VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset

Dato:

22.11.2007

Tid:

12:35 – 14.45.

Til stede:

8 representanter.
Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 136/07.
Til stede: 7 representanter.

 

Sak 136/07 ble behandlet som siste sak.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

MEDL

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Sverre Sundfær

Knut Snorre Sandnes

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
127/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


128/07 
 
   
   
  

Økonomiplan 2008-2011 Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Økonomiplan for perioden 2008 - 2011


129/07 
 

Budsjett 2008 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Rådmannens forslag til budsjett 2008 med betalingssatser og gebyrer

Forslag til økonomireglement for 2008


130/07 
   
  
  

Plan for legetjenesten i Verdal
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Plan for legetjenesten i Verdal kommune


131/07  

Ørin Nord - Forskuttering av utgifter til flytting av eksisterende molo
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Situasjonsplan


132/07  
  

Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. mai 2008 - 31. desember 2012
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)

Brev av 22.06.07 fra Domstoladministrasjonen.

Brev av 30.08.07 fra Stjør- og Verdal Tingrett.

Brev av 30.08.07 fra Frostating lagmannsrett.

Brev av 29.08.07 fra fra Nord-Trøndelag jordskifterett

Brev av 07.11.07 fra fra Nord-Trøndelag jordskifterett


133/07  
  
  
  

Gilroy Verdal AS: Søknad om skjenkebevilling ved nytt lokale - "Aboteket"
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Søknad om skjenkebevilling - Gilroy Verdal AS

Vedlegg til søknad

Tegninger


134/07  
  
  
  

Møteplan 2008 - Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Forslag til møteplan for 2008


135/07 
  

Orientering
  


136/07  
  

B-SAK : Klagesak vedr. avslag om transporttjeneste for funksjonshemmede for 2007
 


137/07  
  

TILLEGGSSAK: Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2009

Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009

Høringsuttalelsene


138/07  
  

TILLEGGSSAK: Statens forurensningstilsyn: Utslippstillatelse - NorFraKalk AS

Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Samlet saksframstilling av kommunestyresak 44/07

Brev m/vedlegg av 30.10.07 fra Statens forurensningstilsyn 


 


PS 127/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 15.11.07 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte den 15.11.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 128/07 Økonomiplan  2008-2011 Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Behandling i arbeidsmiljøutvalget i saken ble utlagt i møtet.

Svein Svensson fremmet på vegne av AP/SP følgende tilleggsforslag:
 
Det opprettes ny post i Investeringsbudsjettet – Utvikling Stiklestad:

Det avsettes kr 500.000,- pr år i planperioden til formålet.

Årsbudsjettet justeres tilsvarende.

 

FRP v/ Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomiplan 2008-2011 for Verdal kommune med følgende endringer:

 

Pkt. 1:

 

Pkt. 2:

 

Det ble først votert over forslaget fra FRP som falt ved at det fikk 2 stemmer. 6 stemte i mot.

Det ble så votert over tilleggsforslaget fra AP/SP som ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte i mot.

Det ble til slutt votert over driftskomiteens innstilling med vedtatt endring som ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte i mot.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2008-2011 for Verdal kommune med følgende endring:

Det opprettes ny post i Investeringsbudsjettet – Utvikling Stiklestad:

Det avsettes kr 500.000,- pr år i planperioden til formålet.

Årsbudsjettet justeres tilsvarende.

 

 

 

 

PS 129/07 Budsjett 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Behandling i arbeidsmiljøutvalget og møtebok fra kontrollutvalget i saken ble utlagt i møtet.

Svein Svensson fremmet på vegne av AP/SP følgende forslag:

 1. Stillingen som MOT-informatør opprettholdes som i dag. Dekning innarbeides.

 2. Verbalforslag: Kloakken i Leksdal legges fram til boligfeltet i Lundskammen slik at eksisterende rensing kobles ut.

 

FRP v/ Jan Arne Solvang fremmet følgende alternative budsjettforslag:  

 

Alternativt forslag

Budsjett 2008 – Verdal kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG FRA VERDAL FREMSKRITTSPARTI

Innledning:

Verdal Fremskrittsparti fremlegger med dette fram sitt forslag til alternativt kommunebudsjett for Verdal kommune for 2008. Vårt budsjettforslag bygger på Verdal Fremskrittsparti sitt lokalpolitiskehandlingsprogram for perioden 2007 – 2011, samt til rådmannens fremlegg til budsjett og økonomiplan som ble fremlagt henholdsvis den 5. november 2007.  

 

Generelle kommentarer fra Verdal Fremskrittsparti

Nedenfor følger en del generelle kommentarer som partiet legger til grunn for de prioriteringer og verdier man har lagt seg på i dette budsjettalternativet.

 

Kommunal økonomi

Verdal Fremskrittsparti mener at kommunene må sette "tæring etter næring". Kommunene bør derfor i enhver sammenheng vise nøkternhet i forhold til den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Store låneopptak til flotte byggeprosjekter skal også tilbakebetales. Store utgifter til renter og avdrag kan få alvorlige konsekvenser for kommunens ansvar
for tjenesteproduksjonen.

Verdal Fremskrittsparti mener det kan spares store beløp ved effektivisering av den kommunale forvaltningen, uten at dette vil gå utover kvaliteten på tjenestene. Det er generelt et stort potensial for effektivisering i offentlig sektor, og kommunene har fortsatt mye å hente. Konkurranseutsetting er trolig den enkeltfaktoren som vil kunne gi størst effekt. For Verdal Fremskrittsparti vil det være viktigst å prioritere helse, skole og omsorg, fremfor fritidstilbud for voksne mennesker. Verdal Fremskrittsparti mener det er viktig at kommunene først og fremst konsentrerer seg om å sikre et godt tjenestetilbud innenfor kommunenes primærområder, fremfor å ha fokus på å produsere tjenestene. Dette gjøres gjennom å legge forholdene til rette for at private kan være utførende, mens kommunen bestiller, betaler og kontrollerer tjenestemålene. Offentlig tjenestemonopol må unngås.

Innenfor definerte økonomiske rammer er det viktig at det gjøres prioriteringer. Desto vanskeligere den økonomiske situasjonen er, desto viktigere blir det å gjøre klare prioriteringer.

Et samfunn der innbyggerne bestemmer mer

Kommunens innbyggere må få langt større innflytelse over sitt eget liv og sitt nærmiljø. Lokale folkeavstemninger, folkemøter, og servicekontrakter er derfor viktige virkemidler for å få til en åpen lokal forvaltning.

Verdal Fremskrittspartis grunnleggende målsetting er å øke enkeltmenneskets
handlefrihet. Trygghet og livsglede forutsetter at den enkelte har følelsen av å ha innflytelse over sitt eget liv. Verdal Fremskrittsparti har derfor som sitt mål et samfunn der de fleste beslutninger tas direkte av innbyggerne, uten omveier.
Det offentlige skal ha som hovedoppgave å sørge for rettssikkerhet og trygghet for liv, helse og eiendom. Kommunen skal være et levende lokalsamfunn der menneskene kjenner seg hjemme og kan påvirke sin hverdag. Slike lokalsamfunn forutsetter at kommunale vedtak er basert på ønsker fra innbyggerne. Den kommunale ledelsen må alltid spørre seg selv: Hvilke ytelser og tjenester ønsker innbyggerne?

Kontakten med innbyggerne kan skje ved hjelp av lokale folkeavstemninger, spørreundersøkelser, folkemøter, åpne høringer og brukerstyrer. Med slike tiltak vil man bringe kommunens innbyggere med i både beslutningsprosesser og drift av tjenestene. Verdal Fremskrittsparti går videre inn for en ansvarliggjøring av kommunens administrasjon, og at innbyggerne får konkrete ansvarspersoner å forholde seg til.

