VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll    

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.06.2007

Tid:

18:00 – 22:05

Til stede:

28 representanter.
Robert Eriksson
møtte f.o.m. sak nr. 44/07.
Til stede 29 representanter.
Torill Elverum
fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 49/07.
Til stede: 28 representanter.

Dokumenter utdelt:

 1. Uttalelse datert 18. april 2007 fra årsmøte i NFU (Norsk Forbund for utviklingshemmede).

 2. Brev datert 13.06.07 fra KLP Forsikring. Overføring av overskudd.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Brit Fredriksen

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP-V

Nils Georg Leirset

Medlem

V-V

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP-V

Rolf Tømmerås

Medlem

AP-V

Atle Vikan

Medlem

SP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

MEDL

SP-V

Kåre Norum

MEDL

H-V

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP-V

Trude Holm

MEDL

SP-V

Lars Børre Hallem

MEDL

SV-V

Katrine Bruvold

MEDL

SV-V

Thor Bertil Granum

MEDL

AP-V

John Hermann

MEDL

FRP-V

Lennart Johansson

MEDL

UAV

Jostein Dahle

MEDL

AP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Magnus Tiller

Kjell Stiklestad

SP-V

Jon Birger By

Lars Børre Hallem

SV-V

Berit Gustad Nessø

Kristin Johanne Hildrum

AP-V

Torvald A. Okkenhaug

Trude Holm

SP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Sak nr. 51/07 utgår.

Sakliste

Se videoopptak av møtet
Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
043/07  
   

Godkjenning  av møteprotokoll
 


044/07  
   
  
  
   
   
  
   
  
  
  
  
  

Uttalelse i forbindelse med søknad om utslippstillatelse fra NorFraKalk AS
Saksframlegg   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)
NorFraKalk: Reviderte utslippsdata. Dokumentasjon på krav til oppholdstid på avgassen.

NILU: Spredningsberegninger for utslipp til luft fra kalkovn ved NorFraKalk, Verdal kommune
Cowi: Støyvurdering, NorFraKalk AS, Verdal kommune

Folkehelseinstituttet: Helsemessige konsekvenser knyttet til luftutslipp fra kalkovn ved NorFraKalk, Ørin

Kommunelegens uttalelse datert 19.6.2007

Verdal kommunes tidligere høringsuttalelse.


045/07  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Utredning skoleutbygging Verdalsøra
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/SilHuett arkitekter A/S datert 21.03.2007
Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/ SilHuett arkitekter A/S datert 01.06.2007
Notat datert 25.05.2007 fra Verdalsøra Ungdomskole med tittel ”Samarbeid Verdalsøra Ungdomsskole og Verdal Videregående skole ”.
Notat fra Verdal Videregående skole med tittel ”Lokalisering av Verdalsøra Ungdomskole ved Verdal videregående skole. Helhetstenking lokalt for positiv utvikling av et oppvekstmiljø i Verdal.”

 046/07   
 
  
  
  
   
  
  

Reguleringsplan forretningssenter Ørmelen - Tangenvegen 5 og 7
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Reguleringsplan for del av Ørmelen forretningssenter; 
beskrivelse sist rev. 20.12.2006, 
plankart sist rev. 16.04.2007
bestemmelser sist rev. 16.04.2007

047/07
   
   
   
    

Utbyggingsavtale for Sentrumstunet, Reinsholm. Fornyet behandling.
Saksframlegg
   (PDF) 
  
Vedlegg: (PDF)
Saksframstilling sak 17/07 i møte 13.02.07 - med avtaleutkast
048/07  
   

Kjøp av næringsareal på Ørin Sør. Parsell av  Kjærarn, 1721/283/1
Saksframlegg   (PDF)


049/07  
   
  

Utbygging av ny barnehage Reinsholm - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud
Saksframlegg   (PDF)


050/07  
   

Innkjøp og finansiering av minibuss pleie og omsorg
Saksframlegg   (PDF)


051/07  
   

Utbygging av uteavdeling teknisk drift
Saksframlegg   (PDF)


052/07  
   
  
  
  
  

Tverrfaglig forebyggende plan for barn, fra før fødsel til skolealder
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Plan for tverrfaglig forebyggende satsning på barn, fra før fødsel til skolealder, 2007-2011.


