VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

15.03.2007

Tid:

10:15 – 13.00

Til stede:

9 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

MEDL

AP/SP

Lennart Johansson

MEDL

UAV

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Lars Børre Hallem

Lennart Johansson

SV-V

Torill Elverum

Brit Fredriksen

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

Sak nr. 26/07 ble behandlet som første sak.

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
024/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
  


025/07 
  
   
   
    
   

Plan for psykisk helse 2007 - 2011
Saksframlegg
  (PDF)

 
Vedlegg: (PDF)
Plan for psykisk helse 2007 - 2011

IS-1332 veileder


026/07  
 
 
 
 
  
  

NorFraKalk AS : Søknad om tillatelse til drift av kalkverk i Verdal  - 1721/18/1090
Delegert uttalelse

Saksframlegg
  (PDF) 
  
Vedlegg :
(PDF)
NorFraKalk AS : Søknad om tillatelse til drift av kalkverk i Verdal - 1721/18/1090. Kommentar fra Verdal kommune.


027/07
 

Orientering
 

 


PS 24/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.03.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag:
Protokoll fra møte i formannskapet den 22. februar 2007 godkjennes”.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte i formannskapet den 22. februar 2007 godkjennes.

 

 

 

 

PS 25/07 Plan for psykisk helse 2007 - 2011

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.03.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken.

Rådmannen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
”5.       Det bevilges kr 100 000 av opptrappingsmidler psykiatri for 2007 Samtalegrupper for barn med psykisk syke og rusmisbrukende foreldre (BAPP-grupper)”.

Det ble først votert over forslag til nytt pkt. 5 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over plan- og utviklingskomiteens innstilling inkludert nytt pkt. 5 som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske plan på området.

2.      Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag behandles konkret i forbindelse med det årlige arbeidet med økonomplan og budsjett.

3.      Forslag til bruk av opptrappingsmidler for 2008 - med utgangspunkt i den helhetlige planen - må foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.

4.      Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni 2010, dette inkluderer evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens tiltaksdel rulleres årlig innen 15. juni.

5.      Det bevilges kr 100 000 av opptrappingsmidler psykiatri for 2007 Samtalegrupper for barn med psykisk syke og rusmisbrukende foreldre (BAPP-grupper).

 

 

 

 

 

PS 26/07 NorFraKalk AS : Søknad om tillatelse til drift av kalkverk i Verdal  - 1721/18/1090

Delegert uttalelse

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.03.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 27/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.03.2007

BEHANDLING:

-        Jon Birger By orienterte om overformynderiets arbeid.

-         Dialogseminar Åre 13. og 14. mars for ledere, tillitsvalgte, formannskap/samkommunestyret i Levanger og Verdal kommune. Refleksjoner over samlingen.

-         Vi blir med i prosjekt Utstilingsvindu for kvinner i lokalpolitikken sammen med Steinkjer, Rissa og Osen kommuner. Vi får kr 750.000,- hvert år i fem år for å arbeide med dette prosjektet.