VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

23.08.2007

Tid:

10:00 – 12.50

Til stede:

9 representanter.
Kristin Hildrum
fikk permisjon og forlot møtet under sak nr. 83/07. >
Til stede: 8 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte den 28.06.07

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Knut Snorre Sandnes

Kåre Norum

H/KRF

Kjell Stiklestad

Tomas Iver Hallem

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
080/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
   


081/07 
 
   
   
  

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 - Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Kvartalsrapport 2. kvartal 2007


082/07 
 

Godtgjøring i forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007
Saksframlegg   (PDF)


083/07 
   
  
  
  
  
  

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2007-2011
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Utkast til nytt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret 26.05.03 i sak nr. 47/03


084/07  

Høring på reglement for Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Høring på reglement for Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag


085/07  
  
  
  
  
  

Utbygging FV-173  Sulkrysset - Verdalsøra Ungdomsskole - Kommunal kostnad
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

Brev fra Statens Vegvesen til Verdal kommune datert 12.06.07

Brev fra Verdal kommune til Statens Vegvesen datert 07.09.05


086/07 
  

Orientering
  


087/07 
  

B-SAK : Forhandling om kjøp
  


088/07 
  

B-SAK. Klage - Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede
 


 

 

PS 80/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 28. juni 2007 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 28. juni 2007 godkjennes.

 

 

PS 81/07 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2007

BEHANDLING:

Uttalelse fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.
Rådmann orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kvartsrapporten for 2. kvartal 2007 tas til orientering.

 2. Kommunen innfører ordningen med minimumsavdrag på lån fra og med regnskapsåret 2007.

 3. Det foretas følgende budsjettjusteringer:

 • Avdragsutgifter reduseres med kr. 7.500.000,-.

 • Reserverte bevilgninger økes med kr. 4.300.000,-.

 • Avsetning til disposisjonsfond økes med kr. 3.200.000,-.

 

 

 

PS 82/07 Godtgjøring i forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen møtegodtgjøring.

 2. For møter ellers i valgstyret ytes en møtegodtgjøring på kr 297,50 pr. møte.

 3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,-, pr. person.

 4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyremedlemmer til kr 800,-, pr. dag. For disse ytes i tillegg erstatning for evt. tap i arbeidsinntekt i henhold til gjeldende reglement.

 5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.

 

 

 

PS 83/07 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2007-2011

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Følgende redigeringer på språk/feiltekst ble utført:

 • Pkt. 5.2 - 1. setning strykes.

 • Pkt. 3.3 - Skal stå gruppeleder i stedet for leder og opposisjonsparti i stedet for kun parti.

 • Pkt. 5.6 - ..fagsjefer endres til kommunalsjefer.

Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under behandling av saken.
Til stede: 8 representanter.

AP v/ Brit Fredriksen fremmet følgende forslag til vedtak:
”Kommunestyret vedtar ”Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune valgperioden 2007-2011 som foreslått av det kommunalt oppnevnte utvalg, med den endring at:

Komiteledere i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen frikjøpes inntil 35 %. Endelig størrelse på frikjøp avgjøres av kommunestyret.”

Det ble votert alternativt mellom innstillingen fra driftskomiteen og forslaget fra AP, der forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar ”Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune valgperioden 2007-2011 som foreslått av det kommunalt oppnevnte utvalg, med den endring at:

Komiteledere i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen frikjøpes inntil 35 %. Endelig størrelse på frikjøp avgjøres av kommunestyret.

 


PS 84/07 Høring på reglement for Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune slutter seg til forslagene til reglement for Nord-Trøndelag Teater og reglement for Musikk i Nord-Trøndelag, men at det nye rådet for Musikk i Nord-Trøndelag gis et navn som ikke tydeliggjør forskjellen til Nord-Trøndelag Musikkråd.

 

 

PS 85/07 Utbygging FV-173  Sulkrysset - Verdalsøra Ungdomsskole - Kommunal kostnad

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2007

BEHANDLING:

Uttalelse fra driftskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Saken tas til orientering.

 2. Kommunens resterende egenandel på kr.1.759.020,- dekkes ved bruk av ordinære investeringsmidler tiltak 5140 Kommunale veger.

 

 

 

PS 86/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2007

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om:

 • Matematikksenter på Ørin starter opp den 3. september. Offisiell åpning i oktober. Formannskapet inviteres til den offentlige åpningen.
   

 • Stort møte i aulaen 30.08. om skolesaken. FAU og samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager er invitert. Dette blir rådmann sin informasjon i skolesaken til foreldre og lærere. Ikke annonsert som åpent møte.
   

 • Siste møte for sittende kommunestyre er den 3. september. Kommunestyresalen er da omgjort til tellelokale for valget. Kommunestyrets møte blir derfor flyttet til Stiklestad Nasjonale Kultursenter, der det også vil bli middag.

 

Ordføreren orienterte om:

 • Vegløsning på Stiklestad. Stort spleiselag mellom fylkeskommunen, departement og kommunen. Verdal kommune sin finansiering er allerede gjennomført (gjennom kjøp av hus, innløsning av jord mv.) Kommunal- og Regionaldepartementet har økt tilskuddet til kultursentret noe som også øker forpliktelsen for de to eierne.
   

 • Gangvei vinne åpnet Baglan –Valstad. To bedrifter har finansiert dette.
   

 • Den 31. august kommer jernbanedirektøren på besøk til Verdal. Vi legger opp et program for hans 2 t besøk med tema ”Trondheim-Steinkjer 1 time” storstilt opprusting av jernbaneanlegget i Verdal. Svein Larsen ønsker også å orientere jernbanedirektøren om den store aktiviteten på industriområdet og transportbehov i den forbindelse.

 

Lennart Johansson fremmet følgende spørsmål

 • Tok opp dette før sommeren i formannskap. Nordenden av Ørin er et område som er mye brukt av befolkningen som utfartsområde. I det siste har området blitt brukt som mellomlagring av jordmasser. Bør området benyttes til dette? Lurer på utviklingen av situasjonen.
   

 • Rådmannen svarte: Har tatt opp saken med virksomhetsleder Teknisk drift. Området er blitt brukt av både kommunen og private entreprenører. Ser at det har kommet bort en del masser og går ut i fra at lagring opphører. Det arbeides nå med planer for å utvikle området bl.a. med en  elvepromenade strekningen Levanger - Inderøy,

 

Møtet ble lukket i h.h.t Kommunelovens pgf. 31.3 for en orientering av rådmannen.

 

 

 

PS 87/07 B-sak: Forhandling om kjøp

 

 

PS 88/07 B-sak. Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda Transporttjenesten for funksjonshemmede i sak nr. 11/2007 i møte den 13. mars 2007.

Vedtaket kan ikke påklages.