VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

26.03.2007

Tid:

18.00-21.50

Tilstede:

34 representanter.
Knut Fortun ble innvilget permisjon under behandlinga av sak 16/07. 
Til stede 33 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Brev av Fætten Vel datert 14. mars 2007 ad. anlegging av ny vann- og kloakkledning, samt ny veg til Fætten.

 2. Brev av 21. mars 2007 fra Soria Moria Camping v/Rolf Vestvik ad. planer om å stenge avkjøring fra E6 til Fættenområdet.

 3. Brev til Fætten Vel datert 23. mars 2007 fra ordfører. Svar på brev datert 14. mars 2007.

 4. Brev av 25. mars 2007 fra Ørmelen Vel og Fætten Vel ad. bygging av forbrenningsanlegg for kalk på Ørin Industriområde.

 5. Brev datert 29.11.06 fra KS. Partienes opplæring av folkevalgte og KS folkevalgtprogram 2007-11.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP-V

Kåre Norum

Medlem

H-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Knut Fortun

Medlem

FRP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Brit Fredriksen

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Lars Børre Hallem

Medlem

SV-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF-V

Katrine Bruvold

Medlem

SV-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Thor Bertil Granum

Medlem

AP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

John Hermann

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP-V

Nils Georg Leirset

Medlem

V-V

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP-V

Rolf Tømmerås

Medlem

AP-V

Atle Vikan

Medlem

SP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

Jostein Dahle

Medlem

AP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Bjørn Aarstad

MEDL

AP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Åbotnes Iversen

Bjørn Aarstad

AP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Inger Storstad

Sekretær


 

Sakliste

Se videoopptak av hele møtet

Se video som kan startes på valgfri sak

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
012/07
   

Godkjenning  av møteprotokoll
 


013/07 
   
  
  
   
  

Plan for psykisk helse 2007 - 2011
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Plan for psykisk helse 2007 - 2011

IS-1332 veileder


014/07  
  

Berggården AS. Kjøp av parsell av 1721/19/787
Saksframlegg
   (PDF)
 015/07   

  
  
  
  
  
  
  

Reguleringsplan Væren Nordre - 1721/196/2 m.fl. - Vera
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg : (PDF)
Saksframlegg 1. gangs behandling

Plankart

Kart

Uttalelse til privat reguleringsplanforslag for Væren nordre

Reguleringsbestemmelser


016/07
   
   
   
    
  
  
  

Kommunedelplan Verdal byområde 
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Plankart, sist revidert 05.03.07

Bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 05.03.07
Tiltaksoversikt, sist revidert 05.03.07
Oppsummering til høringsforslag datert august 2005


017/07
   
  
  
  

Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2006
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Årsmelding for Verdal Ungdomsråd for 2006


018/07  
    
  
  
  

Årsmelding for Eldrerådet 2006
Saksframlegg   
(PDF)
 

Vedlegg: (PDF)
Eldrerådets årsmelding for 2006


019/07 
   

Orientering 
  

020/07 
  

Interpellasjon fra Verdal SV - Kalkfabrikk eller bading og friluftsliv
Saksframlegg
   (PDF)
021/07
  
  

Interpellasjon fra Verdal Venstre vedr. etablering av kalkovn på Ørin for NorFraKalk AS
Saksframlegg
   (PDF) 

 


PS 12/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 19.02.07 godkjennes.”

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 19.02.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 13/07 Plan for psykisk helse 2007 - 2011

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2007

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

 • Brev av 21. mars 2007 fra NAV. Tilleggsopplysninger til Plan for psykisk helse 2007-2011.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske plan på området.

 2. Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag behandles konkret i forbindelse med det årlige arbeidet med økonomiplan og budsjett.

 3. Forslag til bruk av opptrappingsmidler for 2008 - med utgangspunkt i den helhetlige planen - må foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.

 4. Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni 2010, dette inkluderer evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens tiltaksdel rulleres årlig innen 15. juni.

