VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

15.10.2007

Tid:

18:00 – 19.00

Til stede:

35 representanter

 

Dokumenter utdelt i møtet:

1.      Møteprotokoll fra møte den 03.09.07.

2.      Nasjonal konferanse ”Krafttak for inkludering” 25. og 26. oktober 2007 på SNK.

3.      Listeforslag - Valg av formannskapet. Blir utdelt når saken skal behandles.

4.      Valgnemndas innstilling.

5.      Mappe med følgende innhold:

- Verdal kommunes jakkemerke
- Reiseregning/skjema for tapt arbeidsfortjeneste.
- Skjema erklæring tapt arbeidsfortjeneste.
- Personskjema (skal fylles ut og leveres inn).
- Reglement for komiteene i Verdal kommune.
- Reglement for Verdal formannskap.
- Reglement for Verdal kommunestyre.
- Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår.
- Kommuneloven.
- Delegasjonsreglement for Verdal kommune.
- Offentlighetsloven.
- Forvaltningsloven.
- Elektronisk mottak av politiske sakspapir.

      6.   Arbeidshefte for folkevalgte – Sett dagsorden – grip mulighetene.

      7.   Endringer i møteplan høst 2007.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Tor-Petter Abelsen

Medlem

KRF-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

AP-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Kjetil Bakkan

Medlem

AP-V

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP-V

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP-V

Inga Berit Lein

Medlem

SP-V

Elin Tuseth

Medlem

AP-V

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

V-V

Lars Gunnar Marken

Medlem

V-V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP-V

Sverre Sundfær

Medlem

FRP-V

Lasse Hegge

Medlem

H-V

Adrian K Wahlborg

Medlem

SV-V

Anita Karlsen

Medlem

SV-V

Anne Segtnan

Medlem

SP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Woll Sigurdsen

MEDL

AP-V

Tove Strand Trana

MEDL

AP-V

John Hermann

MEDL

FRP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Robert Eriksson

John Hermann

FRP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Tove Strand Trana

AP-V

Janne Stenbakk Grande

Kjell Woll Sigurdsen

AP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Ordfører ønsket det nye kommunestyret velkommen til det 62. ordinære kommunestyret i Verdal kommune.
Se velkomsttalen her.

Sakliste

Se videoopptak av hele møtet
Se video som kan startes på valgfri sak

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
070/07  

Godkjenning  av møteprotokoll
 


071/07  
Godkjenning av kommunestyrevalget 2007 - valgresultater/rapportering
Saksframlegg   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)
Møtebok for valgstyret med vedlegg


072/07  
   
  
  
Valg av formannskap for perioden 2007-2011
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Rundskriv H-10/07 fra Kommunal- og Regionaldepartementet.

 073/07   
Valg av ordfører for perioden 2007-2011
Saksframlegg   (PDF)

074/07
   
Valg av varaordfører for perioden 2007-2011
Saksframlegg
   (PDF)

075/07
   

Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret i Innherred samkommune
Saksframlegg   (PDF)


076/07
   

Valg av Verdal kommunes representanter til KS sine organer for perioden 2007-2011
Saksframlegg   (PDF) 
  
Vedlegg: (PDF)
Brev dat. 14.09.07 fra KS


077/07
   

Valg av kontrollutvalg og komiteer for perioden 2007-2011
Saksframlegg   (PDF)


078/07
   

Opplæring av folkevalgte valgt for perioden 2007-2011
Saksframlegg   (PDF)


079/07
   
  
  
  
  

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag - orientering om status på prosjektet
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: 
Pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 20. september 2007
Svak økning i andelen kvinner i kommunestyrene


080/07
   

Orientering


 

PS 70/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 3. september 2007 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 3. september 2007 godkjennes.

 

 

 

PS 71/07 Godkjenning av kommunestyrevalget 2007 - valgresultater/rapportering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble valgstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar at Kommunestyrevalget 2007 er gyldig.

 

 

 

PS 72/07 Valg av formannskap for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

Leder av valgnemnda, Toril Elverum, gjennomgikk valgnemndas innstilling.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til valgnemndas innstilling om at forholdstallsprinsippet legges til grunn ved de valg som skal foretas, men at valget praktisk gjennomføres som flertallsvalg.

