VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Herredshuset, Verdal rådhus

Dato:

17.04.2007

Tid:

09:00-12:00

Til stede:

7 representanter. Ole Gunnar Hallager fikk permisjon kl 1115. Tilstede 6 representanter.

Behandlingsrekkefølge: Sak 30/07, 31/07, 32/07, 33/07, 35/07, 34/07, 37/07 og 36/07.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

Torill Åbotnes Iversen

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

MEDL

FRP/H/KRF

Trine Synnøve Hallem

MEDL

UAV

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Jon Birger By

Trine Synnøve Hallem

SV-V

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent

I tillegg møtte barnerepresentant Lars Einar Karlsen (fram til kl 0930).

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
030/07
   

Godkjenning av møteprotokoll
 

031/07
   

Referater, jfr. saksframlegg
Saksframlegg   (PDF)

032/07 
  

Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - folkemøter
Saksframlegg   (PDF)
033/07
 
 
 
 
 
Redusert fartsgrense på Kv nr. 1 ved Tokstad 
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg : (PDF)
Skiltplan Tokstad, dat. 05.02.2007


034/07
  
  
  
  

Utbyggingsavtale Sentrumstunet, Reinsholm
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg : PDF)
Samlet saksframstilling av sak 17/07 i møte 13.02.07 - med avtaleutkast.


035/07
   
  
  
  
  
  

Bebyggelsesplan for Sentrumstunet -  Reinsholm. 2. gangs behandling
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Samlet saksframstiling sak 16/07
Planbestemmelser sist rev. 14.02.07
Planbeskrivelse sist rev. 14.02.07


036/07
  
  
  
    
  

Energiplan for Verdal kommune - orientering
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Søknad - energiplan Verdal kommune

Tilskuddsbrev


037/07
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


PS 30/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.04.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll av 16.03.07 godkjennes.

 

VEDTAK:

Protokoll av 16.03.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 31/07 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.04.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

PS 32/07 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - folkemøter

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.04.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til møteledere:

  • Møteleder 2. og 3. mai: Marit Voll Skrove

  • Møteleder 7. og 10. mai: Tomas I. Hallem

Det ble votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og lederens forslag til møteledere.

Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Program for folkemøter tas til orientering.

  • Møteleder 2. og 3. mai: Marit Voll Skrove

  • Møteleder 7. og 10. mai: Tomas I. Hallem

 

 

 

 

PS 33/07 Redusert fartsgrense på Kv nr. 1 ved Tokstad

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6, jfr. skiltforskriftenes § 26, vedtas det å skilte med fartsgrense 30 km/t gjennom gårdstunet på Tokstad (Husbyvegen) slik det framgår av skiltplan dat. 05.02.2007.

 

 

 

PS 34/07 Utbyggingsavtale Sentrumstunet, Reinsholm

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.04.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.  Det utarbeides muligheter for alternative oppvarmingsmåter for bebyggelsesplan Sentrumstunet – Reinsholm.

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og lederens forslag ble lederens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes.  Det utarbeides muligheter for alternative oppvarmingsmåter for bebyggelsesplan Sentrumstunet – Reinsholm.

 

 

 

 

PS 35/07 Bebyggelsesplan for Sentrumstunet -  Reinsholm. 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.04.2007

BEHANDLING:

Øivind Holand orienterte og svarte på spørsmål.

Lederen fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.  Det utarbeides muligheter for alternative oppvarmingsmåter for bebyggelsesplan Sentrumstunet – Reinsholm.

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og lederens forslag ble lederens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes.  Det utarbeides muligheter for alternative oppvarmingsmåter for bebyggelsesplan Sentrumstunet – Reinsholm.

 

 

 

 

PS 36/07 Energiplan for Verdal kommune - orientering

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.04.2007

BEHANDLING:

Prosjektleder Arnstein Overrein var i møtet og orienterte.

Representanten Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede: 6 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 37/07 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.04.2007

BEHANDLING:

Orienteringer:

·        Lederen.
Minnet om folkemøtet om ”kalksaken” på SNK 19.04.07 kl 1800.

·        Inger Marie Bakken.
Kulturplanen. Det jobbes med saken. Har et utkast på rådmannens kontor.
Kommer tilbake til saken i neste møte.

·        Øivind Holand.
Sentrumsutvikling -  Hugin og Munin-plassen. Status pr. idag.

Ellers stilte repr. Ole Gunnar Hallager en del spørsmål til Øivind Holand som han fikk svar på.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.