VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Rådhuset

Dato:

19.04.2007

Tid:

10:00 – 12.45.

Til stede:

9 representanter

 

Dokumenter utdelt:

 1. Ny sakliste.

 2. Invitasjon til Treff Den kulturelle skolesekken.

 3. Invitasjon til nasjonal konferanse om Maten, makta og landskapet.

Møtet ble lukket under behandling av sakene 39/07, 40/07 og 41/07.

Tilleggssak nr. 42/07 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 – Verdal kommune tas ikke opp til behandling på dette møtet.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Knut Snorre Sandnes

Kåre Norum

H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
031/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
  


032/07 
  
   
   
    

Utredning skoleutbygging Verdalsøra
Saksframlegg
  (PDF) 
   
Vedlegg: (PDF)
Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/SilHuett arkitekter A/S datert 21.03.2007


033/07 
  
   
   
     
  

Reparasjon og forlengelse av anlegg 88 Verdalselva ved Ness stadion - Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak
Saksframlegg
  (PDF)  
  
Vedlegg: (PDF)
Brev fra NVE, datert 09.08.2006 med skjema for kommunevedtak


034/07 
  
   
   
    
  
   

Reparasjonsarbeider elveforbygning Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak
Saksframlegg
  (PDF)

  
Vedlegg: (PDF)

Brev fra NVE, datert 15.02.2007

Skjema for kommunevedtak


035/07 
  
   
   
     
  

Leirsjø vasslag - Søknad om kommunal garanti for lån til finansiering av nytt ledningsnett i Leksdal
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Brev fra Leirsjø Vasslag datert 03.03.2007


036/07 
  

Sellæg Maskin AS. Kjøp av næringsareal på Ørin.
Saksframlegg
  (PDF)


037/07 
  
   
   
    

Sidsel Deraas og Halstein Prestmo. Kjøp av tilleggsareal 1721/19/662.
Saksframlegg
  (PDF)

 
Vedlegg: (PDF)
Søknad om kjøp av kommunal eiendom


038/07
 

Orientering
 

039/07 
  

B-SAK : Klage på avslag om transportkort for funksjonshemmede
Saksframlegg
  (PDF)


040/07 
  

B-SAK : Klage på avslag om transporttjeneste for funksjonshemmede 2007
Saksframlegg
  (PDF)


041/07 
  

B-SAK : Klage på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Saksframlegg
  (PDF)


 


PS 31/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag:
Møteprotokoll fra møte 29. mars 2007 godkjennes”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 29. mars 2007 godkjennes

 

 

 

PS 32/07 Utredning skoleutbygging Verdalsøra

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte og svarte på spørsmål.

Saken går ikke til kommunestyret før utredningene er utarbeidet.

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Bygging av ny ungdomsskole med inntil 450 elever. Det er ønskelig å se på lokalisering sammen med Verdal videregående skole for å få utnyttet felles lokalisering med tanke på bruk av anlegg og haller, samt faglig samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole.

 2. Renovering/utvidelse av dagens ungdomsskole til ny barneskole for estimert elevtall opptil 420 elever.”

AP/SP v/ Bjørn Iversen og Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Rapport datert 21.03.07 utarbeidet av RG-Prosjekt AS og Silhuett Arkitekter AS tas til orientering.

 2. Rådmannen bes utrede mulighetene for utbygging av skolene på Verdalsøra i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen for perioden 2008-2011.

 3. Bygging av ny ungdomsskole (med idrettshall) i nærheten av Verdal videregående skole utredes innen en tidsfrist på en måned.

 4. Formannskapet forutsetter at tilleggsutredningen (pkt. 3) ikke medfører forsinkelser.

 5. Løsninger til utbygging skisseres med en finansiering som ikke har i seg endringer i skolestruktur eller økning av eiendomsskatt.”

FRP v/ Berit Musum fremmet følgende forslag til vedtak:

”Verdal FRP ber om at muligheten for et samarbeid mellom Verdal kommune og fylkeskommune om bygging av ny flerbrukshall plassert ved Verdal videregående skole utredes, og sees i sammenheng med utredning av en ny ungdomsskole plassert ved Verdal videregående skole."

 

Det ble først votert over FRP sitt forslag som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert punktvis over Høyres forslag med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – falt med 1 mot 8 stemmer.

 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt mellom driftskomiteens innstilling og forslaget fra AP/SP, der forslaget fra AP/SP ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Rapport datert 21.03.07 utarbeidet av RG-Prosjekt AS og Silhuett Arkitekter AS tas til orientering.

 2. Rådmannen bes utrede mulighetene for utbygging av skolene på Verdalsøra i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen for perioden 2008-2011.

 3. Bygging av ny ungdomsskole (med idrettshall) i nærheten av Verdal videregående skole utredes innen en tidsfrist på en måned.

