VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

24.10.2007

Tid:

09:00-kl 1300

Til stede:

8 representanter.
Repr. Tove Strand Trana ble innvilget permisjon fra kl 1145. Til stede 7 representanter. Repr. Torill Elverum ble erklært inhabil under behandlinga av sak 56/07.
Tilstede 6 representanter.

 

Det var oppmøte kl 0900 i kommunestyresalen for felles orientering sammen med Plan- og utviklingskomiteen  i forbindelse skoleutbygginga som skal skje i kommunen. (Jfr. sak 51/07.)

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Marit Voll Skrove

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Leder

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

AP/SP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

AP/SP

Kjell Woll Sigurdsen

Nestleder

AP/SP

Kjell Hilmar Karlsson

Medlem

FRP/H/KRF

Tove Strand Trana

Medlem

AP/SP

Anita Karlsen

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Anita Walseth

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:
Ingen.

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Trond Selseth

Kontroller (møtesekr.)


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

050/07 

Godkjenning av møteprotokoll


051/07  
  
    
  
  
  

Skoleutbygging
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Høringsuttalelsene

Kort sammendrag av hver enkelt uttalelse

Retningslinjer for utvikling av skolebygg

Silhuett arkitekter as og RG-prosjekt:Utredning skoleutbygging Verdalsøra datert 21.03.07
Silhuett arkitekter as: Utredning utbygging av ny Verdalsøra ungdomsskole ved Verdal videregående skole datert 01.06.07
Verdal videregående skole: Lokalisering av Verdalsøra ungdomsskole ved Verdal videregående skole – Helhetstenkning lokalt for positiv utvikling av et oppvekstmiljø i Verdal
Verdalsøra ungdomsskole: Samarbeid Verdalsøra ungdomsskole og Verdal videregående skole datert 25.05.07


052/07  
    
  
  
   
   

Bygging av ny jernbaneundergang ved Verdal stasjon - Godkjenning av utbyggingsavtale
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)   

Forslag til utbyggingsavtale datert september 2007


053/07  
   

Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan - Vinne. Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen -  Finansiering av merforbruk på prosjektet
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Kopi av brev fra Statens vegvesen datert 18.08.2006

Kopi av K-sak 77/06

Kopi av brev fra Statens Vegvesen datert 21.08.2007


054/07  
   

Verdal idrettslag - søknad om økt driftstilskudd i forbindelse med sentralidrettsanlegget
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Søknad fra Verdal idrettslag, datert 21.06.2007

Avtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole, datert 21.06.2006


055/07
   

Etablering av Innherred seniorbedrift BA - andelstegning
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Etablering av Innherred seniorbedrift BA - andelstegning

Forretningsplan

Utkast til vedtekter


056/07  
   

Krisesenteret i Nord-Trøndelag - budsjett 2008
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Forslag til budsjett for 2008 fra Krisesenteret i Nord-Trøndelag


057/07  
   

Læringsutbytte i grunnskolen
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

VG-nett: Karakterer i grunnskolen 05/06


058/07  
   

Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Rundskriv A-28/2007 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Innspill til saksbehandlingen fra Rådet for funksjonshemmede


059/07

Andre saker


 


 

PS 50/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 26.09.07 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 26.09.07 godkjennes.

 

 

 

 

PS 51/07 Skoleutbygging

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

AP v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag til innstilling:
Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget fra AP enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 52/07 Bygging av ny jernbaneundergang ved Verdal stasjon - Godkjenning av utbyggingsavtale

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

FrP v/Kjell Hilmar Karlssson fremmet følgende forslag til innstilling:
Kommunestyret i Verdal viser til kommunens økte behov for investeringer innen oppvekstsektoren og pleie- og omsorg. På den bakgrunn kan ikke kommunestyret se at det er mulig å foreta investeringer på nåværende tidspunkt. Kommunestyret ber om at utbyggingen tas ut av vedtatt økonomiplan og innarbeides i økonomiplanen for perioden 2011-2014,

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra FrP.

Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for FrP sitt forslag.

 

INNSTILLING:

Verdal kommunstyre godkjenner utbyggingsavtalen mellom Jernbaneverket, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Verdal kommune datert september 2007, innenfor en kostnadsramme på 22,0 mill.kr.

 

 

 

 

PS 53/07 Forskuttering av gang/sykkelveg RV72 Baglan - Vinne. Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen -  Finansiering av merforbruk på prosjektet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på totalt inntil 5,6 mill.kr til bygging av ny gangveg langs RV72 i Vinne.

 2. Det er tidligere gitt garanti på ett beløp på 5,0 mill.kr. til prosjektet, jfr. K-sak 77/06. Merforbruk på 0,6 mill.kr. finansieres ved bruk av Verdal kommunes kapitalfond.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

PS 54/07 Verdal idrettslag - søknad om økt driftstilskudd i forbindelse med sentralidrettsanlegget

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:
 

Utdelt i møtet:
Brev datert 15.10.07 fra Verdal idrettsråd.

