VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.06.2007

Tid:

10:45

Til stede:

12 representanter.


 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP/SP

Trude Holm

MEDL

AP/SP

Lennart Johansson

MEDL

UAV

Elin Tuset

MEDL

NSF-V

Gro Røkke

MEDL

UTD-V

Lise Heggdal

MEDL

FAG-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjell Stiklestad

Trude Holm

AP/SP

Trine Synnøve Hallem

Lennart Johansson

UAV

Torill Elverum

Kristin Johanne Hildrum

AP/SP

Bjørn Engelin

Gro Røkke

UTD-V

Alis Ambli Solberg

Lise Heggdal

FAG-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent

 


Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)


Til behandling:
Saksnr Innhold
007/07 
  

Godkjenning av møteprotokoll
 

008/07
  

Medarbeiderundersøkelsen 2007
Saksframlegg   (PDF)
009/07
  

Kvalitetskommune. Organisering og styringsgruppe
Saksframlegg   (PDF)
010/07
 
Orienteringer
 

 

PS 7/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 28.06.2007

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte 10.05.07 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 10.05.07 godkjennes.

 

 

 

PS 8/07 Medarbeiderundersøkelsen 2007

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 28.06.2007

BEHANDLING:

Prosjektleder Øystein Lunnan orienterte om saken  PDF   |  powerpoint

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 9/07 Kvalitetskommune. Organisering og styringsgruppe.

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 28.06.2007

BEHANDLING:

Kjell Stiklestad fremmet følgende forslag til pkt. 1:
”Samme som forslaget til vedtak men varaordfører går ut”.

Tomas Iver Hallem (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
”Driftskomiteens leder inngår i styringsgruppen”.

Det ble først votert alternativt mellom forslaget fra Kjell Stiklestad til pkt. 1 og rådmannens forslag til pkt. 1, der forslaget fra Kjell Stiklestad ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble tilslutt votert over forslaget fra Tomas I. Hallem til nytt pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Administrasjonsutvalget vedtar at kvalitetskommunearbeidet organiseres gjennom en styringsgruppe som består av 2 tillitsvalgte fra hver kommune, rådmann og en kommunalsjef fra hver kommune, og ordfører fra hver kommune.

  2. Administrasjonsutvalget gir sin tilslutning til videre utredning om å legge andre oppgaver til partssammensatt kvalitetsutvalg i tilknytning til ISK2-søknaden.

  3. Driftskomiteens leder inngår i styringsgruppen.

 

 

 

PS 10/07 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 28.06.2007

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om:

  • Tilsettinger undervisningssektoren.

  • Seniorpolitiske tiltak – forsinket.