VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Se videoopptak

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

19.02.2007

Tid:

18:00 – 20.05

Til stede:

31 representanter.
Kjetil Aarstad og Bjørn Aarstad fratrådte som inhabile i sak nr. 2/07.
Til stede 29 representanter.
Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet under sak 10/07.
Til stede: 30 representanter.

Dokumenter utdelt:

 1. Oppdatert sakliste.

 2. Skjema – oppdatering av personalopplysninger.

 3. KS. Styrevedtak 1/2007.

 4. KS Mener nr. 1/2007.

 5. Midt-Norsk Oljeavis nr. 4/2006.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP-V

Kåre Norum

Medlem

H-V

Kjetil Aarstad

Medlem

AP-V

Brit Fredriksen

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

UAV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF-V

Katrine Bruvold

Medlem

SV-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

John Hermann

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Nils Georg Leirset

Medlem

V-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP-V

Rolf Tømmerås

Medlem

AP-V

Atle Vikan

Medlem

SP-V

Bjørn Aarstad

Medlem

AP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V


Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP-V

Lars Børre Hallem

MEDL

SV-V

Torill Elverum

MEDL

AP-V

Thor Bertil Granum

MEDL

AP-V

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP-V

Lennart Johansson

MEDL

UAV

Leif Roger Kolberg

MEDL

FRP-V

Berit Musum

MEDL

FRP-V

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP-V

Odd Helge Weisæth

MEDL

FRP-V

Jostein Dahle

MEDL

AP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Knut Fortun

Berit Musum

FRP-V

Jon Birger By

Lennart Johansson

SV-V

Torill Åbotnes Iversen

Jostein Dahle

AP-V

Kjetil Bakkan

Kristin Johanne Hildrum

AP-V

Anne-Eli Kjesbu

Thor Bertil Granum

AP-V

Berit Gustad Nessø

Torill Elverum

AP-V

Asgeir Lund

Ole Gunnar Hallager

AP-V

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


Sakliste

Se videoopptak av hele møtet  

Se video som kan startes på valgfri sak

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
001/07 
  

Godkjenning  av møteprotokoll
 


002/07  
  
  
  
  
  
  
   
 

Trygve Rotmo : Søknad om kjøp av tilleggsjord. Sagen og Dillmoskogen  1721/243/3 og 9, samt  Holmsenget 1721/217/4. Utsatt sak.
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)
Kjøp av tilleggsjord : Sagen og Holmsenget
Trygve Rotmo : Søknad om kjøp av tilleggsjord : Sagen 1721/243/3 - Holmsenget 1721/217/4 - Lillenget 1721/243/4
VS: Referat + punktliste
Trygve Rotmo : Eiendommene Holmsenget og Sagen - kjøp av landbruksareal


003/07  
  

Prosjekt bostedsløshet. Finansieringsplan 2007.
Saksframlegg
   (PDF)
004/07   
 

Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal 
Saksframlegg
   (PDF)
005/07
   
   
   
   

Oppnevning av barns representant i plansaker 
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Stillingsbeskrivelse for barnerepresentanten i Verdal kommune
006/07  
   

Søknad om fritak fra kommunale verv - Margot Ottesen Wannebo
Saksframlegg   (PDF)


007/07  
   

Søknad om fritak fra kommunale verv - Odd-Helge Weisæth
Saksframlegg
   (PDF)
008/07 
   

Stemmekretser og søndagsvalg ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2007
Saksframlegg
   (PDF)
009/07   
  
  
   
   
   
   

Orientering - saker fra Innherred samkommunestyre
Saksframlegg
   (PDF)
  

Vedlegg: (PDF)

Sak nr. 3/07 fra ISK

Sak nr. 8/07 fra ISK

Sak nr. 9/07 fra ISK


010/07
 

Orientering 
 

011/07 
   

TILLEGGSSAK : Spørsmål : Barne- og ungdomsproblemer
Saksframlegg
   (PDF)

 


PS 1/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
”Møteprotokoll fra møte 11.12.06 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 11.12.06 godkjennes.

