VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

23.05.2007

Tid:

09:00 – 12.00

Til stede:

9 representanter

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
38/07, 39/07, 42/07, 43/07, 44/07, 45/07, 46/07, 40/07, 41/07 og 47/07.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

Torill Åbotnes Iversen

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

NESTL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Einar Asbjørn Tromsdal

Brit Fredriksen

AP/SP

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Line Therese Ertsås

Konsulent

I tillegg møtte barnerepresentanten i sakene 38, 39, 42, 43, 44, 45 og 46/07.

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
038/07
   

Godkjenning av møteprotokoll
 

039/07
   

Referater, jfr. saksframlegg
Saksframlegg   (PDF)

040/07 
  
  
  
  
  
   
  
  

1721/19/15 - Pål Woxholt - Ombygging av leilighet i 3. etasje/påbygging av 2 stk. leiligheter - Nordgata 22
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg : PDF)
Fasader
Situasjonskart og prinsippskisse
1721/19/15 - Letnes Arkitektkontor - Beskrivelse av tiltakt - Ombygging av leilighet i 3. etasje/påbygging av 2 stk. leiligheter - Nordgata 22
041/07
 
1721/200/31 - Rudolf Holmvik - Opparbeidelse av sti - Nord Vera 
Saksframlegg   (PDF)
042/07
  
  
  
  
  
  

Reguleringsplan Skolebakken - 1721/18/234
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : PDF)
Plankart, datert 23.04.2007
Planbeskrivelse og bestemmelser, datert 23.04.2007
Snitt


043/07
   
  
  
  
  
  

Reguleringsplan forretningssenter Ørmelen - Tangenvegen 5 og 7
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Planbeskrivelse, sist rev. 20.12.2006
Plankart, sist rev. 16.04.2007
Planbestemmelser, sist rev. 16.04.2007


044/07
  
  
  
    
  
 
 

Bebyggelsesplan Sentrumstunet, Reinsholm. Fornyet behandling
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Samlet saksframlegg 35/07

Plankart, sist rev. 18.04.2007

Planbestemmelser, sist rev. 08.05.2007 

Illustrasjonsplan, sist rev. 18.04.2007


045/07
  
  
  
    

Utbyggingsavtale for Sentrumstunet, Reinsholm. Fornyet behandling.
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)

Saksframstilling sak 17/07 i møte 13.02.07 - med avtaleutkast.


046/07
  
  
  
    
  

Tverrfaglig forebyggende plan for barn, fra før fødsel til skolealder
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Plan for tverrfaglig forebyggende satsning på barn, fra før fødsel til skolealder, 2007-2011.


047/07
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


PS 38/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007

BEHANDLING:

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 17.04.07 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 17.04.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 39/07 Referater

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering. ”

 Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

PS 40/07 1721/19/15 - Pål Woxholt - Ombygging av leilighet i 3. etasje/påbygging av 2 stk. leilgiheter - Nordgata 22

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007

BEHANDLING:

Oddvar Govassmark orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Søknad om rammetillatelse innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93, jfr § 95a (trinnvis behandling).

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93b innvilges Letnes Arkitektkontor A/S ansvarsrett som ansvarlig søker.

Underretning om vedtaket med orientering om klageadgang sendes til Thure Carlsson, jfr forvaltningslovens § 27.

 

 

 

PS 41/07 1721/200/31 - Rudolf Holmvik - Opparbeidelse av sti - Nord Vera

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Rudolf Holmvik gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen av anleggelse av sti.”

Ved votering ble lederens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Rudolf Holmvik gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen av anleggelse av sti.

 

 

 

 

PS 42/07 Reguleringsplan Skolebakken - 1721/18/234

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forslag til bestemmelser datert 23.04.07 endres på følgende punkter:

 • Nytt pkt 2.1.3 Parkering: ”Det skal være minimum 1 stk biloppstillingsplass pr boenhet, og minimum 0,2 plasser for gjesteparkering pr boenhet.”
 • Nytt pkt. 2.1.4 Universell utforming: Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for utforming av bebyggelsen og utomhusarealer. Minimum 40 % av boligene skal oppføres med livsløpsstandard. Før bygg i planområdet er ferdigstilt og tatt i bruk, skal utomhusområder være ferdig opparbeidet og klar til bruk.”
 • Tillegg til pkt. 3.2.3: ”Støyskjerm skal vær 1,8 meter høy og stikke maks 1 meter over jernbanesporet.”
 • Andre setning i pkt. 3.1.4 endres til: ”Husene skal bygges med saltak med takvinkel mellom 22 og 27 grader”
 • Siste setning i pkt. 3.1.4 endres til: ”Garasjene skal utføres med pulttak med maks takvinkel 15 grader”
 • Siste setning i pkt. 3.1.5 tas ut og 3. setning i samme pkt. endres til: ”Tillatt nivå for maks høyde for garasje er 3,5 m over ferdig planert terreng”. 

Deretter legges forslag til reguleringsplan for Skolebakken 1721/48/234, datert 23.04.07, med reviderte bestemmelser ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2.

 

 

 

 

PS 43/07 Reguleringsplan forretningssenter Ørmelen - Tangenvegen 5 og 7

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for del av Ørmelen forretningssenter (Tangenvegen 5 og 7) sist revidert 16.04.2007.

