VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 2. etasje, Verdal bo- og helsetun

Dato:

07.03.2007

Tid:

09:00 – 12.30

Til stede:

7 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Nestleder

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Torill Elverum

Medlem

AP/SP

Bjørn Aarstad

Leder

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lars Børre Hallem

MEDL

SV-V

Rigmor Hafell

MEDL

FRP/H/KRF

Thor Bertil Granum

MEDL

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Atle Vikan

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

Aina Malmstein

Rigmor Hafell

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

004/07 
  
  
  
  


Energiforbruk kommunale bygg 2006
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg: (PDF)
Oversikt over energiforbruket store kommunale bygg i 2006 og 2005 


005/07  
   
  
  
  


Melding om brannvernet 2006
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Årsmelding 2006


006/07  
   
  
  
  
  


Plan for psykisk helse 2007 - 2011
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Plan for psykisk helse 2007 - 2011

IS-1332 veileder


007/07  
   
  
  
  


Endring av driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Eksisterende driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager


008/07  
   
  
  
  
  
  


Utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet og drøfting av spørsmålet om grunnlovsfesting av kulturhensyn, høringsuttalelse.
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Høring - Utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet og drøfting av spørsmålet om grunnlovsfesting av kulturhensyn


009/07  
   
  
  
  
  
  


Einarssonsutvalgets rapport om organisering av de statlige virkemidlene på filmområdet, høringsuttalelse
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Høring - Einarssonsutvalgets rapport om organisering av de statlige virkemidlene på filmområdet


010/07  
   
  
  
  


Bibliotekreform 2014 - høring
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Høringsbrev - "Bibliotekreform 2014"


011/07  
   
  
  
  


Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2006
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Årsrapport for 2006


012/07
 


Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


 


PS 4/07 Energiforbruk kommunale bygg 2006

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.03.2007

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte om saken og svarte på spørsmål.

SP v/ Atle Vikan satte fram følgende forslag til vedtak:

1.      I tilrådinga endres orientering til etterretning.

2.      Verdal kommune stiller krav til at nye, og renovering av gamle bygg skal ha muligheter til annen energikilde enn olje og strøm. Fornybar energi f.eks. biobrensel, jordvarme, varmepumpe skal vurderes i en langsiktig strategi. Kompetanseheving (ny kunnskap) skal gjennomføres for ansatte som har ansvar for energibruken i kommunale bygg.

Ved votering ble forslagene fra SP enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

1.      Saken tas til etterretning.

2.      Verdal kommune stiller krav til at nye, og renovering av gamle bygg skal ha muligheter til annen energikilde enn olje og strøm. Fornybar energi f.eks. biobrensel, jordvarme, varmepumpe skal vurderes i en langsiktig strategi. Kompetanseheving (ny kunnskap) skal gjennomføres for ansatte som har ansvar for energibruken i kommunale bygg.

 

 

 

 

PS 5/07 Melding om brannvernet 2006

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.03.2007

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad orienterte om rapporten og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Årsmeldingen tas til etterretning.

 

 

 

 

PS 6/07 Plan for psykisk helse 2007 - 2011

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.03.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om planen og svarte på spørsmål.

Leder fremmet følgende forslag til uttalelse:

Driftskomiteen uttaler følgende:

” 1. Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske plan på området.

2. Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag behandles konkret i forbindelse med det årlige arbeidet med økonomplan og budsjett.

3. Forslag til bruk av opptrappingsmidler for 2008 - med utgangspunkt i den helhetlige planen - må foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.

4. Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni 2010, dette inkluderer evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens tiltaksdel rulleres årlig innen 15. juni.

Ved votering ble leders forslag enstemmig vedtatt.

 

UTTALELSE:

Driftskomiteen uttaler følgende:

1.      Plan for psykisk helse 2007-2011 vedtas som Verdal kommunes strategiske plan på området.

2.      Finansieringsplanen for perioden tas til orientering. De prioriterte forslag behandles konkret i forbindelse med det årlige arbeidet med økonomplan og budsjett.