Kommunen må stadig holde seg orientert om hvordan innbyggerne er fornøyd med barnehager, sykehjem, skoler, sosiale tjenester m.m. Gjennomføring av slike undersøkelser bør overlates til upartiske aktører. Resultatene bør måles mot tidligere undersøkelser, for å se utviklingen, samt mot resultater som er oppnådd i sammenlignbare kommuner, slik at man kan dra nytte av andres erfaringer.

De forskjellige kommunale etater bør få størst mulig frihet innenfor sine budsjetter. Beslutningsmyndighet bør overføres til medarbeidere på lavest mulig nivå, slik at avgjørelse treffes så nær den enkelte innbygger som mulig. Den enkelte innbygger og bedrift bør behandles som kunde, og ikke som et forstyrrende element som er underlagt offentlig forvaltningsmyndighet.

Den enkelte bør tvert imot oppmuntres til å sette seg inn i og delta i beslutningsprosessen gjennom opplysninger og innspill. På denne måten kan kommunen fungere som et moderne selskap der kunder og leverandører, innbyggere og private tjenesteytere arbeider hånd i hånd, for best mulig tjenesteproduksjon for kommunens innbyggere. Verdal Fremskrittsparti mener at kommunen bør bekjentgjøre sitt tjenestetilbud overfor innbyggerne. Det bør i alle kommunens ansvarsområder, utarbeides tjenestebeskrivelser som beskriver hvilke tjenester kommunen utfører, og hvilket nivå tjenestene skal ha. Likeledes bør det utarbeides servicegarantier som beskriver hvilke krav innbyggerne har dersom kommunen ikke leverer lokalt vedtatte og lovpålagte tjenester i henhold til tjenestebeskrivelsene.

Folkeavstemninger

Verdal Fremskrittsparti ønsker at langt flere saker i samfunnet kan avgjøres gjennom folkeavstemninger. Dette gjelder også lokalt i kommunene. Folkeavstemning er den mest direkte form for demokrati som finnes. Gjennom folkeavstemninger oppnås også øket engasjement rundt lokale problemstillinger. På samme måte som Verdal Fremskrittsparti vil følge resultatet av en folkeavstemning, bør vi forlange at det avholdes en ny folkeavstemning før et vedtak basert på folkeavstemning kan oppheves.

Selv om folkeavstemninger i Norge foreløpig ikke er bindende for de besluttende myndigheter, vil Verdal Fremskrittspartis representanter alltid følge resultatet av en slik avstemning.

Kommunen som arbeidsgiver

Verdal Kommune er store arbeidsgivere, og i mange kommuner den største arbeidsplassen. Kommunens arbeidsgiverpolitikk er derfor av stor betydning for mange mennesker, og ikke minst betyr den mye for alle som benytter seg av kommunale tjenester. Hvis ikke kommunen makter å opptre som en ansvarlig arbeidsgiver, forringes kompetansen og arbeidskapasiteten, noe som svekker kvaliteten på de kommunale tjenestene.

Som politikere har vi et overordnet ansvar for kommunen. Hovedmålet er å yte best mulig tjenester til våre innbyggere. Vår arbeidsgiverpolitikk må ikke stå i motsetning til dette målet. Slike avtaler som Arbeiderpartiet og Norsk kommuneforbund har hatt gjennom en årrekke om å tviholde på offentlig tjenesteproduksjon, er imidlertid ikke forenelig med dette. Selv om avtalen nå er revidert, er intensjonen fortsatt den samme. Avtalen er nå utformet for å bli vanskeligere å angripe, men hovedintensjonen, "Vi er enige om at en sterk offentlig sektor er nødvendig dersom vi skal sikre rettferdig fordeling og likebehandling", står fortsatt som avtaletekst.

I tillegg har Arbeiderpartiet og Norsk kommuneforbund avtaler om i fellesskap å etablere politiske samarbeidsutvalg. Arbeiderpartiet skal sørge for at disse utvalgene drøfter alle viktige saker som har betydning for Kommuneforbundets medlemmer før sakene behandles i de forskjellige politiske utvalg. Spesielt viktig er behandlingen av de årlige budsjetter. Dette betyr at Arbeiderpartiets representanter gjennom denne avtalen gjør seg til part i saker som har med konkurranseutsetting og personalspørsmål å gjøre.

Konkurranseutsetting

Et av de viktigste virkemidlene for å gi innbyggerne økt valgfrihet, og for å effektivisere kommunenes tjenesteproduksjon, er konkurranseutsetting. Med konkurranseutsetting menes konkurranse om å få produsere tjenester til kommunens innbyggere, på kommunens vegne. Det endelige ansvaret for at innbyggerne får tilstrekkelig kvantitet og kvalitet på tjenestene, vil fortsatt ligge hos kommunen.

Dette medfører at kommunen får en ny og mer profesjonell rolle. Kommunen vil da få bestillerrollen, hvor kommunen definerer behovet for tjenester, og kontrollørrollen, hvor kommunen kontrollerer hvordan bestillingen oppfylles. Dette er et viktig tilskudd til effektivisering av kommunen, fordi det hindrer "positivt innstilt" egenkontroll. Kommunene spiller på lag med brukeren, i stedet for å være brukerens motpart som tjenesteprodusent. Det må være en avtale mellom kommunen og en tjenesteprodusent, som definerer kvalitet og kvantitet på tjenesteproduksjonen, samt hvilke konsekvenser det får dersom dette ikke
innfris.

Ved konkurranseutsetting bør også de som driver virksomhetene i dag få tid og anledning til å organisere seg og delta i anbudskonkurransen med reelt anbud. Det er imidlertid viktig at anbudet er reelt dersom kommunens ansatte skal legge inn anbud, og at virksomheten skilles ut i et eget selskap. Konkurranseutsetting er ikke det samme som privatisering. Ved privatisering av en tjeneste, avvikles også kommunens ansvar for tjenesteproduksjonen. Et eksempel kan være at en kommune selger en kommunal kino til en privat aktør. Da vil ikke
kommunen lenger ha ansvar for kinotilbudet.

Konkurranseutsetting er heller ikke det samme som konkurranseeksponering.
Begrepet konkurranseeksponering dekker også benchmarking, eller mål og lær, som det også kalles. Dette er i realiteten ikke noe annet enn at kommunen sammenligner seg med andre sammenlignbare kommuner eller virksomheter.

 

Om den økonomiske situasjonen:

Etter nedbetalingen av akkumulert gjeld i 2005, har Verdal FrP merket seg at trykket på kommunens økonomi har vært noe mindre enn forutgående år. 2006 var et godt år for kommunens økonomi med et overskudd på 7,3 mill. kroner og i tillegg en avsetning på 12,2 mill. kroner til disposisjonsfond. Hovedårsaken til den økte økonomiske handlefriheten er knyttet til ekstraordinære skatteinntekter i 2006 som ikke videreføres kommende år.

Verdal FrP har videre merket seg at statsbudsjettet for 2008 innebærer en reell nedgang i rammene til Verdal kommune med 0,9 pst.

I perioden 2008 – 2012 er skoleinvesteringer budsjettert med 240 mill. koner. Fratrukket momskompensasjon er investeringsnivået i perioden på ca 190 mill. kroner. Lån på den størrelsen innebærer årlige kapitalutgifter tilsvarende 30 – 35 årsverk, og at kommunens økonomiske handlingsrom låses i 15 – 20 år framover.

