VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

18.04.2007

Tid:

09:00-13:00

Til stede:

9 representanter

Møtet startet med befaring ved Verdalsøra barneskole kl 0900.
 
Merknader til saklista:
Trude Holm :  Hadde bedt om sak om fastlegeordningen og var lovet å få den på dette møtet, men den står ikke på saklista. Den komme i mai-møtet.

Dokument utdelt i møtet:
Invitasjon til DKS-treff 3. mai 2007 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV-V

Rigmor Hafell

Medlem

FRP/H/KRF

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Aarstad

Leder

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

NESTL

AP/SP

Thor Bertil Granum

MEDL

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Berit Gustad Nessø

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

Atle Vikan

Kjell Stiklestad

AP/SP

Mari-Ann Green

Thor Bertil Granum

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Storstad

Sekretær

 


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

013/07 
  
  
  
  
  


Leirsjø vasslag - Søknad om kommunal garanti for lån til finansiering av nytt ledningsnett i Leksdal
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg: (PDF)
Brev fra Leirsjø Vasslag datert 03.03.2007


014/07  
   
  
  
   
  
  


Reparasjonsarbeider elveforbygning Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)

Brev fra NVE, datert 15.02.2007

Skjema for kommunevedtak


015/07  
   
  
  
  
   


Reparasjon og forlengelse av anlegg 88 Verdalselva ved Ness stadion - Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Brev fra NVE, datert 09.08.2006 med skjema for kommunevedtak


016/07  
   
  
  
  


Utredning skoleutbygging Verdalsøra
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Rapport utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/SilHuett arkitekter A/S datert 21.03.2007


017/07  
   
  
  
  
  


Energiplan for Verdal kommune - orientering
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)

Søknad - energiplan Verdal kommune

Tilskuddsbrev


018/07  
   


Søknad om utvidelse av Vuku barnehage for barnehageåret 2007/2008
Saksframlegg
  (PDF)


019/07
 


Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


 


PS 13/07 Leirsjø vasslag - Søknad om kommunal garanti for lån til finansiering av nytt ledningsnett i Leksdal

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Leirsjø vasslag om kommunal garanti for et lån på kr.1.250.000,- til utskifting av ledningsnett i Leksdal. Dette under forutsetning av at Verdal kommunale vannverk får benytte vann fra Leirsjø vasslag til reservevann.

2.      Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr.1.250.000,- som Leirsjø Vasslag tar opp til utskifting av ledningsnett i Leksdal.

3.      Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr.1.250.000,- med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.1.375.000,-.

4.      Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens §6.

5.      Verdal kommune krever å få tilsendt årlig revidert regnskap for Leirsjø Vasslag for å sikre seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine utgifter.

 

 

 

 

PS 14/07 Reparasjonsarbeider elveforbygning Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.55.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av Helgåa ved Storholmen etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

3.      Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

 

 

 

 

PS 15/07 Reparasjon og forlengelse av anlegg 88 Verdalselva ved Ness stadion - Hastesak etter flommen januar/februar 2006 - Garantivedtak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1.      Verdal kommunestyre garanterer for et distriktstilskudd på 20% av anleggskostnaden beregnet til kr.120.000,- i forbindelse med reparasjonsarbeider av Verdalselva ved Ness stadion etter flommen januar/februar 2006.

2.      Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, Elveforbygninger.

3.      Beløpet finansieres ved bruk av overskudd fra regnskapsåret 2006.

 

 

 

 

PS 16/07 Utredning skoleutbygging Verdalsøra

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.04.2007

BEHANDLING:

Bård Kotheim orienterte og svarte på spørsmål.

 SP v/ Trude Holm fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2:
Utredningen skoleutbygging Verdalsøra” er et interessant og greitt dokument, men er mangelfullt i forhold til de bestillinger som kom fra driftskomitèen.  Det er mange fordeler i at en ny ungdomsskole blir bygd i nærheten av Verdal videregående skole både i utnytting av idrettsanlegg, bygninger og i muligheten for økt pedagogisk samarbeid, noe som vil kunne bidra til et mer helhetlig 13-årig skoleløp.  Vi ber derfor om at dette alternativet utredes.