 4. Formannskapet forutsetter at tilleggsutredningen (pkt. 3) ikke medfører forsinkelser.

 5. Løsninger til utbygging skisseres med en finansiering som ikke har i seg endringer i skolestruktur eller økning av eiendomsskatt.

 6. Verdal FRP ber om at muligheten for et samarbeid mellom Verdal kommune og fylkeskommune om bygging av ny flerbrukshall plassert v/Verdal videregående skole utredes, og sees i sammenheng med utredning av en ny ungdomsskole plassert ved Verdal videregående skole.

 7. Renovering/utvidelse av dagens ungdomsskole til ny barneskole for estimert elevtall opptil 420 elever.

 

 

 

PS 33/07 Reparasjon og forlengelse av anlegg 88 Verdalselva ved Ness stadion - Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.120.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av Verdalselva ved Ness stadion etter flommen januar/februar 2006.

 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 3. Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

 

 

 

PS 34/07 Reparasjonsarbeider elveforbygning Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.55.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006.

 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 3. Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

 

 

 

PS 35/07 Leirsjø vasslag - Søknad om kommunal garanti for lån til finansiering av nytt ledningsnett i Leksdal

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Leirsjø vasslag om kommunal garanti for et lån på kr.1.250.000,- til utskifting av ledningsnett i Leksdal. Dette under forutsetning av at Verdal kommunale vannverk får benytte vann fra Leirsjø vasslag til reservevann.

 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr.1.250.000,- som Leirsjø Vasslag tar opp til utskifting av ledningsnett i Leksdal.

 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.1.250.000,- med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.1.375.000,-.

 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 6.

 5. Verdal kommune krever å få tilsendt årlig revidert regnskap for Leirsjø Vasslag for å sikre seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine utgifter.

 

 

 

 

PS 36/07 Sellæg Maskin AS. Kjøp av næringsareal på Ørin.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Søknad fra Sellæg Maskin AS om kjøp av kommunens eiendom gnr. 18, bnr. 1355, imøtekommes

 2. Prisen settes til kr. 185,00 pr. m2, med fradrag for trafikkarealer. Kjøpers kostnader for etablering av vva, begrenset til kr. 315.000,-, går til fradrag.

 3. Kostnader i forbindelse med oppmåling og overdragelse er kjøpers ansvar.

 4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget med basis i standard kjøpevilkår og sikring av vegatkomst til gnr. 18, bnr. 1134.

 

 

 

PS 37/07 Sidsel Deraas og HAlstein Prestmo. Kjøp av tilleggsareal 1721/19/662.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Søknad fra Sidsel Deraas og Halstein Prestmo om kjøp av kommunens eiendom gnr. 19, bnr. 662, som tilleggsareal til sin eiendom Feskarvegen 14, vurderes når det gjennom byfornyelsesarbeidet for området er nærmere avklart den framtidige bruken av arealet.

 

 

 

 

PS 38/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Tomas I. Hallem orienterte om:

-         Plan- og utviklingskomiteen har at tatt initiativ til å starte opp arbeidet med å få en energiplan. Fått støtte fra ENOVA på kr 100.000,-. Ønsker at dette også blir forankret også i formannskapet, f.eks. gjennom å ha det som tema på et formannskapsmøte før sommerferien.

-         Innkjøring Verdal. Vi må få en bevist holdning når vi går ut i mot tiltakshavere og intensivere arbeidet for å rydde innkjøringen til Verdal gjennom å stille krav til etablerere. Formannskapet sa seg enig i dette.

 

Rådmann orienterte om:

-         Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Verdal kommune.

 

Ordføreren orienterte om:

-         Vassdragsdagene. Verdal kommune v/ordfører var der og holdt foredrag om flommen i Nord-Trøndelag 2006. Vi var 1 av 2 kommuner som var invitert til denne nasjonale konferansen som ble arrangert av NVE.

 

 

 

   

PS 39/07 B-SAK. Klage på avslag om transportkort for funksjonshemmede

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda Transporttjenesten for funksjonshemmede i sak nr. 11/2007 i møte den 13. mars 2007.

Vedtaket kan ikke påklages.

 

 

 

 

PS 40/07 B-SAK. Klage på avlag om transporttjeneste for funksjonshemmede 2007

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag:
”Saken utsettes til neste møte slik at fagansvarlig kan komme og orientere om saken og transporttjenesten for funksjonshemmede før den blir tatt opp til realitetsbehandling.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte slik at fagansvarlig kan komme og orientere om saken og transporttjenesten for funksjonshemmede før den blir tatt opp til realitetsbehandling

 

 

 

 

PS 41/07 B-SAK Klage på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Innkommet klage fra over vedtak 16.10.06 vedrørende avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede tas ikke til følge og rådmannens avslag opprettholdes. Vedtak kan ikke påklages.