3.      Forslag til bruk av opptrappingsmidler for 2008 - med utgangspunkt i den helhetlige planen - må foreligge til politisk behandling av økonomiplanen.

4.      Den samlede psykiatriplanen rulleres hvert 4. år, første gang innen 15. juni 2010, dette inkluderer evaluering av tiltak i gjeldende plan. Psykiatriplanens tiltaksdel rulleres årlig innen 15. juni.

 

                    

 

 

PS 7/07 Endring av driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.03.2007

BEHANDLING:

Rådgiver Aud Grande orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Eksisterende driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager endres slik, gjelder pkt. 4.2. Kommunalt tilskudd, tredje ledd:

Verdal kommune benytter enhetskostnadsprinsippet, og bruker Kunnskapsdepartementets regnskapsark/modell ved beregning av barnehagens tilskudd.

Driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager vedtas med virkning fra 01.04.07.

 

 

 

 

PS 8/07 Utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet og drøfting av spøsrsmålet om grunnlovsfesting av kulturhensyn, høringsuttalelse.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.03.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Arvid Vada orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 9/07 Einarssonsutvalgets rapport om organisering av de statlige virkemidlene på filmområdet, høringsuttalelse

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.03.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

PS 10/07 Bibliotekreform 2014 - høring

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.03.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune slutter seg til Bibliotekreform 2014 med følgende kommentarer:

  • Bibliotekreform 2014 er en framtidsrettet og offensiv reform

  • Gjennomføringen av reformen avhenger av at økonomien i bibliotekvesenet styrkes

  • Den økonomiske satsingen fra staten må bli synbar også i kommunene

  • Det er viktig for distriktene å få godt utbygde digitale tjenester og at nasjonale lisenser kommer alle til gode

  • Konsolidering av bibliotekene må føre til en styrking av det enkelte bibliotek og det må tillates forskjellige former for konsolidering og samarbeid ut fra hva som gagner brukeren mest

  • Transportordning mellom bibliotekene er nødvendig for å styrke samarbeidet

  • Endring av bibliotekloven vil være positivt for bibliotekbrukerne

  • Kompetanseutvikling for ansatte må på plass på et tidlig stadium

 

 

 

PS 11/07 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - Årsrapport 2006

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.03.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Årsrapporten for 2006 tas til etterretning.

 

 

 

PS 12/07 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 07.03.2007

BEHANDLING:

Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte om:

- Vi har i henhold til vedtak i kommunestyresak 136/06 sendt søknad om å bli med på deltagelse i prosjekt Utstilingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Vi har nå fått svar om at vi blir med i dette prosjektet i samarbeid med Steinkjer, Rissa og Osen kommuner. Vi får kr 750.000,- hvert år i fem år for å arbeide med dette prosjektet.

Torill Elverum fikk permisjon og forlot møtet.

SP v/ Trude Holm fremmet følgende forslag:

-         Driftskomiteen ber om at det i aprilmøtet blir framlagt en sak om fastlegeordningen i kommunen der en får framlagt tall fra sammenlignbare kommuner i forhold til ventetid, antall fastleger, muligheter for å skifte fastlege osv. En ber også om at administrasjonen vurderer en brukerundersøkelse på området.

Driftskomiteen sluttet seg enstemmig til forslaget.

-         Driftskomiteen ber administrasjonen utrede en sak om rehabiliteringsboligene på Reinsholm der ulike løsninger for tiltak skisseres, slik at disse boligene kommer til nytte og kommunen får sine tilskudd fra staten. Vi ber om at saken legges fram til maimøtet.

Driftskomiteen sluttet seg enstemmig til forslaget.

Leder av inntaksnemnda, Kristmar Selseth, orienterte om:

-         11 plasser nedlagt fra 1. mars. Konsekvensene ved nedleggelsen av sykeheimsplassene. Hjemmesykepleien har fått økt ressursene. Så langt ikke problem med å finne plasser til de som trenger det mest. Hun besvarte en del spørsmål.