VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

10.05.2007

Tid:

10:40 – 12.00

Til stede:

9 representanter.
Tomas Hallem
fratrådte som inhabil i sak nr. 49/07. Medlem i styret SNK.
Til stede: 8 representanter.
Svein Svensson
ble valgt som setteordfører.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Iversen

ORDF

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Elverum

Bjørn Iversen

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
042/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
  


043/07 
  
   
   
    

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 - Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)
Rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 datert 17. april 2007


044/07 
  
   
   
     
  
   
 

Regnskap og årsrapport 2006
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Årsrapport 2006

Regnskap 2006
Utskrift av Kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg, sak 05/07, Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning 2006


045/07 
  

Disponering av overskudd 2006
Saksframlegg
  (PDF)


046/07 
  

Finansiering av merforbruk investeringsregnskapet 2006
Saksframlegg
  (PDF)


047/07 
  
  
  
  

Garanti for husleie - Midt-norsk realfag- og teknologisenter
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg:  (PDF)
Sluttrapport Forprosjektet Matematikksenter på Innherred


048/07 
  
   
   
    
   
   
  

Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS
Saksframlegg
  (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)
Avtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS om leie og drift av Verdal kino, behandlet i Verdal kommunestyre sak 7/03.

Forslag til revidert avtale mellom Verdal kommune og Norsk kinodrift AS om overtakelse av leie og drift av Verdal kino.


049/07
  
  
  
  
   
  

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS - søknad om utvidelse av skjenkeareal i forbindelse med åpning av Stiklestad Hotell
Saksframlegg  (PDF) 
  
Vedlegg: (PDF)
Søknad med vedlegg datert 18.04.07.
Tegninger

050/07 
  

Innherred Boliger AS. Kjøp av Nyvegbakken 21
Saksframlegg
  (PDF)


051/07 
   
  
  
   
  

AØ Eiendom Verdal as : Søknad om kjøp av tilleggsareal for ombygging av nedkjørsrampe.
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Søknad av 16.04.07 fra AØ Eiendom Verdal as om kjøp av tilleggsareal


052/07 
  

Orientering
 


 


PS 42/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 19.04.07 godkjennes”.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 19.04.07 godkjennes.

 

 

   

PS 43/07 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken og kontroller Trond Selseth var til stede og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 til etterretning.

 

 

 

 

PS 44/07 Regnskap og årsrapport 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

KomRev v/Terje Wist var til stede under behandling av saken og svarte på spørsmål.

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr 7 232 132,11.

 2. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.

 

 

 

 

PS 45/07 Disponering av overskudd 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Kontroller Trond Selseth orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet for 2006 på kr. 7.232.132.

 • Overføring av tilskudd Idretts- og kulturanlegg fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, kr. 1.000.000,-.

 • Økt driftstilskudd Stiklestadmuseene, kr. 200.000,-.

 • Seniorpolitisk tiltak, kr. 500.000,-.

 • Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, kr. 500.000,-.

 • Innkjøp av læremidler i grunnskolen, kr. 800.000,-.

 • Utgifter manus ”Verdalsspill”, kr. 300.000,-.

 • Distriktstilskudd elveforbygging, kr. 500.000,-.

 • Etablering av driftsfond for virksomhetsområdene, kr. 1.000.000,-.

 • Styrket veg og bygningsmessig vedlikehold, kr. 1.000.000,-.

 • Avsetning til kompetanseheving/utviklingsarbeid, kr. 750.000,-.

 • Avsetning til reserve lønnoppgjøret 2007, kr. 682.132,-.

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

   

PS 46/07 Finansiering av merforbruk investeringsregnskapet 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Kontroller Trond Selseth orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Udekket beløp, kr. 3 395 041 i investeringsregnskapet for 2006 dekkes opp i 2007.

 2. Beløpet dekkes ved bruk av tidligere avsetning Salg av Lysgård med kr. 1.400.000,- og bruk av kapitalfond med kr. 1 995 041,-.

 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

PS 47/07 Garanti for husleie - Midt-norsk realfag- og teknologisenter

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Verdal kommune garanterer for leie av lokaler til Midt-norsk realfag og teknologisenter med inntil kr 300.000 i fem år fra 1. januar 2008.

 

 

   

PS 48/07 Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om at det mangler kvadratmetertall i avtalen. Dette vil komme inn i avtalen så snart det er klart.

Det ble votert punktvis over driftskomiteens innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Forslag til revidert avtale, datert 30.04.07, vedtas.

 2. Verdal kommune forplikter seg i leieperioden til å opprettholde og videreføre sitt medlemskap i organisasjonen FILM&KINO.

 

 

 

   

PS 49/07 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS - søknad om utvidelse av skjenkeareal i forbindelse med åpning av Stiklestad Hotell

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Tomas Hallem fratrådte som inhabil. Medlem i styret. Til stede: 8 representanter. Svein Svensson ble valgt som setteordfører.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

 1. Søknaden om tillatelse til utvidelse av skjenkeareal til skjenking av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent, vin og brennevin i Stiklestad Hotell imøtekommes.
   

 2. Skjenkesteder (hotellbygget herunder spisesal, Olavsbiblioteket, Galleriet, møterom, minibar på hotellrommene og suitene) godkjennes som omsøkt.
   

 3. Skjenketid:
  For øl/rusbrus og vin:    Fra kl. 11.00 – 02.00
  For brennevin:                Fra kl. 13.00 – 01.00.

  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).

Følgende bestemmelser gjelder for skjenkingen:

 • Skjenking av øl og vin skal ikke skje til personer under 18 år.

 • Skjenking av brennevin skal ikke skje til personer under 20 år.

 • De samme bestemmelser gjelder for de som forestår skjenkingen.

 • Skjenking må ikke skje til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en person antas å måtte bli beruset.

 • Det må påses at gjester ikke nyter medbrakte alkoholvarer og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkestedet. Bevillingsinnehaver Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Turid Hofstad plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol innenfor skjenkeområdene.

 

 

 

 

PS 50/07 Innherred Boliger AS. Kjøp av Nyvegbakken 21.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Søknad fra Innherred Boliger AS om kjøp av gnr. 18, bnr. 234 og gnr. 19, bnr. 844, til sammen 3.775 m2 imøtekommes.

 2. Kjøpesummen settes til kr. 600,- pr. m2, med tillegg av oppmålings- og tinglysingskostnader.

 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelse med grunnlag i standard kjøpevilkår.

 

 

   

PS 51/07 AØ Eiendom Verdal as : Søknad om kjøp av tilleggsareal for ombygging av nedkjørsrampe.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Søknad far AØ Eiendom Verdal AS om kjøp av ca. 150 m2 av eiendommen gnr. 18, bnr. 542 for bygging av nedkjøringsrampe til parkeringskjeller imøtekommes.

 2. Kjøpesummen settes til kr. 200,- m2, med tillegg av oppmålings- og tinglysingskostnader.

 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen med grunnlag i standard kjøpevilkår.

 

 

 

   

PS 52/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2007

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

-         Åpning av Stiklestad Hotell 8. mai. Gave fra kommunen er medfinansiering av fresken av Håkon Bleken. Bra åpning.