VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

26.09.2007

Til stede:

8 representanter

Tid:

09:00-11:45

 

Møtet begynte med informasjon og befaring ved Arken.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV-V

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Bjørn Aarstad

Leder

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Thor Bertil Granum

Medlem

AP/SP

Kjell Stiklestad

Nestleder

AP/SP

Rigmor Hafell

Medlem

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Atle Vikan

Thor Bertil Granum

AP/SP

Berit Nessø

Kjell Stiklelstad

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent (møtesekretær)


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

045/07
   
  
  
  
  

Østnesfossen i Vuku - Vurdering av tiltak for å forbedre flomkapasitet
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)

Brev fra Verdal kommune til NVE datert 22.06.2006
Brev fra NVE til Verdal kommune datert 20.12.2006


046/07  
  
    
  
  
  

Erosjonssikring mot Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku. Reparasjonsarbeid etter flommen januar/februar 2006. Garantivedtak.
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Brev fra NVE datert 13.04.07

Skjema for kommunevedtak


047/07  
    
  
  
   
   

Reparasjon av sikringstiltak mot Inna ved Holmen Nedre, anlegg 2040 - Kommunevedtak
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Brev fra NVE datert 22.03.07 og skjema for kommunevedtak


048/07  
   

Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken, avkortet plan - Garantivedtak
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

Brev fra NVE datert 09.08.07 og skjema for garantivedtak


049/07

Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


 


PS 45/07 Østnesfossen i Vuku - Vurdering av tiltak for å forbedre flomkapasitet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.09.2007

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

AP v/Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag til innstilling:
Verdal kommune anmoder Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) om å beregne flomsituasjonen i Vuku ut fra en forutsetning av at det blir bygd ny bro nedstrøms fossen og den gamle brua blir fjernet.

Dette tiltaket ses sammen med siste alternativ i utredningen av 20. des. 2006.  Det vil si bortsprenging av all masse over kote 16 som vil senke vannstanden i profil 27 i flomsonekartet ned 80 cm til kote 20,44.

Ved votering ble forslaget fra AP v/Bjørn Aarstad enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Verdal kommune anmoder Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) om å beregne flomsituasjonen i Vuku ut fra en forutsetning av at det blir bygd ny bro nedstrøms fossen og den gamle brua blir fjernet.

Dette tiltaket ses sammen med siste alternativ i utredningen av 20. des. 2006.  Det vil si bortsprenging av all masse over kote 16 som vil senke vannstanden i profil 27 i flomsonekartet ned 80 cm til kote 20,44.

 

 

 

 

PS 46/07 Erosjonssikring mot Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku. Reparasjonsarbeid etter flommen januar/februar 2006. Garantivedtak.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.09.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.70.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av Verdalselva ved Bredingsberg i Vuku etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 

 

 

 

PS 47/07 Reparasjon av sikringstiltak mot Inna ved Holmen Nedre, anlegg 2040 - Kommunevedtak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.09.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.30.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av forbygning i Inna ved Holmen nedre etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 

 

 

PS 48/07 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken - Garantivedtak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.09.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.100.000,- i forbindelse med erosjonssikring av Brokskitbekken.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

 

 

 

 

PS 49/07 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 26.09.2007

BEHANDLING:

 • Enhetsleder økonomienheten, Meier Hallan, orienterte om momskompensasjonsordningen. Jfr. spørsmål på forrige møte.
  Skriftlig redegjørelse ble utdelt.
 • Trude Holm: Fastlegeordningen – brukerundersøkelse.
  Svar: Karin De Ridder har fått oppdrag å gjennomføre ei undersøkelse etter Steinkjer-modellen.
 • Lars Børre Hallem :  Busslomma ved Lundskammen.
  Arvid Vada svarte.
 • Jan Arne Solvang: Trygg skolevei – Østnesbakkan.
  Administrasjonen bes gjøre en henvendelse til Statens vegvesen om hvordan de vurderer vegen (Østnesbakkan).

VEDTAK:
Administrasjonen bes gjøre en henvendelse til Statens vegvesen om hvordan de vurderer vegen (Østnesbakkan).
Saken for øvrig tas til orientering.