Torill Elverum ba om at valg av formannskap avholdes om forholdsvalg.

Tor-Petter Abelsen og Anita Steinkjer ble oppnevnt som tellemannskap.

Det ble framsatt følgende listeforslag:

Liste A: Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

 1. Bjørn Iversen (AP)

 2. Torill Elverum (AP)

 3. Svein J. Svensson (AP)

 4. Anita Steinkjer (AP)

 5. Tomas Iver Hallem (SP)

 6. Trude Holm (SP)

 7. Ole Gunnar Hallager (AP)

 8. Elin Tuseth (AP)

 9. Ove Morten Haugan (AP)

 10. Tove Strand Trana (AP)

 11. Pål Sverre Fikse Pedersen (SP)

 12.  Marit Voll Skrove (SP)

Liste B: Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti

 1. Jan Arne Solvang (FRP)

 2. Knut Snorre Sandnes (H)

 3. Sverre Sundfær (FRP)

 4. Kjell Karlsson (FRP)

 5. Knut Fortun (FRP)

 6. Tor-Petter Abelsen (KRF)

Liste C: Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre

 1. Brita Kleven Thorsvik (V)

 2. Adrian K. Wahlborg (SV)

 3. Lars Gunnar Marken (V)

 4. Anita Karlsen (SV)

Samtlige listeforslag ble enstemmig godkjent av kommunestyret.

Det ble foretatt skriftlig votering.

Det ble først registrert hvor mange stemmer den enkelte liste hadde fått.

Denne registreringa ga følgende resultat:

 • Liste A: 23 stemmer

 • Liste B: 8 stemmer

 • Liste C: 4 stemmer

Mandatfordelingen i formannskapet for perioden 2007-2011 blir da som følger:

Divisjon med

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fellesliste A: AP/SP

23

11,5

7,66

5,75

4,6

3,8

Fellesliste B: FRP/H/KRF

8

4

2,66

2

 

 

Fellesliste C: SV/V

4

2

1,33

 

 

 

 

Fordelingen i formannskapet blir da slik:

Fellesliste A: AP/SP får følgende mandater:      Nr. 1, 2, 4, 5, 6 og 9   = 6 representanter

Fellesliste B: FRP/H/KRF får følgende mandater: Nr. 3 og 7   = 2 representanter

Fellesliste C: SV/V får følgende mandater: Nr. 8                                 = 1 representant

Totalt                                                                                                 = 9 representanter

 

Herved er samtlige 9 representanter i formannskapet besatt.

Listenes kandidater fikk da følgende stemmetall:

Liste A: Fellesliste AP/SP:

Bjørn Iversen                          23 stemmer
Torill Elverum                          23 stemmer
Svein J. Svensson                    23 stemmer
Anita Steinkjer                         23 stemmer
Tomas Iver Hallem                   23 stemmer
Trude Holm                              23 stemmer
Ole Gunnar Hallager                 23 stemmer
Elin Tuseth                                23 stemmer
Ove Morten Haugan                 23 stemmer
Tove Strand Trana                    23 stemmer
Pål Sverre Fikse Pedersen         23 stemmer
Marit Voll Skrove                      23 stemmer

Liste B: Fellesliste FRP/H/KRF:

Jan Arne Solvang                    8 stemmer
Knut Snorre Sandnes               8 stemmer
Sverre Sundfær                       8 stemmer
Kjell Karlsson                         8 stemmer
Knut Fortun                            8 stemmer
Tor-Petter Abelsen                 8 stemmer

Liste C: Fellesliste SV/V:

Brita Kleven Thorsvik              4 stemmer
Adrian K. Wahlborg                4 stemmer
Lars Gunnar Marken                 4 stemmer
Anita Karlsen                           4 stemmer

Til slutt ble hver listes plasser besatt med de kandidater som hadde fått flest stemmer i følgende rekkefølge etter stemmetall og plassering på lista.

