VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

21.08.2007

Til stede:

8 representanter.
Ole Gunnar Hallager ble innvilget permisjon fra kl 1100. Til stede 7 representanter.

Tid:

09:00 – 12:00

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 68/07 ble behandlet før sak 67/08. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

NESTL

AP/SP

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

MEDL

UAV

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP/SP

Marit Voll Skrove

MEDL

AP/SP

Tomas Iver Hallem

LEDER

AP/SP

Torill Åbotnes Iversen

MEDL

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

MEDL

FRP/H/KRF

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Rigmor Hafell

Knut Snorre Sandnes

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
060/07
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

061/07
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

062/07 
  
1721/282/188 - Klage - Lisbeth M. og Thomas Elvebø - Garasje - Veiesvingen 4
Saksframlegg   (PDF)

063/07
 
  
  
  
  
Reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd - endring
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Planbestemmelser, rev. 27.07.2007
Plankart, rev. 27.07.2007

064/07
  
  
  
  
  

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Ydsekorsen - Leklemsåsen
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : PDF)

Planbeskrivelse og planbestemmelser, dat. 14.08.2007

Plankart, dat. 14.08.2007


065/07
  
  
  
     
   
   
   
   

Reg.plan : Søknad om bygging av veg Finnvola Øst - Finnvola øst hytteeierforening. Fornyet behandling av klage
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)

Saksframlegg PUK-møte 27.06.2007, sak 56/07

Vedlegg til fornyet søknad med justert veglinje og parkeringsplass, kalt ”Reguleringsplan Finnvola Øst”, datert 9.8.07.

Fylkesmannens brev av 29.09.2006


066/07
  
  
  
    
   
  
  
  
  

Uttalelse til søknad om utslippstillatelse for Ecopro AS biogassanlegg i Skjørdalen/Ravlo
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Søknadens hoveddel

Notat fra Planstyring

Kart

 

Øvrig informasjon (PDF - meget stor fil, > 17 Mb, lang tid ved nedlasting)


067/07
  
   
  
  
  
  
  

Status for arbeidet med Universell utforming pr. 10.08.2007
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Kommunale standarder. boliger og publikumsbygg- referat fra oppstartsmøte 11.06.2007
Stiklestad Hotell-fokus på Universell Utforming
Stiklestad Hotell- fokus på Universell utforming II


068/07
  
  
  
  

Høring på reglement for Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Høring på reglement for Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag


069/07
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


PS 60/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.08.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 27.06.07 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 27.06.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 61/07 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.08.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

PS 62/07 1721/282/188 - Klage - Lisbeth M. og Thomas Elvebø - Garasje - Veiesvingen 4

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.08.2007

BEHANDLING:

Gunnar Vatn orienterte om saken - før komiteen foretok befaring.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget opprettholdes det vedtak som ble fattet i sak 407/07 datert 13.06.2007. Klagen fra Line GretheValstad og Ketil Berg tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

 

 

 

PS 63/07 Reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd - endring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.08.2007

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:
Brev av 30.09.06 fra Nils Georg Leirset til Innherred samkommune.

Nevnte brev var registrert på feil sak, og var dessverre ikke blitt med i saksframlegget.

Åge Isaksen redegjorde.

Lederen ba administrasjonen utarbeide tillegg til saksframlegget tilsvarende den muntlige redegjørelsen. Dokumentet sendes medlemmene av Plan- og utviklingskomiteen – og følger saken når den legges fram til behandling i kommunestyret.

Ved votering ble rådmannens tilråding til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd, sist revidert 27.07.2007.

 

 

 

 

PS 64/07 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Ydsekorsen - Leklemsåsen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.08.2007

BEHANDLING:

Åge Isaksen orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 vedtas forslag om reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen Ydsekorsen – Leklemsåsen dat. 14.08.07 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

PS 65/07 Reg.plan : Søknad om bygging av veg Finnvola Øst - Finnvola øst hytteeierforening. Fornyet behandling av klage

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.08.2007

BEHANDLING:

Knut Tveita fremmet følgende forslag til vedtak:
"1.      Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 7 gis Finnvola Øst hytteeierforening dispensasjon fra reguleringsplan Finnvola Øst.

2.      Forutsetning for å gi dispensasjon er:
- Vegen legges lett i terrenget som vist i søknaden datert 9.8.07.
- Vegens fyllingsfot skal ikke på noe sted være nærmere bekken enn 2,0 m , og skal ikke krysse bekken.
- Parkeringsplassen skal bygges 10 m lengre mot nord enn vist på plan vedlagt søknaden.

3.  Særlige grunner for å gi dispensasjon:
     Ut fra en helhetsvurdering er det overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.      