 5. Det bevilges kr 100 000 av opptrappingsmidler psykiatri for 2007
  Samtalegrupper for barn med psykisk syke og rusmisbrukende foreldre (BAPPgrupper)

 

 

 

PS 14/07 Berggården as. Kjøp av parsell av 1721/19/787.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Søknad fra Berggården AS om kjøp av ca. 75 m2 av kommunens eiendom gnr. 19, bnr. 787 slik det framgår av saksframlegget, imøtekommes.

 2. Prisen settes til kr. 70.000,-, inklusiv omkostninger ved oppmåling og tinglysing. Øvrige kostnader i forbindelse med overdragelsen er kjøpers ansvar.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

 

 

PS 15/07 Reguleringsplan Væren Nordre - 1721/196/2 m.fl. - Vera

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplanen for Væren Nordre, plankart revidert 07.03.07 med bestemmelser. Plankartet revideres i følge kommentarer.

 

 

 

 

 

PS 16/07 Kommunedelplan Verdal byområde

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2007

BEHANDLING:
 

V v/Nils G. Leirset fremmet følgende utsettelsesforslag:

1.      Saken utsettes.

2.      Helhetlige framtidige veg- og trafikkløsninger på Ørin og Fætten-området utredes nærmere før vedtak i saken fattes.

 

Ved votering fikk forslaget fra V v/Nils G. Leirset 3 stemmer. 31 stemte mot forslaget.

Knut Fortun ble innvilget permisjon. Til stede 33 representanter.

 

Ved votering ble Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 32 stemmer. 1 stemte mot.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 vedtas kommunedelplan for Verdal byområde, sist revidert 05.03.2007.

 

 

 

 

 

PS 17/07 Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar meldinga for 2006 for Verdal Ungdomsråd til orientering.

 

 

 

 

 

PS 18/07 Årsmelding for Eldrerådet 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar meldingen fra Eldrerådet for 2006 til orientering.

 

 

 

 

 

PS 19/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2007

BEHANDLING:

Orientering fra ordføreren:

·        Forprosjektet med sikte på realisering av Ørin Nord er startet – i regi av Innherred Vekst – og det har en tidsramme ut august. Man tar sikte på å komme i gang med selve jobben, altså hovedprosjektet, i løpet av høsten. Forprosjektet har tunge partnere, og det er to hovdesiktemål. Det ene er å utrede selve jobben og det andre er å danne et selskap som skal stå bak.

 

 

 

 

 

PS 20/07 Interpellasjon fra Verdal SV - Kalkfabrikk eller bading og friluftsliv

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2007

BEHANDLING:

Representanten Lars Børre Hallem redegjorde for bakgrunnen for interpellasjonen og leste opp spørsmålene. SV v/ Lars Børre Hallem fremmet samtidig følgende oversendelsesforslag til SFT:

NorFraKalk A/S sin søknad om tillatelse til drift av kalkverk i Verdal konsekvensutredes.

 

Ordførerens svar:

Ordføreren takker representanten Lars Børre Hallem for interpellasjonen.

Vi har to interpellasjoner om samme sak i dag, men med ulik innfallsvinkel. Ordføreren vil besvare begge interpellasjonene, og svarene bør ses i sammenheng.

Det er slik at det eksisterer en rollefordeling i denne type spørsmål. Kommunen er eksempelvis reguleringsmyndighet og byggsaksmyndighet i slike saker, mens det er Statens Forurensingstilsyn (SFT) som behandler søknader om ulike typer utslipp, støy m.v. Et anlegg av den art NorFraKalk bygger på Ørin er følgelig underlagt slik konsesjonsbehandling etter Forurensingsloven av SFT. Verdal kommune er høringsinstans i denne sammenheng.

Regelverket er komplisert og åpner for skjønn.

Kort om kommunens rolle og vurderinger så langt:

Byggesaken –  byggingen av selve anlegget – er en kurant sak i et område regulert til industrivirksomhet. Byggesaken har derfor ikke vært underlagt politisk behandling, men behandlet som såkalt delegert sak av Rådmannen.

