VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

24.05.2007

Tid:

10:25 – 13.40

Til stede:

8 representanter.
Tomas Iver Hallem
fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 54/07.
Til stede 7 representanter.

Dokumenter utdelt i møtet:

Sakene ble forhandlet i følgende rekkefølge: 57/07, 56/07, 54/07, 53/07 og 55/07.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ingen.

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 

Følgende orienteringer ble gitt i begynnelsen av møtet:
Enhetsleder Asgeir Tromsdal orienterte om småstilingsprosjektet og Agnes Larsen orienterte om transporttjenesten for funksjonshemmede.

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
053/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
  


054/07 
 

Økonimiplan 2008-2011. Kommuneproposisjon 2008 og revidert statsbudsjett 2007
Saksframlegg
  (PDF)


055/07   
 

Tverrfaglig forebyggende plan for barn, fra før fødsel til skolealder
Saksframlegg   (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Plan for tverrfaglig forebyggende satsning på barn, fra før fødsel til skolealder, 2007-2011.


056/07 
  

Orientering
 


057/07 
  

B-sak. Klage på avlag om transporttjeneste for funksjonshemmede 2007
 


 


PS 53/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 10. mai 2007 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 10. mai 2007 godkjennes.

 

 

 

 

PS 54/07 Økonimiplan 2008-2011. Kommuneproposisjon 2008 og revidert statsbudsjett 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2007

BEHANDLING:

Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot møtet. Til 7 representanter.

Kontroller Trond Selseth og konsulent Berit Hakkebo gikk gjennom grunnlaget for hvilket handlingsrom vi kan ha framover og orienterte om hovedpunktene fra revidert statsbudsjett 2007 og kommuneproposisjonen 2008 og delte ut vedlagte dokument.

Det ble videre en dialog med formannskapet om inntektsforutsetningene i økonomiplanen for 2008-2011 (se vedlagte dokument). Det ble i denne sammenhengen presentert ulike alternativ for framskriving av de frie inntektene i planperioden. Se vedlagte link (vedlagt dokumenter).

I tillegg la rådmannen fram foreløpige tall for virkningen på kapitalutgiftene av skoleutbygging ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. Se vedlagt dokument.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet tar saken til orientering.

 

 

 

 

PS 55/07 Tverrfaglig forebyggende plan for barn, fra før fødsel til skolealder

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Virksomhetsleder Lars Einar Karlsen var til stede og orienterte om planen.  
Se hans presentasjon her (pdf)

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. ”Plan for tverrfaglig forebyggende satsning på barn fra før fødsel til skolealder 2007-2011”vedtas.

  2.  Finansiering:

·      Planlagte tiltak i 2007 finansieres med 1 mill kr. som er avsatt i budsjett 2007 til forebyggende tiltak. Resterende beløp på kr. 122.500,- må dekkes over avsetning til utviklingsformål jfr. sak til kommunestyrets møte 21.05.07.

·      Finansiering av planlagte tiltak i perioden 2008-2011 skal inngå i behandlingen av økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008. Planen skal ha høy prioritet i forhold til andre tiltak som skal finansieres framover, og innebærer at opptrapping av forebyggingsmidlene fra 1 til 2 mill. kr. fra 2008 må vurderes.

  1. Overordnet ansvar for koordinering av den forebyggende satsningen legges til virksomhetsleder for ressurssenter oppvekst, jfr. planens pkt. 5.4. Ansvaret innebærer bl.a. koordinering med andre tverrfaglige eller overordnede planer.

  2. Tverrfaglig koordinering av tiltak i planen ivaretas av en egen arbeidsgruppe i henhold til planens pkt. 6.4.

  3. Evaluering av planen gjennomføres årlig innen 15. november i henhold til planens pkt. 6.1.

  4. Rullering av planens tiltaksdel gjennomføres årlig innen 15. desember i henhold til planens pkt. 6.2.

 

 

 

PS 56/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2007

BEHANDLING:

Enhetsleder Asgeir Tromsdal orienterte om ”småstillingsprosjektet”.

Agnes Larsen, tiltak funksjonshemmede, orienterte om transporttjenesten for funksjonshemmede.

Lennart Johansson hadde følgende spørsmål:

-         Friluftsområdet på Ørin ved ”Saga”. Blitt lagringsplass for Jord. Vil området blir rensket opp slik at det blir funksjonelt og bra for brukerne? Rådmannen svarte: Usikker i forhold til mellomlagring for jord men skal undersøke det. Området ellers vil bli å se i sammenheng med resten av arbeidet og planene for Ørin nord herunder også elvepromenade og gangbru over elva.

Rådmannen orienterte om:

-         Kommuneplan for Verdal. Arbeidet i gang. Ordfører og rådmann har hatt møte med Norcem der de orienterte om sin situasjon. Norcem kommer til å komme med et innspill til kommuneplan der de vil utrede de muligheter som deres konsesjon i Tromsdalen gir. Vi anbefaler at det kommer i denne prosessen slik at alt skjer i det offentlige rom.

-         Innspill til regional utviklingsplan, fylkesplanen. Prosesser på gang. Ikke arbeidet mye i kommunen med dette ennå. Fylket har til nå sammen med Sør-Trøndelag kjørt en felles prosess og scenarier. ISK og Invest er blitt utfordret om å komme med innspill i lag til denne prosessen. Rådmann viste en presentasjon i den forbindelse om hva som er innspillene til denne prosessen.

Ordføreren orienterte om:

-         Innbyggertallet i Verdal kommune har nå passert 14.000 ved offisielle befolkningstall pr. 1. april 2007. Markering vil bli foretatt fredag 25. mai.  Vedkommende barn som er innbygger nr. 14.000 får krystallvase, blomster og ett års gratis barnehageplass.

 

 

 

 

PS 57/07 B-sak. Klage på avlag om transporttjeneste for funksjonshemmede 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2007

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak med 7 mot 1 stemme.

 

VEDTAK:

Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda Transporttjenesten for funksjonshemmede i sak nr. 3/2007 i møte den 13. mars 2007.

Vedtaket kan ikke påklages.