Hovedoversikt drift viser at kommunen i 2008 mangler 8,5 mill. kroner for å fullfinansiere driften. Underskuddet øker til 15 mill. kroner i 2011. Da er det i 2009, 2010, og 2011 forutsatt bruk av fond med til sammen 15 mill. kroner, til dekning av borfall på momskompensjon i driftsbudsjettet, samtidig som virksomhetsområdenes budsjetter er svært stramme.

Verdal Fremskrittsparti har merket seg videre at de samlede investeringene eksl. Investeringer i betalingstjenestene var i perioden 2006 – 2009 på 118, 7 mill. kroner. I perioden 2009 – 2012 vil tilsvarende investeringer være på 250,2 mill. kroner. Det er også grunn til å merke seg at, jf. årsmeldingen 2006 var kommunens netto langsiktige gjeld på 489 mill. kroner. Den langsiktige gjelden vil fram til utgangen av 2011 øke med 243 mill. kroner til 732 mill. kroner.

Verdal Fremskrittsparti støtter rådmannens uttalelser om at situasjonen, angående den økte gjeldsbyrden, er alvorlig og at alle tiltak som kan gi økonomiske gevinst må vurderes når nye løsninger for kommunal drift skal utformes. Rådmannen skisserer blant annet at innfallsvinkler på arbeidet må være:

·        Effektivisering gjennom omorganisering og strukturendringer

·        Forebyggende innsats som fram i tid vil gi økonomiske effekt i form av reduserte reparasjonsutgifter.

·        Reduksjon i aktivitetsnivå/kvalitet - kutt i enhetens rammer

·        Økt eiendomsskatt.

Verdal Fremskrittsparti mener at kommunen må foreta betydelige strukturendinger i form av konkurranseutsetting, samt at man ser nærmere på om man kan få private aktører til å foreta utbygging av større nybygg/investeringer, og at kommunen går bort fra å være eier og over til å være leietaker. Verdal Fremskrittsparti tolker rådmannens to øverste kule punkt til å støtte opp under denne tanke.

Verdal Fremskrittsparti vil påpeke at virksomhetsområdenes budsjettrammer allerede er meget stramme. En ytterligere reduksjon vil kunne få svært uheldige konsekvenser på kvaliteten av tjenestetilbudet som skal ytes til kommunens innbyggere. Verdal FrP mener derfor at en reduksjon i aktivitetsnivået innen pleie- og omsorg og oppvekst er uaktuelt.

I tillegg mener Verdal FrP at det ikke vil være aktuelt og øke eiendomsskatten, men at man i stede bør tilstrebe seg på å gå i motsatt retning, nemmelig og ha som ambisjon at denne skatten skal fjernes.

 

Forslag til ordinære investeringer for 2008:

Nedenfor følger en oversikt over de endringer Verdal Fremskrittsparti ønsker og gjøre for budsjettåret 2008, samt økonomiplanperioden 2008 – 2011.

 

Utvikling av sentrumsområdet/industriområdet:

I sentrum gjenstår utbygging av ny undergang under jernbanen. Foreløpige beregninger viser en kostnad på ca. 22 mill. kroner. Prosjektet er tidligere forutsatt finansiert i et partnerskap mellom kommunen, næringslivet og Jernbaneverket. Jernbaneverket har allerede overført 5 mill. kroner til kommunen til prosjektet. Det legges til grunn ytterligere 1 mill. kroner fra Jernbaneverket. I tillegg må det forhandles med næringslivet om deltakelse i prosjektet. Et forsiktig anslag vil være et bidrag på 1,3 mill. kroner. Det forutsettes at kommunen bruker 3,5 mill. kroner til restaurering av vann og kloakkanlegg i dette området i forbindelse med utbyggingen. Det gjenstår etter dette 6 mill. kroner for fullfinansiering. Rådmannen kan ikke se annen mulighet enn at kommunen må bære resterende finansiering for å få prosjektet realisert. Det foreslås avsatt 6 mill. kroner i budsjettet for 2008.

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at estimerte kostnadsoverslag har økt med 5 mill. kroner i forhold til hva som var utgangspunktet for budsjettet 2007. I tillegg har Verdal FrP merket seg at kommunen har redusert anslaget med 700 000 kroner i forhold til budsjett for 2007, på hvor stort bidrag man forventer av det lokale næringsliv.

Verdal Fremskrittsparti viser til kommunes økt behov for investeringer innen pleie- og omsorg samt innen oppvekst. På bakgrunn av dette kan ikke Verdal Fremskrittsparti se at det er mulig å foreta investeringene i løpet av 2008. Tiltaket er på denne bakgrunn tatt ut av investeringsbudsjettet. Det er tidligere avsatt ytterligere 3 mill. kroner til dette tiltaket.

Dette gir et redusert investeringsbehov på 9 mill. kroner i 2008 , som igjen fører til reduserte kapitalkostnader på  810 000 kroner

 

 Utbygging av barnehage:

Verdal Fremskrittsparti mener det er både framtidsrettet og riktig å ha et bredt og moderne barnehagetilbud. Verdal Fremskrittsparti ønsker derfor at man i planperioden skal prioritere utbygging av ny barnehage ved Rensholm. En slik utbygging vil medføre et økt investeringsbehov på ca. 22,5 mill. kroner. Det forutsettes da at kommunen foretar utbyggingen selv.

Verdal Fremskrittsparti mente opprinnelig at kommunen burde be private aktører foreta utbyggingen av Rensholm barnehage, og at kommunen eventuelt gikk inn for å leie eller at man la private aktører drive barnehagen. Verdal FrP konstaterer at dette synet ikke fikk flertall i kommunestyret, og har derfor lagt rådmannens forslag til grunn ved årets behandling av budsjett og økonomiplan.

Det er likevel interessant og påpeke at en løsning slik Verdal FrP skisserte ville ha gitt kommunen reduserte kapitalkostander på i overkant av 2 mill. kroner årlig.

 

Verdalsøra barneskole/undomsskole 

Ved Verdalsøra barneskole som er bygd i 1954, er det stort behov for bygningsmessige tilpasninger til nye undervisningsformer. Overgangen fra klasser til grupper medfører behov både for større og mindre undervisningsrom enn dagens romløsning kan gi. En har pr. i dag ikke noe eksakt overslag over den totale økonomiske utfordring for modernisering/utbygging av skolen.

Verdal Fremskrittsparti mener det vil være mer hensiktsmessig og fornuftig å tenke langsiktig. Verdal FrP tror at det vil være riktig å la dagens barneskole overta skolebygningene til Verdalsøra Ungdomsskole, og at det bygges en helt ny og moderne ungdomsskole i kommunen.

Verdal Fremskrittsparti ser for seg følgende løsning når det gjelder skoleutbyggingen i Verdal:

·        Vuku ungdomsskole bygges ut som 2 parallell skole.

·        Ny ungdomsskole Stiklestad Àlle (sør)                   

·        Oppussing av svømmehall slik som skissert

·        Flytting av barneskole til eks. ungdomsskole

·        Salg av nåværende barneskole

I tillegg vil Verdal Fremskrittsparti at man lar private foreta utbygging av ny skole, samt at private også blir stående som eier og at kommunen står som leier.

Et slik forslag vil føre til en langt større og bedre skoleutbygging enn hva rådmannen legger opp til. I tillegg vil dette også føre til betydelige reduksjoner i kommunens rente- og avdragskostnader. Vi forutsetter at skolen står ferdig fra og med høsten 2010 og at leiekostnader påløper fra august 2010.

