VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

13.12.2007

Tid:

10:00 – 12:00

Til stede:

8 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

  1. E-post fra Ove Haugrud – kontrolltelling av taletider under budsjettdebatten i kommunestyret.

  2. E-post fra Robert Eriksson ad. taletider under budsjettdebatten.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

Brita Kleven Thorsvik

MEDL

SV/V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Sak 147/07 ble behandlet før sak nr. 146/07.

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
144/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


145/07 
 

Videreutvikling av industriområdet på Ørin
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg :

Brev datert 15.november fra Verdal Næringsforum


146/07 
 

Næringssamarbeid Levanger og Verdal
Saksframlegg
   (PDF)


147/07 
  

Orientering
  


 


PS 144/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.12.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag:
Møteprotokoll fra møte 10.12.07 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 10.12.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 145/07 Videreutvikling av industriområdet på Ørin

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.12.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal formannskap er positiv til at det arbeides med en ny overbygning/organisasjon for industriområdet på Ørin – Verdal Næringspark. Kommunen ønsker at en slik organisasjon skal gjenspeile et aktivt partnerskap mellom næringslivet og kommunen der vi i fellesskap skal utvikle næringsparken.

Prosjektplan for det videre arbeid blir å fremlegge som egen sak.

 

 

 

 

PS 146/07 Næringssamarbeid Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.12.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om:

- organisering av næringssamarbeidet:

 

Innherred Vekst – et begrenset prosjekt – ansatte har nå gått inn i et nytt selskap; PRONEO. Tanken er at fra nyttår skal det være ingen ansatte i Innherred Vekst (altså et selskap uten egne ansatte og bli et heleid kommunalt selskap – næringslivet selger seg ut) og at sekretærtjenester for selskapet vil bli kjøpt av PRONEO. Styret ønskes likevel besatt av både kommunale representanter og representanter fra næringslivet.

Verdal kommune ønsker å fortsette å kjøpe tjenester fra PRONEO og vil inngå en rammeavtale med dem.

Ved en slik organisering mangler nå Verdal kommune en bestiller (næringssjef) av tjenester fra bl.a. PRONEO og andre aktører og for å drive omdømmebygging.

Rådmannen ønsker en tilbakemelding om modellen Innherred Vekst og hvordan bestillerfunksjonen bør være.

Formannskapet drøftet deretter saken og kom fram til følgende konklusjon i forhold til ønsket tilbakemelding:

  • Innherred Vekst – Enig i den skisserte organiseringen.

  • Bestillerfunksjon (med kompetanse) – Enig i rådmannens betraktninger.  

 

 

 

 

PS 147/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.12.2007

BEHANDLING:

Prosjektleder Berit Hakkebo orienterte om:

-         Kommuneplanarbeidet – prosess, forankring og framdrift. Det har oppstått behov for en annen organisering enn det som er i mandatet og dette medfører et annet behov for politisk forankring.

Det er enighet om at dette må forankres i formannskapet med eventuelt tiltredelse av komiteledere som ikke sitter i formannskapet. Viktig at komiteene også blir involvert fra starten av.

Formannskapet blir invitert i alle møter der interessegruppene blir invitert å møte (i hver enkelt prosjektgruppe). Formannskapets medlemmer kan også delta i andre møter i prosjektgruppene hvis ønskelig.