053/07  
   
  

Evaluering av samarbeidsprosjekt Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd, Verdal kirkelige fellesråd - Høring
Saksframlegg   (PDF)


054/07  
   
  
  
  

Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Forslag til vedtekter for foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal


055/07  
   
  
  
  
  
  

Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007 - 2008
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007 - 2008


056/07  
   

Oppnevning av varamedlem til styret i Verdal Boligbyggelag AL
Saksframlegg   (PDF)


057/07 
   

Orientering 
  

 


PS 43/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 22.05.07 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 22.05.07 godkjennes.

 

 

 

PS 44/07 Uttalelse i forbindelse med søknad om utslippstillatelse fra NorFraKalk AS

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Robert Eriksson møtte. Til stede 29 representanter.

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt. I tillegg ble utdelt brev dat. 26.06.07 fra Naturvernforbundet og brev dat. 26.06.06 fra Bjørnar Aksnes.

Venstre v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag til vedtak:
Verdal kommune er ikke glad for muligheten av at det i vår kommune kan bli etablert en fabrikk som skal bidra til ytterligere co2 forurensing i Norge, i en tid da kreftene i alle kommuner må settes inn på å få ned utslippene av hensyn til den globale oppvarmingen.

Verdal kommune er dessuten sterkt bekymret over de lokale utslippene av forurensende stoffer fra denne fabrikken. Vi ønsker derfor ytterligere utredninger før sak vedr. oppstart av NorFraKalk sin fabrikk på Ørin kan behandles:

-         ytterligere utredning om reduksjoner av forurensende stoffer, dvs. hvor lite forurensing kan en teknisk oppnå. Dette gjelder spesielt utslipp av kvikksølv, nitrogenoksider, kadmium, bly, nikkel og dioksiner.

-         det må framlegges informasjon fra bedriften over forventet hyppighet og omfang over uforutsettes utslipp/punktutslipp til luft med vurdering av konsekvenser.

-         det må dessuten framlegges informasjon fra bedriften over hvilke detaljerte stoffer som inngår i sekkebetegnelsen TOC.

Det ble først votert over forslaget fra Venstre som falt ved at det fikk 2 stemmer. 27 stemte i mot.

Det ble deretter votert punktvis over innstillingen fra plan- og utviklingskomiteen med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 27 mot 2 stemmer

 • Pkt. 2 – Enstemmig.

 • Pkt. 3 – Enstemmig.

 • Pkt. 4 – Enstemmig.

 • Pkt. 5 – Enstemmig.

 

VEDTAK:

1.         Verdal kommune er positiv til at NorFraKalk etablerer en bedrift for videreforedling av lokale kalksteinressurser i Verdal.

2.         Verdal kommune viser til de faglige utredninger knyttet til utslippsproblematikken fra Folkehelseinstituttet, NILU, Cowi og kommunelegens faglige vurdering av dette materiale.

Verdal kommune gir sin tilslutning til kommunelegens vurdering.

3.         Verdal kommune viser til Verdens Helseorganisasjon WHOs generelle anbefalinger, uttalelsene fra Statens Institutt for Folkehelse SIFF og Kommunelege 1 i Verdal når det gjelder kvikksølv og dioxiner og deres evne til opphoping gjennom næringskjedene.  Dette utgjør et globalt problem særlig i polområdene.
Ut fra et globalt miljøansvar er det et sentralt ansvar i enhver sammenheng å nå lavest mulige utslipp av overnevnte stoffer.

Verdal kommune er kjent med at det eksisterer tilgjengelig teknologi og krever derfor at kvikksølvutslippene renses.

På grunn av forhøyede utslipp av dioxiner ved bruk av spillolje (jfr. Kommuneleges 1’s uttalelse) krever Verdal kommune at annen energikilde benyttes.

