VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

29.10.2007

Tid:

10:00 – 14.00

Til stede:

9 representanter.
Torill Elverum
fratrådte som inhabil i sak nr. 105/07.
Til stede 8 representanter.

   

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Svein Jørgen Svensson

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Svein Jørgen Svensson

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Møtet startet med en presentasjonsrunde og en gjennomgang av formannskapet som kollegium og formannskapet som arbeidsform.


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
102/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


103/07 
 
   
   
  

Skoleutbygging
Saksframlegg
  (PDF)

Vedlegg: (PDF)

Høringsuttalelsene

Kort sammendrag av hver enkelt uttalelse

Retningslinjer for utvikling av skolebygg

Silhuett arkitekter as og RG-prosjekt:Utredning skoleutbygging Verdalsøra datert 21.03.07
Silhuett arkitekter as: Utredning utbygging av ny Verdalsøra ungdomsskole ved Verdal videregående skole datert 01.06.07
Verdal videregående skole: Lokalisering av Verdalsøra ungdomsskole ved Verdal videregående skole – Helhetstenkning lokalt for positiv utvikling av et oppvekstmiljø i Verdal
Verdalsøra ungdomsskole: Samarbeid Verdalsøra ungdomsskole og Verdal videregående skole datert 25.05.07


104/07 
 

E6-skulptur. Kommunal andel av finansiering
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Skisse 
Eksempel på framdriftsoversikt


105/07 
   
  
  

Krisesenteret i Nord-Trøndelag - budsjett 2008
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Forslag til budsjett for 2008 fra Krisesenteret i Nord-Trøndelag
Korrigert vedlegg lagt fram i møtet.


106/07 

Etablering av Innherred seniorbedrift BA - andelstegning
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)

Etablering av Innherred seniorbedrift BA - andelstegning

Forretningsplan

Utkast til vedtekter


107/07  
  

Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan - Vinne. Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen -  Finansiering av merforbruk på prosjektet
Saksframlegg   (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)   

Kopi av brev fra Statens vegvesen datert 18.08.2006

Kopi av K-sak 77/06

Kopi av brev fra Statens Vegvesen datert 21.08.2007


108/07  
  
  
  

Bygging av ny jernbaneundergang ved Verdal stasjon - Godkjenning av utbyggingsavtale
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

Forslag til utbyggingsavtale datert september 2007


109/07  
  
  
  
  
  

Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

Rundskriv A-28/2007 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Innspill til saksbehandlingen fra Rådet for funksjonshemmede


110/07  

Mestertak. Kjøp av næringsareal på Ørin Sør.
Saksframlegg   (PDF)


111/07  
  

Kjøp av tilleggsareal Lektor Musums gt 13, Verdal.
Saksframlegg   (PDF)


112/07  
  
  
 

Eksamensresultatene i grunnskolen 2005/2006
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

VG-nett: Karakterer i grunnskolen 05/06


113/07  
  

Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag
Saksframlegg   (PDF)


114/07  
  
  
  
  
  

Stene Gård - søknad om skjenkebevilling
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

Søknad med vedlegg fra Stene Gård v/Åse og Egil Brenne

Uttalelse fra NAV Verdal.

Uttalelse fra Lensmannen i Verdal.

Brev dat. 5.10.07 til Åse og Egil Brenne – oversending av uttalelse fra NAV.

Brev, udatert, fra Åse og Egil Brenne – ad. uttalelse fra NAV.


115/07 
  

Orientering
  


116/07  
  

B-SAK : Inndraging av skjenkebevilling - endelig vedtak
Saksframlegg   (PDF)


 


PS 102/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 27.09.07 godkjennes.”

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 27.09.07 godkjennes.

 

 

PS 103/07 Skoleutbygging

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Behandlinger fra plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen ble utlagt i møtet.
Kommunalsjef Arvid Vada og virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim , orienterte og svarte på spørsmål.