 

 

 

 

PS 2/07 Trygve Rotmo : Søknad om kjøp av tilleggsjord. Sagen og Dillmoskogen  1721/243/3 og 9, samt  Holmsenget 1721/217/4. Utsatt sak.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

Kjetil Arstad og Bjørn Aarstad fratrådte som inhabil. Er henholdsvis svoger med søker og bror til part i saken. Til stede 29 representanter.

Venstre v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
”3. Arealprisen settes til kr. 3.000,- pr. da dyrket mark, kr. 1.000,- pr. da for de arealer som er oppdyrket av Rotmo, og kr. 500,- pr. da for skog/utmark.”

Representanten Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
”2. Trygve Rotmo tilbys å kjøpe de arealer han i dag leier på de kommunale eiendommene Sagen Dillmoskogen 1721/243/3 og 9, samt Holmsenget 1721/217/4, inklusiv tilhørende skog/utmark, og arealene langs elvene (inkl. fiskerett).”

AP/SP v/ Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 8:
”8. Administrasjonen vurderer jordleien for 2006 opp mot påviste flomskader på arealene Rotmo leier av Verdal kommune”.

Det ble votert punktvis og alternativt med innkomne forslag med følgende resultat:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

 • Formannskapets innstilling pkt. 2 -  alternativt mot Robert Eriksson sitt forslag til pkt. 2 – der formannskapets innstilling ble vedtatt med 27 mot 2 stemmer.

 • Formannskapets innstilling pkt. 3 – alternativt mot V sitt forslag til pkt. 3 – der formannskapets innstilling ble vedtatt med 27 mot 2 stemmer.

 • Formannskapets innstilling pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

 • Formannskapets innstilling pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

 • Formannskapets innstilling pkt. 6 – enstemmig vedtatt.

 • Formannskapets innstilling pkt. 7 – enstemmig vedtatt.

 • AP/SP sitt forslag til nytt pkt. 8 -  enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Søknad fra Trygve Rotmo om kjøp av de kommunale eiendommene Sagen Dillmoskogen 1721/243/3 og 9, samt Holmsenget 1721/217/4 avslås.
 2. Trygve Rotmo tilbys å kjøpe de arealer han i dag leier på de kommunale eiendommene Sagen Dillmoskogen 1721/243/3 og 9, samt Holmsenget 1721/217/4, inklusiv tilhørende skog/utmark, forutsatt at eiendommenes arealer langs Inna og Verdalselva tillates fradelt med god adkomst.
 3. Arealprisen settes til kr. 3.000,- pr. da dyrket mark, kr. 2.000,- pr. da for de arealer som er oppdyrket av Rotmo, og kr. 500,- pr. da for skog/utmark.
 4. Salget skjer på standard kjøpevilkår tilpasset salgsvilkår for salg av arealer fra det kommunale jordegods.
 5. Kjøper dekker de kostnader salg og overdragelse medfører. De ekstrakostnader som salget medfører for å sikre allmennhetens interesser i forbindelse med laksevaldene skal ikke belastes kjøper. Dette gjøres ut i fra særlige grunner om at allmennhetens interesser blir ivaretatt i forbindelse med fradelingen av laksevaldene langs Inna og Verdalselva.
 6. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.
 7. Tilbudet gjelder i 90 dager fra endelig vedtak er fattet.
 8. Administrasjonen vurderer jordleien for 2006 opp mot påviste flomskader på arealene Rotmo leier av Verdal kommune.

 

 

 

 

PS 3/07 Prosjekt Bostedsløshet. Finansieringsplan 2007.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret ser positivt på utprøvingen av Bo oppfølgingstjenesten.

 2. Kommunestyret slutter seg til forslaget til finansieringsplan for prosjektet. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 3. Evt videreføring av tjenesten må avklares gjennom behandling av økonomiplan 2008 – 11/ budsjett 2008.

 

 

 

 

PS 4/07 Kunstgressprosjekt ved skolene i Verdal

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune vil bidra til utbygging av kunstgressbaner ved skolene i kommunen.

 2.  Det foretas følgende prioritering av anlegg:
  Vinne skole
  Stiklestad skole
  Ørmelen skole
  Vuku oppvekstsenter

 3.  De totale utgifter for de fire anleggene er på 3.126.000 kroner. Av dette finansieres inntil 1 mill. kroner over investeringsbudsjettet for perioden 2007-2009. I tillegg går kommunens momsrefusjon til finansiering av anleggene.

