VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

24.10.2007

Tid:

10:30-1350.

Til stede:

9 representanter

 

Det var oppmøte kl 0900 i kommunestyresalen for felles orientering sammen med Driftskomiteen i forbindelse skoleutbygginga som skal skje i kommunen. (Jfr. sak 82/07.)

Det var ingen merknader til innkallinga.

I og med at dette var første møte i den nyoppnevnte Plan- og utviklingskomiteen, var det en presentasjonsrunde før man begynte med behandlinga av sakene.

Utdelt i møtet:
Plan- og bygningsloven.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Nestleder

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

Elin Tuseth

Medlem

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP/SP

Adrian K Wahlborg

MEDL

SV/V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Lars Gunnar Marken

Adrian K Wahlborg

SV/V

Ove Morten Haugan

Ole Gunnar Hallager

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent (møtesekretær)


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
080/07
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

081/07
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

082/07 
  
Skoleutbygging
Saksframlegg   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)
Høringsuttalelsene

Kort sammendrag av hver enkelt uttalelse

Retningslinjer for utvikling av skolebygg

Silhuett arkitekter as og RG-prosjekt:Utredning skoleutbygging Verdalsøra datert 21.03.07
Silhuett arkitekter as: Utredning utbygging av ny Verdalsøra ungdomsskole ved Verdal videregående skole datert 01.06.07
Verdal videregående skole: Lokalisering av Verdalsøra ungdomsskole ved Verdal videregående skole – Helhetstenkning lokalt for positiv utvikling av et oppvekstmiljø i Verdal
Verdalsøra ungdomsskole: Samarbeid Verdalsøra ungdomsskole og Verdal videregående skole datert 25.05.07


083/07
 
  
  
  
RV 759 - busslomme ved Lund
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Kart som viser snuplass - dat. 03.10.07

084/07
  
  
  
  
  

1721/19/21 - Jernbanegata 21 A/S - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av konstruksjon/bygg for uteservering
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : PDF)

Tegninger

Situasjonskart

Revidert situasjonsplan

1721/19/21 - Jernbanegata 21 AS v/Kåre Hynne - Oppføring av permanent oppstilling av utserveringsplass - Jernbanegata 21


085/07
  
  

1721/23/66 - Verdal kommune - barnehage - Reinsholm - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm
Saksframlegg
   (PDF)


086/07
  

Reguleringsplan Gartneriet . Utsatt  1. gangsbehandling
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Områdekart
Reguleringsplan Gartneriet dat. 23.10.07
Reguleringsbestemmelser dat. 3.8.07, rev. 8.10.07
Beskrivelse dat. 8.10.07
Illustrasjonsplan dat. 8.10.07
Snitt dat.. 3.8.07, rev. 13.8.07
Illustrasjonsskisse dat. 3.8.07
Analyserapport, Bioforsk, dat. 20.12.07
Uttalelse fra kommunelegen
Bilder


087/07
  
   
  
  
 

E6-skulptur. Kommunal andel av finansiering
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Skisse 
Eksempel på freamdriftsoversikt


088/07
  

Kommunens trafikksikkerhetsutvalg 2007 - 2011
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Mandat for kommunens trafikksikkerhetsutvalg, vedtatt 13.02.2007


089/07
  

Andre saker
 


 


 

PS 80/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 24.09.07 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 24.09.07 godkjennes.

 

 

 

PS 81/07 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

PS 82/07 Skoleutbygging

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag til innstilling pkt. 1 og 2:

 1. Det bør legges tilrette for en arkitektkonkurranse når løsningsalternativ er valgt.
  Formannskapet oppnevnes som komité.
 2. Det bør utarbeides alternative trafikale planløsninger for plasseringen av Verdalsøra ungdomsskole i tilknytning til Verdal videregående skole.

FRP v/Knut Fortun fremmet følgende forslag til innstilling pkt. 3:

3.   Kommunen må gå foran i fornybare/alternative energikilder.  Dette må derfor inn i tidlig fase i forbindelse med skoleutbygging.

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1:  Enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:

1.      Det bør legges tilrette for en arkitektkonkurranse når løsningsalternativ er valgt.
Formannskapet oppnevnes som komité.

2.      Det bør utarbeides alternative trafikale planløsninger for plasseringen av Verdalsøra ungdomsskole i tilknytning til Verdal videregående skole.

3.      Kommunen må gå foran i fornybare/alternative energikilder.  Dette må derfor inn i tidlig fase i forbindelse med skoleutbygging.

 

 

 

PS 83/07 Rv. 759 - Busslomme ved Lund

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:
 

Utdelt i møtet:

Notat datert 22.10.07 fra PBOM v/arealplanlegger Åge Isaksen til Plan- og utviklingskomiteen – Busslomme ved Lund – oppsummering av merknader.

