VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

27.09.2007

Tid:

10:55 – 11:40

Til stede:

9 representanter. Svein Svensson og Trude Holm fratrådte som inhabil i sak nr. 91/07. Er styremedlemmer i Kinogården AS. Marit Voll Skrove tiltrådte for Svein Svensson Til stede 8 representanter.

 

 

Dokumenter utdelt:
Møteprotokoll fra møtene 23.08.07 og 24.09.07.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Iversen

Bjørn Iversen

AP/SP

Rigmor Hafell

Kåre Norum

H/KRF

Marit Voll Skrove (sak 91/07)

Svein Svensson

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
090/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


091/07
 
   
   
  

Utvidelse av NAV-kontorer - Tilbud fra Kinogården AS og Coop Inntrøndelag BA
Saksframlegg
  (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Brev av 31. august fra Coop Inn-Tøndelag BA og Kinogården AS
Brev datert 19.09.07 fra Fagforbundet
Brev datert 07.09.07 fra nav NORD-TRØNDELAG


092/07 
 

Styrevervregisteret - registrering av verv og økonomiske interesser
Saksframlegg   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Brev datert 05.01.07 fra KS
Forslag til retningslinjer
Møtereferat fra drøftinger med ansattes organisasjoner


093/07 
   
  
  
  
  

Høring - nye vedtekter og kontingentfastsettelse KS
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Forslag til nye vedtekter

Forslag til kontingentfastsettelse


094/07  

Verdal idrettslag - søknad om økt driftstilskudd i forbindelse med sentralidrettsanlegget
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Søknad fra Verdal idrettslag, datert 21.06.2007

Avtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole, datert 21.06.2006


095/07  
  

Tine Midt Norge - Opsjon på næringsareal Ørin Sør
Saksframlegg   (PDF)


096/07  
  
  
  
  
  

Østnesfossen i Vuku - Vurdering av tiltak for å forbedre flomkapasitet
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

Brev fra Verdal kommune til NVE datert 22.06.2006
Brev fra NVE til Verdal kommune datert 20.12.2006


097/07  
  
  
  
  
  

Erosjonssikring mot Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku. Reparasjonsarbeid etter flommen januar/februar 2006. Garantivedtak.
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

Brev fra NVE datert 13.04.07

Skjema for kommunevedtak


098/07  
  
  
  

Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken, avkortet plan - Garantivedtak
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

Brev fra NVE datert 09.08.07 og skjema for garantivedtak


099/07  
  
  
  
  
  

Reparasjon av sikringstiltak mot Inna ved Holmen Nedre, anlegg 2040 - Kommunevedtak
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

Brev fra NVE datert 22.03.07 og skjema for kommunevedtak


100/07  
  
  
  
  
  

Regional planstrategi for Trøndelag 2009 – 2012. Høring
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

Høringsbrev dat 09.07.2007 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Arena Trøndelag 1/2007


101/07 
  

Orientering
  


 


PS 90/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
”Møteprotokoll fra møtene 23.08.07 og 24.09.07 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møtene 23.08.07 og 24.09.07 godkjennes.

 

 

PS 91/07 Utvidelse av NAV-kontorer - Tilbud fra Kinogården AS og Coop Inntrøndelag BA

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

Svein Svensson og Trude Holm fratrådte som inhabil. Styremedlemmer i Kinogården AS. Marit Voll Skrove tiltrådte for Svein Svensson. Til stede 8 representanter.

Brev datert 07.09.07 fra NAV ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet viser til tilbud i brev av 31.8. 2007 fra Coop Inn-Trøndelag og Kinogården AS vedr. utleie av lokaler til NAV og kommunens virksomhet i Kinogården/Fokusbygget.

Formannskapet er godt fornøyd med den offentlige servise som ytes av virksomhetene i Kinogården, og finner det ikke riktig å endre på den hovedstruktur i byggene det i dag arbeides etter.

Nye anbudsrunder med hensyn til leie av lokaler til NAV/kommunens virksomhet utenom Kinogården/Fokusbygget må unngås.