     Vurderte momenter framgår av saksutredning

Det ble votert som følger:

Pkt. 1.:  Alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Knut Tveita.
              Forslaget fra Knut Tveita ble vedtatt med 5 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

Pkt. 2.:  Alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Knut Tveita.
              Forslaget fra Knut Tveita ble vedtatt med 5 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

Pkt. 3.:  Forslaget fra Knut Tveita ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 7 gis Finnvola Øst hytteeierforening dispensasjon fra reguleringsplan Finnvola Øst.

2.      Forutsetning for å gi dispensasjon er:
- Vegen legges lett i terrenget som vist i søknaden datert 9.8.07.
- Vegens fyllingsfot skal ikke på noe sted være nærmere bekken enn 2,0 m , og skal ikke krysse bekken.
-  Parkeringsplassen skal bygges 10 m lengre mot nord enn vist på plan vedlagt søknaden.

3.  Særlige grunner for å gi dispensasjon:
     Ut fra en helhetsvurdering er det overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.      

     Vurderte momenter framgår av saksutredning

 

 

 

PS 66/07 Uttalelse til søknad om utslippstillatelse for Ecopro AS biogassanlegg i Skjørdalen/Ravlo

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.08.2007

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte og svarte på spørsmål.

Etter anmodning av komiteens leder endret rådmannen sitt forslag til vedtak som følger:

1. setning i pkt. 4 endres til:

Hvis tiltakshaver mot kommunens tilråding gis anledning til å bygge infiltrasjonsanlegg, krever kommunen en forutgående mer omfattende utredning som også omfatter grunnforhold, avrenningsforhold, framtidig opphoping av stoffer med evt. konsekvenser. 

Pkt. 5 i forslag til vedtak blir pkt. 4. Pkt. 4 i forslag til vedtak blir pkt. 5.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak – med endringer - enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.         Verdal kommune er positiv til at Ecopro etablerer en bedrift som videreforedler avfall/slam og samtidig bidrar til å redusere luktproblematikken i området.

2.         Verdal viser til tidligere utredninger i forbindelse med reguleringsplan og KU for anlegget.

3.         Uansett løsning for utslipp av prosessvann krever kommunen at Ecopro bygger forrenseanlegg på stedet. Anlegget må ha kapasitet til å motta alt utslipp.

4          Kommunen vil kreve at det inngås en påslippsavtale mellom Ecopro og Verdal kommune.

5.         Hvis tiltakshaver mot kommunens tilråding gis anledning til å bygge infiltrasjonsanlegg, krever kommunen en forutgående mer omfattende utredning som også omfatter grunnforhold, avrenningsforhold, framtidig opphopning av stoffer med evt. konsekvenser. En er spesielt engstelig for luktproblemer og opphopning av tungmetaller.

 

 

 

 

PS 67/07 Status for arbeidet med Universell utforming pr. 10.08.2007

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.08.2007

BEHANDLING:

Ole Gunnar Hallager ble innvilget permisjon.  Til stede 7 representanter.

Prosjektleder Kari Gregersen Næss informerte om status for prosjektet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 68/07 Høring på reglement for Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.08.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Verdal kommune slutter seg til forslagene til reglement for Nord-Trøndelag Teater og reglement for Musikk i Nord-Trøndelag, men at det nye rådet for Musikk i Nord-Trøndelag gis et navn som ikke tydeliggjør forskjellen til Nord-Trøndelag Musikkråd.

 

 

 

 

PS 69/07 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 21.08.2007

BEHANDLING:
 

 • Befaring i Tromsdals-området.

AP v/Trine S. Hallem fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen:

Administrasjonen bes legge til rette for en befaring i Tromsdals-området så snart som mulig etter at ny PUK er valgt.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 • Neste møte i PUK.
  Neste møte er berammet til tirsdag 25. september. Lederen fremmet følgende forslag:
  Møtet flyttes fra tirsdag 25. september til mandag 24. september.
  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 • Trafikksituasjonen i Verdal sentrum.
  Utdelt i møtet: Notat utarbeidet av Åge Isaksen.
  Øivind Holand orienterte.
  Lederen fremmet følgende forslag:
  Saken ang. trafikksituasjonen oversendes Trafikksikkerhetsutvalget.
  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

·        Administrasjonen bes legge til rette for en befaring i Tromsdals-området så snart som mulig etter at ny PUK er valgt.

·        Neste møte i PUK flyttes fra tirsdag 25. september til mandag 24. september.

·        Saken ang. trafikksituasjonen i Verdal sentrum oversendes Trafikksikkerhetsutvalget.