VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.06.2007

Tid:

10:00

Til stede:

9 representanter.
Kjell Stiklestad
fikk permisjon og forlot møtet under behandlingen av sak nr. 77/07.
Til stede 8 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Brev fra NFU Nord-Trøndelag. Uttalelse fra årsmøte 18. april 2007.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Berit Musum

Medlem

FRP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP/SP

Trude Holm

MEDL

AP/SP

Lennart Johansson

MEDL

UAV

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjell Stiklestad

Trude Holm

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Lennart Johansson

UAV

Torill Elverum

Kristin Johanne Hildrum

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

Møtet startet med generalforsamling i Verdal ASVO.

Sak nr. 74/07 ble trekt av rådmannen.

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
071/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
  


072/07 
 

Innkjøp og finansiering av minibuss pleie og omsorg
Saksframlegg
  (PDF)


073/07 
 
  

Utbygging av ny barnehage  Reinsholm - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud
Saksframlegg   (PDF)


074/07 
  

Utbygging av uteavdeling teknisk drift
Saksframlegg   (PDF)


075/07  
  

Ny behandling - Stiklestad Golfklubb Drift AS: Søknad om skjenkebevilling
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Utfyllende opplysninger til søknad om skjenkebevilling og skisser med markering av område det søkes om skjenkebevilling for


076/07 

 

Hårr Betongprodukter AS og Steinar Myhre Grunn og Betongarbeide. Feste av næringsareal på Ørin Sør.
Saksframlegg   (PDF)


077/07 
  

Orientering
 


078/07 
  

B-SAK : Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - klage på avslag
 


079/07 
  
 
  
  

PE-sak. Godkjenning av forhandlinger om rådmannens lønn for 2007 (tilleggssak)
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg : (PDF)
Forhandlingsprotokoll


 


PS 71/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 07.06.07 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 07.06.07 godkjennes.

 

 

 

PS 72/07 Innkjøp og finansiering av minibuss pleie og omsorg

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre vedtar å kjøpe en minibuss til dagtilbudet på Lysgård.

 2. Investeringen på 775.000 kroner finansieres ved opptak av lån på kr. 620.000 kroner og momskompensasjon på 155.000 kroner.

 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

PS 73/07 Utbygging av ny barnehage  Reinsholm - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre vedtar utbygging av en 4-avdelingers barnehage på Reinsholm.

 2. Kostnadsramme for utbygging av 4-avdelingers barnehage på Reinsholm inkl. tomtekjøp godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr. 22.500.000,-.

 3. Manglende bevilgning på kr.6.500.000,- tas inn i økonomiplanen for budsjettåret 2008.

 4. Refunderbar momskompensasjon på ca. kr.4.000.000,- tilfaller prosjektet.

 

 

 

PS 74/07 Utbygging av uteavdeling teknisk drift

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.06.2007

BEHANDLING:

Saken ble trekt av rådmann.

 

 

 

 

PS 75/07 Ny behandling - Stiklestad Golfklubb Drift AS: Søknad om skjenkebevilling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak med 8 mot 1 stemme.

 

VEDTAK:

1.      Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen eller NAV gis Stiklestad Golfklubb Drift, organisasjonsnr. 988 436 380 alminnelig skjenkebevilling for øl, rusbrus, vin og brennevin i klubbens lokaler og utenomhus på de områder er som vist på skisser ut inneværende bevillingsperiode til 30. juni 2008.

2.      Bjørn Eriksen og Mette Rostad godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Det tas forbehold om at Mette Rostad består kunnskapsprøve i alkoholloven.

3.      Skjenketiden fastsettes slik:

Øl og rusbrus:                 Alle dager kl. 10.00 – 02.00.
Vin:                                  Alle dager kl. 10.00 – 02.00
Brennevin:                       Alle dager kl. 13.00 – 01.00.

 

 

 

PS 76/07 Hårr Betongprodukter AS og Steinar Myhre Grunn og Betongarbeide. Feste av næringsareal på Ørin Sør.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Søknad fra Hårr Betongprodukter AS og Steinar Myhre Grunn og Betongarbeide om feste av parsell av næringsareal på Ørin Sør, gnr. 277, bnr. 318, feste nr. 2 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.07.07.

