VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

21.11.2007

Tid:

09:00-12:20

Til stede:

9 representanter.
Anita Karlsen og Kjell Woll Sigurdsen ble innvilget permisjon før det var fattet vedtak i sak 73/07.
Til stede 7 representanter.

 Sak 75/07 ble behandlet før sak 74/07. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Leder

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Tove Strand Trana

Medlem

AP/SP

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

Anita Walseth

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:
Ingen.

 

Varamedlemmer som møtte:
Ingen.

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent (møtesekretær)


 

 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

072/07 

Godkjenning av møteprotokoll


073/07  
  

Orienteringer
Saksframlegg
  (PDF)


074/07  
   

Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2009
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009

Høringsuttalelsene


075/07  
   

Ørin Nord - Forskuttering av utgifter til flytting av eksisterende molo
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Situasjonsplan


076/07  
   

Driftskomiteens nye rolle
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Samlet saksframstilling av sak 62/07 i Verdal formannskap m/vedlegg


077/07

Andre saker


 


PS 72/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 21.11.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 14.11.07 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 14.11.07 godkjennes.

 

 

 

  

PS 73/07 Orienteringer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 21.11.2007

BEHANDLING:

Repr. Anita Karlsen og Kjell Woll Sigurdsen ble innvilget permisjon før siste orientering var ferdig. Til stede 7 representanter.

 • Orientering fra Foreningen Mot Stoff Innherred v/Karin Rekve og Heidi Normann Austad.
 • Universell Utforming v/Kari Gregersen Næss.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 74/07 Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2009

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 21.11.2007

BEHANDLING:

Forslag fra SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen:

Strategiplan for oppvekstsektoren 2008-2009, pkt, 4.2, første setning, endres til:

På ungdomstrinnet skal elevene ha tilbud om ungt entreprenørskap (elev/ungdomsbedrift).

 

Forslag fra Frp v/Kjell H. Karlsson:

Kommunestyret vedtar strategisk plan for oppvekstsektoren 2008-2009 med følgende endringer:

 • De fastsatte mål når det gjelder spesialundervisning tas ut av planen.
 • Kommunen forplikter seg til å styrke satsingen til spesialundervisning.  Dette med tanke på at alle skal ha tilpasset opplæring.
 • Kommunestyret forplikter seg til en opptrappingsplan når det gjelder bevilgninger til oppvekstsektoren med 2 mill. kroner i 2008 – og ytterligere 1 mill. kroner i 2009, slik at det blir bedre samsvar mellom økonomiplan/budsjett og strategiplanen.

Det ble først votert over forslaget fra Frp. Forslaget falt med 5 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget.

Det ble så votert over rådmannens forslag til innstilling og SP sitt forslag. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling med SP sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009 med følgende endring under pkt. 4.2, første setning: På ungdomstrinnet skal elevene ha tilbud om ungt entreprenørskap (elev/ungdomsbedrift).

 

 

 

 

 

PS 75/07 Ørin Nord - Forskuttering av utgifter til flytting av eksisterende molo

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 21.11.2007

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune forskutterer flytting av molo ved Ørin Nord innenfor en kostnadsramme på 6,0 mill.kroner.

 2. Investeringen finansieres ved bruk av kommunens kapitalfond.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer

 

 

 

 

PS 76/07 Driftskomiteens nye rolle

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 21.11.2007

BEHANDLING:

Vedtatte tiltak (F-sak 62/07) ble gjennomgått.

Forslag fra driftskomiteen:

Administrasjonen bes legge fram en sak til møtet i desember hvor det foreslås en årsplan for 2008 for driftskomiteen som inkluderer gjennomføring av tiltakene.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Administrasjonen bes legge fram en sak til møtet i desember hvor det foreslås en årsplan for 2008 for driftskomiteen som inkluderer gjennomføring av tiltakene.

 

 

 

 

PS 77/07 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 21.11.2007

BEHANDLING:

Pål Sverre Fikse Pedersen ønsker oppfølging/orientering i senere møter av/om:

 • Rusboligene på Reinsholm.
 • No. 46 (Rinnleiret).
 • Evaluering av ”Inn på tunet”.

 

Torill Elverum:

 • Orientering fra Frivillighetssentralen i neste møte (desember).

 

VEDTAK:

Oppfølging/orientering i senere møter av/om:

 • Rusboligene på Reinsholm.
 • No. 46 (Rinnleiret).
 • Evaluering av ”Inn på tunet”.
 • Orientering fra Frivillighetssentralen i neste møte (desember).