VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

13.06.2007

Til stede:

9 representanter

Tid:

09:00-15:15

Møtet begynte med en orientering ved NAV, Kinogården kl 0900.

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV-V

Rigmor Hafell

Medlem

FRP/H/KRF

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Bjørn Aarstad

Leder

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

NESTL

AP/SP

Thor Bertil Granum

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Berit Gustad Nessø

Thor Bertil Granum

AP/SP

Atle Vikan

Kjell Stiklestad

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

030/07 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Utredning skoleutbygging Verdalsøra
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)

Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/SilHuett arkitekter A/S datert 21.03.2007
Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/ SilHuett arkitekter A/S datert 01.06.2007
Notat datert 25.05.2007 fra Verdalsøra Ungdomskole med tittel ”Samarbeid Verdalsøra Ungdomsskole og Verdal Videregående skole ”.
Notat fra Verdal Videregående skole med tittel ”Lokalisering av Verdalsøra Ungdomskole ved Verdal videregående skole. Helhetstenking lokalt for positiv utvikling av et oppvekstmiljø i Verdal.”


031/07  
  
   


Utbygging av ny barnehage Reinsholm - Godkjenning av kostnadsramme / finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud
Saksframlegg
  (PDF)


032/07  
    
  
  
  


Barneverntjenesten - rapportering 1. kvartal 2007
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   
Tilbakemelding på barnevernstjenestens rapportering 1. kvartal 2007.


033/07  
   
  
  
  


Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Forslag til vedtekter for foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal


034/07  
    
   
  
  
  
  


Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007 - 2008
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007 - 2008


035/07
 


Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


 


PS 30/07 Utredning skoleutbygging Verdalsøra

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.06.2007

BEHANDLING:

Arkitet Roald Sexe, SilHuett arkitekter as, var i møtet og orienterte.

Utdelt i møtet:

AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag til uttalelse:
Driftskomiteen konstaterer at begge utbyggingsalternativene har sterke og svake sider.  Også fra et brukerperspektiv er det viktig å legge til rette for en bred demokratisk prosess.  Driftskomiteen vil konkludere saken tidlig på høsten 2007 med sikte på innarbeidelse i Økonomiplanen 2008 – 2011.

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til uttalelse:

 1. Driftskomiteen er godt fornøyd med de utredninger som foreligger ut fra det tidsperspektiv som var tilgjengelig.

 2. Det bør allerede nå være samtaler/forhandlinger med grunneiere/bedrifter som blir berørt av ny ungdomsskole.

 3. Det bør allerede nå være samtaler med vegmyndighetene for å få gode, framtidsrettede og sikre trafikale løsninger.

 4. Det må bli en arkitektkonkurranse for det bygningsmessige og hele arealet inkl. Verdal videregående skole.

 5. Brukermedvirkning må ivaretas i hele prosjektet.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP v/Anita Steinkjer og forslaget fra SP v/Atle Vikan ble AP sitt forslag vedtatt med 6 stemmer.  3 stemmer ble avgitt for SP sitt forslag.

 

UTTALELSE:

Driftskomiteen konstaterer at begge utbyggingsalternativene har sterke og svake sider.  Også fra et brukerperspektiv er det viktig å legge til rette for en bred demokratisk prosess.  Driftskomiteen vil konkludere saken tidlig på høsten 2007 med sikte på innarbeidelse i Økonomiplanen 2008 – 2011.

 

 

PS 31/07 Utbygging av ny barnehage  Reinsholm - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.06.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte og svarte på spørsmål.

Lederen fremmet følgende forslag til uttalelse:
Driftskomiteen slutter seg til rådmannens innstilling.

Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.

 

UTTALELSE:

Driftskomiteen slutter seg til rådmannens innstilling.

 

 

 

PS 32/07 Barneverntjenesten - rapportering 1. kvartal 2007

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.06.2007

BEHANDLING:

Barnevernsleder Bente Nestvold orienterte og svarte på spørsmål.

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til vedtak:
Driftskomiteen er bekymret for utviklingen innen barnevernet.

For å kunne holde tidsfrister for bl.a. saksbehandling må det vurderes mer ressurser – i tillegg til å være organisert på en framtidsrettet og effektiv måte.

Det gode samarbeidet med Levanger må fortsette og vurderes utvidet.

Ellers vises til ”Plan for tverrfaglig forebyggende satsing på barn fra før fødsel til skolealder – Plan 2007 – 2011” .

Ved votering ble forslaget fra SP v/Atle Vikan enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Driftskomiteen er bekymret for utviklingen innen barnevernet.

For å kunne holde tidsfrister for bl.a. saksbehandling må det vurderes mer ressurser – i tillegg til å være organisert på en framtidsrettet og effektiv måte.

Det gode samarbeidet med Levanger må fortsette og vurderes utvidet.

Ellers vises til ”Plan for tverrfaglig forebyggende satsing på barn fra før fødsel til skolealder – Plan 2007 – 2011” .

 

 

 

 

PS 33/07 Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolene i Verdal FUGV nedlegges fra 31. juli 2007.

 2. Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren KFUV opprettes fra 1. august 2007.

 3. Forslaget til vedtekter godkjennes.

 

 

 

 

PS 34/07 Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007 - 2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.06.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar forslag til plan for kompetanseutvikling 2007 – 2008 for personale i grunnskolen i Verdal og Levanger og den kompetanseutviklingsstrategi som er beskrevet i planen.

 

 

 

PS 35/07 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 13.06.2007

BEHANDLING:

 

Atle Vikan:

·        Etterlyste sak om Prosjekt Bostedsløse på saklista.

Harald Myrvang kom i møtet og orienterte om bakgrunnen for prosjektet og status pr. i      dag – herunder Booppfølgingstjenesten – som er en del av prosjektet. Prosjekt Bostedsløse avsluttes 31.12.07, men det er allerede nå konkludert med at     

     Booppfølgingstjenesten bør fortsette – underlagt ett av virksomhetsområdene.

Trude Holm:

 • Fastlegeordningen – brukerundersøkelse.
  Forslag fra SP v/Trude Holm:
  Driftskomiteen ber om at det i løpet av høsten -07 blir igangsatt en brukerundersøkelse i kommunen om fastlegeordningen.
  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 • Korpsene i kommunen.
  Driftskomiteen ber om at det på driftskomiteens møte i august blir orientert om hvordan samarbeidet mellom korpsene og kulturskolen fungerer.  Videre ber driftskomiteen om at de får vite hva kommunen bidrar med for at korpsene skal være sikret instruksjon- og dirigenttjeneste.

 • Nybygget ved barneskolen i Vuku.
  SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag:
  Driftskomiteen har blitt kjent med flere bekymringer i forbindelse med nybygging av barneskolen i Vuku.  Driftskomiteen ber om at det settes i gang tiltak slik at fuktskader i bygget utbedres så fort som råd er, og at andre mangler blir bragt i orden.
  Driftskomiteen tar en befaring til skolen i august.
  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Driftskomiteen ber om at det i løpet av høsten -07 blir igangsatt en brukerundersøkelse i kommunen om fastlegeordningen.

2.      Driftskomiteen har blitt kjent med flere bekymringer i forbindelse med nybygging av barneskolen i Vuku.  Driftskomiteen ber om at det settes i gang tiltak slik at fuktskader i bygget utbedres så fort som råd er, og at andre mangler blir bragt i orden.
Driftskomiteen tar en befaring til skolen i august.