Vi har lagt følgende prinsipp til grunn:

-         Samspill modellen til Statsbygg. Vi har lagt oss litt over i kvadratpris (16 000 kroner pr kvm.)

-         Vi forutsetter at vår leieutgifter er lik kapitalkostnadene til utbygger og eier.

Økonomiske konsekvenser av Verdal FrPs forslag:

* Redusert låneopptak                     = 188 mill. kroner (red. årlig kap. Utg. = -16,9 mill. kr.)

* Salg av eks. barneskole              =   13 mill. kr ( - 1,170 mill kr årlig i kap. Utg.)

* Flytting av eks. barneskole         =   66 mill. kr (+ 5,940 mill kr årlig i kap. Utg.)

* årlig leie av ny ungdomsskole   =     7,8 mill. kr

 

Med ovennevnte forutsetninger vil dette gi i snitt en årlig reduserte kapitalutgifter på 4,350 mill. kroner. Noe som tilsvarer at man kan gi ca 19 ansatte i pleie- og omsorg økt stilling fra 50 til 100 pst. stilling, pr. år. Eller besparelsen tilsvarer 9,5 årsverk. Dette er sparte utgifter som kan gi rom for økt satsing på oppvekst og pleie- og omsorg. Det forutsettes videre at kostnadene til flytting av eks. barneskole skjer i sin helhet i 2009. Altså at låneopptaket tas opp i starten av 2009.

 

Tabellen nedenfor gir følgende oversikt for perioden 2008 – 2012.

Tekst

2008

2009

2010

2011

2012

Red. kapitalutgifter

 

- 2 340

-6 840

- 11 340

- 16 920

Økt kapitalutgifter

 

+ 4 770

+ 8 020

+ 12 570

+ 12 570

Netto effekt.

 

+ 2 430

+ 1 180

+ 1 230

- 4 350

Verdal FrP vil bemerke at kapitalkostnadene kan øke de første årene i perioden, men fra slutten av perioden vil kapitalkostnaden reduseres betraktelig. Tar man utgangspunkt i at kommunens lånemasse nedbetales over 30 år vil dette ha en samlet totaleffekt på hele 130,5 mill. kroner som kommunen sparer kapitalutgifter.

 

Maskiner:

I maskinparken er det behov for utskifting av vegskrape, dagens marskin er fra 1992 og bør utskiftes innen en toårsperiode. Kostnaden for denne ligger på ca 2,5 mill. kroner som er ført opp i 2008. For de øvrige årene i planperioden føres det opp 0,3 mill. kroner.

Verdal Fremskrittsparti mener det vil være langt mer fornuftig å leie enn å kjøpe nytt marskinelt utstyr. Det bør videre tilrettelegges for økt bruk av konkurranseutsetting noe som vil medføre reduserte investeringsbehov innenfor dette område. Dette vil redusere investeringsbehov med 2,5 mill kroner i budsjettet for 2008. Ved å følge Verdal Fremskrittspartis forslag på dette området vil dette gi en total reduksjon i investeringsbehovet med 2,5 mill. kroner for budsjettåret 2008. Dette vil gi reduserte kapitalkostnader på 225 000 kroner i 2008, og for de øvrige årene i planperioden.

Tabell oversikt over Fremskrittspartiets endringer:

Tekst

2008

Reduserte invest.

11,5

Økte invest.

 

Netto reduserte invest.

11,5

Reduserte kapital kostn.

1,035

Økte kapital kostn.

 

Netto reduserte kapital kostn.

1,035

Tallene i tabellen er i mill. kr.

For de øvrige år i planperioden vil det få følgende effekt:

Tekst

2009

2010

2011

Red. investeringer

37,5

87,5

137,5

Økte investeringer

53,0

53,0

53,0

Netto invest.

16,0

- 34,5

- 84,5

Red. kapital kostnader

-  3,330

-  7,875

-  12,375

Økte kapital kostnader /leie kostnader

+ 4,770

+ 8,020

+ 12,570

Netto Kostnadsendringer

+ 1,440

+ 0,145

+ 195

(Tallene i tabellen er i – mill. kr. )

Som en følge av det valg som er gjort når det gjelder skoleutbygging vil de store gevinstene på kapitalkostnadene først komme i 2013. Dette vil gi hele 13,185 mill. kr i årlig reduserte rente- og avdragskostnader for kommunen. Legger man videre til en årlig leiepris på 7,8 mill. kroner årlig vil nettogevinsten for kommunen være på hele 5,385 mill. kroner. Tar man utgangspunkt i at gjelden for en skolebygning skal nedbetales over 30 år, vil man med denne løsningen kunne spare totalt 161,5 mill. kroner. Dette er kostnader som man i utgangspunktet må dekke inn gjennom den løpende drift om kommunen selv skal ta opp lånet og betjene det.

Eiendomsskatt

Verdal Fremskrittsparti viser til at regjeringen åpner for at det kan utskrives eiendomsskatt for hele kommunen fra 2007. Dette ble mot Verdal FrP sine stemmer vedtatt gjennomført i kommunene. For 2007 har kommunen tatt inn 14,8 mill. kroner i eiendomsskatt. Verdal Fremskrittsparti registrerer at rådmannen legger samme beløp til grunn for 2008.

Verdal Fremskrittsparti har hele tiden vært i mot innføring av eiendomskatt, og har derfor også konsekvent stemt i mot. Verdal Fremskrittsparti mener at man i stede for å utvide eiendomsskattegrunnlaget bør gjennomføre en nedtrappingsplan, slik at eiendomsskatten kan avvikles.

Verdal Fremskrittsparti viser til sitt verbalforslag hvor man foreslår at det innføres en nedtrappingsplan med den hensikt at eiendomsskatten skal fjernes i løpet av 2012.

 

Generelle strukturendringer:

Verdal Fremskrittsparti viser til at kommunen har gjennomført en rekke tiltak de siste årene for å oppnå økonomisk handlefrihet. Ny organisasjon fra 1.1.2003 med tilhørende nedbemanning på ca. 60 årsverk, etablering av Arbeid og Velferd og Innheherred Samkommune har vært meget viktige strategiske grep for å kunne nå de økonomiske omstillingsmål.

Verdal Fremskrittsparti vil likevell påpek at kommunen har benyttet konkurranseutsetting i svært liten grad for å få utnyttet ressursene bedre og mer effektivt. Verdal Fremskrittsparti er av den oppfatning at det er langt mer fornuftig  å hente ut ytterligere innsparinger ved å benytte konkurranseutsetting, fremfor det velbrukte ”ostehøvel” prinsippet.

 

Forslag til driftsbudsjett for 2008:

 

5.2.1 Rådmannen

Verdal Fremskrittsparti mener det fortsatt er mulig og oppnå effektivisering innen dette virksomhetsområdet. På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti at bevilgningsrammen under kap. 5.2.1 Rådmannen reduseres med 750 000 kroner.

Verdal Fremskrittsparti er kjent med at posten for reserverte bevilgninger er på til sammen 12,7 mill. kroner, og at hoveddelen (10 mill. kroner) av dette beløpet er avsatt til neste års lønnsoppgjør. I tillegg er det avsatt 2,1 mill. kroner til forebyggende tiltak i 2008. Verdal Fremskrittsparti mener at denne bevilgningen bør tas ut fra dette kapitlet og overføres til oppvekstområdene med 1 mill. kroner  og Pleie- og omsorg med 1,1 mill. kr da det er spesielt  innenfor disse områdene det bør satses sterkest på forebyggende tiltak. Dette medfører at post 1809 reduseres med 2,1. mill kroner.