SP v/ Tomas Iver Hallem fremmet innstillingen fra plan- og utviklingskomiteen som forslag til vedtak:

 1. Det bør legges tilrette for en arkitektkonkurranse når løsningsalternativ er valgt. Formannskapet oppnevnes som komité.

 2. Det bør utarbeides alternative trafikale planløsninger for plasseringen av Verdalsøra ungdomsskole i tilknytning til Verdal videregående skole.

 3. Kommunen må gå foran i fornybare/alternative energikilder.  Dette må derfor inn i tidlig fase i forbindelse med skoleutbygging.

Ordføreren fremmet følgende forslag til ingress på forslaget fra SP:
”Formannskapet tar sikte på å velge utbyggingsalternativ i november 2007. ”

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende foreløpige innspill som vil følge saken videre:

 1. Ut fra saksdokumentets elevframskriving utbygges Vuku ungdomsskole i henhold til en løsning tilpasset to paralleller.

 2. Det bygges en ny ungdomsskole i nærheten av Verdal vgs tilpasset 5 paralleller.

 3. Verdalsøra barneskole flyttes og lokaliseres i bygningene til Verdalsøra ungdomsskole. Det tas utgangpunkt i at det gjennomføres de nødvendige tilpasninger i eksisterende bygningsmasse jf. omtalen i saksdokumentet.

 4. Det bes om at administrasjonen undersøker og fremlegger en egen sak om mulighetene for at private aktører bygger og eier ny ungdomsskole, hvor kommunen inngår langsiktig leiekontrakt.

V v/Brita Kleven Thorsvik la fram følgende foreløpige innspill som vil følge saken videre:
” Skoleutbygging på Verdalsøra. Foreløpige innspill.

1. økonomiske rammer for skoleutbygging

-         Rammen for utbygging er av rådmannen foreslått redusert fra kr. 220 - kr. 250 mill, til nå kr. 150 mill. Det gjør at planlegging av bedre skoleforhold på Verdalsøra må sees over noen flere år enn først antatt.

2. Ny barneskole. Ivareta jordvern? Finnes det alternativ tomt?

-         Landbruksmyndighetene i Verdal har ikke vært inni bildet.

-         Gårdbrukeren er sannsynligvis villig til å selge.

-         Vil Landbruksmyndighetene akseptere bruke av jorda til skole? Utgiften til ny tomt på dyrka mark er ikke medtatt i kostnadsoverslaget.

-         Ny skole på Mikvoldjorda er kostnadsberegnet til kr. 109 mill + tomt + evt. prisøkning. Synes svært kostbart. Finnes det rimeligere alternativ som gir like gode eller bedre pedagogiske løsninger?

-         Renovering + påbygging langs den gamle skolen, jfr. utredningen, er uaktuell

-         Uteområdet for barneskolen er for lite — mens ungdomsskolen har større areal enn normen tilsier. Kan barneskolen overta områder fra Ungdomsskolen? Kan noen områder brukes av begge skolene —for eksempel idrettsplass? Kan kommunen kjøpe til nytt areal — kjøp av boliger som grenser opp til skoletomta? Det er mange byskoler som har enda mindre skolegård enn Verdalsøra! Skolen kan benytte en del arealer som ligger i nærheten som for eksempel Mekken og fotballplass nedenfor Mekken.

-         Kan det være aktuelt å bygge ny skole på området hvor barne- og ungdomsskolen ligger i dag?
Kan det være en mulighet å utforme den nye skolen slik at vi i første omgang bygger det som er mest prekært med ferdigstil
lelse høsten 2009: ny større gymsal, husstellrom, evnt. andre spesialrom, noen klasserom som kan ta klasser over 25 elever, arbeidsplasser for lærere o.a. Kanskje også Realfagrom som kan brukes sammen med Ungdomsskolen. 1. byggetrinn må evnt. kunne bygges uten at den gamle skolen berøres. Deler av gammel skole renoveres - ikke minst toalettene, mens deler av skolen evt. rives eller benyttes av ungdomsskolen.
Det vurderes å bygge skole i to etasjer p.g.a tomteforhold og kostnader. Neste byggetrinn kommer så fort som kommunen har råd til det —jfr. neste økonomiplan.