 

 

 

 

PS 44/07 Bebyggelsesplan Sentrumstunet, Reinsholm. Fornyet behandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Bebyggelsesplan for Sentrumstunet, Reinsholm vedtas med følgende endringer/tilføyelser:

A. Det innførers høydeanvisning i planbestemmelsene som innfrir NVE’s krav om høyde for   trafo.

B. Følgende behandles/vurderes i forbindelse med byggesaksbehandling:

- Utomhusplan
- Støyvurdering etter Miljøverndepartements retningslinjer
- Parkeringsforhold/rommelighet i parkeringskjeller.
- Videre arbeid med det visuelle uttrykket for lavblokk B4
- Kommentarene til Det kommunale råd for funksjonshemmede:

            - Det forutsettes at beplantingen ikke er allergifremkallende
            - Heisene må være stor nok til å ta hensyn til funksjonshemmede
            - Tydelig merking av husnr. og veiadresser
            - Parkeringsplasser må være tilrettelagt for funksjonshemmede og store nok

C. Det anbefales at tiltakshaver gjør tilrettelegging for alternative oppvarmingsmåter.

 

 

 

 

PS 45/07 Utbyggingsavtale for Sentrumstunet, Reinsholm. Fornyet behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven kap XI A, Utbyggingsavtaler §§64 a – f vedtas utbyggingsavtale datert 2.6.07 mellom Verdal kommune og Stiklestad Eiendom AS

 

 

 

 

PS 46/07 Tverrfaglig forebyggende plan for barn, fra før fødsel til skolealder

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007

BEHANDLING:

Feil i nummereringen på tilrådinga. Pkt. 5, 6 og 7 rykker opp til h.h.v. pkt. 4, 5 og 6.

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken og virksomhetsleder Lars Einar Karlsen svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forlag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

 1. ”Plan for tverrfaglig forebyggende satsning på barn fra før fødsel til skolealder 2007-2011”vedtas.

 2. Finansiering:

 • Planlagte tiltak i 2007 finansieres med 1 mill kr. som er avsatt i budsjett 2007 til forebyggende tiltak. Resterende beløp på kr. 122.500,- må dekkes over avsetning til utviklingsformål jfr. sak til kommunestyrets møte 21.05.07.

 • Finansiering av planlagte tiltak i perioden 2008-2011 skal inngå i behandlingen av økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008. Planen skal ha høy prioritet i forhold til andre tiltak som skal finansieres framover, og innebærer at opptrapping av forebyggingsmidlene fra 1 til 2 mill. kr. fra 2008 må vurderes.

 1. Overordnet ansvar for koordinering av den forebyggende satsningen legges til virksomhetsleder for ressurssenter oppvekst, jfr. planens pkt. 5.4. Ansvaret innebærer bl.a. koordinering med andre tverrfaglige eller overordnede planer.

 2. Tverrfaglig koordinering av tiltak i planen ivaretas av en egen arbeidsgruppe i henhold til planens pkt. 6.4.

 3. Evaluering av planen gjennomføres årlig innen 15. november i henhold til planens pkt. 6.1.

 4. Rullering av planens tiltaksdel gjennomføres årlig innen 15. desember i henhold til planens pkt. 6.2.

 

 

 

 

PS 47/07 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 23.05.2007

BEHANDLING:

Møte i PUK i juni blir flyttet fra tirsdag 5. juni til torsdag den 21. juni 2007.

Trine Hallem hadde følgende to oversendelsesforslag:

-         Radmannbygget. Viser til avisreportasje om saken og at naboer uttrykker uro over at bygningen står og forfaller. I noen grad kan denne problematikken også gjelde andre bygg i sentrum. Ønsker at administrasjonen tar initiativ til en opprydding hos aktuelle gårdeiere og legger fram en sak i PUK til orientering og drøfting.

-         Området ved naustene på Trones. PUK ber administrasjonen undersøke muligheten for å tilrettelegge den siste del av turstien ut mot Trones (Sørskaget), samt også sette opp bord og benker her, i tråd med universell utforming.

Sakene ble vedtatt oversendt administrasjonen.

 

Knut Tveita hadde følgende spørsmål:

Har fått opplysninger om at det er sendt klage på vedtak som ble fattet i PUK den 16.10.06 ad. veisak Finnvola øst. Har administrasjonen fått klagen og hvordan vil de forholde seg til den.

Øivind Holand svarte: Klagen er mottatt og vil bli lagt fram på neste møte.

 

Knut Snorre Sandnes hadde følgende spørsmål:

Arbeidsformen i PUK. Noen ganger kommer viktig informasjon i møtene som vil påvirke beslutningene. Når vi går tilbake i referatene kommer ikke den slag informasjon fram. Vanskelig å vise til bakgrunn for hvordan vedtakene ble som de ble.

Komiteen diskuterte problemstillingen og skal ha det med seg i videre saksbehandling og ta det opp ved en senere anledning også.

 

Inger Marie Bakken orienterte om:

Søkte om utstillingskommune Kvinner i lokalpolitikken. Fikk 4 mill over 5 år sammen med Steinkjer, Rissa og Osen kommuner. Skal jobbe i lag. Sendte forskjellige prosjektsøknader og her er det en krevende jobb for å få synergieffekter og oppfylle de vilkårene som ligger for å få støtte. Har hatt ett planleggingsmøte og skal ha nytt møte 11. juni der det politiske miljøet skal være med. Vil gå ut en invitasjon den 20. august der lederne i alle de politiske partiene i alle 4 kommune blir invitert. Arbeidet er under oppstart og prøver å få til et partnerskap med alle partiene og administrasjonen.