Reguleringsaken er behandlet politisk fordi det var nødvendig å omregulere en liten del av den påtenkte tomta fra havneterminalområde til industriområde. Kommunen er som planmyndighet ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredning når det gjelder planer i henhold til plan – og bygningsloven. Kommunen var her klar på at  selve omreguleringen  av en mindre del av den planlagte tomta fra  terminalområde til industriområde ikke ville medføre konsekvensutredning, og at vurderingsplikten med henhold til konsekvensutredning ligger til Statens Forurensingstilsyn gjennom SFT’s behandling av konsesjon/utslippstillatelse. Det var stor politisk enighet om å støtte Fagetaten og Rådmannens vurderinger på dette punktet, synliggjort gjennom et enstemmig vedtak i Plan– og Utviklingskomiteen og mot en stemme i kommunestyret. Et samlet Verdal SV stemte forøvrig for dette begge steder.

Det er Plan  - og Utviklingskomiteen som er Verdal kommunes politiske fagorgan i saken. Plankomiteen har hatt en grundig behandling av saken.

I forbindelse med utslippsøknaden sendte SFT søknaden til kommunen til høring. Høringsdokumentet ble behandlet som delegert sak - tilsvarende som Nord-Trøndelag Fylkeskommunes behandling - og sendt SFT 09.10.06.Her gjør Verdal kommune oppmerksom på at en på kommunal side selvsagt ikke har kompetanse til å vurdere den type industrietablering med mange kjemiske prosesser det her er snakk om. Det er dette som er SFT’s rolle i det systemet som er bygd opp i Norge i slike saker. Verdal kommune har naturligvis full tillit til at SFT som landets fremste fagmyndighet behandler utslippstillatelsen på en betryggende måte både i forhold til nasjonale forskrifter og i forhold til lokalmiljøet.

Utslippstillatelsen er enda ikke gitt. Kommunens oppgave i høringsuttalelsen var å sikre at SFT fikk de nødvendige opplysninger for å kunne gi en utslippstillatelse på så sikkert og så fullstendig grunnlag som mulig. Dette gjelder eksempelvis momenter som arealforhold, naboskap, vindretninger, kommunalt avløpsnett, utslippsforhold til sjø mm. Kommunens høringsuttalelse peker også tydelig på forhold en ikke har kompetanse til å uttale seg om på samme måte som Fylkesmannen i sin høringsuttalelse ber om nærmere vurdering av forhold dette embetet ikke har kompetanse til å vurdere.

Jeg har så langt gått gjennom Verdal kommunes befatning med denne saken på bred basis fordi alle representantens spørsmål dreier seg om rollefordelingen mellom kommunen og SFT og har med de ulike etappene i saken (Reg.plan,byggsak og SFT’s behandling) å gjøre.

Så: Konkret til de enkelte spørsmål:

 

 1. Kommunen har altså gitt en grundig høringsuttalelse til SFT hvor en tar opp miljøforholdene og naboskapet. Høringsuttalelsen setter søkelyset på støy, støv, trafikk og avløpsforhold og gir også informasjon om naboskapet når det gjelder industrivirksomhet, nærmeste boliger, kommende barnehage, badestrand, fredede områder samt hovedvindretning. Uttalelsen peker også spesifikt på at kommunen ikke har kompetanse til å uttale seg om ”andre mulige utslippsforhold.”
   
  Ved direkte kontakt til SFT svares det at kommunen ikke kan stille ”tilleggskrav.”
   

 2. Ut fra rollefordelingen i det norske systemet på dette området er det SFT som skal vurdere disse forholdene. SFT har så langt i konsesjonsbehandlingen valgt å knytte til seg ekspertise fra SIFF – Statens Institutt for Folkehelse – og fra NILU – Norsk Institutt for luftforskning. Alle disse representerer som kjent nasjonalt ledende kompetansemiljø.
   

 3. Begrepet miljø er altomfattende, og Verdal kommune/Innherred Samkommune har en allsidig kompetanse innen ulike sider av fagfeltet miljø. Vi kan ikke - og skal ikke - ha spesialkompetanse på fagfelt hvor ansvaret ligger hos andre instanser som i dette tilfellet hos SFT. 

 

Det ble til slutt votert over oversendelsesforslaget fra SV.
Ved votering fikk forslaget 3 stemmer. 30 stemte mot.

