VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

22.05.2007

Tid:

18:00 – 22.35.

Til stede:

32 representanter.
Kjell Woll Sigurdsen
fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 38/07.
Til stede 31 representanter.  

Dokumenter utdelt:

 1. Kommunalnytt nr. 5

 2. Kopi av brev fra ordfører til Nord-Trøndelag fylkesskattekontor.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Brit Fredriksen

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Katrine Bruvold

Medlem

SV-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Thor Bertil Granum

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

John Hermann

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP-V

Nils Georg Leirset

Medlem

V-V

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP-V

Atle Vikan

Medlem

SP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Jostein Dahle

Medlem

AP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H-V

Lars Børre Hallem

MEDL

SV-V

Rigmor Hafell

MEDL

KRF-V

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

MEDL

SP-V

Rolf Tømmerås

MEDL

AP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Jørleiv Kvakland

Rigmor Hafell

KRF-V

Torill Åbotnes Iversen

Rolf Tømmerås

AP-V

Ingolv Bengtsen

Kåre Norum

H-V

Karin Irene Rekve

Pål Sverre Fikse Pedersen

SP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

Sakliste

Se videoopptak av hele møtet
Se video som kan startes på valgfri sak
Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
030/07
   

Godkjenning  av møteprotokoll
 


031/07
   
  
  
   
   
  
  

Regnskap og årsrapport 2006
Saksframlegg   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)
Årsrapport 2006

Regnskap 2006
Utskrift av Kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg, sak 05/07, Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning 2006


032/07
   

Disponering av overskudd 2006
Saksframlegg   (PDF)

 033/07
 

Finansiering av merforbruk investeringsregnskapet 2006
Saksframlegg   (PDF)

034/07
   
   
   
    

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF) 
  
Vedlegg: (PDF)
Rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 datert 17. april 2007

035/07
   
  
  
   
  

Garanti for husleie - Midt-norsk realfag- og teknologisenter
Saksframlegg   (PDF
  

Vedlegg:  (PDF)
Sluttrapport Forprosjektet Matematikksenter på Innherred
Prosjektplan for etablering av Midt-norsk realfag- og teknologisenter


036/07
   
  
  
   
  
  
  

Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS
Saksframlegg   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)
Avtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS om leie og drift av Verdal kino, behandlet i Verdal kommunestyre sak 7/03.

Forslag til revidert avtale mellom Verdal kommune og Norsk kinodrift AS om overtakelse av leie og drift av Verdal kino


037/07
   
  
  
  

Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk (ISK II)
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Prosjektplan


038/07
   
  
  
  
  

Ny organisering av arbeid knyttet til friluftsliv / forurensning i Innherred samkommune
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Oversikt over friluftsanlegg i Verdal og Levanger


039/07
   

Innherred Boliger AS. Kjøp av Nyvegbakken 21.
Saksframlegg   (PDF)


040/07
   
  
  
  
  

Kontrollutvalgets virksomhet 2006
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Årsrapport for 2006

Samlet saksframstilling av kontrollutvalgets behandling


041/07
   
  
  
  
  

Skatteoppkreverfunksjonen
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Samlet saksframstilling av kontrollutvalgets behandling

Brev av 07.02.07 fra Nord-Trøndelag skattefogdkontor


042/07
   

Orientering 
  

 


PS 30/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 30.04.07 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte den 30.04.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 31/07 Regnskap og årsrapport 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr 7 232 132,11.

 2. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 32/07 Disponering av overskudd 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til nytt punkt under pkt. 1:
”Utgifter til felles valgavis for alle partier. Sum kr 30.000,-. Taes fra driftsfondet for virksomhetsområdene.”

Det ble først votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over pkt. 1 i formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over pkt. 2 i formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet for 2006 på kr. 7.232.132.

 • Overføring av tilskudd Idretts- og kulturanlegg fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, kr. 1.000.000,-.

 • Økt driftstilskudd Stiklestadmuseene, kr. 200.000,-.

 • Seniorpolitisk tiltak, kr. 500.000,-.

 • Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, kr. 500.000,-.

 • Innkjøp av læremidler i grunnskolen, kr. 800.000,-.

 • Utgifter manus ”Verdalsspill”, kr. 300.000,-.

 • Distriktstilskudd elveforbygging, kr. 500.000,-.

 • Etablering av driftsfond for virksomhetsområdene, kr. 1.000.000,-.

 • Styrket veg og bygningsmessig vedlikehold, kr. 1.000.000,-.

 • Avsetning til kompetanseheving/utviklingsarbeid, kr. 750.000,-.

 • Avsetning til reserve lønnoppgjøret 2007, kr. 682.132,-.

 • Utgifter til felles valgavis for alle partier. Sum kr 30.000,-. Taes fra driftsfondet for virksomhetsområdene.

