VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Herredshuset, 3. etasje

Dato:

13.02.2007

Til stede:

Knut Fortun var ikke til stede under behandlinga av sak 19/07.
Til stede 5 representanter.

Tid:

09:00 – 11:00

Det var ingen merknader til innkallinga.
Behandlingsrekkefølge: 16/07, 17/07, 12/07, 13/07, 14/07, 15/07, 19/07 og 18/07.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Brit Fredriksen

Nestleder

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

Margot Wannebo

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Åbotnes Iversen

Margot Wannebo

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Øivind Holand

Fagsjef miljø

Inger Storstad

Førstesekretær


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
012/07
   

Referater, jfr. saksframlegg
Saksframlegg   (PDF)

013/07
 
 
 
  

Konsesjons- og dispensasjonssøknad for kondensatorbatteri i Midt-Norge
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Beskrivelse Verdal transformatorstasjon

014/07
 
 
 
 
Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - mandat 
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg : (PDF)
Mandat for kommunalt trafikksikkerhetsutvalg, dat. 31.01.2007


015/07
  
  
  
  

Driftsplan Balhald steinbrudd - 1721/271/1, revisjon
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg : (PDF)
Driftsplan Balhald steinbrudd, dat. 8.12.2006


016/07
  
  
  
   
  
   
  

Bebyggelsesplan for Sentrumstunet, Reinsholm
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Bebyggelsesplan, datert 20.1.2007

Planbestemmelser, datert 20.1.2007
Plankart
Illustrasjonsplan


017/07
  

Utbyggingsavtale. Sentrumstunet gnr. 23, bnr. 70, Verdal
Saksframlegg
   (PDF)


018/07  
   

Andre saker
Saksframlegg   (PDF)   
019/07
   
  
  
  

TILLEGGSSAK: Plan for psykisk helse 2007 - 2011
Saksframlegg   (PDF)   
 

Vedlegg: (PDF)
Plan for psykisk helse 2007 - 2011


 

 


PS 12/07 Referater

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.02.2007

Behandling:

Lederen fremmet følgende forslag:
Referatene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 1. 1721/243/1 - Tore Wågø - Ny driftsbygning 582m2 - Dillan

 2. 1721/260/1 og 2 - Petter Andreas Røstad - Riving og fjerning av brannskadd våningshus - Leirfald østre - Tillatelse

 3. 1721/158/1 - Severin Kluken - Tilbygg driftsbygning - Kluken østre

 4. Reguleringsplan Ydsedalen - Skolekrysset(Planid. 1977001)

 5. Mindre vesentlig endring

 6. 1721/6/369 - Vegard Krokstad - Garasje - Flisa 9 - Innvilget

 7. 1721/6/360 - Bjørn Stubbe - Fasadeendring/ark/tilbygg eksisterende bolig - Planken 18 - Tillatelse

 8. 1721/38/71 - Gunnbjørn Lein og Bjørg Hynne - Nybygg enebolig - Leinsmoen 17

 9. 1721/37/12 - Heidi-Ann Berg - Tilbygg 135m2 til eksisterende driftsbygning - Hendrum

 10. 1721/18/1208 - NorFraKalk AS - Ny kalkovn - Søknad om igangsettingstillatelse trinn 3 - Ørin - innvilget

 11. 1721/88/5 - Torfinn Sivertsen - Tilbygg 100m2 til eksisterende driftsbygning - Rønning øvre

 12. 1721/18/1284 - Theodor Ystmark -Fasadeendring/påbygg ark på eksisterende bolig - Sokneprest Krogs veg 8 - Tillatelse

 13. 1721/278/19 - Lasse Sandmo - Rehabilitering og tilbygg 60m2 til eksisterende enebolig - Hellemslia 7 - Tillatelse

 14. 1721/6/317 - Inger Lise Vandvik og Lars Olav Iversen - Nybygg enebolig 2 etasjer uten kjeller 179m2BRA - Flisa 8

 15. 1721/277/4 - Lilly og Gøran Herstad - Deling av eiendommen Valborg - Innvilget etter Plan- og bygningsloven

 16. 1721/18/334 - Ole Borgen - Fradelingssøknad - Delvis innvilget

 17. 1721/18/345  - Verdal kommune - Fradelingssøknad (tilleggsareal til parsell av 18/334) - Innvilget

 18. 1721/183/4 - Tor Egil Nicolaisen - Nybygg driftsbygning/saufjøs 400m2 - Elnes søndre