 

VEDTAK:

Verdal formannskap med varamedlemmer for perioden 2007-2011:

Liste A: Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)

 2. Torill Elverum (AP)

 3. Svein J. Svensson (AP)

 4. Anita Steinkjer (AP)

 5. Tomas Iver Hallem (SP)

 6.  Trude Holm (SP)

Varamedlemmer:

 1. Ole Gunnar Hallager (AP)

 2. Elin Tuseth (AP)

 3. Ove Morten Haugan (AP)

 4. Tove Strand Trana (AP)

 5. Pål Sverre Fikse Pedersen (SP)

 6. Marit Voll Skrove (SP)

Liste B: Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti

Medlemmer:

 1. Jan Arne Solvang (FRP)

 2. Knut Snorre Sandnes (H)

Varamedlemmer:

 1. Sverre Sundfær (FRP)

 2. Kjell Karlsson (FRP)

 3. Knut Fortun (FRP)

 4. Tor-Petter Abelsen (KRF)

 

Liste C: Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre

Medlem:

 1. Brita Kleven Thorsvik (V)

Varamedlemmer:

 1. Adrian K. Wahlborg (SV)

 2. Lars Gunnar Marken (V)

 3. Anita Karlsen (SV)

 

 

 

PS 73/07 Valg av ordfører for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

Det norske Arbeiderparti og Senterpartiet v/Svein J. Svensson foreslo at Bjørn Iversen velges som ordfører i Verdal kommune for perioden 2007-2011.

V/SV v/ Lars Gunnar Marken foreslo at Brita Kleven Thorsvik velges som ordfører i Verdal kommune for perioden 2007-2011.

FRP/H/KRF v/ Robert Eriksson foreslo at Jan Arne Solvang velges som ordfører i Verdal kommune for perioden 2007-2011.

Det ble foretatt skriftlig votering med følgende resultat:

 • Bjørn Iversen – 23 stemmer.

 • Brita Kleven Thorsvik – 4 stemmer.

 • Jan Arne Solvang – 8 stemmer.

 

VEDTAK:

Som ordfører i Verdal kommune for perioden 2007-2011 ble valgt Bjørn Iversen med 23 stemmer.

4 stemmer ble avgitt for Brita Kleven Thorsvik og 8 stemmer ble avgitt for Jan Arne Solvang.

 

 

 

PS 74/07 Valg av varaordfører for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

SP v/ Trude Holm foreslo at Tomas Iver Hallem velges om varaordfører i Verdal kommune for perioden 2007-2011.

FRP/H/KRF v/ Robert Eriksson foreslo at Knut Snorre Sandnes velges som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2007-2011.

V v/ Lars Gunnar Marken foreslo at Brita Kleven Thorsvik velges som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2007-2011.

Det ble foretatt skriftlig votering med følgende resultat:

 • Tomas Iver Hallem – 23 stemmer.

 • Knut Snorre Sandnes – 8 stemmer.

 • Brita Kleven Thorsvik – 4 stemmer.

 

VEDTAK:

Som varaordfører i Verdal kommune for perioden 2007-2011 ble valgt Tomas Iver Hallem med 23 stemmer.

Knut Snorre Sandnes fikk 8 stemmer og Brita Kleven Thorsvik fikk 4 stemmer.

 

 

 

PS 75/07 Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret i Innherred samkommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

Valgnemndas innstilling ble utdelt.

Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til samkommunestyret for perioden 15.10.07 til 31.12.07:

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1.      Bjørn Iversen (AP)                                            1. Kjetil Aarstad (AP)

2.      Kristin Hildrum (AP)                                          2. Torill Elverum (AP)

3.      Svein J. Svensson (AP)                                     3. Lennart Johansson (AP)

4.      Trine Synnøve Hallem (AP)                               4. Janne Stenbakk Grande (AP)

5.      Tomas Iver Hallem (SP)                                    5. Anne Segtnan (SP)

6.      Trude Holm (SP)                                               6. Inga Berit Lein (SP)

 

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1. Sverre Sundfær (FRP)                                         1. Knut Snorre Sandnes (H)

2. Marita Nergård Gustad (KRF)                             2. Jan Arne Solvang (FRP)

                                                                                3. Charlotte Fætten Aakerhus (H) 

                                                                                4. Berit Musum (FRP)

                                                                                5. Asbjørn Karlgaard (FRP)

                                                                                6. Rigmor Hafell (KRF)

           

Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1. Lars Gunnar Marken (V)                                     1. Adrian K. Wahlborg (SV)

                                                                               2. Brita Kleven Thorsvik (V)

                                                                               3. Anita Karlsen (SV)

 

Det ble ved votering følgende resultat:

 • Medlemmer fellesliste AP/SP enstemmig vedtatt.

