VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

07.06.2007

Til stede:

8 representanter

Tid:

10:00 – 12:50

Behandlingsrekkefølge: Sak 58/07, 59/07, 60/07, 61/07, 62/07, 63/07, 64/07, 67/07, 68/07, 69/07, 65/07, 66/07 og 70/07.

Etter at sak 59/07 var behandlet orienterte Inger Johanne Overvik Uthus, Organisasjonsenheten, om lærlingeordningen – med bakgrunn i skriv datert 15. mai 2007 fra KS Nord-Trøndelag: Lærlinger er viktige, nødvendig, utfordrende og spennende.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Berit Musum

MEDL

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Elverum

Svein Jørgen Svensson

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Inger Storstad

Konsulent


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  Tilleggssakene 67 - 69  (PDF) Tilleggssak 70   (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
058/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
  


059/07 
 

Orientering om Frivillighetssentralen
Saksframlegg
  (PDF)


060/07  
  
  
  
  
  
  

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag - Oppnevning av prosjektgruppe og medlem til styringsgruppe
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Vedrørende søknaden: Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken, brev fra Departementet datert 29. mars 2007

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag - minner om oppstartmøtet 11. mai kl 1000-1300 på Verdal rådhus, side 2.

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken - referat fra planleggingsmøte 11. mai (inkludert Departementets korreksjon på forståelsen av økonomiske årlige rammer).


061/07 
  
  

Oppnevning av varamedlem til styret i Verdal Boligbyggelag AL
Saksframlegg   (PDF)


062/07  

Prosjekt politisk organisering - Driftskomiteen og brukergruppene
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Innstilling (forslag) fra nedsatt utvalg


063/07 


  

Evaluering av samarbeidsprosjekt Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd, Verdal kirkelige fellesråd - Høring
Saksframlegg   (PDF)


064/07 
 
  

Mikael Wik AS. Feste av næringsareal på Ørin Sør.
Saksframlegg   (PDF)


065/07 

  

Front Eiendomsutvikling AS. Kjøp av 1721/16/298.
Saksframlegg   (PDF)


066/07 
  

Orientering
 


067/07 
  
  

TILLEGGSSAK : Avtale om feste av næringsareal på Ørin Sør. Parsell av Kjæran, 1721/283/1
Saksframlegg
  (PDF)


068/07 
  
  

TILLEGGSSAK : Midt-Norsk Betong Verdal. Kjøp/feste av næringsareal på Ørin Sør
Saksframlegg
  (PDF)


069/07 
 

TILLEGGSSAK : Stiklestad Golfklubb Drift AS: Søknad om skjenkebevilling
Saksframlegg
  (PDF)


070/07 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TILLEGGSSAK : Utredning skoleutbygging Verdalsøra
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/SilHuett arkitekter A/S datert 21.03.2007
Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/ SilHuett arkitekter A/S datert 01.06.2007
Notat datert 25.05.2007 fra Verdalsøra Ungdomskole med tittel ”Samarbeid Verdalsøra Ungdomsskole og Verdal Videregående skole ”.
Notat fra Verdal Videregående skole med tittel ”Lokalisering av Verdalsøra Ungdomskole ved Verdal videregående skole. Helhetstenking lokalt for positiv utvikling av et oppvekstmiljø i Verdal.”


 


PS 58/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag:
Møteprotokoll fra møte 24. mai 2007 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 24. mai 2007 godkjennes.

 

 

 

 

PS 59/07 Orientering om Frivillighetssentralen

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

Leder for frivillighetssentralen, Sissel Rotmo, orienterte om arbeidet så langt – selve ”grunnmursbygginga” – til frivillighetssentralen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 60/07 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Trøndelag - Oppnevning av prosjektgruppe og medlem til styringsgruppe

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

AP v/Brit Fredriksen fremmet følgende forslag:

Pkt. 1.

 1. Torill Elverum (leder)

 2. Trude Holm (nestleder)

Pkt. 2.

 1. Torill Elverum

Vara:

 1. Trude Holm

 

H v/Kåre Norum fremmet følgende forslag:

Pkt. 1.

 1. Knut Snorre Sandnes (medl.)

 

Pkt. 2.

Vara:

 1. Knut Snorre Sandnes

 

Det ble votert samlet over forslaget fra AP v/Brit Fredriksen og forslaget fra H v/Kåre Norum. Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.         Formannskapet oppnevner følgende politikere til lokal prosjektgruppe i Verdal for prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken - Trøndelag”:

 1. Torill Elverum (leder)

 2. Trude Holm (nestleder)

 3. Knut Snorre Sandnes (medl.)

 

2.         Til felles styringsgruppe for prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken - Trøndelag” oppnevnes følgende politiker:

 1. Torill Elverum

Vara:

 1. Trude Holm

 2. Knut Snorre Sandnes

 

3.         Administrativ ledelse har ansvar for framdrift i prosjektet og deltar i prosjektgruppens arbeid og inngår som Verdal kommunes representant i den felles styringsgruppen for prosjektet.

 

 

 

 

PS 61/07 Oppnevning av varamedlem til styret i Verdal Boligbyggelag AL

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

AP v/Brit Fredriksen fremmet følgende forslag til innstilling:
Trine Hallem oppnevnes som nytt varamedlem til styret i Verdal Boligbyggelag til 31.12.07.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Trine Hallem oppnevnes som nytt varamedlem til styret i Verdal Boligbyggelag til 31.12.07.

