VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

27.06.2007

Til stede:

8 representanter

Tid:

09:00-12:30

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Kommunalsjef Inger Marie Bakken forlot møtet etter at sak 51/07 var behandlet.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Torill Åbotnes Iversen

Medlem

AP/SP

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:
Ingen

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
048/07
   

Godkjenning av møteprotokoll
 

049/07
   

Referater, jfr. saksframlegg
Saksframlegg   (PDF)

050/07 
  

Strategisk kulturplan for Verdal kommune
Saksframlegg   (PDF)
051/07
 
  
  
  
  
  
Reisemålsutvikling på Innherred - orientering 
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Samlet saksframstilling av sak 80/06 i Verdal kommunestyre
Destinasjonsløsning for Innherred – notat fra styringsgruppen i ”Reisemål Innherred” av 12. juni 2006

052/07
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Uttalelse i forbindelse med søknad om utslippstillatelse fra NorFraKalk AS
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : PDF)

NorFraKalk: Reviderte utslippsdata. Dokumentasjon på krav til oppholdstid på avgassen.

NILU: Spredningsberegninger for utslipp til luft fra kalkovn ved NorFraKalk, Verdal kommune
Cowi: Støyvurdering, NorFraKalk AS, Verdal kommune

Folkehelseinstituttet: Helsemessige konsekvenser knyttet til luftutslipp fra kalkovn ved NorFraKalk, Ørin

Kommunelegens uttalelse datert 19.6.2007

Verdal kommunes tidligere høringsuttalelse.


053/07
   
  
  
  
  
   
  

Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - oppsummering fra orienteringsmøte og folkemøter
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Oppsummering fra orienteringsmøte
Oppsummering fra folkemøter i Verdal
Oppsummering fra folkemøter i Levanger


054/07
  

Stenging av Feldmakarvegen for biltrafikk
Saksframlegg
   (PDF)


055/07
  
  
  
    

Fartsgrensesone Verdal sentrum
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)

Skiltplan Verdal sentrum - fartsgrense 30 og 40 km/t , dat. 12.06.2007


056/07
  
  
  
    
  

Bygging av veg og parkeringsplass, Finnvola Øst. Klage på vedtak.
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Kart i hht. søknad

Fylkesmannens vedtak datert 3.10.06


057/07
  
  

1721/18/1079 - Guri Holmvik og Bjørn Asle Hynne - Enebolig og garasje - Ringveg nord 19 - rammetillatelse
Saksframlegg
   (PDF)


058/07
  

Verdal bolystpris. Videreføring 2007
Saksframlegg
   (PDF)


059/07
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


PS 48/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 23.05.07 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 23.05.07 godkjennes.

 

 

 

PS 49/07 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

PS 50/07 Strategisk  kulturplan for Verdal kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:
”De koke”. Strategisk kulturplan for Verdal – utkast pr. 26. juni 2007. 

Kommunalsjef Inger Marie Bakken gikk gjennom deler av utkastet. Rektor ved Kulturskolen, Roy Waade , gikk gjennom den delen av utkastet som omhandler Kulturskolen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen tar utkastet til orientering med de kommentarer som er gitt i møtet.

 

 

 


PS 51/07 Reisemålsutvikling på Innherred - orientering

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Knut Baglo, Innherred Vekst, viste en presentasjon av Innherred Reiseliv. Anne Haga, daglig leder ved Innherred Reiseliv, var også til stede og informerte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 52/07 Uttalelse i forbindelse med søknad om utslippstillatelse fra NorFraKalk AS

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

  • Brev av 26.06.07 fra Naturvernforbundet Verdal v/Gunnar Gustad til PUK.
  • E-post av 26. juni 2007 fra Bjørnar Aksnes til Bjørn Iversen , Kristin J. Hildrum og Brit Fredriksen.

På vegne av AP og SP fremmet Brit Fredriksen følgende forslag til nytt pkt. 3 og nytt pkt. 4:

3.         Verdal kommunestyre viser til Verdens Helseorganisasjon WHOs generelle anbefalinger, uttalelsene fra Statens Institutt for Folkehelse SIFF og Kommunelege 1 i Verdal når det gjelder kvikksølv og dioxiner og deres evne til opphoping gjennom næringskjedene.  Dette utgjør et globalt problem særlig i polområdene.
Ut fra et globalt miljøansvar er det et sentralt ansvar i enhver sammenheng å nå lavest mulige utslipp av overnevnte stoffer.

