VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Dessverre ingen video fra dette møtet på grunn av tekniske problemer

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

30.04.2007

Tid:

18:00 – 18.50

Til stede:

30 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møtet.

  1. Ny saksliste.

  2. Kommuneplanens arealdel – folkemøter.

  3. Faktaark fra KS datert 26.04.07.

  4. Kommunalnytt nr. 4-2007 fra Kommunal- og regionaldepartementet.

  5. Invitasjon til gratis DKS-treff 3. mai 2007.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP-V

Kåre Norum

Medlem

H-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Brit Fredriksen

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Thor Bertil Granum

Medlem

AP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP-V

Nils Georg Leirset

Medlem

V-V

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Rolf Tømmerås

Medlem

AP-V

Atle Vikan

Medlem

SP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Jostein Dahle

Medlem

AP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjetil Aarstad

MEDL

AP-V

Knut Henrik Tveita

MEDL

AP-V

Lars Børre Hallem

MEDL

SV-V

Katrine Bruvold

MEDL

SV-V

John Hermann

MEDL

FRP-V

Kjell Woll Sigurdsen

MEDL

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

MEDL

AP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Åbotnes Iversen

Kjetil Aarstad

AP-V

Berit Gustad Nessø

Knut Henrik Tveita

AP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
022/07  
   

Godkjenning  av møteprotokoll
 


023/07  
   
  
  
   
  

Reparasjon og forlengelse av anlegg 88 Verdalselva ved Ness stadion - Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak
Saksframlegg   (PDF) 
  
Vedlegg: (PDF)
Brev fra NVE, datert 09.08.2006 med skjema for kommunevedtak

024/07  
   
   
   
   
    
  

Reparasjonsarbeider elveforbygning Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)

Brev fra NVE, datert 15.02.2007

Skjema for kommunevedtak


 025/07   

  
  
   
  

Leirsjø vasslag - Søknad om kommunal garanti for lån til finansiering av nytt ledningsnett i Leksdal
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Brev fra Leirsjø Vasslag datert 03.03.2007
026/07
   
   
   
    

Årsrapport 2006 - Det kommunale råd for funksjonshemmede
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Årsrapport 2006


027/07  
   
  
  
   
  

Orientering - godkjenning av ny forskrift til vedtekter til forsøk med Innherred samkommune
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet vedlagt ny forskrift


028/07 
   

Orientering 
  

029/07 
   

Spørsmål: Møteleder på åpent møte i brentkalksaken 
Saksframlegg
   (PDF)  

 

PS 22/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 26.03.07 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 26.03.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 23/07 Reparasjon og forlengelse av anlegg 88 Verdalselva ved Ness stadion - Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.120.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av Verdalselva ved Ness stadion etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

3.      Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

 

 

 

 

PS 24/07 Reparasjonsarbeider elveforbygning Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.55.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

3.      Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

 

 

 

PS 25/07 Leirsjø vasslag - Søknad om kommunal garanti for lån til finansiering av nytt ledningsnett i Leksdal

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Leirsjø vasslag om kommunal garanti for et lån på kr.1.250.000,- til utskifting av ledningsnett i Leksdal. Dette under forutsetning av at Verdal kommunale vannverk får benytte vann fra Leirsjø vasslag til reservevann.

2.      Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr.1.250.000,- som Leirsjø Vasslag tar opp til utskifting av ledningsnett i Leksdal.

3.      Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.1.250.000,- med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.1.375.000,-.

4.      Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 6.

5.      Verdal kommune krever å få tilsendt årlig revidert regnskap for Leirsjø Vasslag for å sikre seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine utgifter.

 

 

 

 

PS 26/07 Årsrapport 2006 - Det kommunale råd for funksjonshemmede

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Årsrapport 2006 fra Det kommunale råd for funksjonshemmede tas til orientering.

 

 

 

 

PS 27/07 Orientering - godkjenning av ny forskrift til vedtekter til forsøk med Innherred samkommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 28/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2007

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

-         19.04.07 stort folkemøte om brentkalksaken på SNK. Godt besøkt. Langt og godt møte. Lagt opp som info- og orienteringsmøte, Tiltakshaver, ekspert på industristøv, statens forurensningstilsyn, naturvernforbundet og Verdal kommune satt i panelet. Det var mange spørsmål og engasjerte innlegg. Ordfører beklager at han ikke nevnte at det var Verdal Venstre som egentlig tok initiativ til et slikt møte.

-         Henvendelse fra Verdal Røde Kors om Natteravn. Henvendelsen kom sent, slik at natt til 1. mai er uaktuell. Det som er aktuelt nå er natt til 17. mai. Hver lørdag fram til midten av august skal natteravnene gå. Oppfordrer politikerne til å stille opp.

-         Verdal kommune hatt oppdrag å holde foredrag for NVE på de nasjonale vassdragsdagene, Tema for dagene var ”Å leve med vassdrag”.

 

Rådmannen orienterte om:

-         Minner om økonomiplanseminaret 2. mai.

-         Kommunelegen har bestilt rapport fra Statens Institutt for Folkehelse (SIFF) om utredning av helsemessige konsekvenser som kan komme av etablering av brentkalkovn på Ørin. Utredningen vil bygge på konsesjonssøknaden med de justeringer som kommer underveis og NIVI-rapporten som nå foreligger. Vi har bedt om at rapporten kan foreligge i løpet av mai slik at den kan undergis høringsbehandling sammen med de øvrige innspill som har kommet i SFT sin høringsrunde. SIFF bestemmer selv hvordan de gjør dette. Dette vil komme samlet til behandling i plan- og utviklingskomiteen og kommunestyret i løpet av juni. SFT mener de vil ha svar klart på konsesjonssøknaden på tidlighøsten.

 

 

 

 

 

PS 29/07 Spørsmål: Møteleder på åpent møte i brentkalksaken

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.04.2007

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Venstre v/Nils Georg Leirset fremmet sitt spørsmål og ordføreren svarte slik:

”Når kommunen arrangerer folkemøte så er det sedvane at det er ordføreren som leder møtet. Dette var et valg som ble gjort etter rådføring. Kunne blitt kritikk hvis Verdal kommune hadde møtt med flere deltakere i panelet. La opp til et folkemøte med stor info- og orienteringsverdi med et faglig sammensatt panel som besto av følgende: Tiltakshaver ved Sten Solum, professor Tom Myran fra NTNU, seksjonssjef Harald Sørby fra SFT, nestleder Per Aunet fra Nord-Trøndelag Naturvernforbund og fagansvarlig Plan og miljø Øivind Holand.”

Venstre v/Nils G. Leirset takket for svaret.