VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF   

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

24.09.2007

Til stede:

8 representanter. 
Tomas I. Hallem møtte kl 1030.
Til stede 9 representanter.

Tid:

09:00-11:45

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Torill Åbotnes Iversen

Medlem

AP/SP

Tomas I. Hallem

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ingen

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ingen

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent (møtesekretær)

Øivind Holand

Fagsjef Miljø


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
070/07
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

071/07
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

072/07 
  
1721/234/1/16  - Einar Hvalen og Else Marie Strand - Søknad om dispensasjon for bygging av veg til hytte
Saksframlegg   (PDF)

073/07
 
  
  
  
  
1721/19/174 - Klage - Nybygg bolig - Hanskemakergata 13 - Brit Tove og Hågen Klevmo
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Vedtak sak 341/07
Klage fra Sylvi Hopland
Svar fra Vinne Bygg og Eiendom på klage fra Sylvi Hopland
Klage fra Sidsel Deraas og Halstein Prestmo
Svar fra Vinne Bygg og Eiendom på klage fra Sidsel Deraas og Halstein Prestmo

074/07
  
  
  
  
  

Reguleringsplan Skolebakken - 1721/18/234
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : PDF)

Planbestemmelser, dat. 23.05.2007

Plankart, dat. 23.04.2007


075/07
  
  
  
     
   
   

Reguleringsplan Ørin sør
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)

Planbeskrivelse 11.09.2007

Plankart 11.09.2007.

Bestemmelser 11.09.2007


076/07
  

Kjøp av tilleggsareal Lektor Musums gt 13, Verdal.
Saksframlegg
   (PDF)


077/07
  
   
  
  
  
  

Reguleringsplan Ørin Nord 1. gangs behandling
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Reguleringsplan Ørin nord dat. 31.8.07 
Reguleringsbestemmelser dat 31.8.07
Beskrivelse dat. 11.9.07


078/07
  

Reguleringsplan Gartneriet - Håkon den VII alle- Verdal
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Områdekart
Reguleringsplan Gartneriet dat. 3.8.07
Reguleringsbestemmelser dat. 3.8.07, rev. 7.9.07
Planbeskrivelse dat 10.8.07
Snitt dat. 3.8.07, rev. 13.8.07
Illustrasjonsplan dat. 3.8.07
Illustrasjonsskisse dat. 3.8.07
Analyserapport, Bioforsk, dat. 20.12.06
Uttalelse fra kommunelegen
Bilder


079/07
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


 

PS 70/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.09.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 21.08.07 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 21.08.07 godkjennes.

 

 

PS 71/07 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.09.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

PS 72/07 1721/234/1/16  - Einar Hvalen og Else Marie Strand - Søknad om dispensasjon for bygging av veg til hytte

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.09.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 (Dispensasjoner) gis Einar Hvalen og Else Marie Strand dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune til bygging av en veg på ca 40 meter frem til sin hytte på eiendommen 234/1/16 i Inns statsallmenning.

Før arbeidet kan startes opp, må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak, med bl.a. søknad om ansvarsrett og evt. søknad om lokal godkjenning.

 

 

PS 73/07 1721/19/174 - Klage - Nybygg bolig - Hanskemakergata 13 - Brit Tove og Hågen Klevmo

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.09.2007

BEHANDLING:

Gunnar Vatn redegjorde for saken. Etterpå ble det foretatt befaring.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg tas klagene fra henholdsvis Sylvi Hopland og Sidsel Deraas/Halstein Prestmo opp til behandling jfr Forvaltningslovens § 31 (Oversitting av klagefristen).

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg opprettholdes vedtak i sak 341/07 datert 25.05.2007. Klagene fra Sylvi Hopland og Sidsel Deraas/Halstein Prestmo tas ikke til følge.

Kravet om umiddelbar byggestans før klagen er endelig avgjort avslås jfr Forvaltningslovens § 42. Dette ut i fra de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg.

Saken sendes over til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

 

 

PS 74/07 Reguleringsplan Skolebakken - 1721/18/234

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.09.2007

BEHANDLING:

Repr. Tomas I. Hallem møtte.
Til stede 9 representanter.

Rådmannen la fram nytt forslag til innstilling som følger:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 23.05.07:

 • Siste setning i pkt. 3.1.2 tas ut.
 • Siste setning i pkt. 3.2.1 omarbeides til følgende: ”Avkjørselen må utformes slik at den ikke utgjør noen fare for gående og syklende langs gang-/sykkelvegen.”
 • 1. avsnitt i pkt. 3.2.3 i bestemmelsene tas ut.
 • Tillegg til pkt. 3.4.1: ”Området er felles for tomtene som omfattes av planen.”

Deretter vedtas bestemmelsene for reguleringsplan Skolebakken, sammen med tilhørende plankart datert 23.04.07.

Ved votering ble rådmannens nye forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 23.05.07:

 • Siste setning i pkt. 3.1.2 tas ut.
 • Siste setning i pkt. 3.2.1 omarbeides til følgende: ”Avkjørselen må utformes slik at den ikke utgjør noen fare for gående og syklende langs gang-/sykkelvegen.”
 • 1. avsnitt i pkt. 3.2.3 i bestemmelsene tas ut.
 • Tillegg til pkt. 3.4.1: ”Området er felles for tomtene som omfattes av planen.”

Deretter vedtas bestemmelsene for reguleringsplan Skolebakken, sammen med tilhørende plankart datert 23.04.07.

 

 

 

PS 75/07 Reguleringsplan Ørin sør

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.09.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Ørin sør, med tilhørende bestemmelser, begge datert 11.09.2007 legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1 nr. 2.

 

 

 

PS 76/07 Kjøp av tilleggsareal Lektor Musums gt 11, Verdal.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.09.2007

BEHANDLING:

 

Det ble foretatt befaring.

Åge Isaksen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunen mener det omsøkte areal kan være aktuelt for framføring av ny vegtrasé, og salg av arealet kan derfor ikke imøtekommes.

 

 

 

PS 77/07 Reguleringsplan Ørin Nord 1. gangs behandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.09.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27 – 1 nr 2 sendes reguleringsplan med bestemmelser for Ørin Nord, Verdal, på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 

 

 

PS 78/07 Reguleringsplan Gartneriet - Håkon den VII alle- Verdal

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.09.2007

BEHANDLING:

Øivind Holand redegjorde for saken.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes.  PUK foreslår at atkomsten til Nils Olsens eiendom skjer gjennom Smedveita.

Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes.  PUK foreslår at atkomsten til Nils Olsens eiendom skjer gjennom Smedveita.

 

 

 

PS 79/07 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 24.09.2007

BEHANDLING:
 

 • Trine Hallem: Kort gjennomgang av planene for jernbaneundergangen.
  Øivind Holand orienterte.
 • Knut Fortun: Hva kan kommunen gjøre med ”høytspenten” som går over ballbingen på Tinden?
  VEDTAK:
  Administrasjonen bes redegjøre for dette i neste møte.

VEDTAK:

Administrasjonen bes redegjøre i neste møte for hva kommunen kan gjøre med ”høytspenten” som går over ballbingen på Tinden.