Verdal Fremskrittsparti viser til tidligere utredninger vedrørende å konkurranseutsette kommunens pensjonsordninger. Verdal FrP mener dette vil være fornuftig med tanke på å sikre de ansatte en best mulig pensjonsordning som mulig. I tillegg vil en konkurranseutsetting kunne medføre betydelig besparelser for kommunen i form av redusert innbetalt premie, uten at dette går utover den ytelsen som skal leveres tilbake til den enkelte ansatte.

Verdal Fremskrittsparti har tatt utgangspunkt i de tidligere utredninger og mener at en konkurranseutsetting vil kunne medføre besparte pensjonskostnader på 1 mill kroner i 2008, og ytterligere 500 000 kroner de øvrige årene i planperioden.

 

På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å redusere bevilgningen på dette kapitlet med 3 850 000 kroner for budsjettåret 2008.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele 1000-kroner .

Tekst

2008

Avvik

Rådmannen

18 890

 

Verdal FrP

15 040

- 3 850 

 

5.2.2 Oppvekst

Verdal Fremskrittsparti viser til at arbeidet med årsbudsjett 2008 startet med at alle rektorer la fram sitt ” minimumsbudsjett.” Summen av minimumsbudsjettene viste seg å ligge ca. 4 mill. kroner over den rammen som var tildelt for virksomhetsområdene.

Verdal Fremskrittsparti vil påpeke at konsekvensene av rådmannens budsjettforslag er bl.a.:

·        Fra høsten 2008 vil følgende aktivitet reduseres/tas bort: Delingstimer i basisfag (matematikk, engelsk, og norsk) forsvinner, IKT- arbeidet svekkes, mulighetene for timer til adferdsregulerende tiltak i skolen tas bort, bibliotektjenesten i skolen svekkes og alle assistenttimer for oppfølging av elever uten vedtak om spesialundervisning tas bort.

·        Med utgangspunkt i den reelle reduksjonen i skolen vil det medføre reell fare for brudd på Opplæringsloven (§9a, elevens, fysiske og psykososiale arbeidsmiljø).

·        Det foreligger ikke noe handlingsrom for å jobbe forebyggende.

·        Implementering av digital læringsplattform kan bli svært vanskelig

·        Det foreligger en fare for at målene om redusert spesialundervisning og økt læring ikke nås.

·        Barnevernet blir ikke styrket med de ressursene som den økte saksmengden skulle tilsi, noe som vil medføre økte ventelister og brudd på tidsfristene for saksbehandling.

·        Ungdomsskolens samarbeid med kulturskolen videreføres ikke høsten 2008.

·        Færre timer til gruppedeling i 2. fremmedspråk.

·        Det er ikke mulig å avsette reserver for å dekke uforutsett økning i driftsnivået, for eksempel tilflytting av ressurskrevende barn/elever.

·        Fritidsklubben i Vuku legges ned etter skoleåret 2007/2008.

·        En del MOT-arbeid (MOT+) kan bli avviklet.

Verdal Fremskrittsparti er bekymret over den manglende oppmerksomhet og nedprioritering oppvekstområdene i kommunen har fått. Det er liten tvil om at de bevilgninger det legges opp til ikke er tilstrekkelig, og kan medføre svært så uheldige konsekvenser.

Verdal Fremskrittsparti mener rådmannens forslag til budsjett ikke er et budsjett som vil stimulere til økt læring, samt bedre kunnskapsnivået til elevene i kommunen. Verdal Fremskrittsparti mener at de manglende bevilgningene, over år, også er et resultat av at skolene i Verdal scoret dårlig på VGs kunnskapstest.

Verdal Fremskrittsparti vil også understreke at økte bevilgninger til dette formålet vil være med på å redusere sykefraværet. Dette vil igjen medføre reduserte kostnader til vikarer. Verdal FrP foreslår og øke bevilgningene til Oppvekst med 2 mill. kroner for 2008 og med ytterligere 1 mill. kroner for årene 2009, 2010, og 2011.

 

På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å øke bevilgningen på dette kapitlet med 2 000 000 kroner for budsjettåret 2008.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

2007

Avvik

Rådmannen

160 837 227

 

Verdal FrP

162 837 227

+ 2 000 000

 

5.2.3 Kulturtjenesten

Verdal Fremskrittsparti er kjent med at storparten av midlene på tilskuddspostene er bundet opp i forhold til drifts- og samarbeidsavtaler, og økning på tilskuddspostene skyldes forpliktelser i avtalene. På denne bakgrunn mener Verdal Fremskrittsparti at kommunen bør foreta en kritisk gjennomgang alle drifts- og samarbeidsavtaler. Det bør derfor legges frem en egen sak for kommunestyret med en oversikt over alle inngåtte avtaler. Oversikten bør også omfatte når avtalene skal reforhandles på nytt, og når og hvordan avtalene kan sies opp.

Verdal Fremskrittsparti viser til at etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft er økende. For at kommunen skal kunne tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, samt få økt bosetting er det viktig at det satses på et godt oppveksttilbud, men også at man har et godt sosialt og kulturelt tilbud for å øke trivselen. Verdal Fremskrittsparti mener derfor at kommunen bør ta et intitiativ ovenfor det lokale næringslivet for å få de til bidra med ca 500 000 kroner til kulturel trivselstiltak rettet mot barn og unge.

Verdal Fremskrittsparti vil også fremheve viktigheten av at trykket holdes opp med å få realisert motorsport prosjektet i Inndalen.

Ut fra den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, vil Verdal Fremskrittsparti, foreslå og redusere bevilgningene til dette kapitlet med 500 000 kroner i 2008.

 

På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å redusere bevilgningen på dette kapitlet med 500 000 kroner for budsjettåret 2008.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

2008

Avvik

Rådmannen

18 422 316

 

Verdal FrP

17 922 316

- 500 000

 

5.2.6 NAV – sosial-, rus-, psykiatri- og flyktningtjenesten

Verdal Fremskrittsparti registrer at virksomhetsområdet har i 2007 fått øket omfanget i form av at deler av det som før var Flyktningtjenesten i kommunen er lagt inn under NAV.

Verdal Fermskrittsparti har vært skeptisk til å ta inn flere flyktnigner i kommunen, Dette skyldes at kommunen har hatt problemer med å skaffe bolig, arbeid og utdanning. Ved at disse tingene ikke er på plass blir det fort til at man tar i mot nye flyktninger for så å sende dem ut i en hverdag som blir preget av man havner blant en av mange i sosialhjelpskøen. 

Verdal Fremskrittsparti viser til at man også i kommunen har synkende arbeidsledighet og økt etterspørsel av kvalifisert arbeidskraft. I den forbindelse vises det til etableringen av den nye Arbeids- og Velferdsetaten (NAV), og at Verdal har fått åpnet sitt lokale NAV-kontor. Det vises videre til Stortingets behandling av St. meld nr 9 (2006 – 2007) Om Arbeid, velferd og integrering, hvor hovedmålet er å få flere i arbeid og færre på trygd.

Verdal Fremskrittsparti mener at man bør kunne forvente å oppnå effekter av NAV-kontoret, og den nasjonale målsetning ved å få flere ut i arbeid. På denne bakgrunn foreslås det derfor å redusere posten økonomisk sosialhjelp med 1 150 000 kroner under dette kapitlet. I tillegg vises det til det arbeidet som er gjort i Leksvik kommune når det gjelder å iveksette tiltak for å jobbe langt mer sosialfaglig. Leksvik kommune har høstet meget gode erfaringer med sitt prosjekt og har nå kun 1 passiv sosialhjelpsmottaker i hele kommunen. Verdal kommune bør se nærmere på de tiltak som er gjort i Leksvik og innarbeid disse susksesskriteriene og i vår kommune.