Verdal kommunestyre er kjent med at det eksisterer tilgjengelig teknologi og krever derfor at kvikksølvutslippene renses.

På grunn av forhøyede utslipp av dioxiner ved bruk av spillolje (jfr. Kommuneleges 1’s uttalelse) krever Verdal kommunestyre at annen energikilde benyttes.

4.         Med basis i et generelt føre-var-prinsipp og med bakgrunn i råd fra Statens Institutt for Folkehelse SIFF fremmet i Verdal kommunes informasjonsmøte 25.06.07 ber Verdal kommunestyre om at det opprettes et overvåkingsprogram for å fremskaffe kontinuerlig miljødokumentasjon gjennom et prøvetakingsprogram i nærområdet med basisprøver fra jord og prøver fra fisk.
De første prøvene tas før driften startes ved brentkalkfabrikken.

Pkt. 3 i rådmannens innstilling blir nytt pkt. 5.

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

  • Rådmannens tilråding til innstilling pkt. 1 – Enstemmig vedtatt.

  • Rådmannens tilråding til innstilling pkt. 2 – Enstemmig vedtatt.

  • Forslaget til nytt pkt. 3 - Enstemmig vedtatt.

  • Forslaget til nytt pkt. 4 - Enstemmig vedtatt.

  • Rådmannens tilråding til innstilling  pkt. 3 – (nytt pkt. 5): Enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.         Verdal kommune er positiv til at NorFraKalk etablerer en bedrift for videreforedling av lokale kalksteinressurser i Verdal.

2.         Verdal kommune viser til de faglige utredninger knyttet til utslippsproblematikken fra Folkehelseinstituttet, NILU, Cowi og kommunelegens faglige vurdering av dette materiale.
Verdal kommunestyret gir sin tilslutning til kommunelegens vurdering.

3.         Verdal kommunestyre viser til Verdens Helseorganisasjon WHOs generelle anbefalinger, uttalelsene fra Statens Institutt for Folkehelse SIFF og Kommunelege 1 i Verdal når det gjelder kvikksølv og dioxiner og deres evne til opphoping gjennom næringskjedene.  Dette utgjør et globalt problem særlig i polområdene.
Ut fra et globalt miljøansvar er det et sentralt ansvar i enhver sammenheng å nå lavest mulige utslipp av overnevnte stoffer.

Verdal kommunestyre er kjent med at det eksisterer tilgjengelig teknologi og krever derfor at kvikksølvutslippene renses.

På grunn av forhøyede utslipp av dioxiner ved bruk av spillolje (jfr. Kommuneleges 1’s uttalelse) krever Verdal kommunestyre at annen energikilde benyttes.

4.         Med basis i et generelt føre-var-prinsipp og med bakgrunn i råd fra Statens Institutt for Folkehelse SIFF fremmet i Verdal kommunes informasjonsmøte 25.06.07 ber Verdal kommunestyre om at det opprettes et overvåkingsprogram for å fremskaffe kontinuerlig miljødokumentasjon gjennom et prøvetakingsprogram i nærområdet med basisprøver fra jord og prøver fra fisk.
De første prøvene tas før driften startes ved brentkalkfabrikken.

5.         Bedriftene NorFraKalk AS og Verdalskalk AS og Verdal kommune inngår en nærmere utbyggingsavtale knyttet til tiltak relatert til trafikk, støy, støv og kvalitetsheving av nærliggende friområder i samsvar med delegert høringsuttalelse fra kommunen datert 9. oktober 2006.

            Avtalen forelegges kommunestyret innen 1.12.07.

 

 

 

PS 53/07 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - oppsummering fra orienteringsmøte og folkemøter

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Planlegger Åge Isaksen orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 54/07 Stenging av Feldmakervegen for biltrafikk

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Planlegger Åge Isaksen orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 vedtas det å stenge Feldmakervegen fysisk for gjennomkjøring med motorvogn i området ved hus nr. 9 og 10.

