VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

10.12.2007

Tid:

12:00 – 12:50

Til stede:

9 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
139/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


140/07 
 

Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage
Saksframlegg
   (PDF)


141/07 
 

Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013 i Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)


142/07 
   

Oppnevning av overformynder og varamedlemmer 
Saksframlegg
   (PDF)


143/07 
  

Orientering
  


 


PS 139/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 22.11.07 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 22.11.07 godkjennes.

 

 

 

PS 140/07 Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2007

BEHANDLING:

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal ble utdelt.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      Verdal kommunestyret anker vedtaket om bruk av spillolje i produksjonen av brent kalk ved NorFraKalk sitt anlegg - tett opptil boligbebyggelsen i Verdal sentrum, samt at det ikke stilles krav til særskilt rensing av kvikksølv og dioksiner.

2.      Inntil pålegget fra SFT om en redegjørelse fra fabrikken vedr. reduserte utslipp av dioksiner, kvikksølv og andre tungmetaller samt alternative energibærere skal foreligge (innen 01.01.2009), vil kommunestyret be om at tillatelsen til bruk av spillolje trekkes tilbake. 

3.      I det overvåkingsprogrammet som NorFraKalk er pålagt krever Verdal kommunestyre at det også skal inngå prøvetaking av fisk i sjøen og i vassdragene.

Begrunnelse:

Kommunestyret er av den oppfatning at ved etablering av nye bedrifter må det stilles strenge krav til hvilken energikilde som kan benyttes.  Spillolje er i den sammenheng det dårligste og mest forurensende alternativet. Inntil bedre og renere energikilder kan tas i bruk mener kommunestyret at tillatelsen om overgang fra tungolje til bruk av spillolje, må trekkes tilbake.

Ut ifra et globalt miljøansvar er det et sentralt ansvar i enhver sammenheng, å nå lavest mulige utslipp av kvikksølv og dioksiner og andre tungmetaller. Tillatelsen til utslipp av inntil 6 kg kvikksølv og 15 mg dioksiner pr. år, er ikke i samsvar med vårt globale ansvar og heller ikke i tråd med våre nasjonale mål om at slike stoffer skal reduseres vesentlig innen 2010.  Verdal kommunestyre mener at SFT ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til lokale forhold – og peker spesielt på den nærheten fabrikken har til boligområder, barnehage, friområder med badeplass og landbruksområder.

Kommunestyret viser i den sammenheng til WHOs generelle anbefalinger og Statens Institutt for folkehelse, når det gjelder disse stoffenes evne til opphoping gjennom næringskjedene.  Slik opphoping skjer også i fisk.  Overvåking av fisk og vassdrag må derfor inkluderes i overvåkingsprogrammet.

Verdal kommunestyre har i sine vurderinger vedr. tillatelsen til etablering av fabrikken, forutsatt at det vedr. alle skadelige stoffer benyttes de best tilgjengelige metoder (BAT) for å redusere/fjerne forurensingene. De fastsatte utslippsgrensene for dioksiner, kvikksølv og andre tungmetaller kan iflg SFT, oppnås med den planlagte renseteknologien og uten sæskilt rensing av kvikksølv og dioksiner. Til tross for at renseanlegg for kvikksølv ikke er angitt som BAT i gjeldende BREF-dokument, mener kommunestyret at det i denne saken må stilles strengere krav om rensing av utslipp av kvikksølv og dioksiner ut ifra den beliggenheten fabrikken har. ”

Ved alternativ votering mellom forslaget til innstilling fra rådmannen og forslaget fra Venstre, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra Venstre.

 

INNSTILLING:

SFT har gitt NorFraKalk utslippstillatelse på bestemte vilkår. Verdal kommune tar utslippstillatelsen til etterretning.

 

 

 

PS 141/07 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013 i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag på Forliksråd:

Medlemmer:

 • Jon Sellæg, leder

 • Kari Sundby

 • Rolf Tømmerås

Varamedlemmer:

 1. Kirsten Johansson Malmo

 2. Karin Rekve

 3. Håkon Lyngsmo

Ved votering ble alle enstemmig valgt.


INNSTILLING:

Forliksråd for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013 i Verdal kommune:

Medlemmer:

 • Jon Sellæg, leder

 • Kari Sundby

 • Rolf Tømmerås

Varamedlemmer:

 1. Kirsten Johansson Malmo

 2. Karin Rekve

 3. Håkon Lyngsmo

 

 

   

PS 142/07 Oppnevning av overformynder og varamedlemmer og fastsetting av godtgjøring for forretningsførende overformynder

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2007

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Rådmannen orientert om saken.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Overformyndere:
Jon Birger By                        -          funksjonstid - Ut 31.12.08
Johannes Overmo                 -          funksjonstid – fram til 31.12.09

Varamedlemmer:

1. Berit Gustad Nessø          -          funksjonstid – ut inneværende valgperiode til 31.12.09
2. Bjørn Kjesbu                    -          funksjonstid – ut inneværende valgperiode til 31.12.09

Ved votering ble alle enstemmig valgt.

 

INNSTILLING:

Overformyndere:
Jon Birger By                        -          funksjonstid - Ut 31.12.08
Johannes Overmo                 -          funksjonstid – fram til 31.12.09

Varamedlemmer:

1. Berit Gustad Nessø          -          funksjonstid – ut inneværende valgperiode til 31.12.09
2. Bjørn Kjesbu                    -          funksjonstid – ut inneværende valgperiode til 31.12.09

2. Bjørn Kjesbu                    -          funksjonstid – ut inneværende valgperiode til 31.12.09

 

 

 

 

PS 143/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.12.2007

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

 • Vi er ikke fornøyd med resultatet av Nasjonale prøver 5. og 8. trinn. Ordføreren har tatt initiativ til et møte med alle rektorer og tillitsvalgte på skolene slik at ordfører og komiteledere kan møte skolefolket for å høre deres oppfatning om prøvene og resultatene. Formannskapet vil bli delaktig i saken framover.