3. Ungdomsskole

-         Ungdomsskolen i Vuku ferdigstilles med 2 eller 3 paralleller.

-         Verdalsøra ungdomsskole fortsetter med renovering av eksisterende bygninger — fortrinnsvis ikke nye bygg, og gir plass til 4 eller 5 paralleller. Gymsalen rustes opp. Elever som kjøres i buss kjøres evt. til Vuku mens det er for liten plass på øra, eller noen klasser “låner” den delen av gammel barneskole som ligger nærmest ungdomsskolen — med nytt inngangsparti, inntil den gamle barneskolen rives.

-         Elevtallet i 2015(?) avgjør hva en skal gjøre videre med utbygging av Ungdomsskole. Innen 2025(?) vil det kanskje være riktig å bygge en stor ungdomsskole for hele bygda ved Videregående skole.

-         Småbruket som ligger ved videregående bør reguleres til idrett/skoleformål slik at det er avklart den dagen det er behov for bygging av helt ny Ungdomsskole — med egen identitet!

-         Ny ungdomsskole på andre siden av riksvegen synes å medføre uforholdsmessige store kostnader til trafikkløsninger.”

4. Flerbrukshall

-         Ny flerbrukshall og ny svømmehall bygges ved Verdal videregående skole og går inn i en større idrettspark. Det tas opp forhandliger med Fylkeskommunen om utbygging og evt. forskuttering av deler av utbyggingskostnadene.

-         Ved å samlokalisere Flerbrukshallen sammen med eksisterende hall vil en redusere både kostnader og drift av en idrettshall, samtidig som det gir muligheter for større arrangement. Det gir også muligheter for evt. kafédrifi og andre aktiviteter for “ventende” foreldre.

-         Plassering ved videregående skole vil også øke muligheten for en bedre idrettslinje ved skolen.

-         En flerbrukshall vil kunne leies ut til videregående for ca. i mill pr. år. I tillegg vil kommunens skoler kunne bruke den på dagtid som supplement til egen gymsal samt at det kan være organisasjoner som kan leie den på dagtid. Etter skoletid er det i dag mangel på hall og det vil sannsynligvis ikke være problemer med utleie.

5. økonomi

-         Renovering/utbyggingsrekkefølge må bestemmes så fort som mulig. Gjennomføringsår må avklares i forbindelse med ny økonomiplan.

 

FRP og V sine innspill følger saken videre – enstemmig.

Det ble først votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra ordfører som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Formannskapet tar sikte på å velge utbyggingsalternativ i november 2007.

 1. Det bør legges tilrette for en arkitektkonkurranse når løsningsalternativ er valgt.Formannskapet oppnevnes som komité.

 2. Det bør utarbeides alternative trafikale planløsninger for plasseringen av Verdalsøra ungdomsskole i tilknytning til Verdal videregående skole.

 3. Kommunen må gå foran i fornybare/alternative energikilder.  Dette må derfor inn i tidlig fase i forbindelse med skoleutbygging.

 
Følgende innspill følger i tillegg saken:

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende foreløpige innspill som vil følge saken videre:

 1. Ut fra saksdokumentets elevframskriving utbygges Vuku ungdomsskole i henhold til en løsning tilpasset to paralleller.

 2. Det bygges en ny ungdomsskole i nærheten av Verdal vgs tilpasset 5 paralleller.

 3. Verdalsøra barneskole flyttes og lokaliseres i bygningene til Verdalsøra ungdomsskole. Det tas utgangpunkt i at det gjennomføres de nødvendige tilpasninger i eksisterende bygningsmasse jf. omtalen i saksdokumentet.