Vi ønsker også at løsninger til utbygging skisseres med en finansiering som ikke har i seg endringer i skolestruktur eller økning av eiendomsskatt. 

Utredningen bes gjennomført i løpet av en måned.

Det ble først votert over rådmannens tilråding pkt. 1. som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativt mellom rådmannens tilråding pkt. 2 og SP sitt alternative forslag.  Forslaget fra SP v/ Trude Holm ble vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for rådmannens tilråding.

 

INNSTILLING:

1.      Rapport datert 21.03.07 utarbeidet av RG-Prosjekt A/S/SilHuett Arkitekter A/S tas til orientering.

2.      Utredningen skoleutbygging Verdalsøra” er et interessant og greitt dokument, men er mangelfullt i forhold til de bestillinger som kom fra driftskomitèen.  Det er mange fordeler i at en ny ungdomsskole blir bygd i nærheten av Verdal videregående skole både i utnytting av idrettsanlegg, bygninger og i muligheten for økt pedagogisk samarbeid, noe som vil kunne bidra til et mer helhetlig 13-årig skoleløp.  Vi ber derfor om at dette alternativet utredes.

Vi ønsker også at løsninger til utbygging skisseres med en finansiering som ikke har i seg endringer i skolestruktur eller økning av eiendomsskatt. 

Utredningen bes gjennomført i løpet av en måned.

 

 


 

PS 17/07 Energiplan for Verdal kommune - orientering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.04.2007

BEHANDLING:

Forslag fra SP v/Atle Vikan til nytt pkt. 2:
"Verdal kommune skal aktivt sette miljø på dagsordenen.  Verdal kommune ser behovet for en langsiktig og miljøvennlig omlegging av vår energibruk.  Oppvarming av bygg med bruk av olje og strøm som energikilde må trappes ned, og bioenergi, jordvarme, varmepumpe med mer må aktivt tas i bruk i nye byggeprosjekt.  Et langsiktig mål vil være at 25% av energien til oppvarming av kommunale bygg kommer fra biovarme og at biodiesel eller E85 skal kunne tankes på alle kommunale biler.

I fremtidige reguleringsplaner som f.eks. ved utbygging av boliger på Nestvold skal miljøvennlige energikilder benyttes.

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over SP sitt forslag til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Saken tas til orientering.

2.      Verdal kommune skal aktivt sette miljø på dagsordenen.  Verdal kommune ser behovet for en langsiktig og miljøvennlig omlegging av vår energibruk.  Oppvarming av bygg med bruk av olje og strøm som energikilde må trappes ned, og bioenergi, jordvarme, varmepumpe med mer må aktivt tas i bruk i nye byggeprosjekt.  Et langsiktig mål vil være at 25% av energien til oppvarming av kommunale bygg kommer fra biovarme og at biodisel eller E85 skal kunne tankes på alle kommunale biler.

I fremtidige reguleringsplaner som f.eks. ved utbygging av boliger på Nestvold skal miljøvennlige energikilder benyttes.

 

 

 

PS 18/07 Søknad om utvidelse av Vuku barnehage for barnehageåret 2007/2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.04.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Driftskomiteen godkjenner kapasitetsøkningen ved Vuku oppvekstsenter, avd. barnehage.

  2. Virksomhetsleder har det fulle ansvar å påse at kapasitetsøkningen ikke påfører kommunen økte kostnader.

 

 


 

PS 19/07 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 18.04.2007

BEHANDLING:

Lars Børre Hallem orienterte om bruken av prosjektet ved Leksdalsvatnet.

Bjørn Aarstad – prioritering av vannverk/vannanlegg. Ønsker at Bård Kotheim utarbeider en sak til driftskomiteen. Bård Kotheim orienterte.

Rigmor Hafell . Boligsosial handlingsplan som er vedtatt skal rulleres.  Ber administrasjonen fremme sak på dette.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.