 • Varamedlemmer fellesliste AP/SP enstemmig vedtatt.

 • Medlemmer fellesliste FRP/H/KRF enstemmig vedtatt.

 • Varamedlemmer fellesliste FRP/H/KRF enstemmig vedtatt.

 • Medlem fellesliste SV/V enstemmig vedtatt.

 • Varamedlemmer fellesliste SV/V enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Medlemmer og varamedlemmer i samkommunestyret for perioden 15.10.07 til 31.12.07:

 

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1.      Bjørn Iversen (AP)                                            1. Kjetil Aarstad (AP)

2.      Kristin Hildrum (AP)                                          2. Torill Elverum (AP)

3.      Svein J. Svensson (AP)                                     3. Lennart Johansson (AP)

4.      Trine Synnøve Hallem (AP)                               4. Janne Stenbakk Grande (AP)

5.      Tomas Iver Hallem (SP)                                   5. Anne Segtnan (SP)

6.      Trude Holm (SP)                                               6. Inga Berit Lein (SP)

 

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1. Sverre Sundfær (FRP)                                         1. Knut Snorre Sandnes (H)

2. Marita Nergård Gustad (KRF)                             2. Jan Arne Solvang (FRP)

                                                                                3. Charlotte Fætten Aakerhus (H) 

                                                                                4. Berit Musum (FRP)

                                                                                5. Asbjørn Karlgaard (FRP)

                                                                                6. Rigmor Hafell (KRF)

 

Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1. Lars Gunnar Marken (V)                                     1. Adrian K. Wahlborg (SV)

                                                                               2. Brita Kleven Thorsvik (V)

                                                                               3. Anita Karlsen (SV)

 

 

 

PS 76/07 Valg av Verdal kommunes representanter til KS sine organer for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til KS organer for perioden 2007-2011:

 

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:                                                            Personlige varamedlemmer:

1. Bjørn Iversen (AP)                                              1. Torill Elverum (AP)

2. Trude Holm (SP)                                                 2. Tomas Iver Hallem (SP)

 

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlem:                                                                   Personlig varamedlem:

Tor-Petter Abelsen (KRF)                                      Anne Grete Valbekmo (H)

 

Ved votering ble valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.


VEDTAK:

Medlemmer og varamedlemmer til KS organer for perioden 2007- 2011:

 

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:                                                            Personlige varamedlemmer:

1. Bjørn Iversen (AP)                                              1. Torill Elverum (AP)

2. Trude Holm (SP)                                                 2. Tomas Iver Hallem (SP)

 

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlem:                                                                   Personlig varamedlem:

Tor-Petter Abelsen (KRF)                                      Anne Grete Valbekmo (H)

 

 

 

PS 77/07 Valg av kontrollutvalg og komiteer for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

Valgnemnda har foreslått at følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget og komiteene for perioden 2007-2011:

 

Kontrollutvalget:

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1.      Bjørn Aarstad , nestleder (AP)                          1. Laila Irene Austad (AP)

2.      Per Dyrnes (AP)                                               2. Rolf Tømmerås (AP)

3.      Kristine Karlgård (SP)                                      3. Siri Gunn Vinne (SP)

 

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlem:                                                                   Varamedlem:

Lasse Hegge , leder (H)                                            Ann Sissel Vehus (KRF)

 

Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre:

Medlem:                                                                   Varamedlem:

Katrine Bruvold (SV)                                                1. Nils Georg Leirset (V)

                                                                                 2. Stig Holmen (V)

 

 

Driftskomité – 9 medlemmer:

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:                                                         Varamedlemmer:

1.      Torill Elverum , leder (AP)                               1. Anita Steinkjer (AP)

2.      Kjell Woll Sigurdsen , nestleder (AP)               2. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)

3.      Tove Strand Trana (AP)                                 3. Torill Å. Iversen (AP)

4.      Lennart Johansson (AP)                                  4. Bjarne Haugan (AP)

5.      Pål Sverre Fikse Pedersen (SP)                      5. Inga Berit Lein (SP)

6.      Marit Voll Skrove (SP)                                   6. Olav Karmhus (SP)

 

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1. Kjell Karlsson (FRP)                                          1. Tor Ove Nesset (H)

2. Anita Walseth (FRP)                                           2. Tor-Petter Abelsen (KRF)

                                                                               3. Heidi Nora Sagaard Storstad (FRP)

                                                                               4. Svein-Roar Lehn (FRP)

                                                                               5. Eli Mette Finnanger (FRP)

                                                                               6. Berit Musum (FRP)

 

Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre:

Medlem:                                                                   Varamedlemmer:

1. Anita Karlsen (SV)                                               1. Johannes Rosvold (V)

                                                                                2. Håkon Lyngsmo (SV)

                                                                                3. Maj Brit Slapgaard Larsen (V)

 

Plan- og utviklingskomitéen – 9 medlemmer:

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlem:                                                              Varamedlemmer:

1.      Trine Synnøve Hallem, nestleder (AP)            1. Ove Morten Haugan (AP)

2.      Knut Tveita (AP)                                           2. Kristin Hildrum (AP)

3.      Elin Tuseth (AP)                                            3. Kjetil Aarstad (AP)

4.      Ole Gunnar Hallager (AP)                              4. Anne-Eli Kjesbu (AP)

5.      Tomas Iver Hallem , leder (SP)                       5. Karl Bernhard Hoel (SP)

6.      Anne Segntan (SP)                                        6. Jon Olav Skrove (SP)

 

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1. Knut Fortun (FRP)                                              1. Sverre Sundfær (FRP)

2. Anne Grete Valbekmo (H)                                   2. Ingolf Bengtsen (H)

                                                                               3. Heidi Nora Sagaard Storstad (FRP)

                                                                               4. Håkon Hafell (KRF)

                                                                               5. Monica Sjømæling (FRP)

                                                                               6. Charlotte Fætten Aakerhus (H)

 

Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

Adrian K. Wahlborg (SV)                                       1. Lars Gunnar Marken (V)

                                                                               2. Angelika Grande (SV)

                                                                               3. Aud Segtnan (V)

 

Ved votering ble valgnemndas innstilling på kontrollutvalg med leder og nesteleder enstemmig vedtatt.

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på driftskomité følgende resultat:

 • Medlemmer fellesliste AP/SP enstemmig vedtatt.

 • Varamedlemmer felleslite AP/SP enstemmig vedtatt.

 • Medlemmer fellesliste FRP/H/KRF enstemmig vedtatt.

 • Varamedlemmer fellesliste FRP/H/KRF enstemmig vedtatt.

 • Medlem fellesliste SV/V enstemmig vedtatt.

 • Varamedlemmer fellesliste SV/V enstemmig vedtatt.

 • Leder og nestleder enstemmig vedtatt.

Ved votering fikk valgnemndas innstilling på plan- og utviklingskomité følgende resultat:

 • Medlemmer fellesliste AP/SP enstemmig vedtatt.

 • Varamedlemmer felleslite AP/SP enstemmig vedtatt.

 • Medlemmer fellesliste FRP/H/KRF enstemmig vedtatt.

 • Varamedlemmer fellesliste FRP/H/KRF enstemmig vedtatt.

 • Medlem fellesliste SV/V enstemmig vedtatt.

 • Varamedlemmer fellesliste SV/V enstemmig vedtatt.