 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer

 

 

 

 

PS 5/07 Oppnevning av barns representant i plansaker

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Lars Einar Karlsen oppnevnes som barns representant i plansaker fra 1. mars 2007, jfr. Pbl. § 9-1.

 

 

PS 6/07 Søknad om fritak fra kommunale verv - Margot Ottesen Wannebo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

AP v/Brit Fredriksen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
”Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen: Torill Å. Iversen (AP).
Resten av varamedlemmene rykker opp tilsvarende.”

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslaget fra AP med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 • Nytt pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Margot Ottesen Wannebo om fritak som medlem i plan- og utviklingskomiteen og som varamedlem i kommunestyret.

 2. Resten av varamedlemmene i kommunestyret for Det norske Arbeiderparti rykker opp tilsvarende.

 3. Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen: Torill Å. Iversen (AP). Resten av varamedlemmene rykker opp tilsvarende.

 

 

 

PS 7/07 Søknad om fritak fra kommunale verv - Odd-Helge Weisæth

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

FRP v/John Hermann fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
4. Medlem driftskomiteen: Jan Arne Solvang (FRP).
Medlem samkommunestyret: Knut Fortun (FRP).
Varamedlem skatteutvalget: Leif R. Kolberg (FRP).
Varamedlem 2 i formannskapet/valgstyret: Knut Fortun (FRP).

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslaget fra FRP der alle punkt og forslag ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Odd-Helge Weisæth om fritak som medlem i kommunestyret, driftskomiteen og samkommunestyret samt varamedlem til formannskapet, valgstyret og skatteutvalget for resten av valgperioden.

 2. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av perioden.

 3. Leif Roger Kolberg rykker opp som 1. varamedlem i formannskapet og valgstyret.

 4.  Medlem driftskomiteen: Jan Arne Solvang (FRP).
  Medlem samkommunestyret: Knut Fortun (FRP).
  Varamedlem skatteutvalget: Leif R. Kolberg (FRP).
  Nytt 2. varamedlem i formannskapet/valgstyret: Knut Fortun (FRP).

 

 

 

 

PS 8/07 Stemmekretser og søndagsvalg ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar at det ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget i 2007 holdes valg i de samme 13 stemmekretser som ved Stortings- og Sametingsvalget 2005 i Verdal kommune.

 2. Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2007 avholdes valg søndag 9. september 2007 ved følgende 5 stemmekretser:

  Øra stemmekrets, Sjøbygda stemmekrets, Stiklestad stemmekrets, Vinne stemmekrets og Ørmelen stemmekrets. I de øvrige 8 stemmekretser avholdes valg kun på mandag 10. september 2007.

 

 

 

PS 9/07 Orientering - saker fra Innherred samkommunestyre

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om sak 9/07 Samkommunens framtid. Prosessen framover.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Sakene tas til orientering.

 

 

 

PS 10/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne sak. Til stede: 30 representanter.

Ordføreren orienterte om:
Register for styreverv og økonomiske interesser ”styreregistret.no” – sak kommer for kommunestyret før sommerferien, med sikte på en ordning fra 1.1.2008. Er nå til drøfting med ansattes organisasjoner.

Rådmannen orienterte om:
Regnskapsresultat 2006.

 

 

 

PS 11/07 Spørsmål: Barne- og ungdomsproblemer

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.02.2007

BEHANDLING:

Saksframlegg ble lagt fram i møtet.

Representanten Kjell Woll Sigurdsen fremmet sine spørsmål og ordføreren svarte slik:

Innledningsvis vil jeg si at inngangsspørsmålet fra Kjell Woll Sigurdsen er en overordnet problemstilling som de oppvekstfaglige tjenesteinstansene i kommunen er svært opptatt av å finne en løsning på. 

Å forebygge og hindre feilutvikling hos barn og unge er en svært vesentlig kommunal oppgave og helt klart en del av hverdagen til flere av tjenestetilbudene, bl.a. barnevernstjenesten. 

