternativet (alt. 4).

Ved votering falt forslaget med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SP og H.
Rådmannens forslag fikk 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP og H.

Forslaget fra Frp ble ikke avstemt. Forslaget følger saken.

 

INNSTILLING: 

1.      Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kroner

2.      Verdalsøra ungdomsskole renoveres for fem paralleller (450 elever) innenfor en kostnadsramme på 66 mill. kroner

3.      Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller (392 elever) innenfor en kostnadsramme på 96 mill. kroner

4.      Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kroner

5.      Flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdalsøra ungdomsskole for en netto kostnadsramme på 22 mill. kroner

6.      Organisering av byggeprosessen legges fram som egen sak

7.      Rådmannen bes innarbeide byggekostnadene i budsjett og økonomiplan

8.      Rådmannen legger fram som egen sak justering av inntaksområder for ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelsen ved skolene.

 

 

 

PS 93/07 Økonomiplan  2008-2011 Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Frp v/ Sverre Sundfær fremmet følgende forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar økonomiplan 2008-2011 for Verdal kommune med følgende endringer:

 

Pkt. 1:

 

Pkt. 2:

 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
PUK tar saken til orientering.

Det ble først votert over forslaget fra Frp. Forslaget falt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget.

Det ble så votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og lederens forslag.  Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

PUK tar saken til orientering.

 

 

 

PS 94/07 Budsjett 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
PUK tar saken til orientering.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og lederens forslag.

Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

PUK tar saken til orientering.

 

 

 

 

PS 95/07 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus -
Feskarvegen 2

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Det ble foretatt befaring.

AP og SP fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
PUK anmoder fylkeskommunen om å arbeide for en fredning av gnr. 21, bnr. 18.

Videre bes administrasjonen, i samarbeid med tiltakshaver jobbe opp mot kulturminnefondet, i forhold til å kunne ta vare på bygget.

Det ble først votert over 1. avsnitt i rådmannens forslag. Dette ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot forslaget.

Det ble deretter votert over forslaget fra AP og SP til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert over 2. avsnitt i rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Det legges ned midlertidig forbud mot deling og byggearbeid på eiendommen gnr. 21 bnr.18. Søknad om tillatelse til flytting av stabbur og riving av uthus på eiendommen Feskarvegen 2 avslås (PBL § 33).
 2. PUK anmoder fylkeskommunen om å arbeide for en fredning av gnr. 21, bnr. 18.

Videre bes administrasjonen, i samarbeid med tiltakshaver, jobbe opp mot kulturminnefondet i forhold til å kunne ta vare på byggene.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

 

 

 

PS 96/07 1721/23/66 - Verdal kommune - Oppføring av barnehage - Reinsholm - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Ingeniør Hilde Røstad orienterte om framdriften i saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm § 2 og § 6 (PBL § 7).

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse under følgende forutsetninger:

·        Bygget skal oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

·        Høyde på ferdig gulv settes til min. kote 4.75.

Lyngstad Arkitekter AS gis ansvarsrett som ansvarlig søker, samt ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen for arkitekturprosjektering.

RG-Prosjekt AS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for brannteknisk prosjektering.

Ryjord AS Nord gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende, kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og kontrollerende for utførelsen for nødlysanlegg, ledelysanlegg og brannalarmanlegg.

AS PlanConsult VVS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen for rørinstallasjoner, ventilasjon, klimateknikk, sanitæranlegg, varmeanlegg og luftbehandlingsanlegg.

Sivilingeniør Asbjørn Flasnes gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjekteringen for bygninger og installasjoner.

Spar-Bygg AS gis ansvarsrett som ansvarlig utførende og kontrollerende for utførelsen for bygningsmessige arbeider og installasjoner ”Bygg komplett”.

Rørleggern Verdal AS gis ansvarsrett som ansvarlig utførende og kontrollerende for utførelsen for sanitær og varmeanlegg.

Aircomfort Trøndelag AS gis ansvarsrett som ansvarlig utførende og kontrollerende for utførelsen for ventilasjonsanlegg.

Sanne Spesialheiser AS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende, kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og kontrollerende for utførelsen for heisinstallasjon.

E. Finstad AS gis ansvarsrett som ansvarlig utførende og kontrollerende for utførelsen for brannalarmanlegg, nødlysanlegg og ledesystem.

Merknader/ orientering:

Gravemelding og søknad om tilkopling/ utføring av sanitæranlegg må være godkjent før arbeidene starter. Ved utføring av sanitæranlegg skal ”Normalreglement for sanitæranlegg” følges.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jamfør Plan- og bygningslovens § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt Dem.

 

 

 

PS 97/07 Driftsplan for Kvelstad grustak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Tomas Iver Hallem erklærte seg inhabil ved behandlinga av saken. Jfr. Kommunelovens § 40. pkt. 4.
Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i reguleringsplan for Kvelstad grustak - bestemmelsenes § 2.2 - vedtatt 31.10.05, godkjennes revidert driftsplan for Kvelstad grustak dat. 19.09.2007.

 

 

 

PS 98/07 Finnvola Øst. Klagebehandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

 • Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.         Klagen fra Inge Leirset, Marit Duvsete og Per Odd Elden på vedtak i sak 65/07 tas ikke til følge. Plan- og utviklingskomiteen opprettholder sitt vedtak.

2.         Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 15 og Forvaltningsloven § 28 oversendes saken til fylkesmannen for klagebehandling.

 

 

 

PS 99/07 Reguleringsplan Ørin N. 2. gangs behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Det ble først votert over rådmannens innstilling til endringer i forhold til planutkast med bestemmelser (plankartet og bestemmelsene). Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over første setning i rådmannens forslag til innstilling. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan Ørin Nord sist revidert 5.11.07.

I forhold til planutkast med bestemmelser som ble sendt på høring vedtas følgende endringer:

Plankartet:

 • Formålsgrensa for jernbanen flyttes inntil vegformålet for en strekning ved Unicon som vist på planen.
 • Byggegrensa i samme område endres slik at den følger eksisterende bygningskropp.

Bestemmelsene:

 • Pkt. 4.2 andre ledd endres til: Tomta kan ha maksimalt bebygd areal BYA = 25 %, og bygningers største høyde (møne eller øverste gesims) skal ikke overskride 9 m . Tilsvarende høyde for fugletårn settes til 11 m . Høyden måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygninger.

 

 

 

PS 100/07 B-sak: Verdal Bolystpris -07.  Innstilling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Sverre Sundfær ble innvilget permisjon.
Til stede 8 representanter.

Møtet ble lukket.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Unntatt off.het.

 

 

PS 101/07 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:
 

 • Tidligere spørsmål fra Trine Hallem om framtidig tiltak på Radmannbygget.

Lederen orienterte om at eier jobber med 2-3 alternativ for utbedring av bygget. Kommunen vil få beskjed så snart eier har bestemt seg.

 • Skolering av PUK.
  Lederen orienterte om at det vil bli skolering av PUK. Han vil komme tilbake til nærmere tidspunkt og opplegg på neste møte.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.