VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyrsalen, Verdal Rådhus

Dato:

14.11.2007

Tid:

0900-1415.

Til stede:

9 representanter.
Anita Walseth ble innvilget permisjon kl 1200, til stede 8 representanter.
Anita Karlsen ble innvilget permisjon kl 1330, til stede 7 representanter.
Tove Strand Trana og Lennart Johansson ble innvilget permisjon kl 1345, til stede 5 representanter.

 

Det var felles orientering for Driftskomiteen og Plan- og utviklingskomiteen på kommunestyresalen kl 0900 – kl 1000 om følgende saker:

Sak 62/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter, Sak 63/07 Økonomiplan for 2008-2011 samt Sak 64/07 Budsjettet 2008 – Verdal kommune.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Leder

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Tove Strand Trana

Medlem

AP/SP

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

Anita Walseth

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:
Ingen.

 

Varamedlemmer som møtte:
Ingen.

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent (møtesekretær)


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

060/07 

Godkjenning av møteprotokoll


061/07  
  
 

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 - Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 - Verdal kommune


062/07  
    
  
  
   
   

Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)   

21 høringsuttalelser fra foreldre ved Verdalsøra barneskole, som ikke var vedlagt kommunestyresak 82/07, samlet i et pdf-dokument (av praktiske hensyn)

  

Se for øvrig også sak 82 i kommunestyrets møte 29.10.2007


063/07  
   

Økonomiplan 2008-2011 Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Økonomiplan for perioden 2008 - 2011


064/07  
   

Budsjett 2008 - Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Rådmannens forslag til budsjett 2008 med betalingssatser og gebyrer

Forslag til økonomireglement for 2008


065/07  
   

Sikringstiltak i Inna ved Sagmoen etter flommen 2006 - Kommunevedtak
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Brev fra NVE datert 27.09.07

Kommunevedtak


066/07  
   

Gebyr renovasjon og slamtømming for 2008 - Innføring av ny differsieringsordning
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Brev fra Innherred Renovasjon datert 02.11.07 vedrørende forslag til ny differensieringsordning for restavfall

Brev fra Innherred Renovasjon datert 02.11.07 vedrørende avfallsgebyr og slampriser for 2008


067/07  
   

Felles forskrift om vann og kloakkgebyrer for kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Utdrag fra ”Forskrift om begrensing av forurensing, kapittel 16, Kommunale vann og avløpsgebyrer


068/07  
   

Beregning av tilskudd til private barnehager 2007
Saksframlegg
  (PDF)


069/07  
   

Plan for legetjenesten i Verdal
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Plan for legetjenesten i Verdal kommune


070/07  
   

Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2009
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 – 2009

Høringsuttalelsene


071/07

Andre saker


 


PS 60/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 24.10.07 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 24.10.07 godkjennes.

 

 

 

PS 61/07 Kvartalsrapport 3. kvartal  2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Arvid Vada redegjorde.
 
Følgende virksomhetsledere var i møtet og redegjorde for situasjonen ved sin virksomhet:

 • Håvard Holmen , Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde.

 • Frode Kvittem , Vinne og Ness oppvekstområde.

 • Turid Krizak , Ressurssenter helse, omsorg og velferd.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Kvartsrapporten for 3. kvartal 2007 tas til etterretning.

2.   Kommunestyret pålegger virksomhetsområdene å føre en streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.

3.   Det foretas følgende budsjettjusteringer:

·        Skatteinntekter/rammetilskudd økes med kr. 3.500.000,-.

·        Reserverte bevilgninger økes med kr. 3.500.000,-.

      4.   Rådmannen får fullmakt til å bruke av posten for Reserverte bevilgninger for å dekke opp virksomhetsområdenes merutgifter knyttet til lokalt lønnsoppgjør for lærere i 2002.

 

 

 

PS 62/07 Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

Åpent brev datert 9. november 2007 fra Klubben i Utdanningsforbundet ved Vuku Oppvekstsenter til ordfører Bjørn Iversen og Verdal kommunestyre.

Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte på spørsmål.

Anita Walseth ble innvilget permisjon fra kl 1200 (etter at sak 62/07 var behandlet).
Til stede 8 representanter.