 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6% av tomteprisen, kr. 200,-, pr- m2.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

 

PS 77/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.06.2007

BEHANDLING:

Kjell Stiklestad fikk permisjon og forlot møtet. 8 representanter.

Tomas I. Hallem orienterte om:
Kvernmo motor er under stiftelse og har henvendt seg til ordfører om Verdal kommune kan oppnevne representant til styret i Kvernmo motor. Stiftelsesmøte 4. juli på kommunestyresalen. Ordføreren har foreslått at varaordføreren blir Verdal kommunes representant. Det ble en spørsmålsrunde om saken.

Rådmannen orienterte om:
- Næringsutviklingsarbeidet på Innherred.

Ordføreren orienterte om:
-   Byjubileumet Steinkjer. 16. juni ga Verdal, Inderøy, Verran og Snåsa kommuner en markering på torget på Steinkjer med en kulturell forundringspakke som var de ovennevnte kommunenes gave til jubileumsbyen.

-         Generalforsamling Verdal Boligselskap 27. juni.

 

 

 

PS 78/07 B-SAK. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - klage på avslag

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Formannskapet viser til at parkeringstillatelse for forflytningshemmede gis etter fastsatte vilkår gitt i ”Forskrift om parkering for forflytningshemmede” med hjemmel i ”Lov om vegtrafikk.”

Vilkåret for parkeringstillatelse er at ”fører av motorvogn (-) har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller aktivitet og vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.”

Parkeringstillatelse gir rett til å parkere kjøretøy på flere steder på offentlig veg og på andre betingelser, enn de som ikke har slik tillatelse. Retten gjelder i utgangspunktet ikke private parkeringsplasser, dersom ikke eieren av plassen bestemmer noe annet.

Ett moment som skal tillegges vekt ved vurdering, er om søkerens problem kan løses på andre måter enn ved tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelse til å parkere nærmest mulig bolig, kan huseier selv gi når det er privat eiendom.

NN har i sin klage datert ........... med vedlegg anført sine ”særlige behov for parkeringstillatelse” og dokumentert helsetilstand med legeerklæringer datert ................, 2 erklæringer av ...............

Etter en vurdering av den innsendte dokumentasjonen har formannskapet kommet fram til at klage fra NN datert .............. på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, datert ..........., ikke tas til følge og rådmannens avslag opprettholdes. Vedtaket kan ikke påklages.”

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet viser til at parkeringstillatelse for forflytningshemmede gis etter fastsatte vilkår gitt i ”Forskrift om parkering for forflytningshemmede” med hjemmel i ”Lov om vegtrafikk.”

Vilkåret for parkeringstillatelse er at ”fører av motorvogn (-) har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller aktivitet og vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.”

Parkeringstillatelse gir rett til å parkere kjøretøy på flere steder på offentlig veg og på andre betingelser, enn de som ikke har slik tillatelse. Retten gjelder i utgangspunktet ikke private parkeringsplasser, dersom ikke eieren av plassen bestemmer noe annet.

Ett moment som skal tillegges vekt ved vurdering, er om søkerens problem kan løses på andre måter enn ved tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelse til å parkere nærmest mulig bolig, kan huseier selv gi når det er privat eiendom.

NN har i sin klage datert ........... med vedlegg anført sine ”særlige behov for parkeringstillatelse” og dokumentert helsetilstand med legeerklæringer datert ................, 2 erklæringer av ...............

Etter en vurdering av den innsendte dokumentasjonen har formannskapet kommet fram til at klage fra NN datert .............. på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, datert ..........., ikke tas til følge og rådmannens avslag opprettholdes. Vedtaket kan ikke påklages.”

 

 

 

PS 79/07 PE-sak. Godkjenning av forhandlinger om rådmannens lønn for 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.06.2007

BEHANDLING:

Saksframlegg og vedlegg ble utdelt.

Ordføreren orienterte om saken.

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet godkjenner vedlagte forslag til protokoll av forhandlingene om rådmannens lønn- og arbeidsbetingelser for året 2007.

Forhandlingsutvalgets leder signerer forhandlingsprotokollen på kommunens vegne.