 • Leder og nestleder enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kontrollutvalg, driftskomité og plan- og utviklingskomité for perioden 2007-2011:

 

Kontrollutvalget:

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1.      Bjørn Aarstad , nestleder (AP)                          1. Laila Irene Austad (AP)

2.      Per Dyrnes (AP)                                               2. Rolf Tømmerås (AP)

3.      Kristine Karlgård (SP)                                      3. Siri Gunn Vinne (SP)

 

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlem:                                                                   Varamedlem:

Lasse Hegge , leder (H)                                            Ann Sissel Vehus (KRF)

 

Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre:

Medlem:                                                                   Varamedlem:

Katrine Bruvold (SV)                                                1. Nils Georg Leirset (V)

                                                                                 2. Stig Holmen (V)

 

 

Driftskomité – 9 medlemmer:

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlemmer:                                                         Varamedlemmer:

1.      Torill Elverum , leder (AP)                               1. Anita Steinkjer (AP)

2.      Kjell Woll Sigurdsen , nestleder (AP)               2. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)

3.      Tove Strand Trana (AP)                                 3. Torill Å. Iversen (AP)

4.      Lennart Johansson (AP)                                  4. Bjarne Haugan (AP)

5.      Pål Sverre Fikse Pedersen (SP)                      5. Inga Berit Lein (SP)

6.      Marit Voll Skrove (SP)                                   6. Olav Karmhus (SP)

 

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1. Kjell Karlsson (FRP)                                          1. Tor Ove Nesset (H)

2. Anita Walseth (FRP)                                           2. Tor-Petter Abelsen (KRF)

                                                                               3. Heidi Nora Sagaard Storstad (FRP)

                                                                               4. Svein-Roar Lehn (FRP)

                                                                               5. Eli Mette Finnanger (FRP)

                                                                               6. Berit Musum (FRP)

 

Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre:

Medlem:                                                                   Varamedlemmer:

1. Anita Karlsen (SV)                                               1. Johannes Rosvold (V)

                                                                                2. Håkon Lyngsmo (SV)

                                                                                3. Maj Brit Slapgaard Larsen (V)

 

Plan- og utviklingskomitéen – 9 medlemmer:

Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

Medlem:                                                              Varamedlemmer:

1.      Trine Synnøve Hallem, nestleder (AP)            1. Ove Morten Haugan (AP)

2.      Knut Tveita (AP)                                           2. Kristin Hildrum (AP)

3.      Elin Tuseth (AP)                                            3. Kjetil Aarstad (AP)

4.      Ole Gunnar Hallager (AP)                              4. Anne-Eli Kjesbu (AP)

5.      Tomas Iver Hallem , leder (SP)                       5. Karl Bernhard Hoel (SP)

6.      Anne Segntan (SP)                                        6. Jon Olav Skrove (SP)

 

Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

1. Knut Fortun (FRP)                                              1. Sverre Sundfær (FRP)

2. Anne Grete Valbekmo (H)                                   2. Ingolf Bengtsen (H)

                                                                               3. Heidi Nora Sagaard Storstad (FRP)

                                                                               4. Håkon Hafell (KRF)

                                                                               5. Monica Sjømæling (FRP)

                                                                               6. Charlotte Fætten Aakerhus (H)

 

Fellesliste Sosialistisk Venstreparti/Venstre:

Medlemmer:                                                            Varamedlemmer:

Adrian K. Wahlborg (SV)                                       1. Lars Gunnar Marken (V)

                                                                               2. Angelika Grande (SV)

                                                                               3. Aud Segtnan (V)

 

 


PS 78/07 Opplæring av folkevalgte valgt for perioden 2007-2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Kommunestyret vedtar å benytte seg av KS Folkevalgtprograms basisprogram.

2.      Første bolk i folkevalgtopplæringen blir 26. og 27. november 2007.

3.      Det tegnes abonnement på tidsskriftet ”Kommunal Rapport” for medlemmer i kommunestyret og for de medlemmer i kontrollutvalget, komiteene og administrasjonsutvalget som ikke er medlemmer i kommunestyret.

 

 

 

PS 79/07 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag - orientering om status på prosjektet

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

Toril Elverum orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Status på prosjektet tas til orientering.

 2. Verdal kommune bør ha som målsetting å få minimum 40 % kvinner inn i kommunestyret hele perioden 2011-2014.

 

 

 

PS 80/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 15.10.2007

BEHANDLING:

Ingen orienteringer.