”Feilutvikling” innebærer ofte komplekse årsaksforhold som det kreves intens jobbing over tid med – både for å kartlegge, motivere og for å sette inn de riktige tiltakene. Enkelte familier har skrinne nettverk, andre kan ha dårlig økonomi, vi ser ofte innslag av slitne foreldre, rusproblemer er noen ganger svært framtredende og ikke minst har vi de senere år sett en massiv økning i psykiske lidelser.  I tillegg flytter familier på seg.  Denne lista kan bli langt mer omfattende om en vil.
 

Virksomhetsområdene for oppvekst

I utgangspunktet har det enkelte oppvekstområdet et helhetlig ansvar for oppvekstsituasjon for barn og unge innenfor sitt geografiske område. Dette betyr pedagogisk tilbud i barnehage og skole samt fritidstilbud etter skoletid. Noen oppvekstområder har tilsatt miljøarbeider; ungdomsskolene har også sosiallærer. I tre områder er det fritidsklubb eller kulturverksted på ettermiddags- og kveldstid enkelte dager i uka.

Stiklestad og Leksdal oppvekstområde har gjennomført en omfattende kartlegging av oppvekstmiljøet i sine områder med deltakelse av de frivillige organisasjonene, lærerne, foreldre og ungdommer. En rekke av de foreslåtte tiltakene er iverksatt.

En tilsvarende kartlegging ble gjennomført i Vuku i regi av prosjektet ”Oppvekstmiljøet i Verdal – nye veier å gå”. De foreslåtte tiltakene ble iverksatt av ”Vukuprosjektet” i samarbeid med lokalbefolkningen og velforeningen.

I Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde ble det nylig gjennomført et tverrfaglig møte med deltakelse fra servicekontoret, NAV, PPT, Barnevernet, Helsestasjonen, Flyktningtjenesten, Kinokjelleren, Ungdomskontakten og skolene. Hensikten med møtet var

 • å lage en kort beskrivelse av utfordringer ved ungdomsmiljøet i sentrum.

 • demyldring på aktuelle tiltak

 • drøfting av videre prosess for arbeid med positiv utvikling av ungdomsmiljøet i sentrum.

Konklusjonen på diskusjonen var

 •  sats på primærforebygging allerede i barnehagen, men ikke glem sekundærforebyggingen

 •  ressursene må samordnes

 • roller og ansvar må konkretiseres.
   

Ressurssenter oppvekst

Kommunestyrets vedtak 2. oktober 2006 om administrativ organisering Verdal kommune 2006 innebar bl.a. etablering av virksomhetsområdet Ressurssenter oppvekst, som omfatter følgende enheter:

 • Barn- og familietjenesten som består av
  PP-tjenesten
  Barnevernet
  Helsestasjonen

 • Ungdomskontakten

 • De to rådgiverne for barnehage og skole i rådmannens stab

 • MOT-koordinatoren.

Videre innebar vedtaket at det ble etablert et fast lederteam oppvekst for virksomhetslederne for de fem oppvekstområdene og virksomhetslederen for Ressurssenter oppvekst.

Målet for ressurssentret er:

 • Styrke det sosiale nettverket rundt barn og foreldre.
 • Støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle
 • Styrke samordning og utvikling innad i oppvekstsektoren.
 • Bidra til å øke tverrfaglig kompetanse og samarbeid i kommunen.
 • Bidra til at ressursinnsatsen dreies mot tidligforebyggende tiltak på sikt.

Virksomhetsleder for ressurssenteret vil tiltre 1. mars og være en del av det faste lederteamet i oppvekstsektoren i kommunen. Denne virksomhetslederen vil dessuten ta initiativ til et fast samarbeid med det nyopprettede Ressurssenter helse, velferd og omsorg der bl.a. fysioterapi og ergoterapitjenesten er forankret.

Ordføreren mener at denne organiseringen av hjelpetjenestene og oppvekstområdene er et godt organisatorisk grep for å oppnå en vesentlig bedring av det tverrfaglige samarbeidet både på system- og individnivå i kommunen når det gjelder forebyggende arbeid blant barn og unge.

Dessuten vil dette medføre bedre utnytting av de ressursene som kommunen har til rådighet til forebyggende arbeid i oppvekstsektoren.
 

