VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

19.11.2007

Tid:

18:00 – 21.00

Til stede:

35 representanter.
Robert Eriksson
fikk permisjon og forlot møtet under behandling av sak 105/07.
Til stede 34 representanter.
Lennart Johansson
fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 104/07.
Til stede 33 representanter.

Dokumenter utdelt:

 1. Hefte fra KS om KS.

 2. KS Mener nr. 6/2007 og KS styrevedtak  nr. 6/2007.

Sak 107/07 utgår. Kommer tilbake til behandling senere.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Kjetil Bakkan

Medlem

AP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Elin Tuseth

Medlem

AP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Tove Strand Trana

Medlem

AP-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Snorre Sandnes

MEDL

H-V

Lasse Hegge

MEDL

H-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Anne Grete Valbekmo

Knut Snorre Sandnes

H-V

Tor Ove Nesset

Lasse Hegge

H-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Sak 105/07 ble behandlet før sak 104/07.
 

Ordføreren foreslo taletid på 4 min på 1. gangs innlegg.

V v/Brita K. Thorsvik foreslo at 1. gangs innlegg ikke får taletid.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra ordfører og forslaget fra V, ble ordførerens forslag til taletid vedtatt med 28 stemmer. 7 stemte i mot.

 

Det ble videre foreslått en taletid på 2 min. på 2. gangs innlegg. Dette ble enstemmig vedtatt.

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
103/07  

Godkjenning  av møteprotokoll
 


104/07  
Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 - Verdal kommune

105/07  
   
  
  
Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

21 høringsuttalelser fra foreldre ved Verdalsøra barneskole, som ikke var vedlagt kommunestyresak 82/07, samlet i et pdf-dokument (av praktiske hensyn)

  

Se for øvrig også sak 82 i kommunestyrets møte 29.10.2007


 106/07   

Sikringstiltak i Inna ved Sagmoen etter flommen 2006 - Kommunevedtak
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)

Brev fra NVE datert 27.09.07

Kommunevedtak


107/07
   

Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2009
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009

Høringsuttalelsene


108/07  
   

Felles forskrift om vann og kloakkgebyrer for kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Utdrag fra ”Forskrift om begrensing av forurensing, kapittel 16, Kommunale vann og avløpsgebyrer


109/07  
   

Reguleringsplan Ørin N. 2. gangs behandling.
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Samlet saksframstilling fra 1. gangs behandling, sak 77/07
Reguleringsplanforslag Ørin Nord sist rev. 05.11.07
Utsnitt av reguleringsplan Ørin Nord
Reguleringsbestemmelser Ørin Nord, sist rev. 05.11.07
Vedlegg til uttalelse fra Naturvernforbundet


110/07  
   

Orientering


 


PS 103/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 29.10.07 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 29.10.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 104/07 Kvartalsrapport 3. kvartal  2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007

BEHANDLING:

Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 33 representanter.

Formannskapets innstilling ble utlagt i møtet.

Rådmannen redegjorde for pkt. 4 i formannskapets innstilling.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2007 tas til etterretning.

2.   Kommunestyret pålegger virksomhetsområdene å føre en streng budsjettdisiplin og

      prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.

3.   Det foretas følgende budsjettjusteringer:

 • Skatteinntekter/rammetilskudd økes med kr. 3 500 000,-.

 • Reserverte bevilgninger økes med kr. 3 500 000,-.

      4.   Rådmannen får fullmakt til å bruke av posten for Reserverte bevilgninger for å dekke opp virksomhetsområdenes merutgifter knyttet til lokalt lønnsoppgjør for lærere i 2002.

 

 

 

 

 

PS 105/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007

BEHANDLING:

Åpent brev datert 9. november 2007 fra Klubben i Utdanningsforbundet ved Vuku Oppvekstsenter til ordfører Bjørn Iversen og Verdal kommunestyre ble utdelt.

Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne sak. Til stede 34 representanter.

 

SV v/ Adrian Wahlborg fremmet følgende forslag til vedtak.

”Kommunestyret vedtar at saken utsettes for nærmere utredning. Saken blir behandlet på første kommunestyremøte i 2008” .

Ved votering falt utsettelsesforslaget med at det fikk 4 stemmer.

