VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

22.02.2007

Tid:

10:00 – 11.45

Til stede:

8 representanter

Dokumenter utdelt:
Møteprotokoll fra møte 08.02.07.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

UAV

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

 

Barnevernstjenesten v/Bente Nestvold orienterte om barneverntjenesten.

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
018/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
  


019/07 
  
   
   
     
  

Revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - oppnevning av gruppe
Saksframlegg
  (PDF) 
  
Vedlegg :
(PDF)
Gjeldende reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune


020/07 
  
  
  
   
  

Hanssen Mek Verksted AS. Feste av næringsareal på Ørin Sør.
Saksframlegg
  (PDF) 
  
Vedlegg :
(PDF)
Forslag til festekontrakt datert 12.02.07 mellom Hanssen Mek Verksted og Verdal kommune


021/07 
  

Berggården as. Kjøp av parsell av 1721/19/787.
Saksframlegg
  (PDF) 


022/07 
  
   
   
   

Orientering - Prosjektplan "Ørin Nord Eiendom"
Saksframlegg
  (PDF) 
  
Vedlegg :
(PDF)
Prosjektplan "Ørin Nord Eiendom"


023/07
 

Orientering
 

 


PS 18/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.02.2007

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgende forslag:
Møteprotokoll fra møte den 08.02.07 godkjennes.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 08.02.07 godkjennes.

 

 

PS 19/07 Revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - oppnevning av gruppe

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.02.2007

BEHANDLING:

Det ble fremmet forslag på følgende medlemmer:

 • Brit Fredriksen, leder

 • Trude Holm

 • Kåre Norum

 • Berit Musum

 • Lars Børre Hallem

Sekretær: Line Therese Ertsås .

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Følgende gruppe kommer på forslag til revidert reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår:

 • Brit Fredriksen, leder

 • Trude Holm

 • Kåre Norum

 • Berit Musum

 • Lars Børre Hallem

Sekretær: Line Therese Ertsås .

 

 

 

PS 20/07 Hanssen Mek Verksted AS. Feste av næringsareal på Ørin Sør.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Forslag til festekontrakt datert 12.02.07 mellom Hanssen Mek Verksted og Verdal kommune om feste av næringsareal på Ørin Sør godkjennes og gjøres gjeldende fra 01.03.07.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

 

 

PS 21/07 Berggården as. Kjøp av parsell av 1721/19/787.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Søknad fra Berggården AS om kjøp av ca. 75 m2 av kommunens eiendom gnr. 19, bnr. 787 slik det framgår av saksframlegget, imøtekommes.

 2. Prisen settes til kr. 70.000,-, inklusiv omkostninger ved oppmåling og tinglysing. Øvrige kostnader i forbindelse med overdragelsen er kjøpers ansvar.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

PS 22/07 Orientering - Prosjektplan "Ørin Nord Eiendom"

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.02.2007

BEHANDLING:

AP/SP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag:
”Ordfører tiltrer styringsgruppen som medlem.”

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag fra AP som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Saken tas til orientering.

 2. Ordfører tiltrer styringsgruppen som medlem.

 

 


 

PS 23/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.02.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om:

-         Status ”BOI-saken”. Kommunen må ha hjemmel (lovforankring) for å stanse saker. Foretatt juridiske vurderinger både av kommunens advokat og kommunens planavdeling. Ikke juridisk grunnlag for å gripe inn i saken, men har forståelse for reaksjonen til berørte naboer. Avventer tilbakemelding fra fylkesmannen om det brevet som er sendt fra rådmann om tolkning av regelverket og grenseoppgangene.

-         Lokalisering spesialenhet for forvaltningsoppgaver Trygd (NAV)(deler av trygdeutbetalingene). Bør ligge på en plass der det er lett å komme til (blir pendling) og en reiseavstand som er overkommelig pga at det er snakk om endring av arbeidssted. Delte ut brev som ble sendt NAV Nord-Trøndelag der vi ønsker å diskutere en fremtidig etablering i Verdal med svar på mail fra fylkesleder NAV Jostein Solberg. Dette er tatt opp i Trønder-Avisa med en konfliktvinkling. Har positivt samarbeid om utvikling av personalpolitikk i NAV med Levanger og rekner med at felles arbeid fortsetter.

 

Sekretær Line Therese Ertsås :

-         Elektronisk opptelling – valgoppgjør. Tilslutning fra formannskapet om at vi endrer opptellingsmåte fra manuell til elektronisk fra og med valget 2007.

 

Svein J. Svensson:

-         Leder av 17. mai komiteen. Vedtatt at program for 17. mai blir arrangert på samme måte i år som i tidligere, men i september vil det bli satt i gang et arbeid med en omlegging av arrangering av 17. mai i Verdal.

 

Ordføreren orienterte

-    Nettverket ”Byer i Midt-Norge”. Samling på Røros denne uka. Hovedtema denne gang var regionalisering i Trøndelag. Kommunalsjef velferd og ordfører      deltok. Har meldt inn til høstsamlingen følgende tema: ”Bykommunenes utviklingsmuligheter, særlig arealmessige.”