I tillegg viser Verdal Fremskrittsparti til at det legges opp til en økning av budsjettet for kjøp av plasser for heldøgns omsorgstilbud for rusmisbrukere på 150 000 kroner. Verdal Fremskrittsparti synes detter er et meget positivt tiltak, noe som på sikt også vil ha positive innvirkninger på økonomisk sosialhjelpsutbetalingene. Verdal FrP foreslår derfor at bevilgningene til dette formålet styrkes med ytterligere 150 000 kroner fra 850 000 til 1 150 000 kroner.

 

På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å redusere bevilgningen på dette kapitlet med 1000 000 kroner for budsjettåret 2008.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

2008

Avvik

Rådmannen

 

 

Verdal FrP

 

- 1000 000

 

5.2.4 Omsorg og Velferd samlet

Verdal Fremskrittsparti registrerer at rådmannens budsjettforslag for 2008 er en ren framskrivning av dagens drift. Verdal Fremskrittsparti vil imidlertid understreke at omsorg – og velferd har store utfordringer i årene som kommer. Dette gjelder bl.a. brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som er i stadig økning. I 2007 er det registrert 7 nye brukere.

Verdal Fremskrittsparti viser til at støttekontakter avlønnes i dag med kroner 79,95 pr time. Levanger kommune øker lønn for 2008 til 100 kr pr. time. Lav lønn kan være mye av årsaken til  at det har vært problemer med å rekruttere støttekontakter. Konsekvensene av manglende støttekontaktsordning kan være at kommunen må tildele økt hjemmetjeneste eller BPA for å dekke brukerens behov. Dette vil få langt større økonomiske konsekvenser enn ved å øke lønnen for støttekontaktene.

Verdal Fremskrittsparti er skuffet over at det ikke er funnet midler til å øke støttekontaktenes lønn. En økning til 100 kroner timen vil medføre en budsjettøkning på ca. 300 000 kroner. Verdal Fremskrittsparti foreslår å øke lønnen til 100 kroner timen.

Verdal Fremskrittsparti har meket seg at rådmannens forslag til budsjett for 2008 vil inneha følgende konsekvenser:

·        Det er ikke funnet økonomi til aktivitør ved aktivitetsavdelingen ved Ørmelen bo- og helsetun av kommunale midler. Denne stillingen er de siste årene lønnet av gavemidler og dette videreføres i 2008.

·        Det siste året er har det ved sykeavdelingen ved Ørmelen bo- og helsetun vært behov for estra bemanning på kveld på grunn av urolige og ressurskrevende brukere og ansattes arbeidsmiljø. Det er ikke funnet dekning til dette i budsjett for 2008.

·        Det er redusert 0,5 årsverk i hjemmehjelp ved hjemmetjenesten i Vinne og Vuku distrikt.

·        Målsetting i forhold til å fjerne ufrivillig deltid er vanskelig. Ved sammenslåing av stillinger øker andelen arbeid på helg og annen ubekvem arbeidstid, og dette er ikke ønskelig fra ansatte. Dette kan føre til problemer med å beholde  og rekruttere folk.

De ovennevnte punktene er bare noe av de konsekvenser rådmannens budsjett har på denne sektoren.

Verdal Fremskrittsparti er bekymret over at det ikke er funnet økonomiske midler til aktivitør ved aktivitetsavdelingen. Det er viktig at kommunen har et aktivitetstilbud til eldre og spesielt demente. Verdal Fremskrittsparti mener det er et tidspørsmål hvor lenge sanitetslagene er villig til å gi gavemidler til dette formålet. Verdal Fremskrittsparti mener dette er et av flere tiltak kommunen må bevilge økonomiske midler til.

Med tanke på at den store eldrebølgen vil skylle inn over oss i løpet av få år, er Verdal FrP bekymret over at ikke trykket på å få fjernet ufrivillig deltid er større. Dette vil uten tvil skape store problemer emd å beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft til denne sektoren i årene som kommer, noe som vil kunne få enorme konsekvenser.

Verdal FrP mener at 2 mill. kroner av økning i budsjettet for 2008 bør øremerkes tiltaket: ”fjern ufrivillig deltid”. Denne styrkingen bør opprettholdes i hele planperioden. Dette vil gi ca 9 stk økt stilling fra 50 pst til 100 pst. for 2008. For hele økonomiplanperioden vil dette gi 36 personer økt stilling.

 

På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å øke bevilgningen på dette kapitlet med 3,5 mill. kroner for budsjettåret 2008.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

2007

Avvik

Rådmannen

130 870 996

 

Verdal FrP

134 370 996

+3 500 000

 

5.2.6   Teknisk drift

Verdal Fremskrittsparti mener det at det innefor dette område er store muligheter til å hente ut effektiviseringsgevinster ved at kommunen benytter seg av konkurranseutsetting.

Verdal Fremskrittsparti mener ut fra et forsiktig anslag at det er mulig å foreta effektiviseringsgevinster innen etaten, selv med dagens tjenesteproduksjon og  organisering, tilsvarende 500 000 kroner.

 

På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å redusere  bevilgningen på dette kapitlet med 500 000 kroner for budsjettåret 2008.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

2008

Avvik

Rådmannen

10 962 410

 

Verdal FrP

10 462 410

- 500 000

 

Kapitalkostnader

Verdal Fremskrittsparti viser til sitt forslag til investeringsbudsjett. Dette vil føre til at man reduserer kapitalkostnadene på driftsbudsjettet med 1 035 000 kroner for 2008

 

Oppsummering av Verdal Fremskrittsparti`s forslag til driftsbudsjett:

Tekst

2008

Rådmannen

-3 850

Oppvekst

2 000

Pleie- og omsorg

3 500

Nav flyktningetjenesten m.m.

-500

Øk. Sosialhjelp

-500

Kultur

-500

Teknisk

-500

kapitalkostn

-1 035

Resultat

1 385

Til disposisjon

1 385

Bruk av disp.

 

 

Verbalforslag:

1)     Kommunestyret viser til at etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft er økende også for Verdal kommune. For at kommunen skal kunne tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, samt få økt bosetting er det viktig at det satses på et godt oppveksttilbud, men også at man har et godt sosialt og kulturelt tilbud for å øke trivselen. Kommunestyret ber derfor administrasjonen om å ta intitiativ ovenfor det lokale næringslivet for å få de til bidra med ca 500 000 kroner til kulturelle trivselstiltak rettet mot barn og unge.

2)     Kommunestyret ber administrasjonen foreta en kritisk gjennomgang av alle drifts- og samarbeidsavtaler innen kultursektoren. Det bes videre om at det legges frem en egen sak for kommunestyret med en oversikt over alle inngåtte avtaler. Oversikten bør også omfatte når avtalene skal reforhandles på nytt, og når og hvordan avtalene kan sies opp.

3)     Kommunestyret stadfester at satsene for eiendomsskatt for perioden 2008 – 2012 ikke skal økes.

4)     Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med økonomiplan for perioden 2009 – 2012 fremme en konkret nedtrappingsplan med formål om å avvikle eiendomsskatten i Verdal kommune.

 

Det ble først votert samlet over forslaget fra FRP som falt ved at det fikk 2 stemmer. 6 stemte i mot.