4.         Med basis i et generelt føre-var-prinsipp og med bakgrunn i råd fra Statens Institutt for Folkehelse SIFF fremmet i Verdal kommunes informasjonsmøte 25.06.07 ber Verdal kommune om at det opprettes et overvåkingsprogram for å fremskaffe kontinuerlig miljødokumentasjon gjennom et prøvetakingsprogram i nærområdet med basisprøver fra jord og prøver fra fisk.
De første prøvene tas før driften startes ved brentkalkfabrikken.

5.         Bedriftene NorFraKalk AS og Verdalskalk AS og Verdal kommune inngår en nærmere utbyggingsavtale knyttet til tiltak relatert til trafikk, støy, støv og kvalitetsheving av nærliggende friområder i samsvar med delegert høringsuttalelse fra kommunen datert 9. oktober 2006.

            Avtalen forelegges kommunestyret innen 1.12.07.

 

 

 

PS 45/07 Utredning skoleutbygging Verdalsøra

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen:
1.      Kommunestyret er godt fornøyd med de utredninger som foreligger ut fra det tidsperspektiv som var tilgjengelig.

2.      Det bør allerede nå være samtaler/forhandlinger med grunneiere/bedrifter som blir berørt av ny ungdomsskole.

3.      Det bør allerede nå være samtaler med vegmyndighetene for å få gode, framtidsrettede og sikre trafikale løsninger.

4.      Det må bli en arkitektkonkurranse for det bygningsmessige og hele arealet inkl. Verdal videregående skole.

5.      Brukermedvirkning må ivaretas i hele prosjektet.

AP v/ Svein Svensson fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen:
Kommunestyret konstaterer at begge utbyggingsalternativene har sterke og svake sider.  Også fra et brukerperspektiv er det viktig å legge til rette for en bred demokratisk prosess.  Kommunestyret vil konkludere saken tidlig på høsten 2007 med sikte på innarbeidelse i Økonomiplanen 2008 – 2011.”

Det ble først votert over oversendelsesforslaget fra SP som falt ved at det fikk 7 stemmer. 22 stemte i mot.

Det ble deretter votert over oversendelsesforslaget fra AP som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret konstaterer at begge utbyggingsalternativene har sterke og svake sider.  Også fra et brukerperspektiv er det viktig å legge til rette for en bred demokratisk prosess.  Driftskomiteen vil konkludere saken tidlig på høsten 2007 med sikte på innarbeidelse i Økonomiplanen 2008 – 2011.

 

 

 

PS 46/07 Reguleringsplan forretningssenter Ørmelen - Tangenvegen 5 og 7

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for del av Ørmelen forretningssenter (Tangenvegen 5 og 7) sist revidert 16.04.2007.

 

 

 

PS 47/07 Utbyggingsavtale for Sentrumstunet, Reinsholm. Fornyet behandling.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven kap XI A, Utbyggingsavtaler §§64 a – f vedtas utbyggingsavtale datert 2.6.07 mellom Verdal kommune og Stiklestad Eiendom AS

 

 

 

PS 48/07 Kjøp av næringsareal på Ørin Sør. Parsell av  Kjærarn, 1721/283/1

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Verdal kommunestyre godkjenner framforhandlet festeavgift og tomtepris for feste av parsell av Kjæran sør for sidesporet og regulert til forretnings/næringsformål i ”Kommunedelplan Verdalsøra byområde”.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene.

3.      Festeavgiften for 2007 med fradrag av framfesteinntekter for samme tidsrom belastes disposisjonsfondet. For senere år innarbeides avgiften/inntekten i det ordinære driftsbudsjett.

4.      Rådmannen gis fullmakt til foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

 

 

 

 

PS 49/07 Utbygging av ny barnehage  Reinsholm - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Torill Elverum fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 28 representanter.

Rådmannen opplyste om følgende endring til pkt. 3 i innstillinga: 6.500.000,- endres til 3.500.000,- og  pkt. 4 i innstilling tilføyes følgende:  ..og investeringstilskudd på ca kr. 3.000.000,- tilfaller prosjektet.