På vegne av SP og H fremmet Marit Voll Skrove følgende forslag til innstilling:

1.      Vuku oppvekstsenter utbygges for 2 paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kr

2.      Ny Verdalsøra Ungdomskole bygges på sør side av Stiklestad alle, (østre løsning) for 5 paralleller (450 elever) innenfor en kostnadsramme på 148 mill. kr

3.      Eksisterende Verdalsøra Ungdomskole påbygges og renoveres til ny Verdalsøra Barneskole tilpasset 420 elever innenfor en kostnadsramme på 58 mill. kr

4.      Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kr.

5.      Ny flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdal Videregående skole med netto kostnadsramme på 22 mill.kr

6.      Organisering av byggeprosess legges frem som egen sak

7.      Rådmann bes innarbeide byggekostnader i budsjett og økonomiplaner. Finansiering som beskrevet i eget pkt 9 innarbeides i budsjett og økonomiplaner

8.      Rådmannen legger frem som egen sak justering av inntaksområder for ungdomskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelser ved skolene.

9.      Følgende reduksjoner og finansieringsmodeller legges til grunn  i budsjett og økonomiplan:

 

 

 

Finansiering av investering

 

 

 

 

 

 

 

 

Differanse mellom b-skole i u-skole 58 og ren u-skole 66

8,000,000

Salg av barneskoleareal + bygninger

 

13,000,000

Fylkeskommunal leie av hall 1000000 pr år

 

10,000,000

Utsettelse av undergang i sentrum til 2009

 

10,000,000

Reduksjon i størrelse barneskole tilpasset rådmanns forslag

0

Ikke behov for leie andre lokaler ved renovering b-skole

3,000,000

 

 

 

 

 

 

 

Total reduksjon i investeringsramme

 

44,000,000

Dette betyr at forslag til løsning er innenfor de økonomiske rammer som Rådmann legger opp til i sitt forslag til økonomi-plan og budsjett for 2008.

I dette forslaget er ny barneskole dimensjonert for 420 elever, som er det estimerte elevtall for Verdalsøra Barneskole

10. Kommunestyret foreslår å avsette opptil 10 mill kr. fra investeringsfondet til undergang i sentrum i 2009.

 

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende utsettelsesforslag:

Driftskomiteen vedtar at saken utsettes til neste møte den 21.11.07, pga for kort tid til å sette seg godt nok inn i konsekvensene av det nye alternativet (alt. 4).

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget.

 

FrP v/Kjell H. Karlsson fremmet følgende forslag til innstilling:

1.      Vuku oppvekstsenter utbygges for 2 paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill kr.

2.      Ny Verdalsøra Ungdomsskole bygges på sør side av Stiklestad alle, (østre løsning) for 5 paralleller (450 elever).  Det legges videre til grunn at man lar private aktører foreta utbygging, samt eier ny ungdomsskole, og at kommunen går inn som leietager.

3.      Eksisterende Verdalsøra Ungdomsskole påbygges og renoveres til ny Verdalsøra Barneskole tilpasset 420 elever innenfor en kostnadsramme på 66 mill kr.

4.      Eksisterende barneskole ved Verdalsøra legges ut for salg.

5.      Organisering av bygeprosess legges frem som egen sak.

6.      Rådmannen bes innarbeide endringene i budsjett og økonomiplaner.

7.      Rådmannen legger frem som egen sak justering av inntaksområder for ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelser ved skolene.

Det ble først votert over forslaget fra FrP som ble forkastet med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget.

Det ble så votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SP og H. 4 stemmer ble avgitt for SP og H sitt forslag.  5 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

 

INNSTILLING:

1.      Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme på 42 mill. kroner

2.      Verdalsøra ungdomsskole renoveres for fem paralleller (450 elever) innenfor en kostnadsramme på 66 mill. kroner

3.      Verdalsøra barneskole utbygges for to paralleller (392 elever) innenfor en kostnadsramme på 96 mill. kroner

4.      Verdal svømmehall renoveres for en netto kostnadsramme på 12 mill. kroner

5.      Flerbrukshall bygges i tilknytning til Verdalsøra ungdomsskole for en netto kostnadsramme på 22 mill. kroner

6.      Organisering av byggeprosessen legges fram som egen sak

7.      Rådmannen bes innarbeide byggekostnadene i budsjett og økonomiplan

8.      Rådmannen legger fram som egen sak justering av inntaksområder for ungdomsskolene og for barneskolene slik at en oppnår en utjevning av gruppestørrelsen ved skolene.