 

AP v/ Torill Elverum fremmet rådmannens tilråding i saken som forslag til vedtak:

1.      Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kroner

2.      Verdalsøra ungdomsskole renoveres for fem paralleller (450 elever) innenfor en kostnadsramme på 66 mill. kroner

3.      Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller (392 elever) innenfor en kostnadsramme på 96 mill. kroner

4.      Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kroner

5.      Flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdalsøra ungdomsskole for en netto kostnadsramme på 22 mill. kroner

6.      Organisering av byggeprosessen legges fram som egen sak

7.      Rådmannen bes innarbeide byggekostnadene i budsjett og økonomiplan

8.      Rådmannen legger fram som egen sak justering av inntaksområder for ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelsen ved skolene.

 

På vegne av SP og H fremmet Tomas Iver Hallem følgende forslag til vedtak:

1.      Vuku oppvekstsenter utbygges for 2 paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kr

2.      Ny Verdalsøra Ungdomskole bygges på sør side av Stiklestad alle, (østre løsning) for 5 paralleller (450 elever) innenfor en kostnadsramme på 148 mill. kr

3.      Eksisterende Verdalsøra Ungdomskole påbygges og renoveres til ny Verdalsøra Barneskole tilpasset 420 elever innenfor en kostnadsramme på 58 mill. kr

4.      Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kr.

5.      Ny flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdal Videregående skole med netto kostnadsramme på 22 mill.kr

6.      Organisering av byggeprosess legges frem som egen sak

7.      Rådmann bes innarbeide byggekostnader i budsjett og økonomiplaner. Finansiering som beskrevet i eget pkt 9 innarbeides i budsjett og økonomiplaner

8.      Rådmannen legger frem som egen sak justering av inntaksområder for ungdomskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelser ved skolene.

9.      Følgende reduksjoner og finansieringsmodeller legges til grunn i budsjett og økonomiplan:

 

 

Finansiering av investering

 

 

 

 

 

 

 

 

Differanse mellom b-skole i u-skole 58 og ren u-skole 66

8,000,000

Salg av barneskoleareal + bygninger

 

13,000,000

Fylkeskommunal leie av hall 1000000 pr år

 

10,000,000

Utsettelse av undergang i sentrum til 2009

 

10,000,000

Reduksjon i størrelse barneskole tilpasset rådmanns forslag

0

Ikke behov for leie andre lokaler ved renovering b-skole

3,000,000

 

 

 

 

 

 

 

Total reduksjon i investeringsramme

 

44,000,000

Dette betyr at forslag til løsning er innenfor de økonomiske rammer som Rådmann legger opp til i sitt forslag til økonomi-plan og budsjett for 2008.

I dette forslaget er ny barneskole dimensjonert for 420 elever, som er det estimerte elevtall for Verdalsøra Barneskole

10. Kommunestyret foreslår å avsette opptil 10 mill kr. fra investeringsfondet til undergang i sentrum i 2009.

 

SV v/ Adrian Wahlborg fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet, i tillegg bygges et klasserom (25 elever) på ungdomstrinnet.
 2. Som rådmannens tilråding.
 3. Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller (392 elever), i tillegg bygges et klasserom (25 elever).
 4. Som rådmannens tilråding.
 5. Et godkjent og fullverdig gymnastikkanlegg, som også skal dekke barneskolens behov, bygges ved Verdalsøra ungdomsskole, innenfor en kostnadsramme på 22 mill.
 6. Nytt punkt: Saken med flerbrukshall utredes som egen sak.
 7. Som rådmannens tilråding pkt. 6.
 8. Som rådmannens tilråding pkt. 7.
 9. Som rådmannens tilråding pkt. 8.

 

FRP v/ Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      Vuku oppvekstsenter utbygges for 2 paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill kr.

2.      Ny Verdalsøra Ungdomsskole bygges på sør side av Stiklestad alle, (østre løsning) for 5 paralleller (450 elever).  Det legges videre til grunn at man lar private aktører foreta utbygging, samt eier ny ungdomsskole, og at kommunen går inn som leietager.

3.      Eksisterende Verdalsøra Ungdomsskole påbygges og renoveres til ny Verdalsøra Barneskole tilpasset 420 elever innenfor en kostnadsramme på 66 mill kr.

