VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll PDF

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

17.01.2007

Tid:

09:00-13:30

Til stede:

8 representanter. Kåre Norum ble innvilget permisjon kl 1130. Til stede 7 representanter. Lars Børre Hallem ble innvilget permisjon kl 1240. Til stede 6 representanter.

 

Møtet begynte med at Asgeir Tromsdal hadde en grundig orientering om prosjektet Tiltak mot uønsket deltid.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV-V

Rigmor Hafell

Medlem

FRP/H/KRF

Bjørn Aarstad

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

NESTL

AP/SP

Torill Elverum

MEDL

AP/SP

Thor Bertil Granum

MEDL

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

Odd Helge Weisæth

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Berit Gustad Nessø

Torill Elverum

AP/SP

Kåre Norum

Odd Helge Weisæth

FRP/H/KRF

Einar Asbjørn Tromsdal

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

Atle Vikan

Kjell Stiklestad

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Kommunalsjef Oppvekst

Inger Storstad

Førstesekretær


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer   (PDF)Til behandling:

Utvalgssaksnr

Sakstittel

001/07 
  
  
  
  
  


Brukerundersøkelsen 2006 - forbedringstiltak
Saksframlegg
  (PDF)


Vedlegg: (PDF)
Brukerundersøkelsen 2006: Forbedringstiltak i oppvekstområene, pleie- og omsorgsdistrikgene og to private barnehager  


002/07  
   
  
  
  
  
  


Prosjekt - politisk organisering
Saksframlegg
  (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)
Innstilling fra nedsatt prosjektgruppe - politisk organisering

Reglement for komiteene i Verdal kommune

Problemstillinger til drøfting i driftskomiteen


003/07
 


Andre saker
Saksframlegg
  (PDF)


 


PS 1/07 Brukerundersøkelsen 2006 - forbedringstiltak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.01.2007

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Formannskapet tar saken til orientering.

 2. Formannskapet ber rådmannen vurdere å innføre brukerundersøkelser ved de andre kommunale tjenesteområdene.

 

 

PS 2/07 Prosjekt - politisk organisering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.01.2007

BEHANDLING:

Kåre Norum og Lars Børre Hallem ble innvilget permisjon mens debatten pågikk.  Til stede 6 representanter.

Forslag fra lederen:
”Det nedsettes et utvalg bestående av:

 • Atle Vikan, leder

 • Rigmor Hafell

 • Torill Elverum

for å drøfte spørsmålene under 3.3.2 Driftskomiteen og brukergruppene, pkt. g, i vedlegget: Problemstillinger til drøfting i driftskomiteens møte 17. januar 2007. ”

Frist for å komme med forslag: Driftskomiteens møte i mai.

Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.

Forslag fra SP v/Trude Holm:
”Driftskomiteen ser positivt på at Verdal blir en ”smilende kommune”. Dette vil være et prosjekt hvor den operative styringa naturlig legges til Driftskomiteen.  Et slikt prosjekt vil være i tråd med de vedtatte føringene for å vitalisere Driftskomiteen, og vil kunne bidra til et løft for lokaldemokratiet og i samspill med de ansatte høyne kvaliteten på kommunens tjenester.”

Ved votering ble forslaget fra SP v/Trude Holm enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Det nedsettes et utvalg bestående av:

 • Atle Vikan, leder

 • Rigmor Hafell

 • Torill Elverum

for å drøfte spørsmålene under 3.3.2 Driftskomiteen og brukergruppene, pkt. g, i vedlegget: Problemstillinger til drøfting i driftskomiteens møte 17. januar 2007. ”

Frist for å komme med forslag: Driftskomiteens møte i mai.

 1. Driftskomiteen ser positivt på at Verdal blir en ”smilende kommune”. Dette vil være et prosjekt hvor den operative styringa naturlig legges til Driftskomiteen.  Et slikt prosjekt vil være i tråd med de vedtatte føringene for å vitalisere Driftskomiteen, og vil kunne bidra til et løft for lokaldemokratiet og i samspill med de ansatte høyne kvaliteten på kommunens tjenester.”

 

 

 

 

PS 3/07 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.01.2007

BEHANDLING:
 

 • Mars-møtet: Ny møtedato.
  Forslag: Fredag 16. mars.
  Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Mars-møtet: Ny møtedato fredag 16. mars.