 4. Det bes om at administrasjonen undersøker og fremlegger en egen sak om mulighetene for at private aktører bygger og eier ny ungdomsskole, hvor kommunen inngår langsiktig leiekontrakt.

V v/Brita Kleven Thorsvik la fram følgende foreløpige innspill som vil følge saken videre:

” Skoleutbygging på Verdalsøra. Foreløpige innspill.

1. økonomiske rammer for skoleutbygging

-         Rammen for utbygging er av rådmannen foreslått redusert fra kr. 220 - kr. 250 mill, til nå kr. 150 mill. Det gjør at planlegging av bedre skoleforhold på Verdalsøra må sees over noen flere år enn først antatt.

2. Ny barneskole. Ivareta jordvern? Finnes det alternativ tomt?

-         Landbruksmyndighetene i Verdal har ikke vært inni bildet.

-         Gårdbrukeren er sannsynligvis villig til å selge.

-         Vil Landbruksmyndighetene akseptere bruke av jorda til skole? Utgiften til ny tomt på dyrka mark er ikke medtatt i kostnadsoverslaget.

-         Ny skole på Mikvoldjorda er kostnadsberegnet til kr. 109 mill + tomt + evt. prisøkning. Synes svært kostbart. Finnes det rimeligere alternativ som gir like gode eller bedre pedagogiske løsninger?

-         Renovering + påbygging langs den gamle skolen, jfr. utredningen, er uaktuell

-         Uteområdet for barneskolen er for lite — mens ungdomsskolen har større areal enn normen tilsier. Kan bameskolen overta områder fra Ungdomsskolen? Kan noen områder brukes av begge skolene —for eksempel idrettsplass? Kan kommunen kjøpe til nytt areal — kjøp av boliger som grenser opp til skoletomta? Det er mange byskoler som har enda mindre skolegård enn Verdalsøra! Skolen kan benytte en del arealer som ligger i nærheten som for eksempel Mekken og fotballplass nedenfor Mekken.

-         Kan det være aktuelt å bygge ny skole på området hvor barne- og ungdomsskolen ligger i dag?
Kan det være en mulighet å utforme den nye skolen slik at vi i første omgang bygger det som er mest prekært med ferdigstilielse høsten 2009: ny større gymsal, husstelirom, evnt. andre spesialrom, noen klasserom som kan ta klasser over 25 elever, arbeidsplasser for lærere o.a. Kanskje også Realfagrom som kan brukes sammen med Ungdomsskolen. 1. byggetrinn må evnt. kunne bygges uten at den gamle skolen berøres. Deler av gammel skole renoveres - ikke minst toalettene, mens deler av skolen evt. rives eller benyttes av ungdomsskolen.
Det vurderes å bygge skole i to etasjer p.g.a tomteforhold og kostnader. Neste byggetrinn kommer så fort som kommunen har råd til det —jfr. neste økonomiplan.

3. Ungdomsskole

-         Ungdomsskolen i Vuku ferdigstilles med 2 eller 3 paralleller.

-         Verdalsøra ungdomsskole fortsetter med renovering av eksisterende bygninger — fortrinnsvis ikke nye bygg, og gir plass til 4 eller 5 paralleller. Gymsalen rustes opp. Elever som kjøres i buss kjøres evt. til Vuku mens det er for liten plass på øra, eller noen klasser “låner” den delen av gammel barneskole som ligger nærmest ungdomsskolen — med nytt inngangsparti, inntil den gamle barneskolen rives.

-         Elevtallet i 2015(?) avgjør hva en skal gjøre videre med utbygging av Ungdomsskole. Innen 2025(?) vil det kanskje være riktig å bygge en stor ungdomsskole for hele bygda ved Videregående skole.

-         Småbruket som ligger ved videregående bør reguleres til idrett/skoleformål slik at det er avklart den dagen det er behov for bygging av helt ny Ungdomsskole — med egen identitet!

-         Ny ungdomsskole på andre siden av riksvegen synes å medføre uforholdsmessige store kostnader til trafikkløsninger.”