4.      Eksisterende barneskole ved Verdalsøra legges ut for salg.

5.      Organisering av bygeprosess legges frem som egen sak.

6.      Rådmannen bes innarbeide endringene i budsjett og økonomiplaner.

7.      Rådmannen legger frem som egen sak justering av inntaksområder for ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelser ved skolene.
 

Det ble fremmet forslag på punktvis avstemming – dette ble avslått.

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) + en klasse (25 elever) på ungdomstrinnet innen en kostnadsramme på kr 42 mill + 1,27 mill. kroner, i alt 43,27 mill kroner.
 2. Verdalsøra ungdomsskole renoveres for fem paralleller (450 elver) + (25 elever) innenfor en kostnadsramme på 66 mill. kroner + 1,27 mill. kroner, i alt 67,27 mill. kroner.
 3. Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller 392 elever + 28 elever = 420 elever innenfor en kostnadsramme på 95,2 mill. kroner. Det bygges en helt ny skole inkl. ca. 800 m2 av 10 år gammelt bygg. Den gamle murbygningen brukes ikke til barneskole. Alternativ bruk av bygningen, eller riving av hele bygget, tas opp som egen sak.
 4. Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kroner.
 5. Et fullverdig gymnastikkanlegg bygges ved Verdalsøra ungdomsskole, for en netto kostnadsramme på 22 mill. Flerbrukshall ved Verdal videregående utsettes inntil videre.
 6. Organisering av byggeprosessen legges fram som egen sak.
 7. Rådmannen bes innarbeide byggekostnadene i budsjett og økonomiplan.
 8. Rådmannen legger fram som egen sak justering av inntaktsområder for ungdomsskolene og barneskolene.

 

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende oversendelsesforslag formannskapet:

 1. Formannskapet bes vurdere om det er rom for å bygge et ekstra klasserom ved Vuku ungdomsskole.
 2. Formannskapet bes vurdere mulighetene for å beholde elevtallet på 420 på Verdalsøra barneskole i den videre planleggingen, i samsvar med de planene som forelå før sommerferien.

 

Ordfører foreslo følgende voteringsrekkefølge

 1. FRP sitt forslag.

 2. SV sitt forslag.

 3. V sitt forslag.

 4. Alternativ votering mellom forslaget fra AP og forslaget fra SP/H.

 5. Oversendelsesforslag fra V.

Voteringsrekkefølgen ble enstemmig vedtatt.

 

Det ble først votert over forslaget fra FRP som falt ved at det fikk 4 stemmer. 30 stemte i mot.

Det ble så votert over forslaget fra SV som falt ved at det fikk 4 stemmer. 30 stemte i mot.

Det ble videre votert over forslaget fra V som falt ved at det fikk 2 stemmer. 32 stemte i mot.

Det ble deretter votert alternativt over forslaget fra AP og forslaget fra SP/H, der AP sitt forslag ble vedtatt med 21 stemmer. 13 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP/H.

Det ble til slutt votert over oversendelsesforsalget fra V som ble enstemmig oversendt.

 

VEDTAK:

1.      Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kroner

2.      Verdalsøra ungdomsskole renoveres for fem paralleller (450 elever) innenfor en kostnadsramme på 66 mill. kroner

3.      Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller (392 elever) innenfor en kostnadsramme på 96 mill. kroner

4.      Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kroner

5.      Flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdalsøra ungdomsskole for en netto kostnadsramme på 22 mill. kroner

6.      Organisering av byggeprosessen legges fram som egen sak

7.      Rådmannen bes innarbeide byggekostnadene i budsjett og økonomiplan

8.      Rådmannen legger fram som egen sak justering av inntaksområder for ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelsen ved skolene.

 

Oversendelsesforslag til formannskapet:

 1. Formannskapet bes vurdere om det er rom for å bygge et ekstra klasserom ved Vuku ungdomsskole.
 2. Formannskapet bes vurdere mulighetene for å beholde elevtallet på 420 på Verdalsøra barneskole i den videre planleggingen, i samsvar med de planene som forelå før sommerferien.