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

PS 33/07 Finansiering av merforbruk investeringsregnskapet 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

KomRev v/Terje Wist orienterte om saken.

AP, SP og H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
”- Kommunestyret registrerer med beklagelse et betydelig overforbruk utover de gitte bevilgninger på IKT-investeringer.
 - Kommunestyret ser at økonomireglementet har svakheter, og ber om en full gjennomgang av dette.”

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over fellesforslaget til nytt pkt. 4 som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Udekket beløp, kr. 3 395 041 i investeringsregnskapet for 2006 dekkes opp i 2007.

 2. Beløpet dekkes ved bruk av tidligere avsetning Salg av Lysgård med kr. 1.400.000,- og bruk av kapitalfond med kr. 1 995 041,-.

 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 4. Kommunestyret registrerer med beklagelse et betydelig overforbruk utover de gitte bevilgninger på IKT-investeringer.
  Kommunestyret ser at økonomireglementet har svakheter, og ber om en full gjennomgang av dette.

 

 

 

PS 34/07 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om at revidert statsbudsjett inneholder en økning av rammen på de frie inntekter noe som betyr at anslagene på skatt blir som budsjettert og ikke med en svikt på 3,8 mill. som sagt i kvartalsrapporten.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 til etterretning.

 

 

 

PS 35/07 Garanti for husleie - Midt-norsk realfag- og teknologisenter

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune garanterer for leie av lokaler til Midt-norsk realfag og teknologisenter med inntil kr 300.000 i fem år fra 1. januar 2008.

 

 

 

PS 36/07 Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Forslag til revidert avtale, datert 30.04.07, vedtas.

 2. Verdal kommune forplikter seg i leieperioden til å opprettholde og videreføre sitt medlemskap i organisasjonen FILM&KINO.

 

 

 

PS 37/07 Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk (ISK II)

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til vedtak:
”Verdal Høyre foreslår å spørre Verdals befolkning ved å gjennomføre en folkeavstemming om sammenslåing av Verdal og Levanger kommuner til en kommune. Resultatet fra folkeavstemming avgjør om Verdal kommune vil fortsette videre samkommuneprosjekt med målsetting om etablering av en felles kommune.”

Det ble først votert over forslaget fra Høyre som falt ved at det fikk 6 stemmer.

Det ble deretter votert over samkommunestyrets innstilling som ble vedtatt ved at det fikk 29 stemmer. 3 stemte i mot.

 

VEDTAK:

 1. Det søkes om et nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008

 2. Prosjektplan og mandat for utredningen godkjennes.

 

 

 

PS 38/07 Ny organisering av arbeid knyttet til friluftsliv / forurensning i Innherred samkommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Kjell Woll Sigurdsen fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 31 representanter.

Rådmannen hadde følgende retting i saksframlegg under forslag til vedtak: ordet ISK strykes fra første linje.

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
”Det opprettes en stilling fra 1.1.2008 som tillegges ansvar for å samordne friluftsliv og forurensningsoppgaver, herunder også saker etter friluftsloven og forurensningsloven, i de to kommunene. Det stilles til rådighet et visst vedlikeholdsbudsjett for ivaretakelse av friluftsanlegg. Stilling og vedlikeholdsbudsjett forutsettes innarbeidet i økonomiplanen.

Stillingen knyttes til ISK, enhet plan/byggsak/oppmåling/miljø, alternativt enhet landbruk/naturforvaltning etter rådmannens beslutning.”

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Det opprettes en stilling fra 1.1.2008 som tillegges ansvar for å samordne friluftsliv og forurensningsoppgaver, herunder også saker etter friluftsloven og forurensningsloven, i de to kommunene. Det stilles til rådighet et visst vedlikeholdsbudsjett for ivaretakelse av friluftsanlegg. Stilling og vedlikeholdsbudsjett forutsettes innarbeidet i økonomiplanen.

Stillingen knyttes til ISK, enhet plan/byggsak/oppmåling/miljø, alternativt enhet landbruk/naturforvaltning etter rådmannens beslutning.

 

 

 


PS 39/07 Innherred Boliger AS. Kjøp av Nyvegbakken 21.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Søknad fra Innherred Boliger AS om kjøp av gnr. 18, bnr. 234 og gnr. 19, bnr. 844, til sammen 3.775 m2 imøtekommes.

 2. Kjøpesummen settes til kr. 600,- pr. m2, med tillegg av oppmålings- og tinglysingskostnader.

 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelse med grunnlag i standard kjøpevilkår.

 

 

 

PS 40/07 Kontrollutvalgets virksomhet 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2006 til orientering.

 

 

 

PS 41/07 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar skattefogdens kontrollrapport til etterretning.

 


PS 42/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 22.05.2007

BEHANDLING:

Direktør Turid Hofstad orienterte om Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Daglig leder Svenn Frøseth orienterte om Tindved Kulturhage.