4. Flerbrukshall

-         Ny flerbrukshall og ny svømmehall bygges ved Verdal videregående skole og går inn i en større idrettspark. Det tas opp forhandliger med Fylkeskommunen om utbygging og evt. forskuttering av deler av utbyggingskostnadene.

-         Ved å samlokalisere Flerbrukshallen sammen med eksisterende hall vil en redusere både kostnader og drift av en idrettshall, samtidig som det gir muligheter for større arrangement. Det gir også muligheter for evt. kafédrifi og andre aktiviteter for “ventende” foreldre.

-         Plassering ved videregående skole vil også øke muligheten for en bedre idrettslinje ved skolen.

-         En flerbrukshall vil kunne leies ut til videregående for ca. i mill pr. år. I tillegg vil kommunens skoler kunne bruke den på dagtid som supplement til egen gymsal samt at det kan være organisasjoner som kan leie den på dagtid. Etter skoletid er det i dag mangel på hall og det vil sannsynligvis ikke være problemer med utleie.

5. økonomi

-         Renovering/utbyggingsrekkefølge må bestemmes så fort som mulig. Gjennomføringsår må avklares i forbindelse med ny økonomiplan.

 

 

 

 

PS 104/07 E6-skulptur. Kommunal andel av finansiering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utlagt.

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til vedtak:
”Ut fra kommunens økonomiske situasjon har ikke Verdal kommune anledning til å bidra med direkte finansiering av E6-skulpturen. Det bes om at finansieringen skjer i samarbeid med Innherred Vekst og Næringslivet.”

Ved alternativ votering mellom plan- og utviklingskomiteens innstilling og forslaget fra FRP, ble plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.

 

INNSTILLING:

Verdal kommune bidrar med kr. 250.000,- i finansieringen av E6-skulpturen. Tilskuddet bevilges under forutsetning av at Innherred Vekst bidrar med tilsvarende beløp og at næringslivet gjennom Verdal Næringsforum bidrar med resterende finansiering.

Kommunens kostnad dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettmessige endringer.

Bygging starter etter framlagt fullfinansiering.

 

 

 

 

PS 105/07 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - budsjett 2008

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen og nytt vedlegg ble utlagt i møtet.

Torill Elverum fratrådte som inhabil ved behandlinga av saken da hun er daglig leder ved Krisesenteret. Jfr. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2008 for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.  

 2. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune som vertskommune for Krisesenteret i Nord-Trøndelag forskutterer den kommunale egenandelen av finansieringen for 2008.  Verdal kommune krever refusjon fra de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag ut fra folketallet i den enkelte kommune.

 

 

 

 

PS 106/07 Etablering av Innherred seniorbedrift BA - andelstegning

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt i møtet.

FrP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret vil uttrykke at man er svært positiv til at det etableres en seniorbedrift som har til formål å formidle eldre arbeidskraft til ulike private og offentlige virksomheter som har behov for arbeidskraft.

 2. Kommunestyret ønsker i likhet med Nord-Trøndelag fylkeskommune å ikke gå inn som andelseiere av Innherred Seniorbedrift BA.

 3. Kommunestyret vil imidlertid bidra med et rente- og avdragsfritt lån på 50 000,- kroner til Innherred Seniorbedrift BA.

 4. Kommunestyret gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å finne løsninger på hvordan lånet skal gis. Det bes om at formannskapet blir orientert om den valgte løsning.

Det ble først votert over forslaget fra FRP som falt ved at det fikk 1 stemme. 8 stemte i mot.

Det ble så votert over driftskomiteens innstilling som falt ved at den fikk 3 stemmer. 6 stemmer stemte i mot.

 

INNSTILLING:

Verdal kommune tegner ikke andeler for 50.000 kroner i Innherred Seniorbedrift BA.

 

 

 

 

PS 107/07 Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan - Vinne. Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen - Finansiering av merforbruk på prosjektet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på totalt inntil 5,6 mill.kr til bygging av ny gangveg langs RV72 i Vinne.