 

 

 

   

PS 106/07 Sikringstiltak i Inna ved Sagmoen etter flommen 2006 - Kommunevedtak

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007

BEHANDLING:

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnaden beregnet til kr 60.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av forbygning i Inna ved Sagmoen etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 

 

 

   

PS 107/07 Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2010

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007

BEHANDLING:

Saken utsettes pga. behandling i driftskomiteen 21.11.07.

 

VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 

 

 

 

PS 108/07 Felles forskrift om vann og kloakkgebyrer for kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007

BEHANDLING:

Formannskapets innstilling ble utlagt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtas. Forskriften gjøres gjeldende med virkning fra 1.1.2008.

 

 

 

   

PS 109/07 Reguleringsplan Ørin N. 2. gangs behandling.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007

BEHANDLING:

Venstre v/ Lars Gunnar Marken fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      Tilføyelse i punkt 4.1 etter ”... virksomheter som etter kommunens skjønn medfører særlig trafikk – eller miljøulemper eller er til fare for omgivelsene tillates ikke”. Ny setning: Virksomhet som ikke er forenelige med at en i nabolaget har et naturreservat og et fuglefredingsområde kan ikke tillates.

2.      I gjeldende reguleringsplan heter det at: ”bebyggelsens høyde skal søkes avtrappet ut mot sjø og elvedelta” (bestemmelse 2.1) Venstre vil at denne setningen fortsatt skal stå der.

3.      Kommunen overlater til fagfolk hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag å avgjøre hvilken periode på året som er minst forstyrrende på fugle- og dyrelivet, ved flytting av steinmoloen.

Ved alternativ votering mellom innstillingen fra plan- og uviklingskomiteen og forslaget fra V, ble innstillingen fra plan- og utviklingskomiteen vedtatt med 29 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra V.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan Ørin Nord sist revidert 5.11.07.

I forhold til planutkast med bestemmelser som ble sendt på høring vedtas følgende endringer:

Plankartet:

 • Formålsgrensa for jernbanen flyttes inntil vegformålet for en strekning ved Unicon som vist på planen.
 • Byggegrensa i samme område endres slik at den følger eksisterende bygningskropp.

Bestemmelsene:

 • Pkt. 4.2 andre ledd endres til: Tomta kan ha maksimalt bebygd areal BYA = 25 %, og bygningers største høyde (møne eller øverste gesims) skal ikke overskride 9 m . Tilsvarende høyde for fugletårn settes til 11 m . Høyden måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygninger.

 

 

 

 

PS 110/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007

BEHANDLING:

Ordfører:

-         Vi har fått muntlig beskjed fra Kommunal- og regionaldepartementet om at prosjektet med samkommune forlenges i 2 år, og ikke 4 år som vi søkte. Departementet legger vekt på 2 ting i sin begrunnelse:

 • Det er ikke lagt inn nye driftsområder av betydning i søknaden.

 • KRD har ikke registrert noen henvendelse fra annen kommune mener da at det er for lite grunnlag for å fremme en lovendring på. Vi vil kommer tilbake til hvordan vi skal håndtere denne situasjonen.

-         Brev fra skatteetaten om reorganisering. Dette brevet om oss i hende etter konstitueringen. Reorganisering medfører at det ikke lenger skal være likningsnemnd og overlikningsnemnd. Vi har oppnevnt medlemmer til disse og det er  beklagelig for de det gjelder.

-         Påminnelse fra kommunalsjefen - prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Det har gått ut en spørreundersøkelse. Verdal har hittil den lavest svarprosent. Kun 12 av 35 i kommunestyret som har svart. Ordføreren oppfordrer alle til svare.

-         Invitasjon fra FMS til orienteringsmøte 21. november.

 

Rådmannen:

 • Innherred samkommune – veien videre– informasjonsmøte for alle ansatte den 6. desember i kinosalen. Det er viktig å få ut informasjon så tidlig som mulig.

 • Juletreff på SNK onsdag 12. desember. Ribbefritt førjulsarrangement.  Veldig populært blant ansatte. Siste år var det 400 påmeldte.

 • Kulturskolen 30 år. Feirer seg selv onsdag 21.

 • Folkevalgtopplæring 26. og 27. november. Blir på Holmen gård.