 

Åge Isaksen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av ca 750 m2 jordbruksareal til areal for bussholdeplass på eiendommen Lund, gnr. 72/bnr. 1.

 

 

 

 

PS 84/07 1721/19/21 - Jernbanegata 21 A/S - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av konstruksjon/bygg for uteservering

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Fagsjef miljø, Øivind Holand , redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Tillatelse til tiltak for oppføring av konstruksjon til uteservering innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93.

Byggmester Grande A/S innvilges ansvarsrett for alle funksjoner og arbeider med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93b og § 98.

Vedtaket kan påklages i medhold av plan- og bygningslovens § 15 samt forvaltningslovens § 28.

 

 

 

 

PS 85/07 1721/23/66 - Verdal kommune - søknad om oppføring av barnehage - Reinsholm - søknad om dispensasjon fra reguleringsbesttemmelsene for Reinsholm

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:
 

Ingeniør Hilde Røstad redegjorde.

 

Forslag fra SP v/Tomas I. Hallem og FRP v/Knut Fortun:

Saken utsettes. Fullstendig saksbehandling gjennomføres før den blir forelagt Plan- og utviklingskomiteen..

Ved votering ble forslaget fra SP og FRP enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

Saken utsettes. Fullstendig saksbehandling gjennomføres før den blir forelagt Plan- og utviklingskomiteen.

 

 

 

 

PS 86/07 Reguleringsplan Gartneriet . Utsatt  1. gangsbehandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27 – 1 nr 2 sendes reguleringsplan med bestemmelser for Gartneriet, Håkon den VII Allé, Verdal, på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 2. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal gjelde. Evt. støyskjermingstiltak skal være dokumentert ved søknad om igangsettingstillatelse.

 3. Det må angis hvilke tomter som skal benytte felles avkjørsel.

 4. Følgende forhold skal gjennomføres/tilfredsstilles i forbindelse med byggesøknaden:

 • - Grunnundersøkelse med evt. tiltaksplan ihht kommunelegens forslag

 • - Avstand fra garasjeport til vegkant av Smedveita skal med viste plasseringsretning min. være på 5 m

 • - Fasaden mot Håkon VII allé skal ikke ha en åpen svalgang

 • - Med hjemmel i kommunal vedtekt til Plan- og bygningsloven § 69 settes krav om utarbeidelse av utomhusplan. Utomhusanlegget skal utformes etter prinsippene om universell utforming.

 1. Det tas forbehold om godkjent utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Verdal kommune.

 

 

 

PS 87/07 E6-skulptur. Kommunal andel av finansiering

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:
 

Fagsjef miljø, Øivind Holand, redegjorde.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot forslaget.

 

INNSTILLING:

Verdal kommune bidrar med kr. 250.000,- i finansieringen av E6-skulpturen. Tilskuddet bevilges under forutsetning av at Innherred Vekst bidrar med tilsvarende beløp og at næringslivet gjennom Verdal Næringsforum bidrar med resterende finansiering.

Kommunens kostnad dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettmessige endringer.

Bygging starter etter framlagt fullfinansiering.

 

 

 

PS 88/07 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg 2007 - 2011

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Forslag fra AP v/Trine S. Hallem:

Leder: Ole Gunnar Hallager
Varamedlem: Elin Tuseth

 

Forslag fra SP v/Tomas I. Hallem:

Nestleder: Anne Segtnan

 

Forslag fra opposisjonen v/Lars G. Marken:

Medlem: Knut Fortun

 

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Medlemmer til kommunens trafikksikkerhetsutvalg:

Leder: Ole Gunnar Hallager
Nestleder: Anne Segtnan
Medlem: Knut Fortun
Varamedlem: Elin Tuseth

 

 

 

 

 

PS 89/07 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Harry Halland og Jon A. Kristiansen orienterte om status for saken ”Høytspenten over ballbingen på Tinden.” Jfr. Andre saker i forrige møte.

Trine S. Hallem:

 1. Status for Radmannbygget  -  ønske om orientering i neste møte.
 2. Befaringsdag for komiteen - gjerne før det kommer snø – hvor skal vi (Ørin og Tromsdalen)?
  Svar:
  Lederen orienterte om planlagt politikeropplæring (Plan- og bygningsloven og forvaltningsloven). Er enig i at det også må bli en befaringsdag i nærområdet, spesielt med tanke på de som er ny i komiteen. Det kan også være aktuelt å foreta befaring på andre tema enn fysisk mark.
  Rådmannen orienterte kort om samlinga på Stjørdal 30. og 31.10.07 – Utstillingsvindu Kvinner i lokalpolitikken.
  PUK ble av rådmannen oppfordret til å komme med ønsker om tema den ønsker opplæring i.

Knut Fortun mente man også må ha befaring hos Ecopro hvis man først skal i området.

VEDTAK:

Administrasjonen bes sørge for at det blir gitt orientering om Radmannbygget i neste møte i PUK.