 19. 1719/188/1 - John Olav Busklein - Kyllingfjøs - Husby vestre - Innvilget

 20. 1721/277/1 - 2 og 1721/276/1 - Reidar Berg - Fradeling av tomt for Aker Barnehage - Innvilget

 21. 1721/129/9 - Asbjørn Matberg - Driftsbygning - Jamtlandsvegen 632 - Innvilget

 22. 1721/273/1 - Ingeborg Østerås - Tilbygg driftsbygning - Hallan søndre - Godkjent etter Plan- og bygningsloven

 23. 1721/19/503 - Bjørg og Arne Marken, Tindveien nedre 30 - Oppføring av uthus/bod 15m2 - Godkjent

 24. 1721/18/1254 - Per Emil Kyllo - Tilbygg til bolighus - Vollvegen 17 - Innvilget


 

PS 13/07 Konsesjons- og dispensasjonssøknad for kondensatorbatteri i Midt- Norge

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.02.2007

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Verdal kommune har ingen merknader til at det gis konsesjon for installering av 2 stk. kondensatorbatterier ved Verdal transformatorstasjon.

2.      Verdal kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av ca 9 dekar landbruksareal til byggeformål.

 

 

 

PS 14/07 Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - mandat

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.02.2007

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Mandat for KTU sitt arbeide dat. 31.01.2007 godkjennes.

 

 

 

PS 15/07 Driftsplan Balhald steinbrudd - 1721/271/1, revisjon

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.02.2007

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i reguleringsplan for Balhald steinbrudd - bestemmelsenes § 2.1 - vedtatt 26.04.2000, godkjennes revidert driftsplan for Balhald steinbrudd dat. 08.12.2006.

 

 

 

 

PS 16/07 Bebyggelsesplan for Sentrumstunet

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.02.2007

Behandling:

Øivind Holand orienterte.

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 1:
Det må arbeides videre i byggesaken med det visuelle uttrykket for lavblokk B4. Dette for å unngå en monoton fasade mot Rv. 757.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Rådmannens tilleggsforslag til nytt pkt. 1: Enstemmig vedtatt.

 • Rådmannens tilråding: Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Det må arbeides videre i byggesaken med det visuelle uttrykket for lavblokk B4. Dette for å unngå en monoton fasade mot Rv. 757.

2.      Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27 – 1 nr 2 legges forslag til bebyggelsesplan med bestemmelser for Sentrumstunet, Reinsholm, datert 20.01.07, ut til offentlig ettersyn og høring.

Det gjøres tilføyelser/endringer i retningslinjer og saksframlegg jfr. vurderinger i saksframlegget, før forslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Det lages utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Verdal kommune.

 

 

 

 

PS 17/07 Utbyggingsavtale. Sentrumstunet gnr. 23, bnr. 70, Verdal

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.02.2007

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Sentrumstunet”,  Reinsholm, legges ut til offentlig ettersyn.

 

 

 

 

PS 18/07 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.02.2007

Behandling:

 1. Redegjørelse om BOI.
  Følgende dokumenter ble utdelt:
  Brev av 07.02.07 fra advokatene Nilsen – Solem – Sørholt Ans. til fylkesmannen.
  Brev av 09.02.07 fra rådmannen til fylkesmannen.
  E-post av 23.01.07 fra Johannes Bremer til rådmannen.
  Brev av 01.02.07 fra rådmannen til div. fam. i Verdal v/fam. Rostad.
  Brev av 26.01.07 fra div. fam. til rådmann og ordfører.

Inger Marie Bakken redegjorde.

 1. Sentrumsplan Verdal byområde.
  Øivind Holand redegjorde.

 2. Spørsmål fra Knut Fortun ang. arealet på øst-sida av sentrum.
  Øivind Holand svarte så langt han kunne.

 3. Suuljordet.
  Øivind Holand hadde en kort redegjørelse.

 

Lederen fremmet følgende forslag:
Saken tas til orientering.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

PS 19/07 Plan for psykisk helse 2007 - 2010

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.02.2007

Behandling:

Revidert plan ble utdelt.  Inger Marie Bakken orienterte om endringene i forhold til utsendt plan.

Knut Fortun var ikke tilstede under behandlinga av saken.  Til stede 5 representanter.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1. Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske plan på området.

2. Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag behandles konkret i forbindelse med det årlige arbeidet med økonomplan og budsjett.

3. Forslag til bruk av opptrappingsmilder for 2008 - med utgangspunkt i den helhetlige planen - må foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.

4. Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni 2010, dette inkluderer evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens tiltaksdel rulleres årlig innen 15. juni.