 

 

 

PS 55/07 Fartsgrensesone Verdal sentrum

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Planlegger Åge Isaksen orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6, jfr. skiltforskriftenes § 26, vedtar kommunen i samsvar med skiltplan for Verdal sentrum, dat. 12.06.07;

        - at det på kommunale veger innenfor områder som skiltes med skilt nr. 366/368 ”Fartsgrensesone/Slutt på fartsgrensesone” skal gjelde fartsgrense 30 km/t ,

        - at det for Fløytarvegen og strekning av Tangenvegen/Gml. Ferjeveg mellom Sagstuvegen og Magnus den godes veg skal gjelde fartsgrense 40 km/t , som skiltes med skilt nr. 362 ”Fartsgrense”

2.   Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6, jfr. skiltforskriftenes § 26, tilrår kommunen ovenfor regionvegkontoret i samsvar med skiltplan for Verdal sentrum, dat. 12.06.07;

       - at det på strekningen av Haakon den VII’s allé (fv. 173) mellom Fløytarvegen og Nordåkeren skal gjelde fartsgrense 30 km/t , og at denne skiltes med skilt nr. 366/368 ”Fartsgrensesone/Slutt på fartsgrensesone”

       - at det på riksveg 72 (Stiklestad allé – Kjæran) og fylkesveg 173 (Stiklestad allé – Fløytarvegen, Nordåkeren – Snorres gate) skal gjelde fartsgrense 40 km/t .

Dette vedtak erstatter følgende vedtak om fartsgrenser på kommunale veger innenfor det området som omfattes av skiltplan for Verdal sentrum dat. 12.06.07; k 487-74 (bare den del som omfatter 50 km/t ), k 393-79, k 380-81, k 490-81, k 82-83, k 213-83, k 214-83, k 468-83, v 27-84, k 83-84, k 88-89, k 347-91, k 200-95, k 69-01, k 21-02,

 

 

 

PS 56/07 Bygging av veg og parkeringsplass, Finnvola Øst. Klage på vedtak.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Repr. Knut Tveita fremmet følgende forslag til vedtak:
PUK finner etter en totalvurdering å kunne fatte følgende vedtak:

Dispensasjon fra reg.plan Finnvola Øst gis slik at hyttevegen og tilhørende parkeringsplass kan bygges som omsøkt med de merknader som foreligger vedrørende nærhet til bekk og skjæring i sørenden av parkeringsplassen.

PUK legger vekt på at særlovsmyndighetene ikke har hatt negative uttalelser, at landskapsinngrepet blir begrenset og at kommunens retningslinjer for vegbygging i fjellet ivaretas.

PUK anser at de særlige grunner som er nevnt i brev av 13.3.05 er tilstrekkelig.

Etter at saken var debattert trakk repr. Knut Tveita sitt forslag og fremmet følgende nye forslag:
Saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 

 

PS 57/07 1721/18/1079 - Guri Holmvik og Bjørn Asle Hynne - Enebolig og garasje - Ringveg nord 19 - rammetillatelse

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Med hjemmel til plan- og bygningslovens (pbl) §93 (tillatelse til tiltak), godkjennes søknad om rammetillatelse som omsøkt, under følgende forutsetninger:

Bygget skal oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Med bakgrunn i dispensasjonssøknad datert 19.06.2007, og med hjemmel i pbl §7, gis dispensasjon fra § 3.1 i gjeldende bestemmelser og retningslinjer for Kommunedelplan Verdal byområde, vedtatt av kommunestyret 26.03.2007, for følgende forhold:

1. Maksimal gesimshøyde er fastsatt til 6,5 meter over ferdig planert terreng.

Når ikke annet er beskrevet i plan, så er det fasadens gjennomsnittlige gesimshøyde   som skal måles. Mottatte tegninger viser maksimal gesimshøyde på ca. 7,2 meter , da kun for deler av bygningen, noe som ansees uproblematisk og ikke til hinder for noen som helst.

Forholdet er beskrevet i dispensasjonssøknaden, og gjennomsnittlig gesimshøyde når byggets samtlige deler medregnes, ligger godt under planens krav.   

2. Planen tilsier at bygninger skal takutforming og møneretning som er tilpasset naboskapets bygninger.

Blokkene som ligger syd for tomta har også flate tak. Begge naboboligene har ulik takutforming – jfr. dispensasjonssøknaden.