 

 

PS 62/07 Prosjekt politisk organisering - Driftskomiteen og brukergruppene

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

SP v/ Trude Holm fremmet følgende forslag til endring i innstillingens pkt. 14:
Driftskomiteens leder bør være frikjøpt opptil 50%. (Ellers uendret.)

Det ble først votert alternativt mellom utvalgets innstilling pkt. 14 og forslaget fra SP v/ Trude Holm . Forslaget fra SP v/Trude Holm ble enstemmig vedtatt.

Ordføreren fremmet følgende forslag:
Formannskapet slutter seg for øvrig til utvalgets innstilling.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet slutter seg til utvalgets innstilling med vedtatt endring i pkt. 14.

 

 

 

 

PS 63/07 Evaluering av samarbeidsprosjekt Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd, Verdal kirkelige fellesråd - Høring

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

Verdal kommune konstaterer at det er positive erfaringer med forsøket og tilrår at samarbeidsprosjektet mellom Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd og Verdal kirkelige fellesråd videreføres utover forsøksperioden.

 

 

PS 64/07 Mikael Wik AS. Feste av næringsareal på Ørin Sør.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Søknad fra Mikael Wik AS om feste av næringsareal på Ørin Sør, gnr. 277, bnr. 318, feste nr. 2 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.07.07.

 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6% av tomteprisen, kr. 200,-, pr- m2.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

 

 

PS 65/07 Front Eiendomsutvikling AS. Kjøp av 1721/16/298.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte og endret første setning i tilrådingas pkt. 2 som følger:
Tomteprisen settes til kr 300,- pr. m2.

SP v/ Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag under pkt. 2, første setning:
Tomteprisen settes til kr 600,- pr. m2.

Ordføreren fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken sendes tilbake til administrasjonen med anmodning om å ta kontakt med utbyggeren for å fremforhandle ny pris.

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 7 stemmer. 1 stemte mot.

 

VEDTAK:

Saken sendes tilbake til administrasjonen med anmodning om å ta kontakt med utbyggeren for å fremforhandle ny pris.

 

 

 

 

 

PS 66/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

Orienteringer:

Rådmannen:

·        Tilsyn på barnevernstjenesten. Et par mindre avvik – små – som viser at vi har en svært bra barnevernstjeneste i Verdal.  Bra resultat på en vanskelig tjeneste – som står overfor formidable utfordringer.

·        BOI – siste dagers hendelse.
Byggsakenheten kaller inn til møte med BOI 21. juni 2007. 

·        Rapport fra Statens inst. for folkehelse ang. brentkalkfabrikken på Ørin.  Rapporten var bestilt av kommunelegen.  Den formelle behandlingen av saken  blir hektisk – muligens ekstraordinært kommunestyre i midten av august.  Fristen fra SFT styrer dette.  Folkemøte skal holdes som planlagt.

·        Møte på Aker. Ordfører og rådmann var i møte i går (6. juni) med ny-direktøren.
Ble orientert om det nye ledersjiktet og situasjonen ved Aker både på kort og lenger sikt.

 

Ordføreren:

·        For 2. året på rad har Verdal fått en lokal prisvinner av Drømmestipendet. I år ble det Adrian Løseth Waade på jazzfiolin.

·        Årsmøte i Innherred legevakt – lege fra Mosvik som ønsker seg inn der.

·        Foreldremøte ved Verdalsøra barneskole 30.05.07. Ordføreren var invitert for å gå igjennom utsiktene for skoleutbygging. Kommunalsjef oppvekst, Arvid Vada , var også med.

 

 

 

 

PS 67/07 Kjøp av næringsareal på Ørin Sør. Parsell av  Kjærarn, 1721/283/1

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner framforhandlet festeavgift og tomtepris for feste av parsell av Kjæran sør for sidesporet og regulert til forretnings/næringsformål i ”Kommunedelplan Verdalsøra byområde”.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene.

 3. Festeavgiften for 2007 med fradrag av framfesteinntekter for samme tidsrom belastes disposisjonsfondet. For senere år innarbeides avgiften/inntekten i det ordinære driftsbudsjett.

 4. Rådmannen gis fullmakt til foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

 

 

 

 

 

PS 68/07 Midt-Norsk Betong Verdal. Kjøp/feste av næringsareal på Ørin Sør

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Søknad fra Midt-Norsk Betong Verdal AS om kjøp/feste av ca. 15 da næringsareal på Ørin Sør, gnr. 283, bnr. 179 og parsell av gnr. 273, bnr. 1, for etablering av ny fabrikk imøtekommes, forutsatt avtale om feste mellom grunneier av gnr. 273, bnr. 1 og Verdal kommune.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre avtale om salg og framfeste med basis i standard kjøps-/festevilkår.

 

 

 

 

PS 69/07 Stiklestad Golfklubb Drift AS: Søknad om skjenkebevilling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:
Uttalelse fra lensmannen datert 06.06.07.

Ordføreren fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for å få definert skjenkeområdets utstrekning.

Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 stemmer.  2 stemte mot.

 

VEDTAK:

Saken utsettes for å få definert skjenkeområdets utstrekning.

 

 

 

 

PS 70/07 Utredning skoleutbygging Verdalsøra

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte og gikk igjennom hovedtrekkene i rapporten dat. 01.06.07 fra SilHuett arkitekter as.

Ordføreren fremmet følgende forslag til innstilling:
Saken tas til orientering.

 

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.