Om barnevernstjenesten

Dersom barneverntjenesten skal ivareta kommunens faglige ansvar innenfor rammen av det loven pålegger den, vil barnevernet bruke tilnærmet alle sine ressurser på ”må-oppgaver”.  Dette er oppdrag der barn og ungdom er i en livssituasjon hvor barnevernet er bedt om å utrede, prøve ut tiltak og noen ganger fatte vedtak om at barna må flytte hjemmefra.

En ser stadig vekk at barnevernet lykkes med endringsarbeid i de sakene der de har ressurser til å sette inn omfattende hjelpetiltak av god kvalitet raskt.  Det finnes flere slike ”gode” historier samtidig som det også kan vises til fravær av bedring i mange barn og unges oppvekstbetingelser, bl.a. fordi barneverntjenesten kommer inn for sent eller fordi den ikke har muligheter til å prioritere slik det hadde vært ønskelig. Dette er synd fordi det i dag finnes mange gode foreldretreningsprogrammer som har vist seg å ha god effekt i mange familier. 

Til tross for at barnevernstjenesten i dag har mange nye metoder og programmer å hjelpe seg med, er det en personellressurskrevende tjeneste. Styrking av tjenesten personellmessig bør derfor vurderes i takt med økningen av antall nye saker og alvorlighetsgraden av disse.

Skal en unngå at ressursbruken til ”må-oppgaver” bare vokser og vokser, må det gjøres noe mer dimensjonert i forhold til den mest utsatte gruppene av barn og unge – uavhengig av om det handler om enkeltsaker som er meldt barneverntjenesten eller ei.

Noen konkrete virksomme tiltak som kan iverksettes:

·        De største barneskolene og begge ungdomsskolene må i større utstrekning definere sitt sosialpedagogiske oppdrag og innhente miljøfaglig kompetanse som kan skape mer kontinuerlig sammenheng mellom skolen, eleven og foreldrene.  Alle sosialpedagogiske ressurser bør ikke bindes mot en timeplan slik at fleksibiliteten hindres.

·        Som kommune må vi invitere de utsatte gruppene til flere faste kontaktpunkter i fritiden.  Fritidsklubber bør aktualiseres, men også andre relasjonsbyggende tiltak. Med all respekt for hva frivillige kan utrette, bør det profesjonelle miljøfaglige arbeidet i barn og unges fritid, gis mer faglig oppmerksomhet.

·        Kommunen må i større utstrekning utvikle rutiner for å ajourføre hvilke utfordringer som preger de ulike oppvekstmiljøer i kommunen og ikke minst sikre prosedyrer for å sikre at det blir iverksatt tiltak hvor dette er nødvendig.

·        Hjelpetjenestene bør ha en mer samordnet kontakt med de miljøer som har de største utfordringene.

·        Vi må i større utstrekning utvikle et kommunalt tjenestetilbud som hjelper slitne familier, uten at dette nødvendigvis skal bli vurdert som tiltak i barnevernets regi.

·        Kulturtjenesten bør få en mer synlig ansvarsrolle når det gjelder å tilrettelegge barn og unges fritid.

·        Vi må unngå å bli for ensidige i tilnærmingsmåter og satsingsområder.  Utfordringene er så vidt sammensatt at en her trenger fleksible tiltaksstrukturer og god vilje til omstilling.

Til slutt om
NAV sin rolle.

Samarbeidet mellom Verdal kommune og NAV Verdal er regulert i lokal samarbeidsavtale som ble vedtatt av kommunestyret 2. oktober 2006. Av denne framgår at NAV Verdal på vegne av kommunen har ansvar for deler av sosialtjenesteloven (midlertidig husvære, økonomisk stønad, råd og veiledning, individuell plan, støttekontakt), rus- og psykiatritjenesten. Dessuten vil den utvides til å gjelde deler av flyktningtjenesten.

I praksis betyr dette at NAV samarbeider med Ressurssenter oppvekst og Ressurssenter helse, velferd og omsorg, både når det gjelder individ- og gruppebaserte opplegg i forhold til barn og ungdom og deres foreldre.

NAV samarbeider dessuten med Verdal videregående skole i forhold til elever som enten er i ferd med å avbryte eller har avbrutt skolegangen. NAV utarbeider individuelle tilbud om arbeidspraksis for disse elevene.
 

Representanten Kjell Woll Sigurdsen takket for svaret.