VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

08.02.2007

Tid:

10:30 – 12:30.

Til stede:

9 representanter.

Sak nr. 15/07 ble behandlet som siste sak.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 11.01.07.

 2. Ny sakliste.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

UAV

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP/SP

Bjørn Iversen

ORDF

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjell Stiklestad

Kristin Johanne Hildrum

AP/SP

Thor Bertil Granum

Bjørn Iversen

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
5/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll 
  


6/07 
   

Prosjekt Bostedsløshet. Finansieringsplan 2007.
Saksframlegg
  (PDF) 


7/07 
  
  
  
   
  

Forslag til retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres.
Saksframlegg
  (PDF) 
  
Vedlegg :
(PDF)
Forslag til retningslinjer


8/07 
  
  
  
   
  

Brukerundersøkelsen 2006 - forbedringstiltak
Saksframlegg
  (PDF) 
  
Vedlegg :
(PDF)
Brukerundersøkelsen 2006: Forbedringstiltak i oppvekstområene, pleie- og omsorgsdistrikgene og to private barnehager


9/07 
  

Søknad om fritak fra kommunale verv - Margot Ottesen Wannebo
Saksframlegg
  (PDF) 


10/07 
  

Søknad om fritak fra kommunale verv - Odd-Helge Weisæth
Saksframlegg
  (PDF) 


11/07 
  
  
  
  

NTE - Framtidig eierskap - orientering til formannskapet
Saksframlegg
  (PDF) 
  
Vedlegg :
(PDF)
NTE - Framtidig eierskap


12/07 
  
  
  
   
  

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag - tilskudd - orientering til formannskapet
Saksframlegg
  (PDF) 
  
Vedlegg :
(PDF)
Brev datert 16.01.07 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune


13/07  
  
  
  
  
  
  

BOI - Krav om stansing / opphør av ulovlig bruk - Jfr Plan- og bygningslovens § 113 - vedrørende Østvollv. 76 i Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF) 
  
Vedlegg :
(PDF)
Brev datert 26.01.07 fra div. familier v/fam. Rostad   
Brev datert 01.02.07 fra rådmannen til div. familier i Verdal v/fam. Rostad


14/07
 

Orientering
 

15/07
 

B-SAK. Klage på vedtak ang. søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede
 

16/07
  
  

TILLEGGSSAK : Invitasjon til å bli med i kvalitetskommunesamarbeidet - Verdal kommune
Saksframlegg  (PDF)  
17/07
  
   
   
   

TILLEGGSSAK : Oppnevning av barns representant i plansaker
Saksframlegg  (PDF)  
  
Vedlegg :
(PDF)
Stillingsbeskrivelse for barnerepresentanten i Verdal kommune
 

 


PS 5/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Møteprotokoll fra møte den 11.01.07 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 11.01.07 godkjennes.

 

 

 

PS 6/07 Prosjekt Bostedsløshet. Finansieringsplan 2007.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret ser positivt på utprøvingen av Bo oppfølgingstjenesten.

 2. Kommunestyret slutter seg til forslaget til finansieringsplan for prosjektet. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 3. Evt videreføring av tjenesten må avklares gjennom behandling av økonomiplan 2008 – 11/ budsjett 2008.

 

 

 

PS 7/07 Forslag til retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres vedtas.

 

 

 

PS 8/07 Brukerundersøkelsen 2006 - forbedringstiltak

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Formannskapet tar saken til orientering.

 2. Formannskapet ber rådmannen vurdere å innføre brukerundersøkelser ved de andre kommunale tjenesteområdene.

 

 

 

 

PS 9/07 Søknad om fritak fra kommunale verv - Margot Ottesen Wannebo

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Margot Ottesen Wannebo om fritak som medlem i plan- og utviklingskomiteen og som varamedlem i kommunestyret.

 2. Resten av varamedlemmene i kommunestyret for Det norske Arbeiderparti rykker opp tilsvarende.

 

 

 

 

PS 10/07 Søknad om fritak fra kommunale verv - Odd-Helge Weisæth

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Odd-Helge Weisæth om fritak som medlem i kommunestyret, driftskomiteen og samkommunestyret samt varamedlem til formannskapet, valgstyret og skatteutvalget for resten av valgperioden.

 2. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av perioden.

 3. Leif Roger Kolberg rykker opp som 1. varamedlem i formannskapet og valgstyret.

 

 

 

PS 11/07 NTE - Framtidig eierskap - orientering til formannskapet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Rådmannen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas foreløpig til orientering.

 

 

 

PS 12/07 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag - tilskudd - orientering til formannskapet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 13/07 BOI - Krav om stansing / opphør av ulovlig bruk - Jfr. Plan og bygningslovens § 113 - vedrørende Østvollv 76 i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Rådmann orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 14/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

 • Holdt orientering for kommunalkomiteen i dag om samkommunens framtid og utvikling.

Det ble i møte den 11.01.07 hold slik 2. gangs lukket orientering i formannskapet:
”Situasjonen lagt fram i sin i helhet for formannskapet. Et samlet formannskap gav positive signaler og sluttet seg enstemmig til følgende oppsummering:

 • Stå på videre for realisering av prosjektet.

 • Kommunen må sikre seg manus og musikkrettighetene.

 • Kommunen må møte Styggdalsnemndas styre. Ivareta frivillighetssida.

Rådmannen orienterte formannskapet om følgende som hadde skjedd siden siste møte:

 • Det er nå skrevet kontrakt med Jesper Halle om skriving av manus. 3 trinns avtale. Total kostnadsramme 250.000,-. Kommer konkret sak om finansiering senere.

Rådmannen orienterte videre om:

 • Blir etablert sommerdesignkontor på VIP-senteret i sommer. 5 studenter skal jobbe opp i mot næringslivet i Verdal og jobbe fram nye produkt.

 • Styret i Innherred Vekst hadde studietur forrige uke til Stavanger og Øygarden. Håper at dette kan gjentas til høsten med det politiske miljøet som deltakere.

Trude Holm fremmet spørsmål om frikjøp av parkeringsplassene ved SPREK.

 • Ordfører svarte på hvorfor de nå hadde fått klagerett.

 

 

 

 

 

PS 15/07 B-SAK. Klage på vedtak om ang. søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda Transporttjenesten for funksjonshemmede i sak nr. 1/2006 i møte den 30. november 2006.

Vedtaket kan ikke påklages.

 

 

 

PS 16/07 Invitasjon til å bli med i kvalitetskommunesamarbeidet - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune søker om deltakelse i kvalitetskommunesamarbeidet fra høsten 2007.

 

 

 

PS 17/07 Oppnevning av barns representant i plansaker

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.02.2007

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Lars Einar Karlsen oppnevnes som barns representant i plansaker fra 1. mars 2007, jfr. Pbl. § 9-1.