VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

22.08.2007

Tid:

09:00-14:00

Møtet begynte med befaring ved Vuku oppvekstsenter kl 0900 og fortsatte i kommunestyresalen kl 1100.

Sak 44/07 ble behandlet som første sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

NESTL

AP/SP

Trude Holm

MEDL

AP/SP

Lars Børre Hallem

MEDL

SV-V

Thor Bertil Granum

MEDL

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

Bjørn Aarstad

LEDER

AP/SP

Jan Arne Solvang

MEDL

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Rigmor Hafell

MEDL

FRP/H/KRF

Torill Elverum

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Atle Vikan

Torill Elverum

AP/SP

Aina Malmstein

Rigmor Hafell

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)


Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

036/07 
   
  
  
  
  
  
  
  

Felles lokal forskrift om vann og kloakkgebyrer for kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)

Forslag til ny revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer for kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy
Utdrag fra ”Forskrift om begrensing av forurensing, kapittel 16, Kommunale vann og avløpsgebyrer”


037/07  
  
    
  
  
  

Utbygging FV-173 Sulkrysset - Verdalsøra Ungdomsskole - Kommunal kostnad
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Brev fra Statens Vegvesen til Verdal kommune datert 12.06.07

Brev fra Verdal kommune til Statens Vegvesen datert 07.09.05


038/07  
    
  
  
   
   

Revidering av reglement for Verdal kulturskole
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Retningslinjer 1982

Forslag revidert reglement


039/07  
   
  

Samarbeidet m.m. mellom korpsene i kommunen og Kulturtjenesten - Orientering fra Kulturtjenesten
Saksframlegg
  (PDF)


040/07  
    
   
  
  
  
  

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2007-2011
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Utkast til nytt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret 26.05.03 i sak nr. 47/03


041/07
    

Godtgjøring av støttekontakter - arbeidet med å endre satsene
Saksframlegg
  (PDF)


042/07  
    
   
  
  

Evt. deltakelse på re-/habiliteringskonferansen 2007 i regi av Helse Sunnmøre HF
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Invitasjon til re-/habiliteringskonferansen 2007


043/07

Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


044/07
 
 
 
 

Tilleggssak. Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 - Verdal kommune
Saksframlegg
  (PDF)

Vedlegg: (PDF)
Kvartalsrapport 2. kvartal 2007


 

 

 

PS 36/07 Felles lokal forskrift om vann og kloakkgebyrer for kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer og Inderøy

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.08.2007

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken og svarte på spørsmål.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer legges med dette fram for høring og offentlig ettersyn

 

 

 

PS 37/07 Utbygging FV-173  Sulkrysset - Verdalsøra Ungdomsskole - Kommunal kostnad

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.08.2007

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken og svarte på spørsmål.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Saken tas til orientering.

 2. Kommunens resterende egenandel på kr.1.759.020,- dekkes ved bruk av ordinære investeringsmidler tiltak 5140 Kommunale veger.

 

 

 

PS 38/07 Revidering av reglement for Verdal kulturskole

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.08.2007

BEHANDLING:

Kulturtjenesten v/Ingvild Aasen og Sven-Øyvind Bern (vikar for kulturskolerektor) redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Revidert forslag til retningslinjer for Verdal kulturskole vedtas.

 

 

 

PS 39/07 Samarbeidet m.m. mellom korpsene i kommunen og Kulturtjenesten - Orientering fra Kulturtjenesten

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.08.2007

BEHANDLING:

Kulturtjenesten v/Ingvild Aasen og Sven-Øyvind Bern (vikar for kulturskolerektor) redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 40/07 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2007-2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.08.2007

BEHANDLING:

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag:
Kommunestyret går inn for følgende forandringer i gruppeinndelingen av kommunale utvalg:

 1. Rådet for funksjonshemmede og Trafikksikkerhetsutvalget flyttes fra gr. III til gr. II.
 2. Leder i Driftskomiteen skal frikjøpes i 50 %.  Det skal være klare instrukser for oppgaver til leder i Driftskomiteen.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling – og SP v/Atle Vikan sitt endringsforslag - enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar ”Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune – valgperioden 2007- 2011” med følgende endringer:

 1. Rådet for funksjonshemmede og Trafikksikkerhetsutvalget flyttes fra gr. III til gr. II.

 2. Leder i Driftskomiteen skal frikjøpes i 50 %.  Det skal være klare instrukser for oppgaver til leder i Driftskomiteen.

 

 

 

PS 41/07 Godtgjøring av støttekontakter - arbeidet med å endre satsene

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.08.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Arvid Vada redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Driftskomiteen tar saken til orientering.

 

 

 

PS 42/07 Evt. deltakelse på re-/habiliteringskonferansen 2007 i regi av Helse Sunnmøre HF

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.08.2007

BEHANDLING:

Forslag fra lederen:
Torill Elverum velges som repr. fra Driftskomiteen til å delta på Re-/habilierteringskonferansen 2007 i regi av Helse Sunnmøre HF.
Varaperson: Thor Bertil Granum.

Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Torill Elverum velges som repr. fra Driftskomiteen til å delta på Re-/habiliteringskonferansen 2007 i regi av Helse Sunnmøre HF.
Varaperson: Thor Bertil Granum.

 

 

 

PS 43/07 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.08.2007

BEHANDLING:

FRP v/Solvang: Momskompensasjon på gaver og dugnader til kommunale barnehager.

Momskompensasjonen bør gå til barnehagene og ikke i det ”store sluket”.

Forslag fra lederen:
Driftskomiteen ber om en redegjørelse for problemstillingen om momskompensasjon  i neste møte (26. september).

Lederen: Befaring ved Arken i neste møte (26. september).
 
Forslag fra lederen:
Neste møte starter med befaring ved Arken. Leder for Frivillighetssentralen, Dagtilbudet for funksjonshemmede og Flyktningguiden bes om å være til stede.

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 • Driftskomiteen ber om en redegjørelse for problemstillingen om momskompensasjon i neste møte (26. september).

 • Neste møte starter med befaring ved Arken. Leder for Frivillighetssentralen, Dagtilbudet for funksjonshemmede og Flyktningguiden bes om å være til stede.

 

 

 

 

PS 44/07 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 22.08.2007

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Håvard Holmen redegjorde for situasjonen for Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde.

Lederen fremmet følgende forslag til uttalelse:
Driftskomiteen slutter seg til rådmannens tilråding.

 

UTTALELSE:

 1. Kvartsrapporten for 2. kvartal 2007 tas til orientering.

 2. Kommunen innfører ordningen med minimumsavdrag på lån fra og med regnskapsåret 2007.

 3. Det foretas følgende budsjettjusteringer:

 • Avdragsutgifter reduseres med kr. 7.500.000,-.

 • Reserverte bevilgninger økes med kr. 4.300.000,-.

 • Avsetning til disposisjonsfond økes med kr. 3.200.000,-.