Ved votering ble formannskapets innstilling med endring i pkt.3 og pkt. 4

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre vedtar utbygging av en 4-avdelingers barnehage på Reinsholm.

 2. Kostnadsramme for utbygging av 4-avdelingers barnehage på Reinsholm inkl. tomtekjøp godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr. 22.500.000,-.

 3. Manglende bevilgning på kr.3.500.000,- tas inn i økonomiplanen for budsjettåret 2008.

 4. Refunderbar momskompensasjon på ca. kr. 4.000.000,- og investeringstilskudd på ca kr. 3.000.000,- tilfaller prosjektet.

 

 

 


PS 50/07 Innkjøp og finansiering av minibuss pleie og omsorg

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre vedtar å kjøpe en minibuss til dagtilbudet på Lysgård.

 2. Investeringen på 775.000 kroner finansieres ved opptak av lån på kr. 620.000 kroner og momskompensasjon på 155.000 kroner.

 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

PS 51/07 Utbygging av uteavdeling teknisk drift

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Saken trekkes.

 

 

 

 

PS 52/07 Tverrfaglig forebyggende plan for barn, fra før fødsel til skolealder

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

1. ”Plan for tverrfaglig forebyggende satsning på barn fra før fødsel til skolealder 2007-2011”vedtas.

2.  Finansiering:

·      Planlagte tiltak i 2007 finansieres med 1 mill kr. som er avsatt i budsjett 2007 til forebyggende tiltak. Resterende beløp på kr. 122.500,- må dekkes over avsetning til utviklingsformål jfr. sak til kommunestyrets møte 21.05.07.

·      Finansiering av planlagte tiltak i perioden 2008-2011 skal inngå i behandlingen av økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008. Planen skal ha høy prioritet i forhold til andre tiltak som skal finansieres framover, og innebærer at opptrapping av forebyggingsmidlene fra 1 til 2 mill. kr. fra 2008 må vurderes.

3. Overordnet ansvar for koordinering av den forebyggende satsningen legges til virksomhetsleder for ressurssenter oppvekst, jfr. planens pkt. 5.4. Ansvaret innebærer bl.a. koordinering med andre tverrfaglige eller overordnede planer.

4. Tverrfaglig koordinering av tiltak i planen ivaretas av en egen arbeidsgruppe i henhold til planens pkt. 6.4.

5. Evaluering av planen gjennomføres årlig innen 15. november i henhold til planens pkt. 6.1.

6. Rullering av planens tiltaksdel gjennomføres årlig innen 15. desember i henhold til planens pkt. 6.2.

 

 

 

 

PS 53/07 Evaluering av samarbeidsprosjekt Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd, Verdal kirkelige fellesråd - Høring

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

Verdal kommune konstaterer at det er positive erfaringer med forsøket og tilrår at samarbeidsprosjektet mellom Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd og Verdal kirkelige fellesråd videreføres utover forsøksperioden.

 

 

 

PS 54/07 Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolene i Verdal FUGV nedlegges fra 31. juli 2007.

 2. Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren KFUV opprettes fra 1. august 2007.

 3. Forslaget til vedtekter godkjennes.

 

 

 

PS 55/07 Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007 - 2008

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar forslag til plan for kompetanseutvikling 2007 – 2008 for personale i grunnskolen i Verdal og Levanger og den kompetanseutviklingsstrategi som er beskrevet i planen.

 

 

 

PS 56/07 Oppnevning av varamedlem til styret i Verdal Boligbyggelag AL

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Trine Hallem oppnevnes som nytt varamedlem til styret i Verdal Boligbyggelag til 31.12.07.

 

 

 

PS 57/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ordfører orienterte om at det blir stiftet nytt næringsutviklingsselskap i Verdal i morgen fredag 29.06.07. Basert på IndPro og de fleste ansatte i Innherred Vekst.

Rådmannen la fram forslag til økonomiplan for perioden 2008-2011.