Det ble så votert punktvis over forslaget fra AP/SP med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over rådmannens forslag til vedtak som ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte i mot.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2008 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2008 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer.

 

Budsjett

 

2008

Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk.

215 350 000

Rammetilskudd mv.

198 859 000

Sum skatt og rammetilskudd

414 209 000

Eiendomsskatt

14 800 000

Integreringstilskudd flyktninger

15 500 000

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger

3 000 000

Kompensasjonstilskudd skoler

2 000 000

Momskompensasjon

7 000 000

Sum inntekter

456 509 000

Renteutgifter

26 073 192

Avdragsutgifter

14 600 000

Netto kapitalutgifter

40 673 192

Avsatt til fond

0

Bruk av fond

8 500 000

Ramme til fordeling

424 335 808

Avsatt lønnsoppgjør 2008

10 000 000

Avsatt forebygging

2 100 000

Avsatt flere timer i grunnskolen

600 000

Rådmannens stab

18 890 991

Oppvekstområdene

160 837 227

     Ressurssenter oppvekst

30 975 869

     Felles oppvekst

2 000 000

     Vuku, Garnes og Volden

27 817 030

     Stiklestad og Leksdal

18 063 928

     Ørmelen og Verdalsøra

35 460 626

     Verdalsøra ungdomsskole

24 570 495

     Vinne og Ness

21 949 279

Pleie og omsorg

130 870 996

     Vinne pleie og omsorgsdistrikt

58 628 320

     Øra pleie og omsorgsdistrikt

72 242 676

Ressurssenter helse, omsorg og velf.

15 995 796

NAV- Sosialtjenesten

28 534 932

Kulturtjenesten

12 985 316

Flyktningetjenesten

0

Teknisk drift

10 962 410

Brann og beredskap

5 410 141

Kirken

5 437 000

Fordelt ramme ISK

21 711 000

Sum fordelt

411 635 808

Resultat

0

 1. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2008 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.
   

 2. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2008. 

Tiltak

2008

50 år

 

Rehabilitering av Verdal bo og helsetun

2,0

Ombygginger ved Stekke legesenter

1,0

Rehabilitering kommunal bygningsmasse

2,0

40 år

 

Vuku oppvekstsenter

20,0

Reinsholm barnehage

6,5

Mindre tiltak på skoler

1,0

Mindre tiltak barnehager

1,5

Kommunale veger

2,0

Idretts- og kulturanlegg

0,5

Enøk tiltak

0,5

Utskifting PCB gatelys

1,0

Utvikling sentrum/ Industriområdet

60

20 år

 

Maskiner

2,5

5 år

 

IT-investeringer grunnskole

1,0

IT-investeringer

2,0

Ikke avskrivning

 

Kirker/kirkegårder

0,5

Til sammen

50,0

   

Tiltak

2008

40 år

 

Hovedplan vannforsyning

6,0

Sanering eksisterende kloakk

5,0

Spredt avløp

4,0

Til sammen

15,0

Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene.

Finansiering

 

 

2008

Totale investeringer:

65,0

Finansiering:

 

Bruk av lån

63,6

Momskompenasjon

1,4

 1. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 63.600.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
   

 2. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.
  Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2008 settes til:
  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser – kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
   

 3. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
  For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011.
   

 4. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2008. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
   

 5. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2008 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
   

 6. Det er avsatt 10 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2007 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
   

 7. Det er avsatt 0,6 mill. kroner til dekning av nye timer i barneskolen. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene til oppvekstområdene.
   

 8. Det er avsatt 2,1 mill. kroner til forebyggende tiltak. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene.
   

 9. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2008.
   

 10. Rammen for Innherred samkommune settes til 21.711.000 kroner.
   

 11. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2008 vedtas.
   

 12. Stillingen som MOT-informatør opprettholdes som i dag. Dekning innarbeides.
   

 13. Kloakken i Leksdal legges fram til boligfeltet i Lundskammen slik at eksisterende rensing kobles ut.

 

 

 

PS 130/07 Plan for legetjenesten i Verdal

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Nytt vedlegg i saken ble utlagt; Referat fra samarbeidsutvalg i fastlegeordningen med vedlegg.

Kommunalsjef Velferd, Inger Marie Bakken, orienterte om saken.

 

Det ble votert punktvis over innstillingen fra driftskomiteen med følgende resultat:

Pkt. 1 – med første, andre og tredje strekpunkt – enstemmig vedtatt.

           -  fjerde strekpunkt – vedtatt med 7 stemmer. 1 stemte i mot.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

   

INNSTILLING:

1.      For å sikre et godt og stabilt fastlegetilbud ønsker Verdal kommune robuste legesentre som gir mulighet til faglig utvikling og effektiv bruk av ressurser. Dette gjøres på følgende måte:

 • Stekke legesenter bygges ut til å kunne ta 5 leger

 • Ørmelen legesenter justeres til å kunne ta 4 leger

 • Verdal legesenter justeres til å kunne ta 5 leger

 • I Vuku er det faste kontordager minimum 2 dager i uka med fast betjening fra ett av legesentrene i sentrum

2.      Så snart det praktisk lar seg gjøre, endres driftsformen på legesentrene slik at den enkelte lege selv har ansvaret for lokaler, investeringer i utstyr og teknologi samt tilsetter og lønner øvrige helsepersonell.

 

 

 

 

PS 131/07 Ørin Nord - Forskuttering av utgifter til flytting av eksisterende molo

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommune forskutterer flytting av molo ved Ørin Nord innenfor en kostnadsramme på 6,0 mill.kroner.

2.      Investeringen finansieres ved bruk av kommunens kapitalfond.

3.      Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer

 

 

 

 

PS 132/07 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. mai 2008 - 31. desember 2012

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis med slikt resultat:

 • Meddommere til Stjør- og Verdal Tingrett – enstemmig vedtatt.

 • Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett – enstemmig vedtatt.

 • Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett – enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Meddommere til Stjør- og Verdal Tingrett.

Utvalg kvinner:

 1. Rektor Brit Fredriksen

 2. Ass. butikksjef Toril Åbotnes Iversen

 3. Skoleassistent Lise Tiller

 4. Konsulent Turi Eitrem

 5. Adjunkt Torill Varslot Hagen

 6. Gruppeleder Inger Åse L. Evenmo

 7. Førstesekretær Inger Grete Hjelde

 8. Hjelpepleier Solveig Myrland

 9. Pensjonist Kari Sundby

 10. Ped. leder Hege Kolsrød Sagvold

 11. Daglig leder Marit Amdal Vikan

 12. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg

 13. Elevassistent Brit Ness

 14. Husmor Karen Olsen

 15. Daglig leder Anne Grete Wold Olsen

 16. Lærer Rønnaug Aune

 17. Psyk. helsearbeider Kjellrun Lundsaunet Myhre

 18. Gårdbruker/husmor Arnhild Grindberg

 19. Rådgiver Inga Astrid Hildrum

 20. Ass. rektor Aud Segtnan

 21. Sekretær Rita Svarva Ness

 22. Sykepleier Laila Fikse Enes

 23. Kontorleder Kari Frøseth Myhre

 24. Lærer Trude Holm

 25. Pensjonist Kari Nordli

 26. Barnepleier Marit Voll Skrove

 27. Pensjonist Unni Julnes

 28. Kontaktlærer Annlaug Evensen Woll

 29. Journalist Marit Arnesen Veimo

 30. Assistent/markeds- og info.ansvarlig Anette Tiller

 31. Avd.leder Trine Lise Valstad

 32. Uførepensjonist Eli Kluken Moene

 33. Kommunikasjonsrådgiver Kari Forberg Prestvik

 