 2. Det er tidligere gitt garanti på ett beløp på 5,0 mill.kr. til prosjektet, jfr. K-sak 77/06. Merforbruk på 0,6 mill.kr. finansieres ved bruk av Verdal kommunes kapitalfond.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

PS 108/07 Bygging av ny jernbaneundergang ved Verdal stasjon - Godkjenning av utbyggingsavtale

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt i møtet.

FrP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til innstilling:
Kommunestyret i Verdal viser til kommunens økte behov for investeringer innen oppvekstsektoren og pleie- og omsorg. På den bakgrunn kan ikke kommunestyret se at det er mulig å foreta investeringer på nåværende tidspunkt. Kommunestyret ber om at utbyggingen tas ut av vedtatt økonomiplan og innarbeides i økonomiplanen for perioden 2011- 2014.”

Det ble votert alternativt mellom driftskomiteens innstilling og forslaget fra FRP, der driftskomiteens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra FRP.

 

INNSTILLING:

Verdal kommunestyre godkjenner utbyggingsavtalen mellom Jernbaneverket, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Verdal kommune datert september 2007, innenfor en kostnadsramme på 22,0 mill.kr.

 

 

 

PS 109/07 Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Det etableres eget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et kommunalt utvalg etter § 10 i kommuneloven

 2. Rådet består av fire representanter etter forslag fra brukerorganisasjonene og fire politisk oppnevnte representanter. Kommunestyret oppnevner leder og nestleder for rådet for valgperioden.

 3. Mandat for rådet:

·        Arbeidet med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, sikre universell utforming i kommunens ansvarsområder og påvirke universell utforming overfor private utbyggere, transportytere og andre som driver tjenesteyting for befolkningen i kommunen

·        Arbeide mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne

·        Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne

·        Arbeide for at samfunnsskapte barrierer blir fjernet

·        Være høringsinstans i alle saker som berører rådets arbeidsområde

·        Rådet har rett til å komme inn i prosesser som fører fram til vedtak, når det foreligger alternative måter å gå videre på

·        Uttalelser fra rådet skal følge med saken fram til det kommunale organet som gjør endelig vedtak i saka

·        Rådet kan ta opp saker av eget initiativ

·        Det kan inngås nærmere avtale mellom rådet og kommuneadministrasjonen om hvilke andre saker rådet skal få til behandling

·        Rådet skal avgi årsmelding til kommunestyret

·        Møteinnkalling og saker som rådet skal ha til behandling, sendes ut senest ei uke før møtet

·        En representant for rådmannen møter i rådet (uten stemmerett) for å besvare spørsmål

·        Rådmannen er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen. Sekretæren sender ut innkalling og saksdokumenter til møtene og fører møtebok

 1. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett for rådet.

 2. Oppnevning av medlemmer for valgperioden 2008 – 2011 behandles som egen sak.

 

 

 

 

PS 110/07 Mestertak. Kjøp av næringsareal på Ørin Sør.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Søknad fra Mestertak v/Robert Langeland om feste av næringsareal på Ørin Sør, gnr. 277, bnr. 318, feste nr. 4 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.07.

 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6% av tomteprisen, kr. 200,-, pr- m2.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

 

 

 

PS 111/07 Kjøp av tilleggsareal Lektor Musums gt 13, Verdal.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunen mener det omsøkte areal kan være aktuelt for framføring av ny vegtrasé, og salg av arealet kan derfor ikke imøtekommes.

 

 

 

 

PS 112/07 Eksamenskarakterene i grunnskolen 2005/06

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret ser med bekymring på den negative utviklingen for læringsutbytte i grunnskolen som skissert i denne saken. Kommunestyret forventer at rådmannen følger opp de foreslåtte tiltak, og ber om å bli holdt orientert om framdriften.