Repr. Tove Strand Trana ble innvilget permisjon. Til stede 7 representanter.

 

SP v/Pål Sverre Fikse Pedersen fremmet følgende forslag til innstilling:

Søknad fra Verdal i.l. om økt driftstilskudd for 2007 avslås.

Ved votering ble SP sitt forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

Søknad fra Verdal i.l. om økt driftstilskudd for 2007 avslås.

 

 

 

 

PS 55/07 Etablering av Innherred seniorbedrift BA - andelstegning

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:
 

FrP v/Kjell Hilmar Karlsson fremmet følgende forslag til innstilling:

1.      Kommunestyret vil uttrykke at man er svært positiv til at det etableres en seniorbedrift som har til formål å formidle eldre arbeidskraft til ulike private og offentlige virksomheter som har behov for arbeidskraft.

2.      Kommunestyret ønsker i likhet med Nord-Trøndelag fylkeskommune å ikke gå inn som andelseiere av Innherred Seniorbedrift BA.

3.      Kommunestyret vil imidlertid bidra med et rente- og avdragsfritt lån på 50 000,- kroner til Innherred Seniorbedrift BA.

4.      Kommunestyret gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å finne løsninger på hvordan lånet skal gis. Det bes om at formannskapet blir orientert om den valgte løsning.

 

Det ble først votert over FrP sitt forslag til innstilling som falt med 6 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget.

Det ble så votert over rådmannens forslag til innstilling som ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte mot forslaget.
 

 

INNSTILLING:

Verdal kommune tegner andeler for 50.000 kroner i Innherred Seniorbedrift BA. Andelskjøpet finansieres ved å redusere avsetningen til reserverte bevilgninger tilsvarende.

 

 

 

 

PS 56/07 Krisesenteret i Nord-Trøndelag - budsjett 2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Torill Elverum fratrådte som inhabil ved behandlinga av saken da hun er daglig leder ved Krisesenteret. Jfr. forvaltningsloven § 6, 2. ledd.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2008 for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

 2. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune som vertskommune for Krisesenteret i Nord-Trøndelag forskutterer den kommunale egenandelen av finansieringen for 2008.  Verdal kommune krever refusjon fra de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag ut fra folketallet i den enkelte kommune.

 

 

 

 

PS 57/07 Læringsutbytte i grunnskolen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

AP v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag til innstilling:
Kommunestyret ser med bekymring på den negative utviklingen for læringsutbytte i grunnskolen som skissert i denne saken. Kommunestyret forventer at rådmannen følger opp de foreslåtte tiltak, og ber om å bli holdt orientert om framdriften.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra AP ble AP sitt forslag vedtatt med 6 stemmer. 1 stemme ble avgitt for rådmannens forslag.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret ser med bekymring på den negative utviklingen for læringsutbytte i grunnskolen som skissert i denne saken. Kommunestyret forventer at rådmannen følger opp de foreslåtte tiltak, og ber om å bli holdt orientert om framdriften.

 

 

 

 

PS 58/07 Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Det etableres eget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et kommunalt utvalg etter § 10 i kommuneloven

 2. Rådet består av fire representanter etter forslag fra brukerorganisasjonene og fire politisk oppnevnte representanter. Kommunestyret oppnevner leder og nestleder for rådet for valgperioden.

 3. Mandat for rådet:

 • Arbeidet med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, sikre universell utforming i kommunens ansvarsområder og påvirke universell utforming overfor private utbyggere, transportytere og andre som driver tjenesteyting for befolkningen i kommunen

 • Arbeide mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne

 • Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • Arbeide for at samfunnsskapte barrierer blir fjernet

 • Være høringsinstans i alle saker som berører rådets arbeidsområde

 • Rådet har rett til å komme inn i prosesser som fører fram til vedtak, når det foreligger alternative måter å gå videre på

 • Uttalelser fra rådet skal følge med saken fram til det kommunale organet som gjør endelig vedtak i saka

 • Rådet kan ta opp saker av eget initiativ

 • Det kan inngås nærmere avtale mellom rådet og kommuneadministrasjonen om hvilke andre saker rådet skal få til behandling

 • Rådet skal avgi årsmelding til kommunestyret

 • Møteinnkalling og saker som rådet skal ha til behandling, sendes ut senest ei uke før møtet

 • En representant for rådmannen møter i rådet (uten stemmerett) for å besvare spørsmål

 • Rådmannen er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen. Sekretæren sender ut innkalling og saksdokumenter til møtene og fører møtebok

 1. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett for rådet.

 2. Oppnevning av medlemmer for valgperioden 2008 – 2011 behandles som egen sak.

 

 

 

 

PS 59/07 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.10.2007

BEHANDLING:

Ingen saker.