Fasaden framstår som moderne, bygget er ikke spesielt stort, og med allerede ulike takutforminger i området, anser en ikke bygningens takkonstruksjon til å være til ulempe for området.

Det forutsettes at byggelinje mot veg ikke krenkes, og at avstand til eiendomsgrense blir minst 4,0 meter .

Bygget skal tilkobles kommunale vann- og avløpsledninger etter nærmere påvisninger fra driftssjefen i Verdal kommune.

Vegrett over eiendommen 1721/18/1080 må sikres og tinglyses før igangsettingstillatelse kan utstedes. Samtidig må veirett sikres også for eiendommen 1721/ 18/1078.

Letnes Arkitektkontor AS, Verdal, gis lokal godkjennelse og ansvarsrett som ansvarlig SØK bygning tiltaksklasse 1, samt PRO/KPR arkitektfag tiltaksklasse 1.

Byggearbeidene kan ikke oppstartes før det er utstedt igangsettingstillatelse.

Behandling/godkjennelse av søknad om igangsettingstillatelse delegeres i dette tilfellet til leder av Plan- og utviklingskomiteen.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel til plan- og bygningslovens (pbl) §93 (tillatelse til tiltak), godkjennes søknad om rammetillatelse som omsøkt, under følgende forutsetninger:

Bygget skal oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Med bakgrunn i dispensasjonssøknad datert 19.06.2007, og med hjemmel i pbl §7, gis dispensasjon fra § 3.1 i gjeldende bestemmelser og retningslinjer for Kommunedelplan Verdal byområde, vedtatt av kommunestyret 26.03.2007, for følgende forhold:

1. Maksimal gesimshøyde er fastsatt til 6,5 meter over ferdig planert terreng.

Når ikke annet er beskrevet i plan, så er det fasadens gjennomsnittlige gesimshøyde   som skal måles. Mottatte tegninger viser maksimal gesimshøyde på ca. 7,2 meter , da kun for deler av bygningen, noe som ansees uproblematisk og ikke til hinder for noen som helst.

Forholdet er beskrevet i dispensasjonssøknaden, og gjennomsnittlig gesimshøyde når byggets samtlige deler medregnes, ligger godt under planens krav.   

2. Planen tilsier at bygninger skal takutforming og møneretning som er tilpasset naboskapets bygninger.

Blokkene som ligger syd for tomta har også flate tak. Begge naboboligene har ulik takutforming – jfr. dispensasjonssøknaden.

Fasaden framstår som moderne, bygget er ikke spesielt stort, og med allerede ulike takutforminger i området, anser en ikke bygningens takkonstruksjon til å være til ulempe for området.

Det forutsettes at byggelinje mot veg ikke krenkes, og at avstand til eiendomsgrense blir minst 4,0 meter .

Bygget skal tilkobles kommunale vann- og avløpsledninger etter nærmere påvisninger fra driftssjefen i Verdal kommune.

Vegrett over eiendommen 1721/18/1080 må sikres og tinglyses før igangsettingstillatelse kan utstedes. Samtidig må veirett sikres også for eiendommen 1721/ 18/1078.

Letnes Arkitektkontor AS, Verdal, gis lokal godkjennelse og ansvarsrett som ansvarlig SØK bygning tiltaksklasse 1, samt PRO/KPR arkitektfag tiltaksklasse 1.

Byggearbeidene kan ikke oppstartes før det er utstedt igangsettingstillatelse.

Behandling/godkjennelse av søknad om igangsettingstillatelse delegeres i dette tilfellet til leder av Plan- og utviklingskomiteen.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

 

 

 

 

PS 58/07 Verdal Bolystpris. Videreføring 2007

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Nåværende arbeidsutvalg/jury med varamedlemmer for Verdal Bolystpris gis funksjonstid for utdeling av prisen for 2007.

  2. Nytt arbeidsutvalg/jury oppnevnes for prisutdeling 2008

  3. Funksjonstiden for kommende arbeidsutvalg/jury er på 4 år.

 

 

 

PS 59/07 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 27.06.2007

BEHANDLING:

Lederen: Radmannbygget.

Utdelt i møtet: Brev av 06.06.07 fra Innherred samkommune, Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten til Westrum Eiendom AS.