 

 

 

PS 113/07 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

AP v/ Torill Elverum fremmet forslag på medlem og varamedlem til styret i Innherred Boligbyggelag:

Styret:          

Medlem:                                                   Varamedlem:

Knut Tveita – funksjonstid til 31.12.09      Trine Hallem – funksjonstid til 31.12.08

Ved votering ble forslaget fra AP enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Styret:          

Medlem:                                                   Varamedlem:

Knut Tveita – funksjonstid til 31.12.09      Trine Hallem – funksjonstid til 31.12.08

 

 

 

PS 114/07 Stene Gård - søknad om skjenkebevilling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

FRP v/Jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til vedtak:
”Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikke i gruppe 1, 2 og 3 innvilges.”

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra FRP, ble rådmannens forslag vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.

 

VEDTAK:

Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 avslås.

Begrunnelse:
I Ruspolitisk Handlingsplan pkt. 1.3.13 er Inn på Tunet nevnt som en av tjenesteleverandørene til kommunen i forhold til kjøp av tjenester som ledd i forebygging og (re)habilitering i forhold til rusproblematikk.  Inn på Tunet-gårdene inngår også som en del av tiltakskjeden i Kap. 6 i forannevnte plan i forhold til (re)habilitering av rusmisbrukere.  En kombinasjon av (re)habiliteringstiltak på dagtid og skjenkested på kveldstid vil kunne gi uheldige signaleffekter.

 

 

 

 

PS 115/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

-         Hadde et møte med Norcem for ca 3 uker siden. De vurderer sin konsesjon i Tromsdalen i et langt tidsperspektiv. Oppdaterer en 70-talls studie. Stor langsiktighet, ikke noen forskuttering. Vet ikke hva det vil ende opp med.

-         Formannskapet har en arbeidsgiverrolle å ivareta, bl.a. i forhold til rådmannen. Det er et utvalg som skal ha årlig medarbeidersamtale med rådmannen og innstille på lønn. Dette utvalget besto i forrige periode av ordfører, varaordfører og Berit Musum. Normalt er medarbeidersamtalen tatt på denne tiden. Forslag på nytt utvalg fremmes i neste møte.

 

Rådmann orienterte om:

-         Kvartalsrapporten skulle egentlig vært med i dag, men den er ikke helt ferdig ennå. Bildet noenlunde likt med 2. kvartal. Mangler noen detaljer. Har fortsatt litt overbruk på oppvekstområdene Verdalsøra og Ørmelen. Ellers bra balanse i enhetene. God drift.

-         Budsjettforslaget – Er i innspurten. Rådmannen tar sikte på å legge det fram mandag 5. november. Formannskapet vil bli invitert til det framlegget i kommunestyresalen sammen med tillitsvalgte. Dette er et åpent møte.

-         En del av HMS-opplegget har tidligere vært en Julepub på Kulturhuset. I år er denne planlagt til 12.12.07. Er noen i formannskapet uenig i at dette blir arrangert, bes det om tilbakemelding.

-         Sykefraværet er på 7,01%. Likt med i fjor.

-         RUP 13. og 14. november på Steinkjer. Ordfører, rådmann + en politiker til som er invitert.

 

Brita K. Thorsvik hadde spørsmål om utslippstillatelsen til NorFraKalk

Har lest i avisen at de er gitt tillatelse til å bruke spillolje fra SFT. Hva gjør kommunen i forhold til det vedtaket som er fattet i kommunestyret.

Ordfører: Det har ikke kommet noen endelig utslippstillatelse fra SFT ennå. Det var den siste gjennomgang av utkastet til utslippstillatelse som sto nevnt i avisen.

 

 

 

 

PS 116/07 B-SAK. Inndraging av skjenkebevilling - endelig vedtak

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.10.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

I medhold av alkohollovens § 1-8 inndras bevillingen for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i ” Barfly.

Begrunnelse for vedtaket:

Vilkårene i § 1-7b Krav til vandel er ikke lenger oppfylt.