Utvalg menn:

 1. Avdelingsleder Harry Halland

 2. Brannsjef Arnstein Kvelstad

 3. Pensjonist Ola Anders Sagvold

 4. Bedriftssykepleier John Landsem Løseth

 5. Avdelingsleder Brynjar Aksnes

 6. Produksjonsass. Kjell Gunnar Ottermo

 7. Kontaktlærer Knut Wass

 8. Fagleder Husbank Svein Arne Flyum

 9. Sjåfør Sturla Martin Østgård

 10. Kontaktlærer Knut Henrik Tveita

 11. Pensjonist Ingolf Dillan

 12. Gårdbruker Karl Terje Mathisen

 13. Student Lars Gunnar Marken

 14. Idrettsfaglærer Modulf Slapgård

 15. Avdelingsleder Dagfinn Brendmo

 16. Bedriftseier Jonny Myhre

 17. Avdelingsleder Joar Harry Aksnes

 18. Rådgiver Håkon Lyngsmo

 19. Økonomikonsulent Knut Langdal

 20. Kundebehandler/konsulent Knut Gunnar Brenne

 21. Pensjonist Leiv Håskoll

 22. Trafikklærer Kåre Norum

 23. Daglig leder Roar Forbord

 24. Håndverker/fagarbeider Morten E. Haga

 25. Pensjonist Tor-Petter Abelsen

 26. Arbeidsformann Bjørn Kjesbu

 27. Daglig leder Arvid Woll

 28. Bonde/regnskapsfører Arne Holan

 29. Gårdbruker Øystein Lynum

 30. Avdelingsleder Hans Robert Hynne

 31. Prosjektleder Paul Sverre Røe

 32. Pensjonist Johannes Overmo

 33. Avdelingsleder Per Steinar Raaen

 

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett.

Utvalg kvinner:

 1. Pensjonist Turid Margaret Nordli

 2. Daglig leder Kari Woll

 3. Husmor Arnhild Oline Brustad

 4. Daglig leder Ingegerd Eggen Sellæg

 5. Lærer Elbjørg Holmvik

 6. Ped.psyk.rådgiver Solveig Aamdal

 7. Rådgiver Marit Helga Steinsli

 8. Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem

 9. Kulturskolelærer Maj Brit Slapgaard Larsen

 10. Nestleder Trine Wohlen

 

Utvalg menn:

 1. Spesialkonsulent Knut Einar Steinsli

 2. Daglig leder Jon Sellæg

 3. Skogsarbeider Arnt Kjesbu

 4. Økonomileder Aage Rostad

 5. Daglig leder Torolf Kvello

 6. Pensjonist Petter Iver Krokstad

 7. Økonomisjef Stig Arild Myhre

 8. Lokomotivfører Hans Ole Valstad

 9. Avdelingsleder Rune Storstad

 10. Student Tore Granum

 

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.

 1. Spesialkonsulent Knut Einar Steinsli

 2. Pensjonist Magnus Tiller

 3. Varaordfører Tomas Iver Hallem

 4. Pensjonist Morten Olaf Green

 5. Pensjonist Ingvald Lein

 6. Avløser Atle Vikan

 7. Prosjektleder Paul Sverre Røe

 8. Gårdbruker Jørleiv Kvakland

 9. Gårdbruker Trygve Hofstad

 10. Bonde Knut Voll

 11. Avdelingsingeniør Kurt Sturla Ness

 12. Bonde Inge Skavhaug

 13. Bonde Siri-Gunn Vinne

 14. Førstesekretær Inger Grete Hjelde

 15. Laborant Synnøve Lian

 16. Lærer Anne Lise Melhus

 17. Ekspeditør Berit Gustad Nessø

 18. Daglig leder/assistent Inga Berit Lein

 19. Barnepleier Marit Voll Skrove

 20. Elevassistent Brit Ness

 

 

 

 

 

PS 133/07 Gilroy Verdal AS: Søknad om skjenkebevilling ved nytt lokale - "Aboteket"

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Følgende ble utdelt:

 • Korrigert saksframlegg

 • Uttalelse fra lensmannen datert 16.11.07

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen i Verdal gis Gilroy Verdal AS, organisasjonsnr. 977 189 799 alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperioden til 30.06.08.

2.      Svenn Robert Berg og Janne Nøst godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3.      Skjenketider innvilges som omsøkt.

 

 

 

 

PS 134/07 Møteplan 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

AP v/ Svein Svensson fremmet følgende forslag til endring:

Marsmøtet i kommunestyret flyttes fra tirsdag 25. mars til torsdag 27. mars.

Det ble først votert over forslaget fra AP som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over rådmannens forslag til møteplan med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2008 med følgende endring:

Marsmøtet i kommunestyret flyttes fra tirsdag 25. mars til torsdag 27. mars.

 

 

 

 

PS 135/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Ingen orienteringer.

 

 

 

PS 136/07 B-sak. Klagesak vedr. avslag om transporttjeneste for funksjonshemmede for 2007 -

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Saksframlegg og vedlegg ble utlagt i møtet.

Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede: 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte i mot.

 

VEDTAK:

Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda Transporttjenesten for funksjonshemmede i sak nr. 26/2007 i møte den 26. september 2007.

Vedtaket kan ikke påklages.

 

 

 

 

PS 137/07 Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2009

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef oppvekst, Arvid Vada, orienterte om saken.

Innstilling fra driftskomiteen i saken ble utdelt i møtet.

 

Forslag fra FRP v/ Jan Arne Solvang :

Kommunestyret vedtar strategisk plan for oppvekstsektoren 2008-2009 med følgende endringer:

 • De fastsatte mål når det gjelder spesialundervisning tas ut av planen.
 • Kommunen forplikter seg til å styrke satsingen til spesialundervisning.  Dette med tanke på at alle skal ha tilpasset opplæring.
 • Kommunestyret forplikter deg til en opptrappingsplan når det gjelder bevilgninger til oppvekstsektoren med 2 mill. kroner i 2008 – og ytterligere 1 mill. kroner i 2009, slik at det blir bedre samsvar mellom økonomiplan/budsjett og strategiplanen.

Det ble først votert over forslaget fra FRP som falt ved at det fikk 2 stemmer. 6 stemte i mot.

Det ble så votert over driftskomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009 med følgende endring under pkt. 4.2, første setning: På ungdomstrinnet skal elevene ha tilbud om ungt entreprenørskap (elev/ungdomsbedrift).

 

 

 

PS 138/07 Statens forurensningstilsyn: Utslippstillatelse - NorFraKalk AS

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

”Det søkes om utsettelse av ankefristen slik at administrasjonen gis tid til å utrede innholdet i en eventuell anke av utslippstillatelse gitt til NorFraKalk av 30.10.07.”

Ordføreren fremmet på vegne av AP/SP følgende forslag til vedtak:

”Administrasjonen bes framlegge en sak med vurdering av utslippstillatelsen sett i forhold til kommunestyrets vedtak av 28.06.07. Kommunestyret sluttbehandler saken 10.12.07. Verdal kommune søker om utvidet ankefrist til Miljøvernedepartementet.”

Det ble votert alternativt mellom forslagene, der forslaget fra AP/SP ble vedtatt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra Venstre

 

VEDTAK:

Administrasjonen bes framlegge en sak med vurdering av utslippstillatelsen sett i forhold til kommunestyrets vedtak av 28.06.07. Kommunestyret sluttbehandler saken 10.12.07. Verdal kommune søker om utvidet ankefrist til Miljøvernedepartementet.