 

 

PS 92/07 Styrevervregisteret - registrering av verv og økonomiske interesser

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. Verdal kommune oppretter register over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers styreverv og økonomiske interesser. Registeret opprettes fra 01.01.08.

  2. Retningslinjer for registrering vedtas.

  3. Registeret administreres av rådmannen.

 

 

 

 

PS 93/07 Høring - nye vedtekter og kontingentfastsettelse KS

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune gir i hovedsak sin tilslutning til forslaget til nye vedtekter for KS, men vil foreslå at det vedtektsføres minimum 1 Fylkesmøte pr år.

Kontingenten til KS bør ikke justeres mer enn hva utviklingen av kommunesektorens frie inntekter tilsier.

 

 

 

PS 94/07 Verdal idrettslag - søknad om økt driftstilskudd i forbindelse med sentralidrettsanlegget

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

SP v/ Trude Holm fremmet følgende forslag:
”Saken sendes driftskomiteen for ytterligere utredning.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken sendes driftskomiteen for ytterligere utredning.

 

 

 

PS 95/07 Tine Midt Norge - Opsjon på næringsareal Ørin Sør

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. TINE Midt-Norge gis opsjon på arealer A og B slik det framgår av saken.

  2. Ved evt. beslutning om utbygging vil Verdal kommune ha som intensjon at areal C omreguleres til næringsformål og tillegges tomten.

  3. Opsjon gis fram til 01.07.08 og er vederlagsfri i denne tiden.

  4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre opsjonsavtale.

 

 

 

PS 96/07 Østnesfossen i Vuku - Vurdering av tiltak for å forbedre flomkapasitet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune anmoder Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) om å beregne flomsituasjonen i Vuku ut fra en forutsetning av at det blir bygd ny bro nedstrøms fossen og den gamle brua blir fjernet.

Dette tiltaket ses sammen med siste alternativ i utredningen av 20. des. 2006.  Det vil si bortsprenging av all masse over kote 16 som vil senke vannstanden i profil 27 i flomsonekartet ned 80 cm til kote 20,44.

 

 

 

PS 97/07 Erosjonssikring mot Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku. Reparasjonsarbeid etter flommen januar/februar 2006. Garantivedtak.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.70.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 

 

 

PS 98/07 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken - Garantivedtak

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.100.000,- i forbindelse med erosjonssikring av Brokskitbekken.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 

 

 

PS 99/07 Reparasjon av sikringstiltak mot Inna ved Holmen Nedre, anlegg 2040 - Kommunevedtak

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.30.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av forbygning i Inna ved Holmen nedre etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 

 

 

PS 100/07 Høring : Regional planstrategi for Trøndelag 2009 - 2012

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forslaget til regional planstrategi for Trøndelag gir godt grunnlag for å meisle ut strategier og tiltak som fremmer utviklingen i Trøndelag. Det blir viktig i det videre planarbeid å utforme konkrete strategier som kan være forskjellige og innovative for de enkelte subregioner i Trøndelag.

Når det gjelder samarbeidsarenaer og arbeidsformer, vil resultatet av forvaltningsreformen ha betydning for hvem og hvordan de samarbeidende enhetene blir. Dersom den nåværende forvaltningsordning blir videreført i en eller annen modifisert form, må Trøndelagsrådet utvikles videre til å kunne bli et langt mer operativt redskap for Trøndelagsregionen gjennom et tydelig mandat og tilført beslutningsmyndighet. Tilknytningen mot de kommunale region­samarbeid må defineres tydeligere og bør styrkes.

 

   


PS 101/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2007 

BEHANDLING:

Svein Svensson har som medlem av styret i Kinogården AS fått henvendelse fra journalister som ikke skjønner hvordan det er å sitte i et AS-styre på vegne av kommunen. Han oppfordrer ordfører og rådmannen å ta med dette i skoleringen av det nye kommunestyret for å klargjøre forventninger som kommunestyret/administrasjonen har til personer som blir valgt til verv utenom kommunen. Må dra fram disse problemstillingene i opplæringen av de nye folkevalgte.