VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Utmarksnemnda i Verdal kommune

Møtested:

Herredshuset 3. etg. Verdal kommune

Dato:

06.09.2006

Tid:

08:30

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Berit Gustad Nessø

Medlem

AP/SP

Magnus Tiller

Nestleder

AP/SP

Jostein Dahle

Leder

AP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

FRP/H/KRF

 

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Aud Segtnan 

Kåre Norum

FRP/H/KRF 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Trond Rian

 

 

 


 

SaklisteTil behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
0018/06
   

Høring på forslag til ny forskrift om jakt og fangsttider.
Saksframlegg   (DOC)
0019/06
  

Søknad fra HINT vedrørende taksering av hønsefugl
Saksframlegg   (DOC)

 

 

 

PS 18/06 Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 06.09.2006

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Verdal kommune var en av forsøkskommunene i prosjektet økt tilgang på jakt Vi har kun forslag til endringer når det gjelder forslaget om jakttider for elg og hjort. Vårt forslag er som følger :

Jakttid elg:
Hele landet   25.09 – 30.11

Jakttid hjort:
Hele landet  10.09 – 30.11

 

Når det gjelder evt særunntak for spesielle kommuner eller fylker så ønsker vi ikke ha noen formening om dette annet enn at unntak bør kunne grunngis nøye på faglig basis.

Kommunen tillegges myndighet til å fastsette forskrift som innskrenker jakttiden innen denne perioden. Nåværende innskrenkninger i lokale forskrifter gjelder til kommunen gjennom forskrift opphever disse. Utvidelsen (november) i forhold til i dag blir gjort gjeldende som et tillegg til dagens kommunale forskrift. Kommuner som ikke ønsker jakt i november eller deler av november må derfor gjennom ny forskrift legge føringer for dette.

Fylkesmannen kan etter søknad utvide jakttiden til 23.desember nå det foreligger særlige bestandsmessige, forvaltningsmessige eller næringsmessige behov. Øvrige moment under dette pkt formuleres som i høringsforslaget.

Fylkesmannen kan utvide jakttiden for elg og hjort til 31.januar i hele eller deler av kommuner der skadegjørende trekkende bestander av elg- og hjort medfører vesentlig næringsmessig skade.

Begrunnelser.

Det er all grunn til å anta at forslaget vil føre til langt færre forskriftsendringer enn foreliggende forslag fra DN.

Jakttid uten mulighet for lokal friperiode (lokale innskrenkninger) og jakt ut desember er ikke utprøvd i forsøket og vil slik vi vurderer det gitt betydelig flere negative tilbakemeldinger fra andre brukere av utmarka og almenheten generelt. Det foreligger derfor ikke noe forsvarlig erfaringsgrunnlag for å innføre en slik ordning. Vi stiller store spørsmålstegn med at dette fremmes uten å ha vært inkludert i forsøket. Jakt ut november er gjennom forsøket konstatert å være relativt lite konfliktfylt og vil fange opp de fleste kommuners/grunneieres behov for forlengelse av jakta.

Forslaget til endring innebærer en harmonisering av avslutningen for elg- og hjortjakta. Hjort er i stigende grad en forvaltningsart i tradisjonelt elgrike innlandskommuner. Felles avslutning av jakta er derfor gunstig.

Kommunene har generelt sett fått betydelig større myndighet og ansvar innen landbruks- og miljøforvaltningen. Vi kan ikke se at det foreligger dokumentasjon på åpenbare negative effekter av at kommunene selv har hatt ansvar for jakttider for elg og hjort. For å bevare lokalt engasjement og folkevalgt styring er det viktig og logisk at kommunene fortsetter med dette ansvaret.

For øvrige punkter (andre arter) i høringen har vi ingen merknader.

 

 

 

PS 19/06 Søknad fra HINT vedrørende taksering av hønsefugl

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 06.09.2006

Forslag i møte:

Ingen.

 

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Det innvilges kr 5000 som støtte til prosjektet. Det forutsettes at alle fagrapporter fra prosjektet må gjøres tilgjengelig for kommunen.

Primært bør FOU-prosjekter / forskning og metodeutvikling med generell verdi finansieres av statlige midler, evt i dette tilfellet også fra større eieraktører innen småvilt. Beløpet bør derfor sees på som en engangsstøtte/oppstartsstøtte til prosjektet fra viltfondet i Verdal.