 

 

 

PS 63/07 Økonomiplan  2008-2011 Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Økonomikonsulent Berit Hakkebo svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2008-2011 for Verdal kommune.

 

 

 

PS 64/07 Budsjett 2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Økonomikonsulent Berit Hakkebo og virksomhetsleder Bård Kotheim svarte på spørsmål.

Anita Karlsen ble innvilget permisjon før det var fattet vedtak i saken.
Til stede 7 representanter.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Forslag til budsjett for 2008 tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forslag til budsjett for 2008 tas til orientering.

 

 

 

PS 65/07 Sikringstiltak i Inna ved Sagmoen etter flommen 2006 - Kommunevedtak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:
 

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.60.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av forbygning i Inna ved Sagmoen etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 

 


 

PS 66/07 Gebyr renovasjon og slamtømming for 2008 - Innføring av ny differensieringsordning

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Forslag til ny differensieringsordning beskrevet i brev fra Innherred Renovasjon IKS i brev datert 02.11.2007 vedtas.

2.      Med hjemmel i forurensingslovens §34 fastsettes følgende årsgebyrsatser for 2008.

·        70 liter restavfallsdunk/Mini rest                            Kr.1210,- eks.mva

·        140 liter restavfall/Liten rest                                  Kr.1875,- eks.mva

·        240 liter restavfall/Medium rest                              Kr.2420,- eks.mva

·        360 liter restavfall/Stor rest                                   Kr.3267,- eks.mva

Det gis i tillegg mulighet til rabattordninger og tilleggstjenester i henhold til regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.

3        Det vedtas en økning på 9,5% i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene)

4.   Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

 

 

PS 67/07 Felles forskrift om vann og kloakkgebyrer for kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtas. Forskriften gjøres gjeldende med virkning fra 01.01.2008.

 

 

 

 

PS 68/07 Beregning av tilskudd til private barnehager 2007

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Berit Hakkebo, økonomienheten, redegjorde for saken.

Lennart Johansson og Tove Strand Trana ble innvilget permisjon etter at saken var ferdig behandlet.
Til stede 5 representanter

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

Beregning av tilskudd til private barnehager 2007 tas til etterretning.

 

 

 

PS 69/07 Plan for legetjenesten i Verdal

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Kommunelege Karin De Ridder svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. For å sikre et godt og stabilt fastlegetilbud ønsker Verdal kommune robuste legesentre som gir mulighet til faglig utvikling og effektiv bruk av ressurser. Dette gjøres på følgende måte:

 • Stekke legesenter bygges ut til å kunne ta 5 leger

 • Ørmelen legesenter justeres til å kunne ta 4 leger

 • Verdal legesenter justeres til å kunne ta 5 leger

 • I Vuku er det faste kontordager minimum 2 dager i uka med fast betjening fra ett av legesentrene i sentrum

 1. Så snart det praktisk lar seg gjøre, endres driftsformen på legesentrene slik at den enkelte lege selv har ansvaret for lokaler, investeringer i utstyr og teknologi samt tilsetter og lønner øvrige helsepersonell.

 

 

 

 

PS 70/07 Strategiplan for oppvekstsektoren 2008- 2009

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Forslag fra SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen:
Saken utsettes til driftskomiteens møte 21.11.07.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken utsettes til driftskomiteens møte 21.11.07.

 

 

 

 

PS 71/07 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007

BEHANDLING:

Marit Voll Skrove:

 • Brukerundersøkelsen – hvor langt er vi kommet med den?
  Karin De Ridder svarte:  Møte i morgen, 15.11.07,  for å finne en løsning på det praktiske.
 • Ønsker orientering fra leder for Frivillighetssentralen i Driftskomiteens møte 21.11.07.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.