 

 

 

 

 

 

PS 21/07 Interpellasjon fra Verdal Venstre vedr. etablering av kalkovn på Ørin for NorFraKalk AS

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2007

BEHANDLING:

Representanten Nils Georg Leirset leste opp interpellasjonen.

 

Ordførerens svar:

Ordføreren takker representanten Nils Georg Leirset for interpellasjonen.

Først noen ord om de vurderinger Verdal kommune har gjort i saken.

Saken har tre ulike sider: Den er en reguleringssak, en byggesak og en utslippssak.

Ulike offentlige instanser er ansvarlig myndighet i hver sin del av dette sakskomplekset. Hver av instansene kan ikke overprøve eller behandle hva andre instanser gjør/bestemmer. Hver av instansene har rett og plikt til å gjøre egne vurderinger og vedtak.

Verdal kommune er ansvarlig myndighet for reguleringssaken og byggsaken. Ansvaret for å ta stilling til om enkelttiltak omfattes av Forskrift om Konsekvensutredninger ligger til ansvarlig myndighet. Statens Forurensingstilsyn SFT er ansvarlig forurensingsmyndighet i denne saken.

Verdal kommune har hele tiden ment at det er forurensingssida som har vurderingsansvaret i forhold til konsekvensutredning..

Verdal kommunes vurdering er at våre ansvarsområder ikke utløser Konsekvensutredning. Den aktuelle saken er altså ikke av en slik art verken som byggesak eller som reguleringssak med de begrunnelser som ligger i kommunestyresak 59/06. Saken ble vurdert av Planavdelingen i Innherred Samkommune. Vurderingene der ble støttet av Rådmannen og fremmet som administrasjonens innstilling til Plan – og Utviklingskomiteens møte 25.08.06 hvor komiteen leverte en enstemmig innstilling til kommunestyremøtet 28.08.06. Her ble Plankomiteens innstilling vedtatt mot en stemme.

Kommunestyrets vedtak er sendt Fylkesmannen som har klageadgang på vedtaket. Vedtaket ble ikke påklaget. 

 
Så selve utslippssaken
:

Statens Forurensingstilsyn SFT er landets fremste faginstans på utslipp og har ansvar som et direktorat. Kommunen skal ikke gå inn på en vurdering innen SFT’s ansvarsområde. SFT sender søknaden på høring på samme måte som kommunen gjør det f.eks. i reguleringsplansaker. Det vil si at både kommunen og eksempelvis Fylkesmannen var høringspart i saken samtidig som den ble gjort tilgjengelig på nett og i servicekontor og gjennom annonse i avisene.

Kommunen skal gi grunnleggende opplysninger for at SFT skal kunne gjøre sine vurderinger. Tiden tillater ikke at Ordføreren går nærmere inn på innholdet i Verdal kommunes høringsuttalelse enn det jeg gjorde under behandlingen av den forrige interpellasjonen.

Høringsuttalelsen ble behandlet administrativt hos oss som hos Nord – Trøndelag Fylkeskommune. Dette er innenfor delegasjonsfullmaktene.

I ettertid ser vi imidlertid at vi med fordel kunne ha underlagt denne høringsuttalelsen et politisk skjønn. Dette ville blant annet ha sikret mer oppmerksomhet rundt behandlingen av saken, og dermed vært av informativ verdi til befolkningen. Det skal imidlertid tilføyes at uttalelsen selvfølgelig hele vegen har vært et offentlig dokument bl.a. kjent for pressen siden tidlig i oktober i 2006. Verdal kommune har uttrykt forundring over at lokalpressen ikke laget sak på dette viktige dokumentet før i midten av mars i 2007.

 
Noen ord om informasjonsansvaret
:

Informasjonsansvaret tilligger alle offentlige parter etter Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og Plan – og Bygningsloven. I den aktuelle søknaden er det foretatt tre høringer, dvs. i forbindelse med reguleringsplan, byggesak og utslippstillatelse. Saken er samtidig utlagt til offentlig ettersyn både i plansaken og i utslippssaken. Dette gjøres med totalt fire annonser, utlegging på nett og framlegging på servicekontor. I tillegg annonseres oppstart av plansaken samt at planvedtak annonseres.

