VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll    
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll  PDF    

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

11.01.2007

Tid:

10.00 – 12.10.

Til stede:

9 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

  1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 14.12.06

  2. Hefte ”seniorpolitiske utfordringer”.

  3. Notat til ordføreren. Skolene i Verdal sentrum – utbyggingsmuligheter.

  4. Debatthefte fra KS til strategikonferansen.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

UAV

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Lars Børre Hallem

Lennart Johansson

SV-V

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)


Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
1/07 
   

Godkjenning av møteprotokoll av 14.12.06
  


2/07 
   
  
  
  

Søknad om leie av rørgate fra Guddingsvatnet
Saksframlegg
  (PDF) 
 
Vedlegg :
(PDF)
Søknad om leie av rørgate


3/07 
  
  
  
   
  

Tommen Gram Eiendom AS. Feste av næringsareal på Ørin Sør, Verdal
Saksframlegg
  (PDF) 
  
Vedlegg :
(PDF)
Justert forslag av 03.01.07 til festekontrakt mellom Verdal kommune og Tommen Gram Eiendom AS


4/07
 

Orientering
 

 


PS 1/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.01.2007

BEHANDLING:

Ordføreren satte fram følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte den 14.12.06. godkjennes”.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte den 14.12.06. godkjennes.

 

 

 

PS 2/07 Søknad om leie av rørgate fra Guddingsvatnet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.01.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Verdal kommune stiller seg positiv til søknad fra Thomas Melby om leie av kommunal rørgate fra Guddingsvatnet til Guddingsmoen for kraftproduksjon.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre en eventuell avtale med søker, basert på avtale om tilsvarende bruk av vannledning fra Leklemesvatnet.

 

 

 

PS 3/07 Tommen Gram Eiendom AS. Feste av næringsareal på Ørin Sør, Verdal

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.01.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Forslag til festekontrakt datert 03.01.07 mellom Verdal kommune og Tommen Gram Eiendom AS godkjennes og gjøres gjeldende fra 01.02.07.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

 

 

 

PS 4/07 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.01.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om:

-         Skolene i sentrum – utbyggingsmuligheter. Mulighetsstudie for å kvalitetssikre de vedtak vi har gjort. Notat utdelt til formannskapet. Arealnormene i forhold til skolebygg. Disse er veiledende. Hvis vi skulle bygd i dag ville klasserommene vært større enn de er nå. Kommer det forskrift om hvor store klasserom skal være, så vil vi få problemer med noen av de skolene vi har, bl.a. Verdalsøra barneskole. Skal vi ha evt. ny barneskole i sentrum har vi også et tomteproblem.

-         Hallkapasiteten i Verdal. Vi har kun 1 idrettshall. Andre kommuner på vår størrelse har minimum 2-3 haller. Verdal Videregående skole mener de har bruk for minimum 1 hall til med dagens aktivitet. Hvor skal evt. hall 2 være? Ved svømmehallen? Vil dreie seg om en investering på i underkant 50 mill. kroner.

-         Info- og dialogmøte for alle ansatte i samkommuneenhetene i dag i Kinogården. Framtidig organisering av samarbeidet i samkommunen. Samkommunestyremøte i februar vil behandle dette videre den 1. februar. Vedtak om framtidig organisering vil bli før sommeren.

-         Rus og psykiatri har nå flyttet inn sammen med NAV og brukerteam er etablert.

-         Norskopplæring bør så fort som mulig samlokaliseres ved videregående.

-         Samkommunestyremøte i februar blir kun 1. februar og ikke 2. februar i tillegg som vedtatt i møteplan.

-         Innherred Vekst AS. Foregår prosesser om veien videre etter 1. januar 2008. Styret skal til Bergen 30. januar. Kan i den forbindelse være behov for å flytte kommunestyremøte den 29. januar. Dette vil det bli gitt nærmere beskjed om.

-         Presteboliger. Kjøpte bolig ved planteskolen for å få prestebolig i rett sokn. Det er nå ansatt ny sokneprest som har søkt om fritak for boplikt og innvilget det for å bo på Levanger. Ønsker nå å diskutere med bispedømmerådet om prestenes boplikt.

 

Ordføreren orienterte om:

- Debatthefte til strategikonferansen til KS som skal avholdes i februar.

 

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3 under en av rådmannens orienteringer.

 

-------------------------------

SP v/ Tomas Hallem orienterte om kvalitetskommuneprogrammet og fremmet i den forbindelse følgende forslag til vedtak (forslaget fremmes fra AP/SP):

1.      Verdal formannskap stiller seg positiv til å starte en prosess med tanke på å søke på kvalitetskommuneprogrammet.

2.      Prosjektet skal være et oppstrømsprosjekt der innbyggere, ansatte og ledelse sammen utvikle tjenestene i Verdal kommune! Verdal kommune skal være en levende demokratisk arena  hvor folk ønsker å delta, kvalitetskommuneprosjektet skal være med og utvikle vår arbeidsgiverrolle og demokrati!

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

1.      Verdal formannskap stiller seg positiv til å starte en prosess med tanke på å søke på kvalitetskommuneprogrammet.

2.      Prosjektet skal være et oppstrømsprosjekt der innbyggere, ansatte og ledelse sammen utvikle tjenestene i Verdal kommune! Verdal kommune skal være en levende demokratisk arena  hvor folk ønsker å delta, kvalitetskommuneprosjektet skal være med og utvikle vår arbeidsgiverrolle og demokrati!