VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

09.05.2007

Tid:

08:30-12:15

Til stede:

9 representanter. Anita Steinkjer fikk permisjon kl 1145, før sak 27/07 var behandlet. Til stede 8 representanter.

Det var befaring ved Ørmelen bo- og helsetun kl 0830 – 0930.

Sak 23/07 ble behandlet som første sak, ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Nestleder

AP/SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV-V

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

MEDL

AP/SP

Rigmor Hafell

MEDL

FRP/H/KRF

Bjørn Aarstad

LEDER

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Einar Asbjørn Tromsdal

Bjørn Aarstad

AP/SP

Atle Vikan

Trude Holm

AP/SP

Aina Malmstein

Rigmor Hafell

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Konsulent


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

020/07 
  


Legesituasjonen i Verdal - fremtidig utfordringer for fastlegeordningen
Saksframlegg
  (PDF)


021/07  
   


Rehabiliteringsboligene på Reinsholm
Saksframlegg
  (PDF)


022/07  
   


Lærlingeordningen
Saksframlegg
  (PDF)


023/07  
   
  
  
  
  
  
  


Regnskap og årsrapport 2006
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Årsrapport 2006

Regnskap 2006
Utskrift av Kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg, sak 05/07, Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning 2006


024/07  
   


Disponering av overskudd 2006
Saksframlegg
  (PDF)


025/07  
   
  
  
  
  


Tverrfaglig forebyggende plan for barn, fra før fødsel til skolealder
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)

Plan for tverrfaglig forebyggende satsning på barn, fra før fødsel til skolealder, 2007-2011


026/07  
   
  
  
  


Film&Kinos landsmøte 3.-4. juni 2007, oppnevning av delegat
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Brev ”FILM&KINOs landsmøte 3.-4.juni 2007 i Oslo”, datert 12.03.2006


027/07  
    
  
  
  
  
  
  


Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Avtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS om leie og drift av Verdal kino, behandlet i Verdal kommunestyre sak 7/03.

Forslag til revidert avtale mellom Verdal kommune og Norsk kinodrift AS om overtakelse av leie og drift av Verdal kino.


028/07  
   
   
   
   


Prosjekt politisk organisering - Driftskomiteen og brukergruppene
Saksframlegg
  (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)

Innstilling (forslag) fra nedsatt utvalg


029/07
 


Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


 


PS 20/07 Legesituasjonen i Verdal - fremtidig utfordringer for fastlegeordningen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 21/07 Rehabiliteringsboligene på Reinsholm

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 22/07 Lærlingeordningen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007

BEHANDLING:

Asgeir Tromsdal og Inger Johanne Uthus, Organisasjonsenheten, orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Driftskomiteen i Verdal tar saken til etterretning.

 

 

 

PS 23/07 Regnskap og årsrapport 2006

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på kr. 7.232.132,11.

 2. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.

 

 

 

PS 24/07 Disponering av overskudd 2006

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007

BEHANDLING:

Kontroller Trond Selseth orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av det regnskapsmessige overskuddet for 2006 på  kr. 7.232.132.

 • Overføring av tilskudd Idretts- og kulturanlegg fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, kr. 1.000.000,-.

 • Økt driftstilskudd Stiklestadmuseene, kr. 200.000,-.

 • Seniorpolitisk tiltak, kr. 500.000,-.

 • Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, kr. 500.000,-.

 • Innkjøp av læremidler i grunnskolen, kr. 800.000,-.

 • Utgifter manus ”Verdalsspill”, kr. 300.000,-.

 • Distriktstilskudd elveforbygging, kr. 500.000,-.

 • Etablering av driftsfond for virksomhetsområdene, kr. 1.000.000,-.

 • Styrket veg og bygningsmessig vedlikehold, kr. 1.000.000,-.

 • Avsetning til kompetanseheving/utviklingsarbeid, kr. 750.000,-.

 • Avsetning til reserve lønnoppgjøret 2007, kr. 682.132,-.

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

PS 25/07 Tverrfaglig forebyggende plan for barn, fra før fødsel til skolealder

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag:
Driftskomiteen slutter seg til rådmannens forslag.

Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.

 

UTTALELSE:

Driftskomiteen slutter seg til rådmannens forslag.

 

 

 

PS 26/07 Film&Kinos landsmøte 3.-4. juni 2007, oppnevning av delegat

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007

BEHANDLING:

AP v/Torill Elverum fremmet følgende forslag til vedtak:
Thor Bertil Granum oppnevnes som delegat til landsmøtet i FILM&KINO 2007. 

Ved votering ble forslaget fra AP v/Torill Elverum enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Thor Bertil Granum oppnevnes som delegat til landsmøtet i FILM&KINO 2007. 

 

 

 

PS 27/07 Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007

BEHANDLING:

Anita Steinkjer fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Forslag til revidert avtale, datert 30.04.07, vedtas.

 2. Verdal kommune forplikter seg i leieperioden til å opprettholde og videreføre sitt medlemskap i organisasjonen FILM&KINO.

 

 

 

PS 28/07 Prosjekt politisk organisering - Driftskomiteen og brukergruppene

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Driftskomiteen slutter seg til utvalgets innstilling som oversendes formannskapet til videre behandling.

Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Driftskomiteen slutter seg til utvalgets innstilling som oversendes formannskapet til videre behandling.

 

 

 

PS 29/07 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 09.05.2007

Behandling:

·        Lederen minnet om invitasjonen til rektor-/styrermøte 16. mai kl 1400 hvor rapporten Ung i Verdal blir lagt fram.

·        Torill Elverum ba om at det i neste møte i driftskomiteen blir orientert om prosjektet Bostedsløse.