I denne saken har vi etter hvert sett et betydelig informasjonsbehov ikke minst når det gjelder den rollefordeling det norske systemet legger opp til. Her erkjenner Verdal kommune et ansvar for at det stadig er et betydelig informasjonsbehov. Dette tar vi på alvor! Vi har derfor tatt initiativ til et større folkemøte om saken den 19.april. Her vil også representanter for SFT være til stede.


Noen ord om forholdet mellom konsesjon, utslippstillatelse og konsekvensutredning:

SFT opplyser at de vil bruke ca.10 måneder på sin behandling av saken.

SFT vil innhente nødvendig bakgrunnsmateriale gjennom høringer og spesialuttalelser fra de best tilgjengelige nasjonale kompetansemiljø og vil på bakgrunn av dette gi en tillatelse til virksomheten som er forsvarlig ut fra miljøhensyn. Når det gjelder utslippssida av denne saken så vil de høringsuttalelser og utredninger som innhentes være på høyde med utredninger i en konsekvensutredning.

Tiltakshaver har søkt ut fra offisielle normverdier, ikke ut fra forventet utslipp basert på best mulig tilgjengelig teknologi. Dette har skapt unødig engstelse og en betydelig offentlig debatt. SFT  behandler fremdeles saken og intet vedtak er ennå fattet. Tiltakshaver må under alle omstendigheter rette seg etter de begrensninger SFT setter.

En konsekvensutredning skal sikre at hensynet til miljø, naturressursser og samfunn blir tatt i betraktning i forkant av reguleringsplan eller ”tillatelse til virksomhet” – som er det begrepet SFT nå benytter. Verdal kommune har gjennom hele sin saksbehandling lagt til grunn at det er de ansvarsområder som SFT har ansvaret for som er de avgjørende i denne saken. Følgelig tilligger det etter vår oppfatning SFT å fatte beslutning om det skal gjennomføres en konsekvensutredning eller ikke.

 
Avslutningsvis: De enkelte spørsmål:

 1. Ut fra de vurderinger Verdal kommune har gjort gjennom hele saken og basert på den rollefordeling vårt system er bygd opp på er svaret nei. Verdal kommune mener stadig at vurderingsansvaret for konsekvensutredning tilligger SFT.
   

 2. Verdal kommune har selvfølgelig ikke egne grenser for når tiltak skal konsekvensutredes. Kommunen er pliktig til å følge og fortolke de lover og forskrifter som er gjeldende til enhver tid.
   

 3. Spørsmålet anses besvart tidligere.
   

 4. Spørsmålet er vanskelig å besvare. Vi registrerer den debatt som har gått og de påstander som enkelte av debattantene i ulike faser av debatten har framsatt også om kommunens rolle. Verdal kommune mener å ha  behandlet saken etter beste  skjønn og i pakt med de lover og forskrifter som er gjeldende. Verdal kommune tar på alvor den uro enkelte innbyggere føler.
   

 5. Spørsmålet er retorisk ment og formulert. Det er Ordførerens klare og prinsipielle oppfatning at fri samfunnsdebatt er et av vårt demokratiske styresetts største goder. Det er følgelig vår alles fulle rett å delta i de offentlige debatter man måtte ønske innen de normer og regler lovverk og skikk og bruk trekker opp.

 
Representanten Nils Georg Leirset fremmet følgende forslag:

Forslag 1:
Verdal kommunestyre ber om at Verdal kontrollutvalg gjennomgår og vurderer kommunens saksbehandling for etablering av NorFraKalk sin nye brentkalkfabrikk. Både lovligheten og hensiktsmessigheten, inklusive informasjon til innbyggerne bes vurdert.

Forslag 2:
Verdal kommunestyre beklager at informasjonen gitt av det offentlige i denne saken kan anses som mangelfull.  Kommunestyret vil takke privatpersoner og pressen for deres viktige bidrag med å få saken belyst.

 

Det ble først votert over forslag 1 –
med følgende resultat:

 • 1 stemte for forslaget. 32 stemte mot.

Det ble deretter votert over forslag 2 –
med følgende resultat:

 • 1 stemte for forslaget. 32 stemte mot.